151/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

151
ZÁKON
z 27. apríla 2022
o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Zriaďujú sa:
a)
Správny súd v Banskej Bystrici,
b)
Správny súd v Bratislave,
c)
Správny súd v Košiciach.
§ 2
Sídla, obvody, pôsobnosť a organizáciu správnych súdov a konanie pred nimi upravujú osobitné predpisy.1)
§ 3
(1)
Správne súdy začnú svoju činnosť 1. januára 2023.
(2)
Až do začatia činnosti správnych súdov vykonávajú ich pôsobnosť tie krajské súdy, ktoré ju vykonávali podľa predpisov účinných pred začatím ich činnosti.
(3)
Výkon súdnictva prechádza od 1. januára 2023 z krajských súdov na správne súdy vo všetkých veciach, v ktorých je od 1. januára 2023 daná právomoc správnych súdov, a to:
a)
z Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu Trenčíne a Krajského súdu v Žiline na Správny súd v Banskej Bystrici,
b)
z Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave na Správny súd v Bratislave,
c)
z Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove na Správny súd v Košiciach.
(4)
V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 3 prechádzajú od 1. januára 2023 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich jeho výkon a správa majetku štátu, ktorý bol k 31. decembru 2022 v správe krajských súdov a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu súdnictva podľa odseku 3,
a)
z Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu Trenčíne a Krajského súdu v Žiline na Správny súd v Banskej Bystrici,
b)
z Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave na Správny súd v Bratislave,
c)
z Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove na Správny súd v Košiciach.
(5)
Podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa odseku 4 sa upravia dohodou medzi krajským súdom a správnym súdom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(6)
Výberové konania na funkcie prvých predsedov správnych súdov vyhlási minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) tak, aby sa uskutočnili do 31. júla 2022, pričom traja členovia výberovej komisie musia byť vymenovaní z databázy kandidátov navrhnutých ministrom a dvaja členovia výberovej komisie musia byť vymenovaní z databázy kandidátov navrhnutých Súdnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“). Do výberového konania na funkciu predsedu správneho súdu sa môže do 31. decembra 2022 prihlásiť sudca ktoréhokoľvek súdu. Do vymenovania prvých predsedov správnych súdov môže minister poveriť ktoréhokoľvek sudcu s jeho súhlasom, aby do vymenovania nového predsedu správneho súdu plnil úlohy predsedu správneho súdu.
(7)
Minister po prerokovaní so súdnou radou do 30. júna 2022 určí prvé
a)
celkové počty miest sudcov správnych súdov,
b)
voľné miesta sudcov správnych súdov, ktoré možno obsadiť preložením,
c)
voľné miesta sudcov správnych súdov, ktoré treba obsadiť výberovým konaním.
(8)
Sudcu ktoréhokoľvek súdu možno do 31. decembra 2022 preložiť na správny súd bez výberového konania na voľné miesto sudcu podľa odseku 7 písm. b).
(9)
Výberové konanie na voľné miesto sudcu správneho súdu určené podľa odseku 7 písm. c), ktoré sa vyhlásilo do 31. decembra 2022, uskutočňuje výberová komisia, ktorej traja členovia sa musia vymenovať z databázy kandidátov navrhnutých súdnou radou a dvaja členovia sa musia vymenovať z databázy kandidátov navrhnutých ministrom.
(10)
Preloženie sudcu na voľné miesto sudcu na správnom súde alebo vymenovanie do funkcie sudcu správneho súdu je účinné najskôr od 1. januára 2023.
(11)
Zamestnanci krajských súdov podľa odseku 3 majú do 31. decembra 2023 nárok na náhradu zvýšených výdavkov spojených s prechodom právnych vzťahov podľa odseku 4 za podmienok a v rozsahu, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Čl. II
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z. a zákona č. 150/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa v tomto zákone uvádzajú slová „správny súd“, rozumejú sa tým súdy správneho súdnictva, ak z povahy vecí nevyplýva, že sa tým rozumie len niektorý z týchto súdov; sústavu súdov správneho súdnictva upravuje osobitný predpis.“.
2.
V § 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Ak odsek 2 neustanovuje inak, kompetenčné spory medzi súdmi, ak je sporné, či vec patrí do správneho súdnictva, rozhoduje kompetenčný senát podľa § 11 Civilného sporového poriadku.“.
Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 2.
3.
V § 9 ods. 2 a § 15 sa slová „Krajský súd v Bratislave“ nahrádzajú slovami „Správny súd v Bratislave“.
4.
V § 10 sa slová „krajské súdy“ nahrádzajú slovami „správne súdy ustanovené osobitným predpisom“.
5.
V § 16 sa slová „Krajský súd v Banskej Bystrici“ nahrádzajú slovami „Správny súd v Banskej Bystrici“.
6.
§ 17 znie:
㤠17
Na konanie o správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia je kauzálne príslušný
a)
Správny súd v Bratislave pre územné obvody Bratislavského kraja, Nitrianskeho kraja, Trenčianskeho kraja a Trnavského kraja,
b)
Správny súd v Košiciach pre územné obvody Banskobystrického kraja, Košického kraja, Prešovského kraja a Žilinského kraja.“.
7.
V § 19 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
8.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová „správneho kolégia“.
9.
V § 85 ods. 2 sa slová „správneho kolégia“ nahrádzajú slovami „tohto súdu“.
10.
V § 117 odsek 3 znie:
„(3)
Ak sa na zaručenie spravodlivého procesu nevyžaduje fyzická prítomnosť účastníka konania na pojednávaní, správny súd umožní účastníkovi konania účasť na pojednávaní prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov komunikačnej technológie, a to aj v na to určených priestoroch súdu, ktorý je účastníkovi konania najbližšie.“.
11.
V § 438 ods. 1 sa slová „krajského súdu“ nahrádzajú slovami „správneho súdu podľa § 10“.
12.
Za § 493b sa vkladá § 493c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠493c
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júna 2022
Ak je podľa § 492 daná príslušnosť
a)
krajského súdu, vykonáva ju od 1. januára 2023 správny súd ustanovený osobitným predpisom,
b)
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vykonáva ju od 1. januára 2023 najvyšší správny súd.“.
13.
Slová „krajský súd“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 493c nahrádzajú slovami „správny súd“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 71/2021 Z. z., zákona č. 432/2021 Z. z. a zákona č. 150/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 1 sa za slová „krajský súd,“ vkladajú slová „správny súd,“.
2.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej desať rokov, a na správny súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej sedem rokov.“.
3.
V § 14 ods. 1 druhej vete sa konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o obsadenie voľného miesta sudcu na súde vyššieho stupňa, až potom, čo preloženie sudcu navrhol súdnej rade predseda príslušného súdu podľa § 28a ods. 1“.
4.
V § 14 ods. 2 prvá veta znie: „Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej desať rokov, a na správny súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej sedem rokov.“.
5.
V § 14 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na súd nižšieho stupňa súdna rada môže sudcu preložiť aj na jeho žiadosť; ustanovenie odseku 1 platí rovnako.“.
6.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Preloženiu sudcu predchádza jeho vypočutie pred súdnou radou, súdna rada prihliada na stupeň súdu, na ktorý sa má sudca preložiť, a ak ide o preloženie na súd vyššieho stupňa, aj na špecializáciu sudcu na tomto súde.“.
7.
V § 27b ods. 2 sa za slová „iného obvodu krajského súdu“ vkladajú slová „a sudcov správneho súdu“.
8.
V § 28 ods. 1 sa slová „voľné miesto sudcu na okresnom súde a voľné miesto sudcu na krajskom súde možno obsadiť preložením sudcu na súd toho istého stupňa podľa § 14 ods. 1“ nahrádzajú slovami „voľné miesto sudcu na okresnom súde, krajskom súde a správnom súde možno obsadiť preložením sudcu na súd toho istého alebo nižšieho stupňa podľa § 14“.
9.
V § 28 ods. 3 sa za slová „krajskom súde,“ vkladajú slová „správnom súde,“.
10.
V § 28a ods. 1 sa slová „sa voľné miesto sudcu obsadzuje preložením“ nahrádzajú slovami „v tejto lehote predseda krajského súdu alebo predseda správneho súdu navrhne súdnej rade obsadenie voľného miesta sudcu preložením bez výberového konania“.
11.
V § 28b ods. 2 sa za slovo „Uchádzač“ vkladá čiarka a slová „ktorý nie je sudcom,“.
12.
V § 66 ods. 2 sa slová „okresných súdov a krajských súdov“ nahrádzajú slovami „okresných súdov, krajských súdov a správnych súdov“.
13.
V § 66 ods. 3 sa za slová „krajských súdov“ vkladajú slová „a sudcovia správnych súdov“.
14.
V § 68 ods. 1 písm. c) sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „predsedovi správneho súdu“.
15.
V § 68 ods. 1 písm. d) sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „podpredsedovi správneho súdu“.
16.
V § 69 ods. 1 písm. a) sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „predsedovi senátu správneho súdu“.
17.
V § 69 ods. 1 písm. b) sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „sudcovi správneho súdu“.
18.
V § 83 ods. 1 druhá veta znie: „Sudcovi krajského súdu a sudcovi správneho súdu patrí základný plat odo dňa, v ktorom bol na krajský súd alebo správny súd preložený alebo pridelený.“.
19.
V § 114 ods. 2 sa za slová „predsedu krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „predsedu správneho súdu“.
20.
V § 114 ods. 5 sa za slová „krajského súdu,“ vkladajú slová „predseda správneho súdu,“.
21.
V § 117 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „O návrhu sudcu rozhoduje disciplinárny senát najvyššieho správneho súdu určený podľa disciplinárneho súdneho poriadku bez nariadenia ústneho pojednávania a po vyjadrení orgánu podľa odseku 7, ktorý udelil napomenutie; na konanie sa primerane použije disciplinárny súdny poriadok.“.
Čl. IV
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 372/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 386/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 255/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 50/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 58 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
predseda a podpredseda správneho súdu,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
Čl. V
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 150/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 46a sa vkladá § 46b, ktorý znie:
㤠46b
(1)
Ak sa nevyhovelo protestu prokurátora alebo orgán verejnej správy zostal nečinný aj po podaní upozornenia prokurátora, je na konanie pred správnym súdom vrátane podania kasačnej sťažnosti príslušný prokurátor vykonávajúci oprávnenia podľa § 22 ods. 1 písm. a) alebo písm. b).
(2)
Na vstup do konania pred správnym súdom a do konania o kasačnej sťažnosti je príslušný prokurátor, z ktorého činnosti vyplynul dôvod uplatnenia oprávnenia na vstup do konania pred správny súdom.“.
Čl. VI
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z. a zákona č. 432/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 11 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
sudcu správneho súdu,“.
Doterajšie písmená j) až r) sa označujú ako písmená k) až s).
Čl. VII
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z. a zákona č. 123/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 99 ods. 20 sa za slová „krajským súdom,“ vkladajú slová „správnym súdom,“.
2.
V § 110 ods. 1 písmeno o) znie:
„o)
Súdnej rade Slovenskej republiky prostredníctvom Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na účely výkonu pôsobnosti podľa osobitného predpisu.97bc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 97bc znie:
97bc) § 27ha ods. 6 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 495/2010 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 285/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 106/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 172/2021 Z. z. a zákona č. 432/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „správneho súdu“.
2.
V § 11 ods. 1 sa slová „krajského súdu alebo Špecializovaného trestného súdu“ nahrádzajú slovami „krajského súdu, Špecializovaného trestného súdu alebo správneho súdu“.
3.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová „krajského súdu alebo sudcovská rada Špecializovaného trestného súdu“ nahrádzajú slovami „krajského súdu, sudcovská rada Špecializovaného trestného súdu alebo sudcovská rada správneho súdu“.
4.
§ 11a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Sudcovia Správneho súdu v Banskej Bystrici sa zaraďujú do volebného obvodu podľa odseku 1 písm. b). Sudcovia Správneho súdu v Bratislave sa zaraďujú do volebného obvodu podľa odseku 1 písm. a). Sudcovia Správneho súdu v Košiciach sa zaraďujú do volebného obvodu podľa odseku 1 písm. c).“.
5.
V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
predseda sudcovskej rady správneho súdu pre zhromaždenie sudcov tohto súdu.“.
6.
V § 27ha ods. 6 prvej vete sa za slovom „platieb“ vkladajú slová „alebo o majetkových pomeroch sudcu“ a na konci sa pripája čiarka a slová „ako aj informácií o majetku sudcu z iných evidencií majetku“ a v štvrtej vete sa za slová „266 eur,“ vkladajú slová „ako aj informácie získané z iných evidencií majetku,“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
14) § 91 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 110 ods. 1 zákona o cenných papieroch.“.
8.
V § 27ha ods. 7 sa slová „o bankových účtoch podľa odseku 6 a o transakciách na týchto účtoch“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“.
9.
V § 27hc ods. 1 prvá veta a druhá veta znejú: „Výberová komisia podľa osobitného predpisu17) požiada súdnu radu po ukončení výberového konania o vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešných uchádzačov o funkciu predsedu súdu. Súdna rada postupuje podľa § 27hb a 27hh.“.
10.
V § 27hc ods. 2 prvá veta a druhá veta znejú: „Súdna rada vykoná u sudcu, ktorý sa má preložiť na súd vyššieho stupňa, a u sudcu, ktorý sa má preložiť zo súdu všeobecného súdnictva na súd správneho súdnictva alebo naopak, dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Súdna rada postupuje podľa § 27hb a 27hh.“.
Čl. IX
Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 343/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 150/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Sídla a obvody správnych súdov
(1)
Sídlom Správneho súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria územné obvody Banskobystrického kraja, Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja.
(2)
Sídlom Správneho súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria územné obvody Bratislavského kraja, Nitrianskeho kraja a Trnavského kraja.
(3)
Sídlom Správneho súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria územné obvody Košického kraja a Prešovského kraja.“.
Čl. X
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 275/2018 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 432/2021 Z. z. a zákona č. 150/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Sústavu súdov Slovenskej republiky tvoria súdy všeobecného súdnictva a súdy správneho súdnictva.
(2)
Súdmi všeobecného súdnictva sú
a)
okresné súdy,
b)
krajské súdy,
c)
Špecializovaný trestný súd,
d)
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“).“.
2.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Súdmi správneho súdnictva sú
a)
správne súdy,
b)
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“).“.
3.
V § 7 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
4.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
㤠7a
(1)
Správne súdy konajú a rozhodujú v správnych veciach v prvom stupni, ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú inak.
(2)
Správne súdy konajú a rozhodujú aj v iných veciach, ak tak ustanoví osobitný zákon.
(3)
Správny súd má postavenie krajského súdu.“.
5.
V § 8a ods. 1 sa slovo „krajských“ nahrádza slovom „správnych“.
6.
V druhej časti sa za tretiu hlavu vkladá nová štvrtá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ HLAVA
SPRÁVNY SÚD
§ 17a
(1)
Ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú inak, senát správneho súdu sa skladá z troch sudcov, z ktorých jeden je predsedom senátu. Predseda senátu riadi a organizuje činnosť senátu.
(2)
Ak má v senáte viac sudcov funkciu predsedu senátu, určí predsedu senátu, ktorý riadi a organizuje činnosť senátu, rozvrh práce. Každý predseda senátu má právo predsedať senátu vo veci, ktorá mu bola pridelená ako spravodajcovi.
§ 17b
(1)
Kolégiá na správnom súde môže zriadiť predseda správneho súdu na základe predchádzajúceho súhlasu pléna správneho súdu. Ak kolégiá na správnom súde nie sú zriadené, vykonáva ich pôsobnosť plénum správneho súdu.
(2)
Na kolégium správneho súdu sa vzťahuje § 17; ustanovenie odseku 1 tým nie je dotknuté.“.
Doterajšia štvrtá až siedma hlava sa označujú ako piata až ôsma hlava.
7.
V § 34 ods. 2 sa za slová „riaditeľ správy krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „riaditeľ správy správneho súdu“.
8.
V § 37 ods. 11 sa vypúšťa posledná veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a sa vypúšťa.
9.
V § 38 ods. 5 druhej vete sa za slová „predsedu súdu“ vkladajú slová „podľa prvej vety“.
10.
V § 41 sa slová „§ 38“ nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 1 až 4 a 6“.
11.
V § 45 ods. 1 sa za slová „krajskom súde,“ vkladajú slová „správnom súde,“.
12.
V § 58 ods. 1 prvá veta znie: „Revíziu krajského súdu vykonáva revízne oddelenie najvyššieho súdu.“.
13.
V § 58 odsek 2 znie:
„(2)
Revízne oddelenie sa skladá z vedúceho revízneho oddelenia a z jedného stáleho člena, ktorých vymenúva predseda najvyššieho súdu na návrh predsedov kolégií na tri roky z radov sudcov najvyššieho súdu. Tú istú osobu možno vymenovať najviac na dve po sebe nasledujúce obdobia. Vedúci revízneho oddelenia a stály člen revízneho oddelenia vykonávajú súdnictvo podľa rozvrhu práce v rozsahu jednej pätiny zaťaženia sudcu najvyššieho súdu.“.
14.
V § 58 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo predseda najvyššieho správneho súdu“.
15.
Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý znie:
㤠58a
(1)
Revíziu správneho súdu vykonáva revízne oddelenie najvyššieho správneho súdu.
(2)
Revízne oddelenie sa skladá z vedúceho revízneho oddelenia a z jedného stáleho člena, ktorých vymenúva predseda najvyššieho správneho súdu na tri roky z radov sudcov najvyššieho správneho súdu. Tú istú osobu možno vymenovať najviac na dve po sebe nasledujúce obdobia. Vedúci revízneho oddelenia a stály člen revízneho oddelenia vykonávajú súdnictvo podľa rozvrhu práce v rozsahu jednej pätiny zaťaženia sudcu najvyššieho správneho súdu.
(3)
Ďalších členov revízneho oddelenia vymenúva predseda najvyššieho správneho súdu na návrh vedúceho revízneho oddelenia na určitý čas alebo na určitú revíziu; členom revízneho oddelenia môže byť aj sudca, ktorý má prerušený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon funkcie sudcu, ako aj sudca, ktorému zanikla funkcia podľa čl. 146 Ústavy Slovenskej republiky. Počas výkonu revízie určení členovia revízneho oddelenia vykonávajú súdnictvo podľa rozvrhu práce a v rozsahu, ktorý zohľadňuje časovú náročnosť revízie.
(4)
Ustanovenia § 57 ods. 3, 6 a 7 platia primerane.“.
16.
V § 61 ods. 2 sa za slová „krajského súdu,“ vkladajú slová „predsedovi správneho súdu,“.
17.
V § 61 ods. 3 sa slovo „zabezpečuje“ nahrádza slovami „a predseda správneho súdu zabezpečujú“.
18.
V § 67 ods. 1 písm. b) sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „predsedom správneho súdu“.
19.
V § 71 ods. 1 písm. c) prvom bode sa za slová „krajských súdov“ vkladá čiarka a slová „správnych súdov“.
20.
V § 72 ods. 1 písm. e) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
správnych súdov,“.
Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.
21.
V § 73 ods. 2 sa za slová „krajské súdy“ vkladajú slová „a na správne súdy“.
22.
V § 73 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Výkon úloh prenesených podľa odseku 2 zabezpečuje príslušný organizačný útvar správneho súdu, a to pre tento správny súd.“.
23.
V § 74 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Predseda správneho súdu okrem výkonu činností uvedených v odseku 1 vykonáva správu správneho súdu aj tým, že vykonáva činnosti podľa odseku 3 písm. a) a d).“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
24.
V § 75 sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „správneho súdu“.
25.
V § 78 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „správu krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „riaditeľ správy správneho súdu vykonáva správu správneho súdu“.
26.
§ 84 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Predseda správneho súdu a riaditeľ správy správneho súdu vypracúvajú vecne odôvodnený návrh rozpočtu správneho súdu, ktorý môže obsahovať aj návrh rozpočtových priorít správneho súdu do 15. novembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa pripravuje rozpočet na nasledujúci rok. Návrh rozpočtu správneho súdu prerokuje minister s predsedom správneho súdu. Takto pripravené podklady k tvorbe rozpočtu správneho súdu predloží predseda správneho súdu do 31. decembra ministerstvu a súdnej rade.“.
27.
V § 85 sa za slová „trestného súdu“ vkladá čiarka a slová „predsedovi správneho súdu“.
28.
V § 88 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a predsedami správnych súdov“.
29.
V § 92 ods. 1 sa za slová „krajské súdy“ vkladá čiarka a slová „správne súdy“.
Čl. XI
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 241/2019 Z. z., zákona č. 279/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 123/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 6 ods. 2 písm. c) sa za slová „podpredseda krajského súdu,“ vkladajú slová „predseda správneho súdu, podpredseda správneho súdu,“.
Čl. XII
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 141/2021 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 64/2022 Z. z., zákona č. 86/2022 Z. z a zákona č. 121/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 185 ods. 3 sa slová „Krajský súd v Trnave“ nahrádzajú slovami „Správny súd v Bratislave“.
Čl. XIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022 okrem čl. II bodov 1 a 3 až 13, čl. IV až VI, čl. VII bodu 1, čl. VIII bodov 1 až 5, čl. IX až XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
1)
Napríklad zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.