141/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.07.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

141
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. apríla 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie
v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 38 písm. b) a e) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 111/2022 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení vyhlášky č. 618/2006 Z. z. a vyhlášky č. 81/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slová „(ďalej len „skúška“)“ vkladá čiarka a slová „špeciálnej správcovskej skúške a špeciálnej komisii“.
2.
V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pred otvorením každej časti skúšky uchádzač preukazuje svoju totožnosť.“.
3.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Test zostavený ministerstvom obsahuje 60 testových otázok z práva a ekonómie; testová otázka môže obsahovať viac správnych odpovedí. Uchádzač správnu odpoveď označí tak, že zakrúžkuje k nej prislúchajúce písmeno. Čas na vypracovanie testu je 45 minút.“.
4.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Uchádzač získa jeden bod za testovú otázku, ak označí správnu odpoveď a zároveň neoznačí nesprávnu odpoveď.“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
V označenej odpovedi na testovú otázku nemožno vykonať opravu. Ak odpoveď na testovú otázku nie je označená spôsobom podľa odseku 1 alebo je v nej vykonaná oprava, uchádzač bod nezíska.
(4)
Pri vypracúvaní testu nemožno používať komentované alebo nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov, odbornú literatúru, poznámky a iné pomôcky; uchádzač vypracúva test samostatne.“.
6.
V § 6 ods. 1 druhá veta znie: „Ak to vyžaduje riešenie prípadovej štúdie, pri jej vypracúvaní možno so súhlasom predsedu skúšobnej komisie používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo iné pomôcky.“.
7.
V § 6 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „minister spravodlivosti“)“.
8.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Prihliada sa predovšetkým na vecnú správnosť záverov riešenia prípadovej štúdie a odôvodnenie postupu uchádzača.“.
9.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Prípadová štúdia je hodnotená len v prípade, ak uchádzač získal v teste aspoň 30 bodov.“.
10.
V § 7 ods. 2 sa za slová „(§ 16 ods. 3 zákona)“ vkladá čiarka a slová „alebo nespĺňa podmienku pre vykonanie opakovanej skúšky (§ 16 ods. 3 zákona)“ a vypúšťa sa posledná veta.
11.
V § 7 ods. 3 druhej vete sa za slovo „rozumie“ vkladá slovo „najmä“.
12.
V § 7 ods. 4 druhá veta znie: „Uchádzač o skúšku na skúške vyhovel, ak z celkového počtu bodov, ktoré za skúšku možno získať, získal aspoň 210 bodov a z toho najmenej 30 bodov získal za ústnu časť skúšky, inak skúške nevyhovel; uchádzač o skúšku skúške nevyhovel aj vtedy, ak bol zo skúšky vylúčený alebo v priebehu skúšky od nej odstúpil.“.
13.
V § 7 ods. 6 sa za slovo „vydá“ vkladá slovo „úspešnému“, za slovom „stupeň“ sa vypúšťa čiarka a slová „prípadne dôvod vylúčenia zo skúšky“ a na konci sa pripája táto veta: „Proti písomnému osvedčeniu o výsledku skúšky nie je možné podať opravný prostriedok.“.
14.
V § 7a ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na prihlášky doručené neskôr sa neprihliada.“.
15.
Za § 8 sa vkladajú § 8a až 8c, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Osobitné ustanovenia o špeciálnej správcovskej skúške
§ 8a
Organizačné zabezpečenie špeciálnej správcovskej skúšky
(1)
Ministerstvo určí miesto a dátum konania špeciálnej správcovskej skúšky, ktoré zverejní na svojom webovom sídle aspoň 60 dní pred konaním špeciálnej správcovskej skúšky.
(2)
Písomná žiadosť o vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky a jej prílohy (ďalej len „písomná žiadosť“) sa doručuje ministerstvu najneskôr 30 dní pred konaním špeciálnej správcovskej skúšky; na písomnú žiadosť doručenú neskôr sa neprihliada. V písomnej žiadosti uchádzač uvedie cudzí jazyk, v ktorom sa vykoná jazykový pohovor; jazykový pohovor sa môže konať v anglickom jazyku, nemeckom jazyku alebo vo francúzskom jazyku.
(3)
Prílohou písomnej žiadosti sú doklady preukazujúce riadny výkon správcovskej činnosti najmenej päť rokov; splnenie tejto podmienky overuje ministerstvo.
(4)
Uchádzačovi, ktorý splnil podmienky pre vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky, zašle ministerstvo pozvánku na špeciálnu správcovskú skúšku s uvedením dátumu, času a miesta konania špeciálnej správcovskej skúšky a s informáciou o výške a spôsobe úhrady správneho poplatku za vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky.
§ 8b
Špeciálna komisia
(1)
Návrhy kandidátov na členov špeciálnej komisie a náhradníkov zabezpečuje ministerstvo tak, aby boli navrhnutí vždy aspoň dvaja kandidáti na člena špeciálnej komisie z každej skupiny podľa § 16a ods. 3 zákona a aspoň traja kandidáti na náhradníkov zo skupiny podľa § 16a ods. 3 písm. c) zákona. Mená a priezviská navrhnutých kandidátov podľa prvej vety sa predkladajú ministrovi spravodlivosti najneskôr 15 dní pred konaním špeciálnej správcovskej skúšky.
(2)
Na návrh ministerstva môže špeciálna komisia prijať štatút, v ktorom upraví ďalšie podrobnosti o rokovaní špeciálnej komisie, priebehu špeciálnej správcovskej skúšky a ďalších súvisiacich otázkach. O štatúte a jeho zmenách sa špeciálna komisia uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých členov špeciálnej komisie.
(3)
Výkon funkcie člena špeciálnej komisie a výkon funkcie náhradníka je bezodplatný.
(4)
Člen špeciálnej komisie je povinný informovať predsedu špeciálnej komisie najneskôr päť dní pred konaním špeciálnej správcovskej skúšky o skutočnostiach, na základe ktorých možno mať dôvodné pochybnosti o jeho nezaujatosti. V prípade dôvodných pochybností o nezaujatosti člena špeciálnej komisie predseda špeciálnej komisie určí náhradníka.
(5)
Uchádzač má právo vzniesť námietku zaujatosti voči členovi špeciálnej komisie najneskôr v deň konania špeciálnej správcovskej skúšky. Vznesená námietka nebráni riadnemu vykonaniu špeciálnej správcovskej skúšky.
(6)
Písomné odôvodnenie námietky zaujatosti vznesenej podľa odseku 5 je uchádzač povinný doručiť ministerstvu najneskôr do piatich dní od vykonania špeciálnej správcovskej skúšky, ktorá okrem všeobecných náležitostí podania obsahuje aj označenie člena špeciálnej komisie, voči ktorému námietka zaujatosti smeruje, dôvod jeho vylúčenia a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety sa neprihliada. O podanej námietke zaujatosti rozhodne minister spravodlivosti do troch pracovných dní od jej doručenia. Ak sa námietke zaujatosti vyhovie, určí sa uchádzačovi náhradný termín konania špeciálnej správcovskej skúšky.
§ 8c
Špeciálna správcovská skúška
(1)
Špeciálna správcovská skúška je verejná a koná sa ústnou formou pred špeciálnou komisiou v slovenskom jazyku; jazykový pohovor sa koná v cudzom jazyku, ktorý bol uvedený v písomnej žiadosti. Pred začiatkom špeciálnej správcovskej skúšky uchádzač preukáže špeciálnej komisii svoju totožnosť.
(2)
Špeciálna správcovská skúška pozostáva z osobného pohovoru, odbornej časti a jazykového pohovoru.
(3)
Obsahom osobného pohovoru je najmä overenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača a oboznámenie sa s jeho doterajšou odbornou praxou v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.
(4)
Obsahom odbornej časti je overenie odborných, právnych a ekonomických vedomostí a schopností uchádzača, vrátane overenia vedomostí a schopností v oblasti finančnej analýzy a riadenia podnikov, a to prostredníctvom jednej otázky z oblasti práva a jednej otázky z oblasti ekonómie, ktoré si uchádzač žrebuje. Členovia špeciálnej komisie môžu klásť uchádzačom doplňujúce otázky. Otázky na odbornú časť špeciálnej správcovskej skúšky pripravuje ministerstvo a schvaľuje špeciálna komisia. Ak sa špeciálna správcovská skúška organizuje prostredníctvom poverenej osoby, otázky na odbornú časť špeciálnej správcovskej skúšky pripravuje poverená osoba v spolupráci s ministerstvom.
(5)
Obsahom jazykového pohovoru je zistenie úrovne znalosti cudzieho jazyka uchádzača zameranej najmä na zistenie ovládania terminológie v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Jazykový pohovor sa vykoná prekladom odborného textu z cudzieho jazyka, ktorý bol uvedený v písomnej žiadosti, do slovenského jazyka alebo zodpovedaním otázky v cudzom jazyku, ktorú uchádzačovi položí člen špeciálnej komisie v cudzom jazyku.
(6)
Za každú časť špeciálnej správcovskej skúšky môže uchádzač získať
a)
maximálne 10 bodov od každého člena špeciálnej komisie a
b)
maximálne 50 bodov za každú časť špeciálnej správcovskej skúšky.
(7)
Uchádzač na špeciálnej správcovskej skúške vyhovel, ak získal minimálne 30 bodov z každej časti špeciálnej správcovskej skúšky a získal aspoň 120 bodov z celkového maximálneho počtu 150 bodov za špeciálnu správcovskú skúšku; inak na špeciálnej správcovskej skúške nevyhovel.
(8)
Špeciálna komisia zapíše výsledok špeciálnej správcovskej skúšky do skúškového záznamu uchádzača, ktorý obsahuje meno, priezvisko a rodné číslo uchádzača, mená a priezviská členov špeciálnej komisie, deň a miesto konania špeciálnej správcovskej skúšky, počet získaných bodov od každého člena špeciálnej komisie za každú časť špeciálnej správcovskej skúšky a podpisy členov špeciálnej komisie. Skúškový záznam uchádzača tvorí podklad na vydanie písomného osvedčenia o absolvovaní špeciálnej správcovskej skúšky.
(9)
Ministerstvo vydá úspešnému uchádzačovi písomné osvedčenie o výsledku špeciálnej správcovskej skúšky do piatich dní od skončenia špeciálnej správcovskej skúšky. Písomné osvedčenie o výsledku špeciálnej správcovskej skúšky obsahuje meno, priezvisko a rodné číslo uchádzača, mená a priezviská členov špeciálnej komisie, deň a miesto konania špeciálnej správcovskej skúšky, celkový počet získaných bodov, hodnotenie a podpis predsedu špeciálnej komisie.
(10)
O priebehu špeciálnej správcovskej skúšky sa vyhotoví zvukový záznam, ktorý ministerstvo bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle. Súčasne predseda špeciálnej komisie vyhotoví o priebehu špeciálnej správcovskej skúšky zápisnicu.“.
16.
V § 9 ods. 1 sa za slová „žiadosti sa“ vkladá slovo „môže“ a slovo „priradí“ sa nahrádza slovom „priradiť“.
17.
§ 11 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
18.
V § 12 ods. 1 sa číslo „60“ nahrádza číslom „30“.
19.
V § 12 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2022 okrem čl. I bodov 2 až 14 a 16 až 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 17. júla 2022.
Mária Kolíková v. r.