150/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2022 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

150
ZÁKON
z 27. apríla 2022
o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. VIII
Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 343/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
Za § 18k sa vkladajú § 18l až 18n, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠18l
Prechodné ustanovenia
k úpravám sídiel a obvodov okresných súdov
(4)
Ak má pred 1. januárom 2023 uplynúť funkčné obdobie predsedu okresného súdu, ktorý od 1. januára 2023 zaniká, funkčné obdobie predsedu okresného súdu uplynie 31. decembra 2022; ak v tomto období zanikne funkcia predsedu okresného súdu z iného dôvodu, výberové konanie na funkciu predsedu okresného súdu sa nevyhlasuje.
§ 18m
Prechodné ustanovenia
k zriadeniu Mestského súdu Košice
(4)
Ak má pred 1. januárom 2023 uplynúť funkčné obdobie predsedu okresného súdu, ktorý od 1. januára 2023 zaniká, funkčné obdobie predsedu okresného súdu uplynie 31. decembra 2022; ak v tomto období zanikne funkcia predsedu okresného súdu z iného dôvodu, výberové konanie na funkciu predsedu okresného súdu sa nevyhlasuje.
(5)
Predseda Okresného súdu Košice I prerokuje návrh prvého rozvrhu práce Mestského súdu Košice do 15. novembra 2022 so sudcami súdov podľa odseku 2 a vydá prvý rozvrh práce Mestského súdu Košice do 15. decembra 2022.
§ 18n
Prechodné ustanovenia
k zriadeniu mestských súdov v Bratislave
(11)
Predseda príslušného okresného súdu podľa odseku 1 prerokuje návrh prvého rozvrhu práce mestského súdu do 15. novembra 2022 so sudcami súdov podľa odseku 5 a vydá prvý rozvrh práce mestského súdu do 15. decembra 2022.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
5) § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XVI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022 okrem čl. I až VII, čl. VIII bodov 1 a 2, § 18l ods. 1 až 3, 5 a 6, § 18m ods. 1 až 3, 6 a 7 a § 18n ods. 1 až 10 a 12 v bode 3 a čl. IX až XV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.