137/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

137
ZÁKON
z 23. marca 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 360/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 410/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 345/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 101/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je prispievať k rozvoju vzdelanosti, poznania, vedy a kultúry v súlade s potrebami spoločnosti, rozvíjať vedomosti, zručnosti, múdrosť, tvorivosť a dobro človeka a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Napĺňanie tohto poslania so zameraním na študenta je predmetom hlavnej činnosti vysokých škôl.“.
2.
V § 1 ods. 3 sa za slovo „vzdelávania“ vkladajú slová „v súlade s potrebami spoločnosti“.
3.
V § 1 ods. 4 písmená a) a b) znejú:
„a)
umožnením prístupu k najvyššiemu vzdelaniu najmä v súlade s potrebami spoločnosti tak, aby vzdelávanie pripravilo absolventa s vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou najmä na zodpovedajúce uplatnenie v praxi a výskumnú, vývojovú alebo umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť,
b)
poskytnutím vzdelávania v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie, ktoré umožňuje získavať, rozširovať, prehlbovať alebo obnovovať znalosti z rôznych oblastí poznania a kultúry a je podstatnou súčasťou celoživotného vzdelávania na najvyššej úrovni,“.
4.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Vysoké školy podporujú študentov a ich účasť pri výkone samosprávnych pôsobností vysokých škôl.“.
5.
V § 2 ods. 6 sa slová „prvého stupňa“ nahrádzajú slovami „aspoň v jednom stupni“.
6.
V § 2 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Vysoké školy umožňujú študentom aktívne sa podieľať na činnostiach a riadení vysokej školy a jej súčasti, najmä ak ide o zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, organizáciu štúdia a rozhodovanie vo veciach akademických práv a povinností študentov.“.
Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 14 a 15.
7.
V § 5 ods. 2 sa slová „akademickej samosprávy (§ 7)“ nahrádzajú slovami „verejnej vysokej školy“.
8.
V § 5 ods. 3 prvá veta znie: „Verejná vysoká škola sa môže rozdeliť len na vysoké školy, zlúčiť sa alebo splynúť môže len s inou vysokou školou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.
9.
V § 6 ods. 4 sa slová „ustanovenom v § 23“ nahrádzajú slovami „určenom štatútom verejnej vysokej školy“.
10.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Orgány verejnej vysokej školy
(1)
Orgánmi verejnej vysokej školy sú orgány akademickej samosprávy verejnej vysokej školy a ďalšie orgány verejnej vysokej školy.
(2)
Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú:
a)
akademický senát verejnej vysokej školy,
b)
rektor,
c)
vedecká rada, umelecká rada alebo vedecká a umelecká rada (ďalej len „vedecká rada verejnej vysokej školy“) a
d)
disciplinárna komisia verejnej vysokej školy pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia verejnej vysokej školy“), ak § 13 ods. 4 neustanovuje inak.
(3)
Ďalšími orgánmi verejnej vysokej školy sú kvestor a správna rada verejnej vysokej školy.
(4)
Verejná vysoká škola môže ako ďalší orgán verejnej vysokej školy zriadiť aj orgán na plnenie úloh v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a iné orgány.“.
11.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Akademický senát verejnej vysokej školy sa skladá z volených zástupcov akademickej obce verejnej vysokej školy. Akademický senát verejnej vysokej školy má najmenej 15 členov a najviac 66 členov, z toho najmenej jedna tretina je vyhradená pre študentov. Ak sa verejná vysoká škola člení na fakulty, v akademickom senáte verejnej vysokej školy má zastúpenie každá fakulta.“.
12.
V § 8 ods. 3 sa slová „prodekana, kvestora a tajomníka fakulty“ nahrádzajú slovami „kvestora, vedúceho súčasti verejnej vysokej školy podľa § 21 ods. 1 písm. b) a c) a funkciou iných orgánov vysokej školy alebo fakulty, o ktorých to určí štatút verejnej vysokej školy“.
13.
V § 8 ods. 5 druhej vete sa za slovo „kvestor“ vkladajú slová „a predseda správnej rady verejnej vysokej školy“ a za slovo „senátu“ sa vkladajú slová „verejnej vysokej školy“.
14.
V § 8 ods. 8 štvrtej vete sa slovo „rokovaní“ nahrádza slovom „zasadnutí“.
15.
V § 8 ods. 9 celom texte sa za slová „obdobie členov akademického senátu“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „verejnej vysokej školy“ a za slovo „zlúčia“ sa vkladajú slová „alebo zrušia“.
16.
§ 9 a 10 vrátane nadpisov znejú:
㤠9
Pôsobnosť akademického senátu verejnej vysokej školy
(1)
Akademický senát verejnej vysokej školy
a)
schvaľuje na návrh
1.
rektora vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. a), c) až f) a j) až m) a ak tak ustanovuje štatút verejnej vysokej školy, aj vnútorné predpisy podľa § 15 ods. 1 písm. n),
2.
predsedu akademického senátu verejnej vysokej školy vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. g) až i); zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora schvaľuje pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy,
3.
dekana vnútorné predpisy fakulty, o ktorých to určí štatút verejnej vysokej školy,
b)
schvaľuje na návrh rektora pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy
1.
dlhodobý zámer verejnej vysokej školy,
2.
zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy,
3.
zriadenie, zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla súčasti verejnej vysokej školy,
4.
rozpočet verejnej vysokej školy,
5.
metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy,
c)
prerokúva na návrh rektora pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy,
d)
schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady verejnej vysokej školy,
e)
kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami verejnej vysokej školy a majetkom verejnej vysokej školy a oznamuje výsledky kontroly správnej rade verejnej vysokej školy,
f)
schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie štatút verejnej vysokej školy nezveril inému orgánu,
g)
vyjadruje sa k podnetom a stanoviskám správnej rady verejnej vysokej školy podľa § 41 ods. 12,
h)
volí zástupcu verejnej vysokej školy do Rady vysokých škôl; jeho študentská časť volí zástupcu verejnej vysokej školy do Študentskej rady vysokých škôl,
i)
podáva akademickej obci verejnej vysokej školy raz za rok správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle verejnej vysokej školy najmenej na štyri roky,
j)
vykonáva počas nevyhnutnej doby pôsobnosť kolektívnych orgánov fakulty určených štatútom verejnej vysokej školy, ak sú zriadené, za podmienok a v rozsahu určenom v štatúte verejnej vysokej školy,
k)
schvaľuje výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy predloženú rektorom po predchádzajúcom vyjadrení správnej rady verejnej vysokej školy,
l)
schvaľuje návrhy rektora na právne úkony podľa § 41 ods. 3 písm. a), b) a d) až f) pred ich predložením na schválenie správnej rade verejnej vysokej školy, ak je cena majetku, hodnota vkladu alebo výška úveru vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok,
m)
berie na vedomie správu o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy,
n)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov príslušnej verejnej vysokej školy.
(2)
Návrhy dokumentov podľa odseku 1 písm. b) a c) prerokuje akademický senát verejnej vysokej školy do 45 dní od ich predloženia rektorom; uplynutím tejto lehoty sa dokumenty podľa odseku 1 písm. b) považujú za schválené a dokumenty podľa odseku 1 písm. c) za prerokované.
(3)
Akademický senát verejnej vysokej školy pri výkone pôsobností podľa odseku 1 písm. d) a h) rozhoduje tajným hlasovaním; pri výkone ostatných pôsobností podľa odseku 1 môže rozhodovať tajným hlasovaním, ak tak určí štatút verejnej vysokej školy alebo ak tak rozhodne.
(4)
Pôsobnosť kolektívnych orgánov fakulty verejnej vysokej školy podľa odseku 1 písm. j) je akademický senát verejnej vysokej školy oprávnený vykonávať len v rozsahu schvaľovania zmien vnútorných predpisov príslušnej fakulty tak, aby tieto zmeny neboli v rozpore so zákonom, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo so štatútom príslušnej verejnej vysokej školy.
(5)
Ak kolektívny orgán fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore s týmto zákonom, štatútom verejnej vysokej školy alebo s vnútornými predpismi fakulty verejnej vysokej školy, akademický senát verejnej vysokej školy je oprávnený vykonať opatrenia, aby sa zloženie príslušného orgánu uviedlo do súladu s príslušným predpisom.
§ 10
Rektor
(1)
Rektor je štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu verejnej vysokej školy a správnej rade verejnej vysokej školy, ak § 19 ods. 7 neustanovuje inak.
(2)
Rektora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky4) (ďalej len „prezident“). Návrh na vymenovanie alebo návrh na odvolanie rektora podáva prezidentovi minister školstva, ktorému ho podáva akademický senát verejnej vysokej školy do 15 dní od prijatia príslušného uznesenia.
(3)
Kandidáta na rektora volí volebné zhromaždenie, ktorého členmi sú všetci členovia akademického senátu verejnej vysokej školy a všetci členovia správnej rady verejnej vysokej školy, nadpolovičnou väčšinou všetkých členov volebného zhromaždenia. Volebné zhromaždenie zvoláva a riadi predseda akademického senátu verejnej vysokej školy. Na prijatie návrhu na odvolanie rektora sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov akademického senátu verejnej vysokej školy a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady verejnej vysokej školy. Návrh na odvolanie rektora sa prerokúva na spoločnom zasadnutí akademického senátu verejnej vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy. Kandidát na rektora sa volí a o návrhu na odvolanie rektora sa rozhoduje tajným hlasovaním. Hlasovanie o návrhu na odvolanie rektora možno uskutočniť aj mimo spoločného zasadnutia akademického senátu verejnej vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy.
(4)
Člen akademického senátu verejnej vysokej školy a člen správnej rady verejnej vysokej školy nemôže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora príslušnej verejnej vysokej školy počas výkonu funkcie člena akademického senátu verejnej vysokej školy alebo člena správnej rady verejnej vysokej školy. Osoba, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“), môže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora najskôr po uplynutí troch rokov od skončenia členstva vo výkonnej rade agentúry.
(5)
Voľbu kandidáta na rektora vyhlasuje verejná vysoká škola na svojom webovom sídle, na webovom sídle ministerstva školstva a prostredníctvom webových aplikácií, sociálnych médií a sociálnych sietí alebo iných inovatívnych komunikačných prostriedkov najneskôr 270 dní pred uplynutím funkčného obdobia rektora. Verejná vysoká škola určí na podávanie návrhov na kandidáta na rektora lehotu najmenej 90 dní a najviac 120 dní a termín voľby najneskôr 30 dní od jej uplynutia. Ak vo voľbe nie je úspešný žiaden uchádzač, opakovaná voľba sa vyhlasuje do 30 dní od ukončenia predchádzajúcej voľby. Ak vysoká škola nemá rektora a nie je vyhlásená voľba kandidáta na rektora alebo ak sa voľba neuskutočnila, voľba kandidáta na rektora sa vyhlási do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti. Voľba kandidáta na rektora sa vyhlasuje v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.
(6)
Na zasadnutí volebného zhromaždenia sa koná verejné vypočutie uchádzačov na kandidáta na rektora. Pri verejnom vypočutí sa zisťujú riadiace skúsenosti uchádzačov, ich vzťah k vysokoškolskému vzdelávaniu, vede a technike a vzťah k poslaniu a oblasti pôsobenia príslušnej vysokej školy. Uchádzač zároveň predstaví návrh stratégie rozvoja príslušnej vysokej školy a ak tak rozhodne volebné zhromaždenie, možno od uchádzača požadovať aj poskytnutie ďalších informácií.
(7)
Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Na jednej verejnej vysokej škole môže tá istá osoba vykonávať funkciu rektora najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(8)
Výkon funkcie rektora zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie rektora sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie prezidentovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
c)
odvolaním z funkcie; výkon funkcie rektora sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,
d)
právoplatnosťou rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ktorým mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
e)
obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(9)
Akademický senát verejnej vysokej školy alebo správna rada verejnej vysokej školy môžu navrhnúť odvolanie rektora, ak rektor
a)
neplní závažným spôsobom svoje povinnosti,
b)
poškodil závažným spôsobom záujem verejnej vysokej školy alebo
c)
porušil závažným spôsobom právne predpisy alebo vnútorné predpisy verejnej vysokej školy.
(10)
Rektora zastupujú prorektori v rozsahu určenom rektorom. Prorektorov vymenúva a odvoláva po vyjadrení akademického senátu verejnej vysokej školy rektor. Osobu, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady agentúry, možno vymenovať za prorektora najskôr po uplynutí troch rokov od skončenia členstva vo výkonnej rade agentúry. Funkčné obdobie prorektorov je štvorročné.
(11)
Ak verejná vysoká škola nemá rektora, akademický senát verejnej vysokej školy poverí do vymenovania nového rektora, najviac na jeden rok, výkonom funkcie rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina celkového počtu členov akademického senátu verejnej vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy. Túto skutočnosť oznámi akademický senát verejnej vysokej školy bezodkladne ministrovi školstva. Osobu, ktorá má dočasne vykonávať funkciu rektora, môže navrhnúť akademický senát verejnej vysokej školy alebo správna rada verejnej vysokej školy. Tú istú osobu nemožno poveriť výkonom funkcie rektora opakovane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3ab znie:
3ab) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
17.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Pôsobnosť rektora
(1)
Rektor
a)
riadi verejnú vysokú školu, koná v jej mene a zastupuje ju navonok,
b)
navrhuje
1.
zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy a
2.
zriadenie, zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla súčasti verejnej vysokej školy,
c)
predkladá ministerstvu školstva na vyjadrenie dlhodobý zámer verejnej vysokej školy pred jeho predložením na vyjadrenie vedeckej rade verejnej vysokej školy a na schválenie akademickému senátu verejnej vysokej školy a správnej rade verejnej vysokej školy,
d)
predkladá akademickému senátu verejnej vysokej školy a správnej rade verejnej vysokej školy návrh rozpočtu verejnej vysokej školy a návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy; tým nie je dotknuté právo odborovej organizácie kolektívne vyjednávať,
e)
udeľuje na základe rozhodnutia vedeckej rady verejnej vysokej školy alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu fakulty určeného štatútom verejnej vysokej školy, ak je zriadený, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“,
f)
predkladá ministrovi školstva návrhy na vymenovanie profesorov schválené vedeckou radou verejnej vysokej školy,
g)
udeľuje na návrh vedeckej rady verejnej vysokej školy čestný titul „profesor emeritus“,
h)
určuje plat dekana po písomnom vyjadrení správnej rady verejnej vysokej školy,
i)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov príslušnej verejnej vysokej školy.
(2)
Rektor môže vziať späť svoj návrh predložený na zasadnutie kolektívneho orgánu verejnej vysokej školy do hlasovania o ňom.
(3)
Ak rektor pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 písm. e) má dôvodné pochybnosti, že príslušný orgán nedodržal kritériá verejnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ (ďalej len „kritériá na získanie titulu docent“) alebo v priebehu habilitačného konania došlo k procesným pochybeniam, môže rektor vrátiť návrh príslušnému orgánu na nové konanie alebo konanie zastaviť.
(4)
Ak rektor pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 písm. f) má dôvodné pochybnosti, že príslušný orgán nedodržal kritériá verejnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ (ďalej len „kritériá na získanie titulu profesor“) alebo v priebehu konania na vymenovanie profesora (ďalej len „inauguračné konanie“) došlo k procesným pochybeniam, môže rektor vrátiť návrh príslušnému orgánu na nové konanie, alebo konanie zastaviť.“.
18.
V § 11 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „[§ 9 ods. 1 písm. e)]“ a v druhej vete sa slovo „Funkčné“ nahrádza slovami „Ak štatút verejnej vysokej školy neurčuje inak, funkčné“.
19.
V § 11 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Členmi vedeckej rady verejnej vysokej školy, ktorí sú členmi akademickej obce tejto verejnej vysokej školy, môžu byť len osoby, ktoré pôsobia na funkčnom mieste profesora alebo na funkčnom mieste docenta alebo výskumní pracovníci s vedeckým kvalifikačným stupňom IIa alebo s vedeckým kvalifikačným stupňom I alebo umeleckí pracovníci.“.
20.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Vedecká rada verejnej vysokej školy
a)
vyjadruje sa na návrh rektora k dlhodobému zámeru verejnej vysokej školy,
b)
hodnotí pravidelne, najmenej však raz ročne, úroveň verejnej vysokej školy vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,
c)
schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované na vysokej škole a školiteľov na doktorandské štúdium uskutočňované na vysokej škole,
d)
schvaľuje kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor,
e)
prerokúva návrhy na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, pri ktorom vysoká škola v žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania uviedla študijný odbor, v ktorom neuskutočňuje študijné programy fakulta,
f)
schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide o vymenovanie profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, pri ktorom vysoká škola v žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania uviedla študijný odbor, v ktorom uskutočňuje študijné programy fakulta, koná tak na návrh orgánu fakulty určeného štatútom verejnej vysokej školy, a ak návrh neschváli, vráti ho s vyjadrením príslušnému orgánu fakulty,
g)
schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov; ak ide o obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na fakulte, schvaľuje ich na návrh orgánu fakulty určeného štatútom verejnej vysokej školy,
h)
schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov; ak ide o obsadzovanie funkčných miest profesorov na fakulte, schvaľuje ich na návrh orgánu fakulty určeného štatútom verejnej vysokej školy,
i)
udeľuje významným osobnostiam čestný titul „doctor honoris causa“ (v skratke „Dr.h.c.“),
j)
udeľuje vedecké hodnosti „doctor scientiarum“ (v skratke „DrSc.“),5)
k)
schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady verejnej vysokej školy rokovací poriadok vedeckej rady verejnej vysokej školy,
l)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov príslušnej verejnej vysokej školy.“.
21.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak verejná vysoká škola uskutočňuje študijné programy len na fakultách, disciplinárna komisia verejnej vysokej školy sa zriaďuje, ak tak určí štatút verejnej vysokej školy. Ak fakulta nemá zriadený orgán, ktorý prejednáva disciplinárne priestupky študentov, disciplinárna komisia verejnej vysokej školy sa zriaďuje vždy a prerokúva aj disciplinárne priestupky študentov príslušnej fakulty.
(5)
Disciplinárna komisia po prerokovaní disciplinárneho priestupku predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi.“.
22.
V § 14 ods. 2 prvej vete sa za slovo „hospodársky“ vkladá čiarka a slovo „prevádzkový“ a v druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorému zodpovedá za svoju činnosť.“.
23.
V § 15 ods. 1 písm. d) a § 48 ods. 1 písm. d) sa slová „funkcií profesorov“ nahrádzajú slovami „funkčných miest profesorov“.
24.
V § 15 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora,“.
Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená i) až n).
25.
V § 15 ods. 1 písm. n) a § 48 ods. 1 písm. m) sa vypúšťajú slová „(§ 21 ods. 3)“.
26.
V § 15 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
ustanovenia o orgánoch verejnej vysokej školy a systéme akademickej samosprávy vrátane podmienok, za ktorých sú kolektívne orgány verejnej vysokej školy oprávnené vykonávať pôsobnosť kolektívnych orgánov fakulty, najmä ak kolektívny orgán fakulty koná v rozpore s právnymi predpismi, vnútornými predpismi verejnej vysokej školy alebo s vnútornými predpismi fakulty, ak kolektívny orgán fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore s týmto zákonom, vnútornými predpismi verejnej vysokej školy alebo s vnútornými predpismi fakulty, alebo ak zloženie kolektívneho orgánu fakulty nie je možné z objektívnych dôvodov zosúladiť so zákonom, vnútornými predpismi verejnej vysokej školy alebo s vnútornými predpismi fakulty,“.
27.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až n) sa označujú ako písmená d) až m).
28.
V § 15 ods. 2 písm. m) sa vypúšťajú slová „(§ 23 ods. 1)“.
29.
V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
postup pri schvaľovaní vnútorného systému tak, aby ho schvaľoval orgán vysokej školy, ktorého členmi sú študenti.“.
30.
V § 16 ods. 1 sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „a podnikateľskej činnosti“.
31.
V § 16 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „podľa § 89 (ďalej len „dotácia“)“.
32.
V § 16 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
výnosy z podnikateľskej činnosti verejnej vysokej školy.“.
33.
V § 16 ods. 5 sa slovo „rozvoja“ nahrádza slovom „rozvoj“.
34.
V § 16 ods. 7 celom texte a ods. 9 sa vypúšťajú slová „podľa § 89“.
35.
Nadpis § 16a znie: „Fondy verejnej vysokej školy“.
36.
V § 16a ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „finančné“.
37.
V § 16a odsek 2 znie:
„(2)
Fondy verejnej vysokej školy okrem fondov podľa odseku 1 písm. e) sa tvoria z kladného celkového výsledku hospodárenia verejnej vysokej školy (ďalej len „zisk verejnej vysokej školy“) a výnosov z neho a z finančných prostriedkov podľa odsekov 4, 6 a 7. Účelovo určené peňažné dary a účelovo určené dedičstvo sa použijú v súlade s ich určením. Celkový výsledok hospodárenia verejnej vysokej školy je súčet jej výsledku hospodárenia v hlavnej činnosti a výsledku hospodárenia v podnikateľskej činnosti po zdanení.“.
38.
V § 16a ods. 3 štvrtej vete sa vypúšťajú slová „prostredníctvom svojho rozpočtu [§ 16 ods. 3 písm. g)] a“ a slovo „finančných“.
39.
V § 16a odsek 9 znie:
„(9)
Rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty verejnej vysokej školy za predchádzajúci kalendárny rok možno uskutočniť až po schválení výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy, a to najneskôr do konca bežného kalendárneho roka.“.
40.
V § 17 ods. 1 druhá veta znie: „Úlohu kolektívneho orgánu pri nakladaní s majetkom verejnej vysokej školy plní správna rada verejnej vysokej školy.“ a tretia veta sa vypúšťa.
41.
V § 17 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Pri predaji dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku je verejná vysoká škola povinná previesť všetky finančné prostriedky z jeho predaja na samostatný bankový účet verejnej vysokej školy vedený v Štátnej pokladnici. Finančné prostriedky z predaja tohto majetku môže verejná vysoká škola použiť len na účel a v rozsahu určenom správnou radou verejnej vysokej školy.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
42.
V § 18 ods. 1 sa slová „s § 15 ods. 2 písm. m)“ nahrádzajú slovami „so štatútom verejnej vysokej školy“.
43.
V § 18 ods. 3 tretej vete sa vypúšťa slovo „nie“.
44.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
45.
V § 19 ods. 3 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.
46.
V § 20 ods. 1 písm. b) sa za slovo „rozpočtu“ vkladajú slová „a schválený rozpočet“.
47.
V § 20 ods. 1 písm. e) sa slová „Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“)“ nahrádzajú slovom „agentúre“.
48.
V § 20 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „[§ 12 ods. 1 písm. b)]“.
49.
V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
iné súčasti určené štatútom verejnej vysokej školy.“.
50.
V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Súčasti verejnej vysokej školy zriaďuje, zlučuje, nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje a zrušuje rektor so súhlasom akademického senátu verejnej vysokej školy a po vyjadrení správnej rady verejnej vysokej školy; to platí, aj ak ide o zmenu názvu alebo o zmenu sídla súčasti verejnej vysokej školy.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
51.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Štatút verejnej vysokej školy môže určiť, že na účely verejného obstarávania je fakulta samostatnou prevádzkovou jednotkou.21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) § 6 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
52.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Fakulta
(1)
Fakulta
a)
prispieva k plneniu poslania vysokej školy,
b)
zúčastňuje sa na plnení hlavných úloh verejnej vysokej školy vo vymedzenej oblasti poznania, ktorú vyjadruje jej názov,
c)
uskutočňuje študijný program alebo viac študijných programov vo vymedzenom študijnom odbore alebo vo vymedzených študijných odboroch a
d)
vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú alebo umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť.
(2)
Fakultu riadi dekan, ktorého vymenúva na štvorročné funkčné obdobie a odvoláva rektor. Na jednej fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu dekana najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Dekana vymenúva rektor na základe výberového konania alebo ak tak určí štatút verejnej vysokej školy, na základe voľby. Na výberové konanie na obsadenie funkcie dekana sa vzťahuje osobitný predpis,21b) ak odseky 3 a 4 neustanovujú inak.
(3)
Výberové konanie na obsadenie funkcie dekana vyhlasuje, uskutočňuje a zrušuje verejná vysoká škola; výberové konanie sa vyhlasuje v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. Výberové konanie vyhlasuje verejná vysoká škola na svojom webovom sídle a na webovom sídle určenom ministerstvom školstva najneskôr 120 dní pred uplynutím funkčného obdobia dekana. Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, výberové konanie sa vyhlasuje do 30 dní od skončenia výkonu tejto funkcie. Súčasťou výberového konania na obsadenie funkcie dekana je verejné vypočutie uchádzačov.
(4)
Výberová komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana má sedem členov. Troch členov výberovej komisie volí a odvoláva kolektívny samosprávny orgán fakulty určený štatútom verejnej vysokej školy, ak je zriadený, inak ich volia a odvolávajú členovia akademickej obce fakulty; najmenej jedným z nich je zástupca študentov. Dvoch členov výberovej komisie vymenúva a odvoláva rektor. Jedného člena výberovej komisie volí a odvoláva akademický senát verejnej vysokej školy z osôb, ktoré nie sú členmi akademickej obce príslušnej fakulty. Jedného člena výberovej komisie vymenúva a odvoláva správna rada verejnej vysokej školy. Ak sa funkcia dekana obsadzuje voľbou, volebné zhromaždenie sa ustanoví tak, aby v ňom osoby vymenované rektorom mali jednu štvrtinu hlasov a ostatné osoby boli zástupcami akademickej obce fakulty.
(5)
Dekan je v pracovnom pomere s vysokou školou, v ktorom je zaradený na fakulte, ktorú riadi; skončenie pracovného pomeru vzťahujúceho sa na výkon funkcie dekana je podmienené predchádzajúcim skončením výkonu funkcie dekana. Rektor pri vymenovaní dekana uzatvára s dekanom na čas funkčného obdobia zmluvu o výkone funkcie, ktorá obsahuje merateľné ukazovatele na účel zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania zabezpečovaného fakultou a úrovne výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty a ciele, ktoré vyplývajú z dlhodobého zámeru verejnej vysokej školy.
(6)
Osobu, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady agentúry, možno za dekana vymenovať najskôr po uplynutí troch rokov od skončenia členstva vo výkonnej rade agentúry.
(7)
Výkon funkcie dekana zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie dekana sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie rektorovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
c)
odvolaním z funkcie; výkon funkcie dekana sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,
d)
právoplatnosťou rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
e)
obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(8)
Rektor môže odvolať dekana, len ak dekan
a)
neplní závažným spôsobom svoje povinnosti,
b)
neplní merateľné ukazovatele a ciele dohodnuté v zmluve o výkone funkcie alebo
c)
porušil závažným spôsobom právne predpisy alebo vnútorné predpisy verejnej vysokej školy.
(9)
Rektor môže odvolať dekana len s predchádzajúcim súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov osobitnej komisie zriaďovanej na tento účel, ktorej členovia sa ustanovujú postupom podľa odseku 4. Ak bola funkcia dekana obsadená voľbou, môže rektor odvolať dekana len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov volebného zhromaždenia podľa odseku 4.
(10)
Rozsah pôsobnosti fakulty, jej ďalšie orgány, ak ich verejná vysoká škola zriadi, a pôsobnosť orgánov fakulty určí verejná vysoká škola štatútom verejnej vysokej školy. Ak sa zriaďujú ďalšie orgány fakulty, štatút verejnej vysokej školy určí, ktoré z nich sú samosprávne orgány fakulty.
(11)
Ak sa štatútom verejnej vysokej školy zriaďujú kolektívne samosprávne orgány fakulty, najmenej jednu tretinu ich členov tvoria študenti fakulty. Ak kolektívny samosprávny orgán fakulty prejednáva vec, ktorá na úrovni vysokej školy zodpovedá pôsobnosti vedeckej rady verejnej vysokej školy, študenti o veci nehlasujú, ak štatút verejnej vysokej školy neurčí inak. Ak sa štatútom verejnej vysokej školy zriaďujú kolektívne orgány fakulty, ich zasadnutia sú verejné okrem prerokúvania disciplinárneho priestupku.
(12)
Na novozriadenej fakulte sa ustanovia orgány fakulty do šiestich mesiacov odo dňa jej zriadenia. Do ustanovenia týchto orgánov vykonávajú v nevyhnutnom rozsahu ich pôsobnosť osoby poverené rektorom.
(13)
Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci zaradení na fakulte, ak tak určí štatút verejnej vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty), a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce fakulty).
(14)
Fakulta má právo používať vlastné akademické insígnie a konať akademické obrady v súlade s vnútornými predpismi a tradíciami vysokej školy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:
21b) § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.
53.
§ 23 až 33 sa vypúšťajú.
54.
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
Na verejné bohoslovecké vysoké školy, bohoslovecké fakulty verejných vysokých škôl a konfesijné verejné vysoké školy sa ustanovenia § 4 až 6, 8 až 10a, § 16, 17 a 19, § 21 ods. 4, § 22 ods. 2 až 9 a 11, § 40 ods. 2 až 12, § 58 ods. 9, § 66, 67, 70 až 72, § 75 ods. 2 až 8 a § 102 ods. 3 písm. c) vzťahujú primerane v súlade s vnútornými predpismi príslušnej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti.“.
55.
§ 40 a 41 vrátane nadpisov znejú:
㤠40
Správna rada verejnej vysokej školy
(1)
Správna rada verejnej vysokej školy je orgán, ktorý v rámci svojej pôsobnosti podporuje posilňovanie väzby verejnej vysokej školy a spoločnosti v súlade s poslaním vysokej školy. Správna rada verejnej vysokej školy uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti verejnej vysokej školy.
(2)
Správna rada verejnej vysokej školy má najmenej päť členov; počet členov správnej rady verejnej vysokej školy určí štatút verejnej vysokej školy tak, aby zodpovedal najmenej jednej štvrtine počtu členov akademického senátu verejnej vysokej školy a aby bol nepárny. Jedného člena správnej rady verejnej vysokej školy volia a odvolávajú tajným hlasovaním ostatní členovia správnej rady verejnej vysokej školy; ak ho členovia správnej rady verejnej vysokej školy nezvolia do šiestich mesiacov od uvoľnenia funkcie príslušného člena, vymenuje a odvolá ho minister školstva na návrh Slovenskej akadémie vied. Jednu polovicu ostatných členov správnej rady verejnej vysokej školy volí a odvoláva akademický senát verejnej vysokej školy, z toho najmenej jedného člena správnej rady verejnej vysokej školy volí a odvoláva len jeho študentská časť; počet členov správnej rady verejnej vysokej školy, ktorých volí študentská časť akademického senátu verejnej vysokej školy, určí štatút verejnej vysokej školy. Druhú polovicu ostatných členov správnej rady verejnej vysokej školy vymenúva a odvoláva minister školstva.
(3)
Členmi správnej rady verejnej vysokej školy sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby. Za člena správnej rady verejnej vysokej školy možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby. Návrhy kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy predkladajú akademickému senátu verejnej vysokej školy a ministrovi školstva právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií,25) obce, samosprávne kraje, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá. Ak ide o konfesijnú verejnú vysokú školu, návrhy na členov správnej rady konfesijnej verejnej vysokej školy môže predkladať aj príslušná cirkev alebo príslušná náboženská spoločnosť.
(4)
Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou; členmi správnej rady nesmú byť ani ich závislé osoby.25a) Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci príslušnej verejnej vysokej školy a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy. Študentská časť akademického senátu verejnej vysokej školy môže voliť príslušného člena správnej rady verejnej vysokej školy aj z členov akademickej obce príslušnej vysokej školy okrem členov akademického senátu príslušnej verejnej vysokej školy.
(5)
Akademický senát verejnej vysokej školy zvolí tajným hlasovaním a minister školstva vyberie z doručených návrhov kandidátov na člena správnej rady verejnej vysokej školy v príslušnom počte. Po voľbe a výbere zorganizuje verejná vysoká škola verejné vypočutie kandidátov. Po verejnom vypočutí kandidátov predloží predseda akademického senátu verejnej vysokej školy na vyjadrenie ministrovi školstva návrh kandidátov zvolených akademickým senátom verejnej vysokej školy a minister školstva predloží návrh ním vymenúvaných kandidátov na vyjadrenie akademickému senátu verejnej vysokej školy. Ak sa akademický senát alebo minister školstva k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa jeho predloženia, platí, že sa vyjadril. Po uplynutí tejto lehoty rozhodne akademický senát verejnej vysokej školy tajným hlasovaním o potvrdení alebo o nepotvrdení voľby a minister školstva vymenuje členov správnej rady verejnej vysokej školy alebo odmietne kandidátov. Ak akademický senát verejnej vysokej školy nepotvrdí voľbu niektorého kandidáta alebo ak minister školstva nevymenuje niektorého kandidáta, opakuje sa postup podľa tohto odseku z pôvodne doručených návrhov.
(6)
Funkčné obdobie členov správnej rady verejnej vysokej školy je päťročné.
(7)
Správna rada verejnej vysokej školy volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Voľbu predsedu, podpredsedu a spôsob zasadnutia správnej rady verejnej vysokej školy upraví jej štatút. Ak správna rada verejnej vysokej školy nemá predsedu, vykonáva jeho funkciu do zvolenia nového predsedu podpredseda; ak správna rada verejnej vysokej školy nemá ani podpredsedu, jeho funkciu do zvolenia nového predsedu správnej rady verejnej vysokej školy vykonáva najstarší člen správnej rady.
(8)
Členstvo v správnej rade verejnej vysokej školy zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena správnej rady verejnej vysokej školy sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie rektorovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
c)
odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena správnej rady verejnej vysokej školy sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,
d)
právoplatnosťou rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
e)
obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)
začatím výkonu funkcie alebo vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nezlučiteľného s funkciou člena správnej rady,
g)
vznikom postavenia závislej osoby vo vzťahu k poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, členovi vlády, štátnemu tajomníkovi, rektorovi, prorektorovi, dekanovi alebo vedúcemu súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou, alebo
h)
smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(9)
Člena správnej rady verejnej vysokej školy môže odvolať ten, kto ho do funkcie zvolil alebo vymenoval. Člena správnej rady verejnej vysokej školy možno odvolať, len ak sa člen správnej rady verejnej vysokej školy nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach správnej rady verejnej vysokej školy alebo ak poškodil závažným spôsobom záujem verejnej vysokej školy. Ak člen správnej rady verejnej vysokej školy poškodil závažným spôsobom záujem verejnej vysokej školy, nemožno ho odvolať v čase od vyhlásenia voľby rektora do jej konania.
(10)
Ak niektorému z členov správnej rady verejnej vysokej školy zanikne členstvo alebo ak sa v dôsledku zmeny počtu členov akademického senátu verejnej vysokej školy zvýši počet členov správnej rady, akademický senát verejnej vysokej školy zvolí, členovia správnej rady verejnej vysokej školy zvolia alebo minister školstva vymenuje nového člena správnej rady verejnej vysokej školy bez zbytočného odkladu tak, aby sa zachovalo zloženie správnej rady verejnej vysokej školy podľa odsekov 2 až 5.
(11)
Ak sa v dôsledku zmeny počtu členov akademického senátu verejnej vysokej školy zníži počet členov správnej rady verejnej vysokej školy, na jej prvom zasadnutí po zmene počtu členov sa žrebom určia členovia správnej rady verejnej vysokej školy, ktorých členstvo nasledujúcim dňom zaniká. Žrebom sa určí rovnaký počet členov správnej rady verejnej vysokej školy zvolených akademickým senátom verejnej vysokej školy a vymenovaných ministrom školstva.
(12)
Štatút správnej rady verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh predsedu správnej rady verejnej vysokej školy správna rada verejnej vysokej školy a registruje ho ministerstvo školstva postupom podľa § 103.
(13)
Zasadnutia správnej rady verejnej vysokej školy zvoláva jej predseda, a to najmenej dvakrát ročne. Zasadnutia správnej rady verejnej vysokej školy sú verejné. Na žiadosť rektora alebo najmenej jednej tretiny všetkých členov správnej rady verejnej vysokej školy je predseda správnej rady verejnej vysokej školy povinný zvolať zasadnutie správnej rady verejnej vysokej školy najneskôr do 30 dní. Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor, predseda akademického senátu verejnej vysokej školy a zástupca študentskej časti akademickej obce verejnej vysokej školy má právo vystúpiť na zasadnutí správnej rady verejnej vysokej školy v súlade s jej štatútom kedykoľvek, keď o to požiada.
(14)
Členovia správnej rady verejnej vysokej školy majú nárok na poskytnutie odmeny za čas výkonu funkcie na zasadnutí správnej rady a náhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu.25b) Pravidlá poskytnutia a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov určí na návrh rektora akademický senát príslušnej verejnej vysokej školy. Účasť členov správnej rady verejnej vysokej školy na zasadnutí správnej rady verejnej vysokej školy je úkonom vo všeobecnom záujme.25c)
(15)
Členovia správnej rady verejnej vysokej školy majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora verejnej vysokej školy.
(16)
Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti správnej rady verejnej vysokej školy zabezpečuje príslušná verejná vysoká škola.
§ 41
Pôsobnosť správnej rady verejnej vysokej školy
(1)
Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy rozpočet verejnej vysokej školy a metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy.
(2)
Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po vyjadrení akademického senátu verejnej vysokej školy rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy.
(3)
Správna rada verejnej vysokej školy udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce verejná vysoká škola
a)
nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jeho prevod; za túto cenu sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste zvyčajne predáva taký alebo porovnateľný nehnuteľný majetok,
b)
nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jej prevod,
c)
zriadiť vecné bremeno k majetku verejnej vysokej školy na čas dlhší ako päť rokov,
d)
zriadiť predkupné právo k majetku verejnej vysokej školy, ktorého cena je vyššia ako dvadsaťnásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok,
e)
založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do inej právnickej osoby, alebo
f)
uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru; správna rada verejnej vysokej školy súhlas neudelí, ak účel použitia finančných prostriedkov získaných z úveru nie je v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy alebo splácanie úveru podľa nej môže ohroziť zabezpečenie hlavnej činnosti verejnej vysokej školy.
(4)
Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po predchádzajúcom schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy
a)
dlhodobý zámer verejnej vysokej školy,
b)
zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy,
c)
zriadenie, zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla súčasti verejnej vysokej školy.
(5)
Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu verejnej vysokej školy po predchádzajúcom schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora.
(6)
Správna rada verejnej vysokej školy prerokúva podnety podané akademickým senátom verejnej vysokej školy alebo orgánom fakulty.
(7)
Správna rada verejnej vysokej školy sa vyjadruje k veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží rektor alebo predseda akademického senátu verejnej vysokej školy.
(8)
Správna rada verejnej vysokej školy určuje plat rektora v súlade s osobitným predpisom.2) Kvestor písomne oznámi rektorovi na základe rozhodnutia správnej rady verejnej vysokej školy výšku a zloženie funkčného platu. Rektorovi možno poskytnúť odmenu podľa osobitného predpisu25d) len z dôvodu plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov vopred dohodnutých medzi správnou radou verejnej vysokej školy a rektorom. Dohodnuté ciele a merateľné ukazovatele a vyhodnotenie ich plnenia k 31. decembru príslušného roka sa každoročne zverejňujú na webovom sídle vysokej školy do 31. januára nasledujúceho roka.
(9)
Na schválenie úkonov podľa odsekov 1 až 5 sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady verejnej vysokej školy.
(10)
Správna rada verejnej vysokej školy prijíma svoje závery formou uznesenia.
(11)
O návrhoch podľa odseku 4 musí správna rada verejnej vysokej školy rozhodnúť do 45 dní odo dňa postúpenia návrhu schváleného akademickým senátom verejnej vysokej školy správnej rade verejnej vysokej školy. Ak správna rada verejnej vysokej školy v tejto lehote nerozhodne, platí, že návrh schválila.
(12)
Správna rada verejnej vysokej školy dáva podnety a stanoviská k činnosti verejnej vysokej školy, ktoré zverejňuje.
(13)
Správna rada verejnej vysokej školy najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti. Správu o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy prerokúva pred jej zverejnením akademický senát verejnej vysokej školy. Správa o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach správnej rady verejnej vysokej školy k činnosti verejnej vysokej školy a zoznam prijatých uznesení.
(14)
Správna rada verejnej vysokej školy si môže vyžiadať od orgánov verejnej vysokej školy najmä
a)
návrhy rozpočtov súčastí verejnej vysokej školy,
b)
výročné správy o činnosti verejnej vysokej školy a jej súčastí,
c)
výročné správy o hospodárení verejnej vysokej školy a jej súčastí.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 až 25d znejú:
25) § 2 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25a) § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 344/2017 Z. z.
25b) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
25c) § 136 ods. 1 Zákonníka práce.
25d) § 20 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 553/2003 Z. z.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26 až 28 sa vypúšťajú.
56.
V § 43 ods. 5 písm. a), c) a d), § 44 ods. 3 písm. a) až c), § 45 ods. 3 písm. a) až c), § 47c ods. 1 celom texte a § 102 ods. 3 písm. a) a b) sa vypúšťa slovo „republiky“.
57.
V § 43 ods. 16 sa slová „a), c), g) až i), n), o) a s), § 10 ods. 2, 5, 6, 9, 11 a 12“ nahrádzajú slovami „b), c), g), j), l) a m), § 10 ods. 2, 3, 6 a 12, § 10a ods. 1 písm. b) až d)“ a slová „§ 22 až 41“ sa nahrádzajú slovami „§ 22, 34 až 41, 44 a 45“.
58.
V § 43 ods. 17 sa slová „b), f), l) a m), § 10 ods. 1, 4 a 10“ nahrádzajú slovami „a), d), f) a k), § 10 ods. 1, 5, 7, 10 a 11 a § 10a ods. 1 písm. h)“.
59.
V § 44 ods. 3 písm. f) sa slová „akademického senátu fakulty“ nahrádzajú slovami „kolektívneho orgánu fakulty určeného štatútom policajnej vysokej školy; ak fakulta nemá zriadený príslušný kolektívny orgán fakulty, vyjadrenie zabezpečí policajná vysoká škola“.
60.
V § 44 ods. 3 písmeno g) znie:
„g)
vymenúva a odvoláva na návrh dekana fakulty policajnej vysokej školy osoby, ktoré ho zastupujú,“.
61.
V § 44 ods. 3 písm. j) sa slová „akademického senátu fakulty“ nahrádzajú slovami „kolektívneho orgánu fakulty určeného štatútom policajnej vysokej školy; ak fakulta nemá zriadený príslušný kolektívny orgán fakulty, vyjadrenie zabezpečí policajná vysoká škola“.
62.
V § 44 ods. 11 písm. a) sa slová „a), g) až i) a o), § 10 ods. 2, 5, 6, 9, 11 a 12“ nahrádzajú slovami „b), c), g), l) a m), § 10 ods. 2, 3 a 6, § 10a ods. 1 písm. b), d) a h)“ a vypúšťajú sa slová „§ 22 ods. 4, § 28 ods. 2, 3 a 6,“.
63.
V § 44 ods. 11 písm. b) sa slová „f), l) a m)“ nahrádzajú slovami „a) a f)“ a slová „ods. 10“ sa nahrádzajú slovami „ods. 1, 10 až 12, § 10a ods. 1 písm. c) a f)“ a vypúšťajú sa slová „§ 23 ods. 1 písm. a) a e), ods. 2 písm. b) a h),“.
64.
V § 45 ods. 8 sa slová „a), c), g) až i), n), o) a s), § 10 ods. 2, 5, 6, 9, 11 a 12“ nahrádzajú slovami „a) až c), g), j), l) a m), § 10 ods. 2, 3 a 6, § 10a ods. 1 písm. b), d) a h)“, vypúšťajú sa slová „§ 22 ods. 4,“ a slová „ods. 10“ sa nahrádzajú slovami „ods. 1, 10 až 12, § 10a ods. 1 písm. c) a f)“.
65.
V § 47a odsek 1 znie:
„(1)
Najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom súkromnej vysokej školy je správna rada súkromnej vysokej školy. Správna rada súkromnej vysokej školy rozhoduje o zriadení, zlúčení, splynutí, zrušení, rozdelení, zmene názvu alebo zmene sídla súčasti súkromnej vysokej školy a schvaľuje rozpočet súkromnej vysokej školy. Ďalšie pôsobnosti správnej rady súkromnej vysokej školy určuje štatút súkromnej vysokej školy.“.
66.
V § 47b odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Akademický senát súkromnej vysokej školy
a)
vyjadruje sa k návrhom vnútorných predpisov súkromnej vysokej školy podľa § 48 ods. 1 písm. c), j), k) a l) predložených rektorom súkromnej vysokej školy a schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu súkromnej vysokej školy vnútorné predpisy podľa § 48 ods. 1 písm. g) a h),
b)
vyjadruje sa k návrhom vnútorných predpisov súkromnej vysokej školy podľa § 48 ods. 1 písm. a), d) až f) a k návrhu vnútorných predpisov fakulty súkromnej vysokej školy,
c)
vyjadruje sa k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov,
d)
schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady súkromnej vysokej školy,
e)
schvaľuje výročnú správu o činnosti súkromnej vysokej školy a výročnú správu o hospodárení súkromnej vysokej školy,
f)
schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie nepatrí do pôsobnosti orgánu fakulty určeného štatútom súkromnej vysokej školy,
g)
volí zástupcu súkromnej vysokej školy do Rady vysokých škôl,
h)
volí zástupcu súkromnej vysokej školy do Študentskej rady vysokých škôl; tohto zástupcu volí len jeho študentská časť,
i)
podáva raz ročne akademickej obci súkromnej vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle súkromnej vysokej školy najmenej na štyri roky,
j)
vykonáva za podmienok a v rozsahu ustanovenom štatútom súkromnej vysokej školy počas nevyhnutnej doby pôsobnosť orgánu fakulty určeného štatútom súkromnej vysokej školy,
k)
plní iné úlohy podľa tohto zákona a vnútorných predpisov súkromnej vysokej školy.
(3)
Akademický senát súkromnej vysokej školy v otázkach uvedených v odseku 2 písm. d), g) a h) rozhoduje tajným hlasovaním; pri výkone ostatných pôsobností podľa odseku 2 môže rozhodovať tajným hlasovaním podľa potreby.“.
67.
V § 47c odsek 3 znie:
„(3)
Na rektora súkromnej vysokej školy sa vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 4 a 11 a § 10a ods. 1 písm. e) a f) a ods. 2 až 4.“.
68.
V § 47c ods. 4 sa slová „na návrh akademického senátu súkromnej vysokej školy“ nahrádzajú slovami „najviac na jeden rok“.
69.
V § 47d sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 22 ods. 6“.
70.
V § 49 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a g).
Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená f) až h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 33c sa vypúšťa.
71.
V § 49a ods. 7 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“.
72.
V § 49a ods. 7 písm. d) sa čiarka nahrádza slovom „alebo“.
73.
V § 49a ods. 12 sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.
74.
V § 51 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Študijný program sa zostavuje tak, aby v ňom bolo možné absolvovať akademickú mobilitu alebo získať skúsenosti zodpovedajúce akademickej mobilite.“.
75.
V § 51 ods. 8 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane zohľadnenia možnosti absolvovania akademickej mobility“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „sám alebo v spolupráci so študijným poradcom (odsek 9)“.
76.
V § 51 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
77.
V § 52 odsek 3 znie:
„(3)
Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre bakalársky študijný program je tri akademické roky alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre bakalársky študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia
a)
tri akademické roky je 180 kreditov,
b)
štyri akademické roky je 240 kreditov.“.
78.
V § 53 ods. 4 písm. a) celom texte sa vypúšťajú slová „v dennej forme štúdia“.
79.
V § 53 ods. 4 sa vypúšťajú písmená b) a d).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
80.
V § 53 ods. 4 písm. b) celom texte sa vypúšťajú slová „v dennej forme štúdia“.
81.
V § 53 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Absolventom umeleckých magisterských študijných programov v oblasti architektúry a urbanizmu sa udeľuje akademický titul „magister architektúry“ (v skratke „Mgr. arch.“).“.
82.
§ 53a vrátane nadpisu znie:
㤠53a
Učiteľské študijné programy a študijné programy zamerané na vychovávateľstvo a neformálne vzdelávanie detí a žiakov
(1)
Učiteľský študijný program sa môže uskutočňovať ako bakalársky študijný program, magisterský študijný program alebo študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň. Učiteľský študijný program sa môže uskutočňovať ako profesijne orientovaný študijný program. Učiteľský študijný program sa zameriava na zvládnutie použitia teoretických a didaktických poznatkov pri výkone pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca.
(2)
Aprobáciou učiteľského študijného programu sa označuje získanie spôsobilosti vyučovať príslušné vzdelávacie oblasti alebo príslušné vyučovacie predmety pre vymedzené stupne vzdelávania podľa štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie a základné vzdelávanie alebo získanie spôsobilosti vyučovať príslušné všeobecne vzdelávacie predmety alebo odborné vyučovacie predmety podľa štátneho vzdelávacieho programu pre vzdelávanie v stredných školách.
(3)
Aprobáciu učiteľského študijného programu možno získať pre
a)
všetky vzdelávacie oblasti pre predprimárne vzdelávanie a primárne vzdelávanie,
b)
jednu vzdelávaciu oblasť pre nižšie stredné vzdelanie, nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie alebo
c)
jeden vyučovací predmet alebo dva vyučovacie predmety pre nižšie stredné vzdelanie, nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie.
(4)
Vysoká škola zapisuje o každej aprobácii učiteľských študijných programov do registra študijných programov rovnaké údaje ako o študijnom programe.
(5)
Študijné programy zamerané na vychovávateľstvo, pedagogickú asistenciu a neformálne vzdelávanie detí a žiakov sa môžu uskutočňovať ako profesijne orientované bakalárske študijné programy.“.
83.
Za § 53a sa vkladá § 53b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠53b
Prekladateľský kombinačný študijný program
(1)
Prekladateľský kombinačný študijný program sa uskutočňuje ako bakalársky študijný program alebo magisterský študijný program v študijnom odbore filológia a vzťahuje sa na dva jazyky.
(2)
Aprobáciou prekladateľského kombinačného študijného programu je získanie spôsobilosti tlmočiť a prekladať do príslušného jazyka a z príslušného jazyka.
(3)
Akreditovaným prekladateľským kombinačným študijným programom sa stáva vytvorená kombinácia z aprobácií vrátane predmetov translatologického základu.
(4)
Vysoká škola zapisuje o každej aprobácii prekladateľských kombinačných študijných programov do registra študijných programov rovnaké údaje ako o študijnom programe.“.
84.
V § 54 odsek 4 znie:
„(4)
Školiteľom pre príslušný študijný odbor môže byť učiteľ vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje doktorandské štúdium, alebo iný odborník po schválení vedeckou radou vysokej školy, alebo ak sa doktorandské štúdium uskutočňuje na fakulte, kolektívnym orgánom fakulty určeným štatútom vysokej školy, ak je zriadený. Školiteľom pre tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou môže byť osoba schválená príslušnou externou vzdelávacou inštitúciou. Externá vzdelávacia inštitúcia poskytne vedeckej rade vysokej školy alebo kolektívnemu orgánu fakulty určenému štatútom vysokej školy, ak je zriadený, vedecko-pedagogické charakteristiky týchto školiteľov.“.
85.
V § 54 ods. 18 prvej vete sa slovo „Vysoká“ nahrádza slovami „Verejná vysoká škola, štátna vysoká“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „s trvalým pobytom v členskom štáte“.
86.
V § 54b ods. 4 písm. a) sa za slová „akreditáciách habilitačného konania a“ vkladajú slová „údaje o akreditáciách“ a za slová „akreditáciu habilitačného konania a“ sa vkladá slovo „akreditáciu“.
87.
V § 54b ods. 5 sa slová „zabezpečenie štatistického zisťovania“ nahrádzajú slovami „štatistické účely“.
88.
V § 56 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, podmienku podľa odseku 1 možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Podrobnosti určuje vnútorný predpis príslušnej vysokej školy.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
89.
V § 58a ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
90.
V § 62 odsek 3 znie:
„(3)
Štandardná záťaž študenta je vyjadrená počtom
a)
60 kreditov za celý akademický rok, 30 kreditov za semester alebo 20 kreditov za trimester, ak ide o
1.
študijný program prvého stupňa, študijný program druhého stupňa alebo o študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň bez ohľadu na formu štúdia, alebo
2.
študijný program tretieho stupňa v dennej forme štúdia,
b)
najviac 48 kreditov v závislosti od štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu a počtu kreditov potrebných na jeho riadne skončenie, ak ide o študijný program tretieho stupňa v externej forme štúdia.“.
91.
V § 62a odsek 1 znie:
„(1)
Záverečná, rigorózna alebo habilitačná práca musí byť pôvodným výsledkom vlastnej a samostatnej činnosti študenta, účastníka rigorózneho konania alebo účastníka habilitačného konania. Záverečná, rigorózna alebo habilitačná práca nesmie neoprávnene zasiahnuť do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb, najmä nesmie porušovať práva duševného vlastníctva tretej osoby alebo neoprávnene nakladať s utajovanými skutočnosťami alebo s osobnými údajmi, dôvernými informáciami či obchodným tajomstvom tretej osoby.“.
92.
V § 62a sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
93.
V § 62a ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.
94.
Za § 62a sa vkladá § 62b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠62b
Akademický podvod
Akademického podvodu sa dopustí ten, kto ako študent, účastník rigorózneho konania alebo účastník habilitačného konania predloží záverečnú, rigoróznu alebo habilitačnú prácu, ktorá v dôsledku jeho zavineného konania nie je najmenej z časti výsledkom jeho vlastnej a samostatnej činnosti; tým nie je dotknuté právo študenta, účastníka rigorózneho konania alebo účastníka habilitačného konania využívať informácie, materiály a iné predmety, ktorých pôvod alebo zdroj v príslušnej práci označí.“.
95.
V § 63 odsek 3 znie:
„(3)
Právo skúšať na štátnej skúške a rigoróznej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na funkčných miestach profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení vedeckou radou vysokej školy alebo príslušným orgánom fakulty; ak ide o bakalárske študijné programy, aj vysokoškolskí učitelia na funkčnom mieste odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa.“.
96.
V § 63 ods. 4 tretej vete sa slová „vo funkciách“ nahrádzajú slovami „na funkčných miestach“ a slová „vo funkcii profesora alebo vo funkcii“ sa nahrádzajú slovami „na funkčnom mieste profesora alebo na funkčnom mieste“.
97.
V § 63 ods. 7 štvrtej vete sa za slovo „autora“ vkladá čiarka a slová „študijným odborom“, za slovo „zaslala“ sa vkladajú slová „a fakulty, ak sa vysoká škola člení na fakulty a práca bola obhajovaná na fakulte“, za štvrtú vetu sa vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Údaje o autorovi práce obsahujú aj identifikačné číslo z centrálneho registra študentov, ak ide o študenta, a identifikačné číslo z registra zamestnancov, ak je autorom zamestnanec vysokej školy.“ a na konci sa pripája táto veta: „Údaje o školiteľoch, oponentoch, vedúcich prác, recenzentoch a iných osobách obsahujú odkaz na register zamestnancov, ak ide o zamestnanca vysokej školy.“.
98.
V § 63 ods. 9 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak vysoká škola nedoručí prevádzkovateľovi registra informáciu o dni obhajoby do šiestich mesiacov odo dňa zaslania záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce, na účel podľa prvej vety sa posledný deň tejto lehoty považuje za deň jej obhajoby.“.
99.
V § 63 ods. 10 druhej vete sa číslo „24“ nahrádza číslom „12“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Dôvod odkladnej lehoty autor uvedie v licenčnej zmluve a sprístupňuje sa v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác počas jej plynutia. Vysoká škola každoročne k 31. decembru zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam záverečných, rigoróznych a habilitačných prác s odkladnou lehotou.“.
100.
V § 63 ods. 11 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ustanovenie odseku 7 sa vzťahuje aj na záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú prácu, ktorá bola pred zaslaním do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác vydaná v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia.“.
101.
V § 63 ods. 12 sa vypúšťajú prvá veta a druhá veta a v tretej vete sa slovo „autora“ nahrádza slovami „tretej osoby podľa § 62a ods. 1“.
102.
V § 63 ods. 13 sa slová „podľa § 51 ods. 3, § 53 ods. 9 a § 76 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „so zverejnením a sprístupnením záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce verejnosti podľa odseku 9“.
103.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Agentúra a ministerstvo školstva využívajú centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác vrátane osobných údajov uvedených v odseku 7 na účely plnenia svojich úloh a na tvorbu analýz a prognóz vysokoškolského vzdelávania a vedy.“.
104.
V § 65 odsek 2 znie:
„(2)
Štúdium podľa študijného programu v dennej forme štúdia nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. Štúdium podľa študijného programu v externej forme štúdia nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako tri roky.“.
105.
V § 68 ods. 8 sa číslo „45“ nahrádza číslom „30“.
106.
V § 73 ods. 3 prvej vete sa slová „podobizeň a štátne občianstvo študenta“ nahrádzajú slovami „ podobizeň, štátne občianstvo študenta a adresa elektronickej pošty“ a slová „číslo a adresa elektronickej pošty, ak ich“ sa nahrádzajú slovami „číslo, ak ho“.
107.
V § 73a ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Agentúra môže využívať údaje z centrálneho registra študentov na účely svojej činnosti v plnom rozsahu.“.
108.
V § 74 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Účasť na akademickom podvode podľa § 108l sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
109.
V § 75 ods. 1 až 3 sa slová „vo funkcii“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „na funkčnom mieste“ v príslušnom tvare.
110.
V § 75 ods. 4 celom texte sa slovo „funkcie“ nahrádza slovami „funkčného miesta“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri obsadzovaní funkčného miesta profesora a funkčného miesta docenta sa vyžaduje splnenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a minimálnych kritérií pedagogickej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti podľa § 77 ods. 3.“.
111.
V § 75 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Vysokoškolský učiteľ, ktorý pôsobí na funkčnom mieste profesora, môže používať označenie „univerzitný profesor“ a vysokoškolský učiteľ, ktorý pôsobí na funkčnom mieste docenta, môže používať označenie „univerzitný docent“.
(6)
Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na funkčnom mieste odborného asistenta zabezpečuje v spolupráci s vysokoškolskými učiteľmi, ktorí pôsobia na funkčnom mieste profesora alebo na funkčnom mieste docenta, plnenie úloh vysokej školy v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia. Ak vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na funkčnom mieste odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich získanie. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta je v závislosti od konkrétneho obsahu pracovných úloh vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Medzi pracovné povinnosti odborného asistenta patrí v oblasti
a)
vzdelávania, ak ide o odborného asistenta, ktorý nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, najmä vedenie seminárov a cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných prác v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov,
b)
vzdelávania, ak ide o odborného asistenta, ktorý má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, skúšanie na štátnych skúškach v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a študijných programoch spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov,
c)
vedy a techniky alebo umenia zúčastňovanie sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach a spolupráca pri organizovaní vedeckých podujatí alebo umeleckých podujatí.“.
112.
V § 75 ods. 7 a 8 sa slová „vo funkcii“ nahrádzajú slovami „na funkčnom mieste“ a slová „vykonávanie funkcie“ sa nahrádzajú slovami „výkon činnosti vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste“.
113.
V § 76 odsek 1 znie:
„(1)
Vysoká škola, ktorá má udelenú akreditáciu habilitačného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, umožňuje získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ (v skratke „doc.“; skratka „doc.“ sa uvádza pred akademickým titulom) odborníkovi, ktorý vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí na vysokej škole (ďalej len „uchádzač“) a ktorý spĺňa určené kritériá na získanie titulu docent. Vysoká škola, ktorá má udelenú akreditáciu inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, umožňuje získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ (v skratke „prof.“; skratka „prof.“ sa uvádza pred akademickým titulom) uchádzačovi, ktorý spĺňa určené kritériá na získanie titulu profesor.“.
114.
V § 76 ods. 8 sa slová „vedecká rada fakulty“ nahrádzajú slovami „kolektívny orgán fakulty určený štatútom vysokej školy“, slová „písm. e)“ sa nahrádzajú slovami „písm. d)“ a na konci sa pripája táto veta: „Ministerstvo školstva môže podať agentúre podnet na preverenie splnenia podmienok podľa odseku 7 a súladu návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ s právnymi predpismi a štandardmi pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.“.
115.
V § 76 ods. 10 písmeno f) znie:
„f)
zloženie vedeckej rady vysokej školy alebo kolektívneho orgánu fakulty, ktorý prerokoval návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo návrh na vymenovanie profesora, v rozsahu meno a priezvisko člena príslušného orgánu, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti; ak člen vedeckej rady vysokej školy nie je členom akademickej obce tejto vysokej školy alebo ak člen kolektívneho orgánu fakulty určeného štatútom vysokej školy nie je členom akademickej obce vysokej školy, ktorej je fakulta súčasťou, uvádza sa aj názov zamestnávateľa tohto člena,“.
116.
V § 76 ods. 10 písm. g) sa za slovo „rady“ vkladajú slová „vysokej školy alebo príslušného kolektívneho orgánu fakulty, ak je zriadený,“.
117.
§ 77 vrátane nadpisu znie:
㤠77
Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a funkčných miest profesorov a docentov
(1)
Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov sa uskutočňuje výberovým konaním v súlade so zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov. Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora alebo funkčného miesta docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa. Vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul nesmie byť podmienkou na obsadenie funkčného miesta profesora alebo funkčného miesta docenta. Vypísanie výberového konania vysoká škola zverejňuje na webovom sídle určenom ministerstvom školstva a na úradnej výveske vysokej školy, alebo ak ide o miesto na fakulte, na úradnej výveske fakulty.
(2)
Požiadavky na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa a na obsadenie funkčného miesta docenta alebo funkčného miesta profesora v oblasti pedagogickej činnosti a v oblasti tvorivej činnosti vysoká škola uvedie v oznámení o vypísaní výberového konania, v rámci ktorého overuje aj ich splnenie.
(3)
Vysoká škola určuje požiadavky podľa odseku 2, ak ide o požiadavky na obsadenie funkčného miesta docenta alebo na obsadenie funkčného miesta profesora, tak, aby zohľadňovali požadovanú úroveň kritérií na získanie titulu profesor alebo kritérií na získanie titulu docent v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. Zároveň sa vyžaduje, aby tieto požiadavky zodpovedali najmenej minimálnym kritériám pedagogickej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti. Splnenie minimálnych kritérií na obsadenie funkčného miesta docenta alebo funkčného miesta profesora nezakladá právny nárok na obsadenie príslušného funkčného miesta. Minimálne kritériá pedagogickej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti vydáva ministerstvo školstva po prerokovaní s orgánmi reprezentácie vysokých škôl a predchádzajúcom súhlase agentúry. Agentúra posúdi súlad minimálnych kritérií so štandardami pre habilitačné konanie a inauguračné konanie a ak sú s nimi v súlade, udelí súhlas na ich vydanie. Agentúra môže na účely obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov určovať a posudzovať ďalšie kritériá.
(4)
Predpokladom na výkon činnosti vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docenta je sústavné plnenie aktuálnych kritérií na obsadenie funkčného miesta docenta. Predpokladom na výkon činnosti vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesora je sústavné plnenie aktuálnych kritérií na obsadenie funkčného miesta profesora.
(5)
Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa možno uzatvoriť na základe jedného výberového konania najdlhšie na päť rokov. Doba trvania pracovného pomeru podľa prvej vety sa predlžuje o čas trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky vysokoškolského učiteľa a dočasnej pracovnej neschopnosti vysokoškolského učiteľa v trvaní najmenej 42 dní.
(6)
Funkčné miesto docenta alebo funkčné miesto profesora možno obsadiť na základe jedného výberového konania najviac na päť rokov. Ak vysokoškolský učiteľ obsadil funkčné miesto docenta alebo funkčné miesto profesora aspoň tretí raz a celkový čas jeho pôsobenia na týchto funkčných miestach dosiahol aspoň deväť rokov, získava právo na pracovnú zmluvu s touto vysokou školou na miesto vysokoškolského učiteľa na dobu určitú až do dosiahnutia veku 70 rokov; tým sa nezakladá nárok vysokoškolského učiteľa na zaradenie na príslušnom funkčnom mieste.
(7)
Výberová komisia pre výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta alebo na funkčné miesto profesora má päť členov. Dvoch členov výberovej komisie vymenúva rektor, z toho jedného na návrh zástupcu zamestnancov, jedného člena vymenúva vedúci príslušného pracoviska vysokej školy a jedného člena vymenúva vedecká rada vysokej školy. Piateho člena výberovej komisie vymenúva dekan, ak sa vysoká škola člení na fakulty, inak vedúci príslušného pracoviska vysokej školy. Členovia výberovej komisie musia spĺňať kvalifikačné predpoklady na obsadenie príslušného funkčného miesta. Člen výberovej komisie vymenovaný vedúcim príslušného pracoviska a člen výberovej komisie vymenovaný dekanom alebo vedúcim príslušného pracoviska musia pedagogicky pôsobiť v príslušnom študijnom odbore. Na výberovom konaní sa zúčastňuje aj zástupca študentov určený študentskou časťou akademickej obce príslušnej vysokej školy postupom určeným vnútorným predpisom vysokej školy. Jeden z členov výberovej komisie vymenovaných rektorom a člen vymenovaný vedeckou radou nie je zamestnancom príslušnej vysokej školy.
(8)
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa a výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta alebo na funkčné miesto profesora je verejné. Výberová komisia hodnotí u uchádzačov najmä pedagogickú činnosť, tvorivú činnosť a ohlasy na ňu a ostatné kritériá určené vnútorným predpisom vysokej školy. O priebehu výberového konania vyhotoví zapisovateľ výberovej komisie určený väčšinou jej členov zápisnicu, v ktorej sa uvedú hodnotiace kritériá, slovné hodnotenie uchádzačov, ich poradie a odôvodnenie výsledku vo vzťahu ku každému uchádzačovi. Na účely overenia výsledku výberového konania vysoká škola zverejňuje do piatich pracovných dní od uskutočnenia výberového konania na svojom webovom sídle
a)
zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko,
b)
údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a),
c)
názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť, a
d)
počet uchádzačov.
(9)
Vysokoškolského učiteľa môže rektor alebo dekan, ak je vysokoškolský učiteľ zaradený na fakulte, uvoľniť na najmenej šesť mesiacov z plnenia pedagogických úloh a úloh podľa § 74 ods. 2 a umožniť mu, aby sa venoval iba vedeckej práci alebo umeleckej práci vrátane možnosti vedeckej práce alebo umeleckej práce mimo územia Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o odmeňovaní zamestnancov.2) Postup pri uvoľnení vysokoškolského učiteľa upravuje vnútorný predpis vysokej školy.
(10)
Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov sa skončí koncom akademického roku, v ktorom dovŕšia 70 rokov veku, ak sa ich pracovný pomer neskončil skôr podľa Zákonníka práce. Rektor alebo dekan, ak ide o zamestnanca zaradeného na fakulte, môže s osobou nad 70 rokov veku uzatvoriť pracovný pomer na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa, ak ide o zamestnanca zaradeného na fakulte najdlhšie na jeden rok; takto možno uzavrieť pracovný pomer aj opakovane.
(11)
Ak vysokoškolský učiteľ zastáva funkciu rektora alebo dekana a počas jeho funkčného obdobia v tejto funkcii sa má skončiť jeho pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy alebo z dôvodu dosiahnutia veku 70 rokov podľa odseku 10, jeho pracovný pomer sa skončí uplynutím príslušného funkčného obdobia.
(12)
Vysokoškolskému učiteľovi patrí pri skončení pracovného pomeru podľa odseku 10 po dovŕšení 70 rokov veku odstupné ako pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.
(13)
Bez výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa môže rektor alebo dekan najviac na jeden rok
a)
prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší pracovný čas alebo
b)
uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42 sa vypúšťa.
118.
§ 79 sa vypúšťa.
119.
V § 80a ods. 3 sa vypúšťa slovo „prodekanov,“.
120.
V § 80b ods. 3 prvej vete sa za slovo „pobytu“ vkladá čiarka a slová „adresa elektronickej pošty“ a slová „funkcia, v ktorej“ sa nahrádzajú slovami „funkčné miesto, na ktorom“.
121.
§ 88a sa vypúšťa.
122.
V § 89 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
merateľné ukazovatele na účel napĺňania poslania vysokej školy na obdobie troch rokov zostavené v súlade s metodikou podľa odseku 8 a podľa tematických okruhov uvedených v dlhodobom zámere ministerstva školstva vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl (ďalej len „dlhodobý zámer ministerstva školstva“), ktorých plnenie je podmienkou poskytnutia dotácie,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
123.
V § 89 ods. 4 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a študenti na pracovisku verejnej vysokej školy v zahraničí a na pracovisku jej súčasti v zahraničí“.
124.
V § 89 ods. 5 druhej vete sa slová „podľa § 88a“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu45aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45aa znie:
45aa) § 26aa zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 137/2022 Z. z.“.
125.
V § 89 ods. 7 celom texte sa slová „§ 96, 96a a 96b“ nahrádzajú slovami „§ 96, § 96a ods. 1 a § 96b“.
126.
§ 89 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Ministerstvo školstva môže poskytnúť verejnej vysokej škole finančné prostriedky, ktorými podporí zlúčenie verejných vysokých škôl alebo splynutie verejných vysokých škôl, alebo vytvorenie konzorcií vysokých škôl.
(13)
Verejná vysoká škola po schválení metodiky rozpisu dotácie podľa odsekov 4 až 7 na súčasti verejnej vysokej školy a rozpisu dotácie podľa odsekov 4 až 7 z kapitoly ministerstva školstva na súčasti verejnej vysokej školy zverejňuje metodiku rozpisu dotácie na súčasti verejnej vysokej školy a rozpis dotácie na súčasti verejnej vysokej školy na svojom webovom sídle. Verejná vysoká škola poskytuje každoročne do 31. augusta ministerstvu školstva vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov, ktoré sú obsahom zmluvy o poskytnutí dotácie podľa odseku 3, za predchádzajúci kalendárny rok a ministerstvo školstva ho po overení jeho správnosti zverejňuje na svojom webovom sídle do 31. decembra.“.
127.
V § 91 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo školstva môže uzatvoriť so súkromnou vysokou školou zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie finančných prostriedkov podmienené plnením merateľných ukazovateľov na účel napĺňania poslania vysokej školy dohodnutých na tri roky a zostavených podľa tematických okruhov uvedených v dlhodobom zámere ministerstva školstva. Súkromná vysoká škola poskytuje každoročne do 31. augusta ministerstvu školstva vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov, ktoré sú obsahom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, za predchádzajúci kalendárny rok a ministerstvo školstva ho po overení jeho správnosti zverejňuje na svojom webovom sídle do 31. decembra.“.
128.
V § 91 ods. 4 sa slová „odsekov 2 a“ nahrádzajú slovom „odseku“ a za slová „ods. 3“ sa vkladajú slová „a 7“.
129.
V § 92 ods. 6 prvej vete sa vypúšťa slovo „ročné“ a tretia veta znie: „Školné z dôvodu štúdia dlhšieho, ako je štandardná dĺžka štúdia príslušného študijného programu, sa určí ako pomerná časť z ročného školného v závislosti od počtu kreditov, ktoré má študent získať v príslušnom akademickom roku vo vzťahu k štandardnej záťaži študenta.“.
130.
V § 92 ods. 8 druhá veta znie: „Povinnosť uhradiť školné vznikne, len ak
a)
niektorá verejná vysoká škola v akademickom roku, v ktorom študent začal študovať príslušný študijný program, prijímala na štúdium v tom istom študijnom odbore a stupni v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku, a
b)
vysoká škola o povinnosti uhradiť školné písomne informovala prijatého uchádzača o štúdium spolu s výškou ročného školného na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia študijného programu.“.
131.
V § 92 ods. 9 písm. b) sa slová „§ 2 ods. 10 alebo jej fakulty podľa § 27 ods. 1 písm. f), na ktorej sa študijný program uskutočňuje“ nahrádzajú slovami „dlhodobého zámeru vysokej školy, alebo ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, súčasťou poslania fakulty podľa dlhodobého zámeru fakulty“.
132.
V § 92 odsek 11 znie:
„(11)
Ak ide o študenta, ktorý študuje na základe medzištátnej zmluvy alebo medzinárodnej zmluvy, školné a poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Ak medzištátna zmluva alebo medzinárodná zmluva neupravuje podmienky úhrady školného alebo ak sa podľa nej školné uhrádza podľa predpisov prijímajúceho štátu, povinnosť uhradiť školné nevzniká, ak sa študentovi poskytuje štipendium z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Študentovi, ktorému sa poskytuje štipendium zo štipendijného programu vytvoreného so súhlasom vlády a študentovi, ktorý v Slovenskej republike študuje v rámci akademickej mobility podľa § 58a, prostredníctvom výmenného programu vytvoreného so súhlasom vlády alebo v rámci programu Európskej únie pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež a šport, alebo študentovi, ktorému bol udelený azyl, poskytnuté dočasné útočisko alebo mu bola poskytnutá doplnková ochrana povinnosť uhradiť školné nevzniká. Študent, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu,45b) sa na účely školného považuje za občana Slovenskej republiky.“.
133.
V § 92 ods. 16 druhej vete sa za slovami „forme štúdia“ vkladajú slová „a študijných programoch uskutočňovaných výlučne v inom ako štátnom jazyku“.
134.
Za § 94 sa vkladá § 94a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠94a
Štipendiá poskytované ministerstvom školstva
(1)
Ministerstvo školstva môže poskytovať podľa dosiahnutých výsledkov vzdelávania štipendium študentovi, ktorý študuje
a)
študijný program tretieho stupňa a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
c)
na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je najmenej podľa dvoch nezávislých medzinárodných hodnotení vysokých škôl za posledný rok zaradená medzi 250 škôl s najvyšším hodnotením na svete a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo školstva môže poskytovať štipendium študentovi vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov vzdelávania počas vzdelávania v strednej škole.
(3)
Ministerstvo školstva môže poskytovať štipendium študentovi podľa štipendijného programu schváleného vládou alebo ministerstvom školstva.
(4)
Za každého študenta, ktorému sa poskytuje štipendium podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 2, možno vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky poskytnúť finančné prostriedky na účel určený ministerstvom školstva.
(5)
Ministerstvo školstva môže poveriť organizačno-technickým zabezpečením poskytovania a vyplácania štipendia podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 vysokú školu alebo inú právnickú osobu.
(6)
Osoba podľa odseku 5 plní úlohy na základe písomnej zmluvy s ministerstvom školstva, ktorá obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä
a)
objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie príslušných štipendií,
b)
obdobie, za ktoré sa príslušné štipendium poskytuje, a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov na účel poskytovania príslušného štipendia,
c)
dátum, do ktorého osoba podľa odseku 5 predloží ministerstvu školstva zúčtovanie.
(7)
Počet študentov, ktorým sa priznáva štipendium, požadované študijné výsledky, lehotu na podávanie žiadostí, kritériá a spôsob hodnotenia žiadostí a ďalšie podmienky priznania štipendia podľa odsekov 1 a 2 určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Pre študentov so špecifickými potrebami podľa § 100 ods. 2 a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia možno požadované študijné výsledky a podmienky priznania štipendia podľa odsekov 1 a 2 určiť osobitne. Ak ide o štipendiá poskytované podľa odseku 3, štipendijný program zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.
(8)
V rozhodnutí o priznaní štipendia podľa odseku 1 alebo podľa odseku 2 sa uvádza výška štipendia a odôvodnenie jeho priznania; ak sa štipendium neprizná, táto skutočnosť sa vyznačí na webovom sídle určenom ministerstvom školstva. Rozhodnutie o priznaní štipendia vydáva ministerstvo školstva; ak ministerstvo školstva poverí podľa odseku 5 vysokú školu, rozhodnutie o priznaní štipendia vydáva vysoká škola.“.
135.
V § 95 písm. b) sa vypúšťajú slová „[§ 16 ods. 7 písm. c)]“.
136.
V § 96 ods. 1 sa slová „ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana“ nahrádzajú slovami „študentom, ktorým bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko“.
137.
V § 96a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Vysoká škola priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku športovej činnosti. Kritériá pre jeho priznanie a jeho výšku zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
138.
V § 96a ods. 5 sa slová „v štipendijnom poriadku fakulty“ nahrádzajú slovami „vo vnútornom predpise fakulty“.
139.
V § 97 ods. 2 sa slová „štipendijný poriadok fakulty“ nahrádzajú slovami „vnútorný predpis fakulty“.
140.
V § 99 prvej vete a § 100 ods. 1 sa slová „Vysoká škola“ nahrádzajú slovami „Verejná vysoká škola a štátna vysoká škola“.
141.
Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠100a
Poskytovanie poradenstva
(1)
Vysoká škola poskytuje svojim študentom bezplatné poradenstvo. Bezplatné poradenstvo poskytuje aj konzorcium vysokých škôl študentom vysokých škôl, ktoré sú členmi konzorcia vysokých škôl.
(2)
Poradenstvo sa poskytuje na účely zlepšovania duševného zdravia študentov a ich motivácie k štúdiu, pomoci pri problémoch, ktoré by mohli ohroziť riadne skončenie štúdia, a pomoci pri uplatnení sa na trhu práce.
(3)
Poradenstvom je najmä psychologické poradenstvo, kariérové poradenstvo a poradenstvo v efektívnom učení sa.
(4)
Odbornú a metodickú pomoc v oblasti poradenstva zabezpečujú vybrané pracoviská vysokých škôl a ich fakúlt.“.
142.
V § 102 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
schvaľuje návrh zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie finančných prostriedkov súkromnej vysokej škole podľa § 91 ods. 2.“.
143.
V § 102 ods. 2 písm. b) sa slová „vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl (ďalej len „dlhodobý zámer ministerstva školstva“)“ nahrádzajú slovami „ministerstva školstva“.
144.
V § 102a ods. 2 sa za slovo „fakúlt,“ vkladajú slová „ak sú zriadené,“, slovo „prodekanoch“ sa nahrádza slovom „dekanoch“ a slová „účely štatistického zisťovania“ sa nahrádzajú slovami „štatistické účely“.
145.
V § 102a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „O rektorovi verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy, o dekanovi fakulty verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy a osobe, ktorá riadi inú súčasť verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy, sa na účel plnenia úloh orgánov verejnej moci podľa osobitného predpisu49ca) spracúva aj rodné číslo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49ca znie:
49ca) § 2 ods. 4 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
146.
V § 102a ods. 4 sa za slovo „senátu“ vkladajú slová „vysokej školy“.
147.
V § 102a ods. 5 sa slová „vedeckej rady fakulty“ nahrádzajú slovami „člena obdobného kolektívneho orgánu fakulty, ak je zriadený“.
148.
V § 102a odsek 6 znie:
„(6)
Ak ide o člena správnej rady verejnej vysokej školy, uvádza sa aj informácia, či člena správnej rady verejnej vysokej školy zvolil akademický senát verejnej vysokej školy, študentská časť akademického senátu verejnej vysokej školy, ostatní členovia správnej rady verejnej vysokej školy alebo či ho vymenoval minister školstva na svoj návrh, alebo na návrh Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie.“.
149.
V § 102a ods. 8 písm. a) sa slová „sídlo vysokej školy“ nahrádzajú slovami „sídlo verejnej vysokej školy alebo súkromnej vysokej školy, identifikačné číslo organizácie verejnej vysokej školy“.
150.
V § 102a ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
príslušné ministerstvo názov a sídlo štátnej vysokej školy, identifikačné číslo organizácie štátnej vysokej školy, údaje o rektorovi štátnej vysokej školy a osobe poverenej podľa § 5 ods. 5,“.
151.
V § 104 ods. 2 sa za slovo „fakulty“ vkladá čiarka a slová „ak sú zriadené“.
152.
V § 105 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo školstva vyzve súkromnú vysokú školu opakovane najviac jedenkrát.“.
153.
V § 105 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „(§ 107 ods. 1)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ak prestala uskutočňovať vzdelávaciu činnosť a nezabezpečila nápravu podľa odseku 2 v lehote určenej vo výzve“.
154.
V § 105 ods. 6 celom texte sa za slová „konania a“ vkladá slovo „akreditácie“.
155.
V § 106 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo internacionalizácie vysokého školstva“.
156.
V § 107 ods. 2 sa vypúšťajú slová „§ 88a ods. 3,“.
157.
V § 107 ods. 3 sa slová „akademickými senátmi fakúlt“ nahrádzajú slovami „kolektívnymi orgánmi fakúlt určenými v štatúte príslušnej vysokej školy“.
158.
V § 107 ods. 7 sa odkaz 28 nahrádza odkazom 25b.
159.
V § 108 ods. 10 sa slová „akademického senátu fakulty“ nahrádzajú slovami „kolektívneho orgánu fakulty, ak ho má vysoká škola zriadený,“.
160.
V § 108 ods. 11 sa slovo „funkciu“ nahrádza slovami „funkčné miesto“.
161.
§ 108 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Verejné vypočutie sa uskutočňuje tak, aby možnosť klásť otázky prihláseným záujemcom mali najmä členovia akademickej obce vysokej školy a zástupcovia verejnosti. Verejné vypočutie sa vysiela naživo na webovom sídle vysokej školy a celý záznam z verejného vypočutia sa najneskôr nasledujúci pracovný deň zverejní na webovom sídle vysokej školy. Záznam z verejného vypočutia sa zverejňuje do dňa nasledujúceho po dni zvolenia alebo vymenovania úspešného kandidáta.“.
162.
§ 108a až 108c sa vypúšťajú.
163.
V § 108d ods. 1 písm. j) sa za slovo „zaradenie“ vkladá čiarka a slová „funkčné miesto“.
164.
V § 108e ods. 1 prvej vete sa slová „akademického senátu fakulty, členov vedeckej rady vysokej školy, členov vedeckej rady fakulty“ nahrádzajú slovami „vedeckej rady vysokej školy, členov kolektívnych orgánov fakulty“.
165.
V § 108e ods. 3 sa slová „akademickým senátom fakulty“ nahrádzajú slovami „príslušným orgánom fakulty“.
166.
V § 108f ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
absolvent sa ako študent dopustil akademického podvodu,“.
167.
V § 108f odsek 2 znie:
„(2)
Rektor rozhodne o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti, ak osoba, ktorej bol udelený akademický titul v rigoróznom konaní,
a)
bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin a spáchaním tohto trestného činu získala výhodu, ktorá mala vplyv na úspešné vykonanie rigoróznej skúšky alebo na začatie rigorózneho konania,
b)
dopustila sa akademického podvodu ako účastník rigorózneho konania,
c)
použila neoprávnene predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby, a týmto konaním získala výhodu, ktorá mala vplyv na úspešné vykonanie rigoróznej skúšky alebo na začatie rigorózneho konania, alebo
d)
prestala spĺňať podmienku na začatie absolvovaného rigorózneho konania v dôsledku rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti alebo v dôsledku vzdania sa akademického titulu.“.
168.
V § 108f ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
osoba, ktorej bol udelený vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, sa ako účastník habilitačného konania dopustila akademického podvodu,“.
169.
V § 108g ods. 6 písm. b) druhom bode sa slová „akademického senátu“ nahrádzajú slovami „príslušného orgánu“.
170.
V § 108g ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú štvrtý bod a piaty bod.
171.
V § 108g odsek 7 znie:
„(7)
Konanie o odňatí titulu možno začať
a)
najneskôr jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa § 108f ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) alebo ods. 4 písm. a) alebo
b)
bez časového obmedzenia, ak nejde o skutočnosť podľa písmena a).“.
172.
V § 108g ods. 8 písm. a) celom texte sa slová „vo funkcii“ nahrádzajú slovami „na funkčnom mieste“.
173.
Za § 108k sa vkladá § 108l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠108l
Účasť na akademickom podvode
(1)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
vyhotoví pre iného alebo zabezpečí pre iného vyhotovenie záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce alebo jej časť, alebo
b)
propaguje, ponúka alebo sprostredkuje priamo alebo nepriamo vyhotovenie záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce alebo jej časti pre iného; to platí, aj ak následkom nie je akademický podvod.
(2)
Fyzická osoba sa dopustí priestupku, ak
a)
vyhotoví pre iného alebo zabezpečí pre iného vyhotovenie záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce alebo jej časť, alebo
b)
propaguje, ponúka alebo sprostredkuje priamo alebo nepriamo vyhotovenie záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce alebo jej časti pre iného; to platí, aj ak následkom nie je akademický podvod.
(3)
Za správny delikt podľa odseku 1 a za priestupok podľa odseku 2 možno uložiť pokutu od 10 000 eur do 50 000 eur. Za správny delikt podľa odseku 1 a za priestupok podľa odseku 2 spáchaný v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za obdobný správny delikt, možno uložiť pokutu od 20 000 eur do 100 000 eur.
(4)
Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa odseku 1 správny orgán prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania, na opakované porušenie právnej povinnosti a na to, že sa konaním porušili viaceré povinnosti.
(5)
Sankciu za správny delikt podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti správny orgán dozvedel, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6)
Správne delikty podľa odseku 1 a priestupky podľa odseku 2 prejednáva a rozhoduje o nich ministerstvo školstva. Na priestupky podľa odseku 2 a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
(7)
Pokuty podľa odseku 3 sú príjmom štátneho rozpočtu. Správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií je ministerstvo školstva.“.
174.
Za § 113al sa vkladá § 113am, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113am
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. apríla 2022
(1)
Vysoké školy zosúladia do 31. augusta 2023 svoje vnútorné predpisy a vnútorné predpisy fakúlt s predpismi účinnými od 25. apríla 2022; tým nie je dotknutá lehota na zosúladenie vnútorného systému podľa osobitného predpisu.55) Ak je to potrebné na účely ustanovenia orgánov verejnej vysokej školy alebo orgánov fakulty pred 31. augustom 2023, vysoká škola vykoná zmeny vo svojich vnútorných predpisoch v rozsahu nevyhnutnom na účely ustanovenia týchto orgánov podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 bez zbytočného odkladu. Od 1. septembra 2023 sa zrušujú vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022. Vysoká škola vydá do 31. októbra 2022 zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora.
(2)
Na účely počtu funkčných období rektora verejnej vysokej školy a dekana fakulty verejnej vysokej školy sa funkčné obdobie, ktoré začalo plynúť pred 25. aprílom 2022, považuje za prvé funkčné obdobie podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022. Výkon funkcie dekana vymenovaného podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 zostáva zachovaný do jeho zániku z dôvodov podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(3)
Funkčné obdobie rektorov, dekanov, členov kolektívnych orgánov vysokých škôl a členov kolektívnych orgánov fakúlt, ktoré začalo plynúť podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, ak odsek 11 neustanovuje inak. Funkčné obdobie prorektorov a prodekanov, ktoré začalo plynúť podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, uplynie dňom uplynutia funkčného obdobia príslušného rektora alebo príslušného dekana.
(4)
Ak verejná vysoká škola po 25. apríli 2022 nemá rektora, akademický senát verejnej vysokej školy poverí do vymenovania nového rektora, najviac na 12 mesiacov, výkonom funkcie rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých členov akademického senátu verejnej vysokej školy.
(5)
Voľba kandidáta na rektora, ktorá sa vyhlási do 30. apríla 2022, sa vyhlási a dokončí podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. Voľba kandidáta na dekana vyhlásená do 24. apríla 2022 sa dokončí podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. Voľby do akademického senátu verejnej vysokej školy a voľby do akademického senátu fakulty vyhlásené podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(6)
Ak sa voľba kandidáta na rektora uskutoční pred 1. novembrom 2022 podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, volebné zhromaždenie sa ustanoví tak, aby správna rada verejnej vysokej školy mala vo volebnom zhromaždení najmenej jednu pätinu hlasov.
(7)
Akademické senáty fakúlt, vedecké rady fakúlt, umelecké rady fakúlt alebo vedecké a umelecké rady fakúlt a disciplinárne komisie fakúlt, ktoré vznikli podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 sa zrušujú ku dňu vymenovania, zvolenia alebo iného ustanovenia orgánov fakulty zriadených štatútom vysokej školy podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(8)
Ak vysoká škola zriaďuje orgány fakúlt, vykoná všetky úkony na to, aby sa vymenovanie a voľba členov orgánov fakulty uskutočnili do 31. augusta 2023.
(9)
Konanie akademického senátu fakulty, ktoré sa začalo a neskončilo do 24. apríla 2022, dokončí od 25. apríla 2022 do dňa svojho zrušenia podľa odseku 7 akademický senát fakulty podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. Konanie vedeckej rady fakulty, umeleckej rady fakulty alebo vedeckej a umeleckej rady fakulty, ktoré sa začalo a neskončilo do 24. apríla 2022, dokončí od 25. apríla 2022 do dňa svojho zrušenia podľa odseku 7 vedecká rada fakulty, umelecká rada fakulty alebo vedecká a umelecká rada fakulty podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(10)
Konanie podľa odseku 9, ktoré nedokončí akademický senát fakulty alebo vedecká rada fakulty, umelecká rada fakulty alebo vedecká a umelecká rada fakulty, dokončí orgán fakulty určený štatútom vysokej školy postupom podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(11)
Členstvo v správnej rade verejnej vysokej školy, ktoré vzniklo do 24. apríla 2022, zaniká prvým ustanovením správnej rady verejnej vysokej školy podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, najneskôr 30. novembra 2022. Minister školstva vymenuje a akademický senát verejnej vysokej školy zvolí do 30. novembra 2022 príslušný počet členov správnej rady verejnej vysokej školy v zložení podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022; ich funkčné obdobie začína plynúť v deň nasledujúci po ich vymenovaní alebo zvolení. Po prvom ustanovení správnej rady verejnej vysokej školy podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 si jej členovia na jej prvom zasadnutí žrebom určia členov v počte zodpovedajúcom polovici členov správnej rady verejnej vysokej školy zaokrúhlenom nahor, ktorých funkčné obdobie je päť rokov; funkčné obdobie ostávajúcich členov správnej rady verejnej vysokej školy je dva roky.
(12)
Do nadobudnutia účinnosti štatútu verejnej vysokej školy schváleného podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 sa rozsah samosprávnej pôsobnosti fakulty, pôsobnosť orgánov fakulty a spôsob ustanovovania orgánov fakulty spravuje podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(13)
Študent zapísaný do 31. októbra 2022 na štúdium študijného programu prvého stupňa v externej forme štúdia, študijného programu druhého stupňa v externej forme štúdia alebo študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň v externej forme štúdia dokončí štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(14)
Študijný program, ktorý vysoká škola neposkytovala do 31. decembra 2021, sa podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 zostavuje od 1. januára 2023. Zostavenie študijného programu, ktorý vysoká škola poskytovala do 31. decembra 2021, vysoká škola zosúladí do 31. decembra 2026 s predpismi účinnými od 25. apríla 2022.
(15)
Školné v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku, sa uhrádza podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, ak sa študent zapísal na štúdium príslušného študijného programu do 24. apríla 2022.
(16)
Výberové konania na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov a výberové konania na obsadenie funkcií profesorov a docentov, ktoré sa začali a neskončili do 24. apríla 2022, sa dokončia podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(17)
Oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ udelené do 24. apríla 2022 zostávajú nedotknuté.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:
55) § 37 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. v znení zákona č. 410/2020 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z. a zákona č. 55/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Úrad vlády plní úlohy strategickej a metodickej koordinácie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.“.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.
2.
V § 24 ods. 12 sa slová „7 až 10“ nahrádzajú slovami „8 až 11“.
Čl. III
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 360/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 503/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z. a zákona č. 121/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 8 ods. 4 piatej vete sa za slovo „štátmi“ vkladá čiarka a slová „bežné výdavky na programy podporujúce medzinárodnú vzdelávaciu mobilitu alebo medzinárodnú vedeckú mobilitu, ak vyplývajú z medzinárodnej zmluvy alebo ak program schválila vláda, a prostriedky štátneho rozpočtu poskytované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja13ac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ac znie:
13ac) § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 194/2014 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z. a zákona č. 346/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „podpory výskumu a vývoja“ nahrádzajú slovami „podpory výskumu, vývoja a inovácií“, slová „dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky“ sa nahrádzajú slovami „národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len „národná stratégia“)“ a slová „zabezpečenie výskumu a vývoja“ sa nahrádzajú slovami „zabezpečenie výskumu, vývoja a inovácií“.
2.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5)
Inováciou sa rozumie nový alebo zdokonalený výrobok, nová alebo zdokonalená služba alebo nový alebo zdokonalený proces, ktoré sú uplatniteľné na trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti.“.
3.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Štátna vedná a technická politika
(1)
Národná stratégia je hlavný strategický dokument, ktorý určuje zámery, ciele a priority Slovenskej republiky a princípy dobrého riadenia a efektívnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.
(2)
Národná stratégia je záväzným východiskovým dokumentom na prípravu súvisiacich strategických a koncepčných materiálov štátnej vednej, technickej a inovačnej politiky pripravovaných ústrednými orgánmi štátnej správy a ich podriadenými orgánmi.
(3)
Národný program rozvoja vedy a techniky je program v rámci štátneho rozpočtu2) zameraný na uskutočňovanie štátnej vednej a technickej politiky a vychádza z národnej stratégie.“.
4.
V § 6 odsek 3 znie:
„(3)
Sústava odborov vedy a techniky sa člení na
a)
prírodné vedy, matematické vedy, informatické vedy a kybernetické vedy,
b)
technické vedy,
c)
lekárske vedy a zdravotnícke vedy,
d)
pôdohospodárske vedy, lesnícke vedy a veterinárske vedy,
e)
spoločenské vedy,
f)
humanitné vedy,
g)
umelecké vedy a vedy o umení.“.
5.
V § 7b ods. 1 sa vypúšťajú slová „a podľa § 24 ods. 1 písm. e)“.
6.
V § 7b ods. 6 druhej vete sa slovo „aj“ nahrádza slovom „najmä“.
7.
V § 7b odsek 7 znie:
„(7)
Doba poskytovania podpory malému podnikateľovi v technologickom inkubátore nesmie presiahnuť tri roky.“.
8.
V § 8 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
činnosti podporujúce upevňovanie povedomia o výskumnej etike a integrite,“.
Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená d) až l).
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
10) Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.“.
10.
V § 8a ods. 5 sa vypúšťajú slová „podľa § 14 ods. 3“ a v štvrtej vete sa za slovo „ministerstvo“ vkladá slovo „školstva“.
11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12c a 12d znejú:
12c) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
12d) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.
12.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Vláda Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)
a)
schvaľuje národnú stratégiu, vytvára podmienky na jej napĺňanie a vyhodnocuje jej plnenie,
b)
schvaľuje výročnú správu o stave plnenia národnej stratégie,
c)
schvaľuje národný program rozvoja vedy a techniky a vyhodnocuje jeho plnenie,
d)
vymenúva a odvoláva na návrh predsedu vlády členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie13) (ďalej len „rada pre vedu, techniku a inovácie“), ktorí nie sú členmi jej predsedníctva,
e)
schvaľuje na návrh predsedu rady pre vedu, techniku a inovácie štatút rady pre vedu, techniku a inovácie,
f)
schvaľuje na návrh ministerstva školstva kódex výskumnej integrity a etiky (ďalej len „etický kódex“),
g)
schvaľuje v rámci svojej pôsobnosti zmluvy o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných centrách výskumu a vývoja, účasť Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a zabezpečenie spolufinancovania účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu.“.
13.
Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠9a
Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) strategicky a metodicky koordinuje
a)
tvorbu politík v oblasti financovania, riadenia a hodnotenia podpory v oblasti výskumu, vývoja a inovácií,
b)
prípravu predbežného plánu financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií na tri nasledujúce kalendárne roky,
c)
prípravu záväznej metodiky riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len „záväzná metodika“),
d)
činnosť subjektov verejnej správy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií,
e)
činnosť ústredných orgánov, Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl a ďalších právnických osôb pri tvorbe národnej stratégie,
f)
plnenie úloh vyplývajúcich z etického kódexu vrátane zriadenia príslušného orgánu na kontrolu dodržiavania etického kódexu.
§ 9b
Rada pre vedu, techniku a inovácie
(1)
Predsedom rady pre vedu, techniku a inovácie je predseda vlády. Rada pre vedu, techniku a inovácie má predsedníctvo a ďalších členov. Členmi predsedníctva rady pre vedu, techniku a inovácie sú predseda vlády, minister školstva, minister hospodárstva Slovenskej republiky, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a minister financií Slovenskej republiky. Ďalšími členmi rady pre vedu, techniku a inovácie sú medzinárodne uznávaní odborníci v oblasti vedy, techniky alebo inovácií.
(2)
Rada pre vedu, techniku a inovácie schvaľuje
a)
predbežný plán financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií na tri nasledujúce kalendárne roky a
b)
záväznú metodiku.
(3)
Rada pre vedu, techniku a inovácie prerokúva najmä
a)
národnú stratégiu,
b)
výročnú správu o stave plnenia národnej stratégie,
c)
stanoviská k strategickým dokumentom a návrhom právnych predpisov, ktoré majú vplyv na výskum, vývoj a inovácie, a overuje ich súlad s národnou stratégiou a záväznou metodikou.
(4)
Dokumenty podľa odseku 3 predkladá rada pre vedu, techniku a inovácie po prerokovaní na schválenie vláde.
(5)
Štatút rady pre vedu, techniku a inovácie upravuje podrobnosti o zložení rady pre vedu, techniku a inovácie, vymenúvaní a odvolávaní ďalších členov rady pre vedu, techniku a inovácie a ďalších úlohách rady pre vedu, techniku a inovácie.“.
14.
V § 10 odsek 3 znie:
„(3)
Ministerstvo školstva
a)
vypracúva, aktualizuje a predkladá vláde na schválenie národný program rozvoja vedy a techniky, jeho zmeny a pravidelné hodnotenia jeho plnenia,
b)
schvaľuje na návrh predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja rozpočet Agentúry na podporu výskumu a vývoja vrátane jeho rozdelenia podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c),
c)
vypracúva a predkladá vláde návrhy na členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných centrách výskumu a vývoja a koordinuje jej účasť v týchto centrách,
d)
vypracúva a predkladá vláde návrhy na účasť Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja, komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja a koordinuje a vyhodnocuje jej účasť v týchto programoch a iniciatívach,
e)
každoročne vypracúva a predkladá vláde výročnú správu o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím,
f)
vypracúva návrhy nástrojov priamej a nepriamej podpory výskumu a vývoja a využitia výsledkov výskumu a vývoja v praxi,
g)
vydáva metodické materiály na prípravu, financovanie, koordináciu a kontrolu riešenia projektov,
h)
koordinuje v spolupráci s úradom vlády budovanie a využívanie informačných a komunikačných systémov pre potreby výskumu a vývoja,
i)
vypracúva systémové opatrenia na zabezpečenie rozvoja a efektívneho a koordinovaného využívania infraštruktúry výskumu a vývoja,
j)
vytvára systémové mechanizmy a podmienky na nezávislé odborné posudzovanie činností orgánov s pôsobnosťou vo výskume a vývoji a právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktoré uskutočňujú výskum a vývoj s finančnou podporou zo štátneho rozpočtu,
k)
vytvára podmienky na reprezentáciu a propagáciu slovenskej vedy a techniky a podmienky na popularizáciu vedy a techniky a výsledkov výskumu a vývoja,
l)
zabezpečuje účasť zástupcov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja, ak § 11 ods. 4 neustanovuje inak, zabezpečuje plnenie úloh v oblasti vedy a techniky, ktoré vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách,
m)
vypracúva a predkladá vláde na schválenie návrh na finančné zabezpečenie členstva Slovenskej republiky v centrách výskumu a vývoja Európskej únie a v medzinárodných centrách výskumu a vývoja ako súčasť národného programu rozvoja vedy a techniky,
n)
vypracúva a predkladá vláde na schválenie návrh na zabezpečenie spolufinancovania účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu,
o)
zabezpečuje kontrolu dodržiavania etických noriem vo výskume a vývoji,
p)
môže poskytnúť dotáciu žiadateľovi na vedecko-technické služby podľa § 8a.“.
15.
V § 11 ods. 1 sa slová „dlhodobých zámerov a cieľov štátnej vednej a technickej politiky a ich“ nahrádzajú slovami „národnej stratégie a jej“.
16.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
17.
V § 11 ods. 4 sa slová „e), f) a n)“ nahrádzajú slovami „c), d) a l)“.
18.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) hodnotí ekonomickú efektívnosť programov a schém podpory výskumu, vývoja a inovácií.“.
19.
V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Agentúra môže na riešenie projektov podľa odseku 2 použiť aj finančné prostriedky z
a)
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti podľa osobitného predpisu16aa) alebo
b)
európskych štrukturálnych a investičných fondov, ak ju tým poverí riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán podľa osobitného predpisu.16ab)“.
Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 13.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16aa a 16ab znejú:
16aa) Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16ab) § 7 a 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
§ 7 a 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 12 ods. 5 prvej vete sa slová „dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky“ nahrádzajú slovami „národnou stratégiou“ a v druhej vete sa slová „Rade pre vedu a techniku“ nahrádzajú slovami „rade pre vedu, techniku a inovácie“.
21.
V § 12 ods. 8 druhej vete sa za slová „podľa § 19“ vkladajú slová „až 19c“, v celom texte sa slovo „najviac“ nahrádza slovom „spravidla“.
22.
V § 12 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Nevyčerpané zostatky finančných prostriedkov poskytnutých agentúrou na riešenie projektov podľa odseku 2 v príslušnom rozpočtovom roku môžu byť v súlade s osobitným predpisom16ac) použité v nasledujúcom rozpočtovom roku.“.
Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16ac znie:
16ac) Zákon č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 368/2021 Z. z.“.
23.
V § 12 ods. 12 sa za slovo „činnosťou“ vkladajú slová „medzinárodne uznávaných“.
24.
V § 12 ods. 14 sa za slovo „osobami“ vkladá čiarka a slová „radou pre vedu, techniku a inovácie“ a za slovo „prostriedkov“ sa vkladajú slová „a vyhodnocovaní riešenia projektov a výsledkov projektov“.
25.
V § 13 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
vymenúva predsedu a ďalších členov medzinárodných expertných panelov po predchádzajúcom schválení predsedníctvom agentúry,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
26.
V § 14 ods. 2 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až j), ktoré znejú:
„f)
schvaľuje na návrh rady agentúry odborné kritériá na členov medzinárodných expertných panelov,
g)
schvaľuje návrh rady agentúry na predsedu a ďalších členov medzinárodných expertných panelov,
h)
rozhoduje o zriadení rady agentúry podľa § 15 ods. 2,
i)
rozhoduje o určení odborovej rady agentúry vykonávajúcej funkciu rady programu agentúry podľa § 15 ods. 3,
j)
navrhuje ministrovi školstva vymenovanie a odvolanie nezávislých pozorovateľov podľa § 15 ods. 14,“.
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená k) až p).
27.
V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
plní ďalšie úlohy v oblasti výskumu a vývoja podľa tohto zákona a vnútorných predpisov agentúry.“.
28.
V § 14 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Predsedníctvo agentúry má 13 členov, z ktorých sú
a)
desiati členovia významnými odborníkmi z oblasti vedy a techniky,
b)
jeden člen zástupcom ministerstva školstva,
c)
jeden člen zástupcom rady pre vedu, techniku a inovácie a
d)
jeden člen zástupcom občianskych združení,6) neziskových organizácií7) alebo združení právnických osôb8) pôsobiacich v oblasti vedy a techniky.
(4)
Členov predsedníctva agentúry vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra školstva. Vymenovaniu člena predsedníctva agentúry predchádza verejné vypočutie kandidátov na člena predsedníctva agentúry a posúdenie ich odbornej spôsobilosti. Kandidátov na členov predsedníctva agentúry navrhujú ministrovi školstva ústredné orgány, ktoré zriaďujú štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie uskutočňujúce výskum a vývoj, Slovenská akadémia vied, orgány reprezentácie vysokých škôl,14) reprezentatívne združenia zamestnávateľov a iné združenia právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov zo sektorov výskumu a vývoja podľa § 7 písm. b) a e). Pri zostavovaní návrhu minister školstva prihliada na rovnomerné zastúpenie odborníkov v skupinách odborov vedy a techniky. Najmenej traja členovia predsedníctva agentúry podľa odseku 3 písm. a) sa vymenúvajú z návrhov Slovenskej akadémie vied a sektorov výskumu a vývoja podľa § 7 písm. b) a c) a najmenej traja z návrhov reprezentatívnych združení zamestnávateľov. Z členov predsedníctva agentúry sú najmenej traja medzinárodne uznávanými zahraničnými odborníkmi.“.
29.
V § 14 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Za člena predsedníctva agentúry môže byť vymenovaná len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná. Člen predsedníctva agentúry nesmie byť v pracovnom pomere s agentúrou.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.
30.
V § 14 ods. 7 písmeno c) znie:
„c)
odvolaním člena
1.
z dôvodu právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
2.
z dôvodu nečinnosti, za ktorú sa považuje najmä neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich rokovaniach,
3.
z dôvodu porušenia povinností člena podľa § 27 ods. 1,
4.
na návrh ministra školstva, ak ide o zástupcu ministerstva školstva, alebo na návrh predsedu vlády, ak ide o zástupcu rady pre vedu, techniku a inovácie, alebo“.
31.
V § 14 ods. 10 druhej vete sa slovo „všetkých“ nahrádza slovom „prítomných“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu agentúry.“.
32.
V § 15 ods. 1 sa slová „a 4“ nahrádzajú slovami „postupom podľa § 19a až 19c“.
33.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Rada agentúry sa zriaďuje rozhodnutím predsedníctva agentúry pre jednu skupinu alebo pre viac skupín odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3, pre každý program agentúry podľa § 12 ods. 5 a pre aktivity podľa § 12 ods. 2 písm. c). Pre program agentúry podľa § 12 ods. 5 možno zriadiť podľa potreby aj viac rád agentúry. Radu agentúry možno zriadiť aj spoločne pre niekoľko skupín odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 alebo pre niekoľko programov agentúry podľa § 12 ods. 5.“.
34.
V § 15 ods. 3 druhej vete sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“ a na konci sa pripája táto veta: „Na základe rozhodnutia predsedníctva agentúry môže funkciu rady agentúry pre príslušný program vykonávať ním určená odborová rada agentúry.“.
35.
V § 15 ods. 5 písm. c) sa slová „zrušenie pracovných skupín“ nahrádzajú slovami „na zrušenie medzinárodných expertných panelov a pracovných skupín“.
36.
V § 15 odsek 6 znie:
„(6)
Rada agentúry má najmenej sedem členov, ktorí sú významnými odborníkmi v oblasti jej pôsobnosti; najmenej traja z nich sú medzinárodne uznávanými zahraničnými odborníkmi. Člen rady agentúry nesmie byť v pracovnom pomere s agentúrou.“.
37.
V § 15 ods. 8 a § 26a ods. 4 sa číslo „6“ nahrádza číslom „7“.
38.
V § 15 ods. 11 štvrtej vete sa za slovo „aj“ vkladajú slová „medzinárodne uznávaný“.
39.
§ 15 sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:
„(12)
Rada agentúry môže na odborné hodnotenie žiadostí zriaďovať medzinárodné expertné panely. Medzinárodný expertný panel má najmenej päť členov, ktorými sú významní odborníci z oblasti pôsobnosti príslušného medzinárodného expertného panelu. Predsedu a ďalších členov medzinárodných expertných panelov vymenúva a odvoláva riaditeľ agentúry po schválení predsedníctvom agentúry na návrh rady agentúry; predsedu medzinárodného expertného panelu vymenúva z členov rady agentúry v súlade so záväznou metodikou. Člen medzinárodného expertného panelu nemôže byť v pracovnom pomere s právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom uskutočňujúcou výskum alebo vývoj so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike alebo v Českej republike; to neplatí, ak ide o predsedu medzinárodného expertného panelu. Predseda medzinárodného expertného panelu nemá hlasovacie právo. Na základe rozhodnutia agentúry môže byť členom medzinárodného expertného panelu poskytnutá odmena podľa osobitného predpisu.28)
(13)
Za člena rady agentúry alebo člena medzinárodného expertného panelu môže byť vymenovaná len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná.
(14)
Na zasadnutí rady agentúry sa môžu zúčastňovať aj nezávislí pozorovatelia zastupujúci občianske združenia,6) neziskové organizácie,7) alebo združenia právnických osôb8) pôsobiace v oblasti vedy a techniky alebo v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti. Nezávislých pozorovateľov vymenúva a odvoláva minister školstva na návrh predsedníctva agentúry. Orgány agentúry poskytujú nezávislému pozorovateľovi pri výkone jeho činnosti súčinnosť. Nezávislý pozorovateľ vykonáva činnosť bez nároku na odmenu a je povinný zachovávať mlčanlivosť v rovnakom rozsahu ako členovia rady agentúry.“.
40.
V § 16 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
41.
V § 16 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
42.
V § 16 ods. 8 sa slová „právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa osobitného predpisu18) je štátnou pomocou19)“ nahrádzajú slovami „podnikateľom a záujmovým združeniam právnických osôb je štátnou pomocou“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19 sa vypúšťajú.
43.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
20) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (Ú. v. EÚ L 248, 24. 9. 2015) v platnom znení, nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 24. 9. 2015) v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
44.
V § 17 ods. 3 písm. b) sa za slovo „konferenciách“ vkladá čiarka a slovo „školeniach“.
45.
V § 17 ods. 3 písm. f) sa za slovom „opravy“ vypúšťa čiarka a slovo „odpisy“.
46.
V § 17 odsek 4 znie:
„(4)
Nepriame náklady na riešenie projektu sú náklady na úhradu činností súvisiacich s riešením projektu, ktoré nie je možné priamo priradiť k jednotlivým činnostiam projektu.“.
47.
V § 18 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až o) sa označujú ako písmená f) až n).
48.
V § 18 ods. 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
kritériá posudzovania žiadostí podľa § 19 ods. 3,“.
Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená l) až o).
49.
V § 18 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Poskytovateľ môže vo výzve určiť, že žiadosti a ich prílohy sa podávajú v anglickom jazyku. Výzva, v ktorej sa určí podávanie žiadostí a ich príloh v anglickom jazyku, sa vyhlasuje a aktualizuje v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
50.
V § 18 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Poskytovateľ môže vyhlásiť verejnú výzvu, v ktorej určí osobitný postup predkladania žiadostí posudzovaných podľa § 19a alebo § 19b a ich posudzovania v dvoch kolách (ďalej len „dvojkolová výzva“). Spôsob predkladania a hodnotenia žiadostí sa určí v dvojkolovej výzve.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
51.
V § 18 ods. 6 sa slová „až h)“ nahrádzajú slovami „a g)“.
52.
V § 18 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak poskytovateľ vyhlási dvojkolovú výzvu, lehota na zverejnenie rozhodnutia podľa prvej vety neplynie počas lehoty na predloženie žiadosti podľa odseku 2 písm. m) v rámci druhého kola dvojkolovej výzvy.“.
53.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Posudzovanie žiadosti
(1)
Poskytovateľ prostredníctvom komisie na prijímanie žiadostí vyhodnotí predložené žiadosti z hľadiska splnenia technických podmienok a formálnych podmienok uvedených vo verejnej výzve podľa § 18 ods. 2 písm. j) (ďalej len „technické podmienky“). Ak žiadosť nespĺňa technické podmienky, poskytovateľ vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov v lehote do 14 dní od doručenia výzvy na ich odstránenie. Ak nedostatky žiadosti nebudú v určenej lehote odstránené, poskytovateľ rozhodne o vyradení žiadosti pre nesplnenie technických podmienok a rozhodnutie o vyradení žiadosti oznámi žiadateľovi. Rozhodnutie o vyradení žiadosti obsahuje konkrétne dôvody nesplnenia technických podmienok žiadosti.
(2)
Hodnotenie žiadostí, ktoré spĺňajú technické podmienky, uskutočňuje na základe kritérií podľa § 18 ods. 2 písm. l) odborný orgán poskytovateľa, ak § 19a neustanovuje inak.
(3)
Posudzovanie žiadostí sa uskutočňuje ako
a)
posudzovanie s využitím medzinárodných expertných panelov,
b)
posudzovanie s využitím odborných posudkov alebo
c)
posudzovanie odborným orgánom poskytovateľa na základe predchádzajúceho hodnotenia európskou schémou podpory výskumu a vývoja alebo medzinárodnou schémou podpory výskumu a vývoja.
(4)
Spôsob hodnotenia a posudzovania žiadostí sa určí vo verejnej výzve. Posudzovanie podľa odseku 3 písm. b) je možné len pre verejnú výzvu s financovaním do výšky 200 000 eur na celú dobu riešenia projektu. Posudzovanie podľa odseku 3 písm. c) je možné len pre verejnú výzvu na podporu zapojenia sa do medzinárodných programov podpory výskumu a vývoja a európskych programov podpory výskumu a vývoja, ak je možné využiť nezávislé hodnotiace posudky orgánu Európskej komisie alebo iného medzinárodného orgánu.“.
54.
Za § 19 sa vkladajú § 19a až 19d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠19a
Posudzovanie žiadosti s využitím medzinárodných expertných panelov
(1)
Pri posudzovaní žiadostí s využitím medzinárodných expertných panelov poskytovateľ predloží všetky žiadosti spĺňajúce technické podmienky príslušnému odbornému orgánu poskytovateľa. Odborný orgán poskytovateľa následne predloží žiadosti na hodnotenie medzinárodným expertným panelom.
(2)
Medzinárodný expertný panel hodnotí žiadosti, ktoré mu predložil odborný orgán poskytovateľa podľa odseku 1, samostatne a v ich vzájomnej súvislosti. Medzinárodný expertný panel vypracuje o výsledku hodnotenia každej zo žiadostí hodnotiacu správu a zostaví poradie žiadostí. Ak je pri odbornom orgáne poskytovateľa zriadených viacero medzinárodných expertných panelov, vypracuje odborný orgán poskytovateľa spoločné poradie žiadostí, pričom zohľadní výsledky ich hodnotenia. Na základe poradia žiadostí odborný orgán poskytovateľa predloží návrh rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov poskytovateľovi.
§ 19b
Posudzovanie žiadosti s využitím odborných posudkov
(1)
Poskytovateľ zabezpečí ku každej žiadosti spĺňajúcej technické podmienky najmenej tri odborné posudky vypracované domácimi odborníkmi alebo medzinárodne uznávanými zahraničnými odborníkmi, ktoré obsahujú slovné posúdenie a číselné posúdenie žiadosti, a sú podkladom pre hodnotenie žiadostí odborným orgánom poskytovateľa. Na základe rozhodnutia poskytovateľa môže byť osobám, ktoré vypracúvajú odborný posudok, poskytnutá odmena podľa osobitného predpisu.28)
(2)
Odborný orgán poskytovateľa vypracuje o výsledku hodnotenia každej zo žiadostí hodnotiacu správu, zostaví poradie žiadostí a predloží návrh rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov poskytovateľovi.
§ 19c
Posudzovanie žiadostí odborným orgánom poskytovateľa na základe hodnotenia schémou podpory výskumu a vývoja
(1)
Odborný orgán poskytovateľa hodnotí žiadosť na základe predloženého hodnotenia Európskou komisiou alebo jej orgánom alebo orgánom obdobnej medzinárodnej schémy podpory výskumu a vývoja, ak predmetom žiadosti je
a)
podpora zapojenia do medzinárodných programov podpory výskumu a vývoja alebo do európskych programov podpory výskumu a vývoja,
b)
zabezpečenie spolufinancovania už riešeného projektu komunitárneho programu Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektu v rámci iniciatívy Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja,
c)
zabezpečenie spolufinancovania projektu medzinárodného programu výskumu a vývoja,
d)
zabezpečenie spolufinancovania projektu v rámci medzinárodného centra výskumu a vývoja alebo
e)
zabezpečenie financovania projektu, ku ktorému žiadateľ predložil posudky a hodnotenie Európskej komisie a jej orgánov, najmä ak ide o projekt, ktorý získal označenie „známka excelentnosti“ v rámci programu Európskej únie v oblasti výskumu a inovácií.
(2)
Odborný orgán poskytovateľa vypracuje o výsledku hodnotenia každej zo žiadostí hodnotiacu správu, zostaví poradie žiadostí a predloží návrh rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov poskytovateľovi.
§ 19d
Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov
(1)
Návrh rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov spolu s hodnotiacimi správami ku všetkým hodnoteným žiadostiam a poradím žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov predloží príslušná rada agentúry poskytovateľovi, ktorý uzatvára so žiadateľom zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov podľa § 20 ods. 1.
(2)
Ak orgán poskytovateľa podľa odseku 1 rozhodne v rozpore s návrhom rady agentúry, svoje rozhodnutie písomne odôvodní a zverejní podľa § 18 ods. 8.
(3)
Na rozhodnutie poskytovateľa o poskytnutí finančných prostriedkov pre podnikateľa alebo pre záujmové združenie právnických osôb sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu29) okrem rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov pre žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi.30)
(4)
Poskytovateľ oznámi žiadateľovi rozhodnutie o jeho žiadosti a informuje ho o hodnotení žiadosti podľa odseku 1. Mená a priezviská osôb, ktoré vypracovali hodnotiace správy, sa neoznamujú.
(5)
Žiadateľ, ktorého žiadosť bola vyradená pre nesplnenie technických podmienok, alebo ktorému sa neposkytli finančné prostriedky, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Žiadosť sa podáva poskytovateľovi, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Poskytovateľ zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore s podmienkami prijímania a posudzovania žiadostí podľa § 18 a 19, inak rozhodnutie potvrdí a žiadosť zamietne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28 až 30 znejú:
28) § 226 a 228a Zákonníka práce.
§ 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
29) § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 358/2015 Z. z.
30) Nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.“.
55.
V § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Poskytovateľ môže s príjemcom uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytnutí prostriedkov, ktorej predmetom je riešenie viacerých projektov.“.
56.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Ak príjemca neplní podmienky zmluvy o poskytnutí prostriedkov, poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí prostriedkov alebo vypovedať zmluvu o poskytnutí prostriedkov. Ak je predmetom zmluvy o poskytnutí prostriedkov riešenie viacerých projektov, poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí prostriedkov alebo vypovedať zmluvu o poskytnutí prostriedkov len vo vzťahu k tomu projektu, ktorého sa neplnenie podmienok týka.“.
57.
V § 20 ods. 4 prvej vete sa číslo „2“ nahrádza číslom „4“ a v druhej vete sa číslo „0,5“ nahrádza číslom „2“.
58.
V § 20 ods. 6 sa slová „Ministerstvu financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvu financií“ a číslo „9“ sa nahrádza číslom „8“.
59.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak agentúra vykonáva administratívnu finančnú kontrolu,31a) môže overovať skutočnosti podľa osobitného predpisu31b) na základe vyhodnocovania riešenia projektov podľa § 12 ods. 10. Pri projektoch, ktorých riešením sa nedosiahol výsledok riešenia projektu alebo sa výsledok nedosiahol v dostatočnej miere, agentúra vykoná finančnú kontrolu na mieste.31c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31a až 31c znejú:
31a) § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2022 Z. z.
31b) § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 39/2022 Z. z.
31c) § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
60.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Poskytovanie finančných prostriedkov v skrátenom hodnotení
(1)
Agentúra môže poskytovať na základe verejnej výzvy finančné prostriedky v skrátenom hodnotení na riešenie projektu podľa § 12 ods. 2 písm. b) a c). Na postup pri poskytovaní finančných prostriedkov podľa prvej vety sa ustanovenia § 18, § 19 ods. 1 a 2, § 19b ods. 2, § 19d a 20 použijú primerane.
(2)
Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov môže vo výroku obsahovať podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Znenie podmienky podľa prvej vety musí byť uvedené vo verejnej výzve.
(3)
Verejnú výzvu podľa odseku 1 je možné vyhlásiť najviac do výšky 50 000 eur na jeden projekt.“.
61.
Nadpis nad § 22 sa vypúšťa.
62.
V § 22 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na štátne programy výskumu a vývoja, na štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja,“.
63.
§ 23 až 25 sa vypúšťajú.
64.
§ 26 vrátane nadpisu znie:
㤠26
Informačné zabezpečenie výskumu a vývoja
(1)
Získavanie, spracúvanie a poskytovanie informácií o výskume a vývoji, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, sa zabezpečuje prostredníctvom informačného systému a prostredníctvom centrálneho informačného portálu.
(2)
Centrálny informačný portál je informačný systém ministerstva školstva na poskytovanie služieb a informácií v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom spoločného prístupového miesta v sieti internet.
(3)
Informačný systém a centrálny informačný portál sú informačným systémom verejnej správy.34a)
(4)
Informačný systém a centrálny informačný portál je administratívnym zdrojom podľa osobitného predpisu.34b)
(5)
Informačný systém obsahuje
a)
informácie o verejných výzvach na riešenie projektov podľa § 18 ods. 1,
b)
informácie o projektoch financovaných prostredníctvom agentúry, projektoch zohľadňovaných pri rozpise dotácií verejným vysokým školám poskytovaných ministerstvom školstva alebo na účely rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných zakladateľom verejnej výskumnej inštitúcie, vrátane informácií o ich výsledkoch,
c)
informácie o výsledkoch účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch a iniciatívach v oblasti výskumu a vývoja,
d)
informácie o stave infraštruktúry výskumu a vývoja,
e)
informácie o subjektoch uskutočňujúcich výskum a vývoj podľa § 7 písm. a) až e),
f)
ďalšie informácie týkajúce sa oblasti výskumu a vývoja podľa rozhodnutia ministra školstva.
(6)
V informačnom systéme sa ďalej zaznamenávajú vo vzťahu k projektom podľa odseku 5 písm. b) aj identifikačné údaje o
a)
zodpovednom riešiteľovi projektu a ďalších riešiteľoch projektu podľa odseku 5 písm. b),
b)
právnickej osobe, ktorej výsledky výskumu sa vedú v informačnom systéme podľa odseku 5 písm. b) až d),
c)
členoch medzinárodného expertného panelu,
d)
zamestnancoch vysokej školy, zamestnancoch verejnej výskumnej inštitúcie, zamestnancoch držiteľov osvedčenia o spôsobilosti,
e)
držiteľovi osvedčenia o spôsobilosti a štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii zriadenej ústredným orgánom, ktoré uskutočňujú výskum (ďalej len „rezortný výskumný ústav“),
f)
subjektoch podnikateľského sektora, ktoré sa zúčastňujú na týchto projektoch,
g)
členoch hodnotiteľskej komisie,
h)
študentoch vysokej školy uskutočňujúcich výskum alebo vývoj podľa § 2 a
i)
osobách, ktoré sú štatutárnym orgánom, alebo o členoch štatutárneho orgánu alebo o zodpovednom zástupcovi žiadateľa alebo prijímateľa stimulov podľa osobitného predpisu.33a)
(7)
Identifikačné údaje o osobách podľa odseku 6, okrem údajov podľa odseku 8 písm. b), c), j) a k), sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup podľa osobitného predpisu.35)
(8)
Do informačného systému sa zaznamenávajú identifikačné údaje o osobách podľa odseku 6 v rozsahu
a)
meno a priezvisko, rodné priezvisko a akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul alebo vedecká hodnosť,
b)
pohlavie, dátum narodenia a rodné číslo,
c)
trvalý pobyt, ak ide o štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu žiadateľa alebo prijímateľa stimulov,
d)
adresa elektronickej pošty,
e)
miesto výkonu práce, ak ide o zamestnanca vysokej školy, verejnej výskumnej inštitúcie, rezortného výskumného ústavu, subjektu podnikateľského sektora, ktorý sa zúčastňuje na projekte podľa odseku 5 písm. b),
f)
súčasť vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje projekt podľa odseku 5 písm. b), ak ide o zamestnanca vysokej školy zaradeného na príslušnej súčasti vysokej školy,
g)
dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu a dátum zániku pracovnoprávneho vzťahu, ak ide o zamestnanca vysokej školy, verejnej výskumnej inštitúcie, rezortného výskumného ústavu, subjektu podnikateľského sektora zúčastneného na projekte podľa odseku 5 písm. b),
h)
identifikačné číslo výskumníka v medzinárodných vedeckých databázach, ak má výskumník takéto číslo pridelené,
i)
identifikačné číslo výskumníka v registri zamestnancov vysokých škôl, ak ide o zamestnanca vysokej školy,
j)
identifikačné číslo výskumníka v centrálnom registri študentov, ak ide o študenta,
k)
identifikačné číslo výskumníka v registri fyzických osôb, ak je výskumník v tomto registri uvedený.
(9)
Správcom informačného systému a centrálneho informačného portálu je ministerstvo školstva, ktoré zodpovedá za tvorbu informačného systému a za tvorbu centrálneho informačného portálu, pravidelnú aktualizáciu informácií a ich sprístupňovanie prostredníctvom internetu.
(10)
Poskytovatelia, správcovia rozpočtových kapitol a fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky na výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu alebo ktoré sa o takúto podporu uchádzajú, sú povinné poskytovať údaje pre informačný systém a pre centrálny informačný portál v rozsahu podľa odseku 5 každoročne v termíne do 30. apríla.
(11)
Podrobnosti o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií, ako aj podrobnosti o prevádzkovaní informačného systému ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
35) § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.“.
65.
V § 26a ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „podľa § 14 ods. 3“ a v piatej vete sa za slovo „ministerstvo“ vkladá slovo „školstva“.
66.
V § 26a ods. 12 sa za slovo „hodnotenia“ vkladajú slová „podľa § 26aa alebo hodnotenia“.
67.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35b sa vypúšťa citácia „§ 84 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
68.
V § 26a ods. 16 písm. c) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
69.
V § 26a sa odsek 16 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
držiteľ osvedčenia o spôsobilosti porušil závažným spôsobom etický kódex alebo opakovane porušil etický kódex a nezabezpečil nápravu v lehote určenej ministerstvom školstva.“.
70.
§ 26a sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Ministerstvo školstva môže zabezpečiť výkon administratívnych činností, metodických činností a organizačných činností nevyhnutných pre činnosť hodnotiteľskej komisie prostredníctvom ním zriadenej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie.“.
71.
Za § 26a sa vkladá § 26aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26aa
Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
(1)
Na základe výzvy vyhlásenej ministerstvom školstva sa vysoká škola a verejná výskumná inštitúcia podrobí periodickému hodnoteniu výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (ďalej len „periodické hodnotenie“) v jednotlivých oblastiach výskumu raz za šesť rokov spravidla na účely
a)
identifikácie medzinárodne porovnateľnej činnosti výskumných tímov,
b)
rozpisu dotácií verejným vysokým školám poskytovaným ministerstvom školstva alebo rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných zakladateľom verejnej výskumnej inštitúcie,
c)
posúdenia oprávnenosti uchádzať sa o účelovú podporu výskumu a vývoja, ak je to uvedené v príslušnej verejnej výzve,
d)
posúdenia kvality úrovne výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pri štandardoch pre študijný program, štandardoch pre habilitačné konanie a pre konanie na vymenúvanie profesorov.
(2)
Na základe výzvy vyhlásenej ministerstvom školstva sa držiteľ osvedčenia o spôsobilosti môže podrobiť periodickému hodnoteniu podľa odseku 1.
(3)
Vo výzve podľa odseku 1 ministerstvo školstva vymedzí okruh žiadateľov, podklady, ktoré má žiadateľ ministerstvu školstva podať, lehotu na ich podanie a zoznam oblastí výskumu, v ktorých sa vykoná periodické hodnotenie.
(4)
Periodické hodnotenie sa uskutočňuje na základe kritérií a metodiky na ich vyhodnotenie, ktoré vydáva ministerstvo školstva.
(5)
V periodickom hodnotení sa hodnotí činnosť výskumných tímov navrhnutých ministerstvu školstva žiadateľom zo zamestnancov žiadateľa, ktorí uskutočňujú výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť na medzinárodnej úrovni, podieľajú sa na uskutočňovaní študijných programov druhého stupňa alebo študijných programov tretieho stupňa a spĺňajú ďalšie podmienky určené vo výzve podľa odseku 1.
(6)
Periodické hodnotenie zabezpečuje ministerstvo školstva prostredníctvom projektovej hodnotiteľskej komisie a odborovej hodnotiteľskej komisie na základe posúdenia úrovne výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu. Projektové hodnotiteľské komisie a odborové hodnotiteľské komisie sú odbornými poradnými orgánmi ministerstva školstva.
(7)
Zloženie, spôsob výberu a ustanovenia členov projektových hodnotiteľských komisií a odborových hodnotiteľských komisií určí štatút projektových hodnotiteľských komisií a odborových hodnotiteľských komisií, ktorý vydá ministerstvo školstva; najmenej dve tretiny členov projektovej hodnotiteľskej komisie a odborovej hodnotiteľskej komisie sú medzinárodne uznávaní zahraniční odborníci.
(8)
Výsledkom periodického hodnotenia je vyjadrenie projektovej hodnotiteľskej komisie ku každej oblasti výskumu, pre ktorú žiadateľ navrhol výskumný tím. Platnosť vyjadrenia je šesť rokov od jeho vydania. Ministerstvo školstva písomne oznamuje vyjadrenie projektovej hodnotiteľskej komisie žiadateľovi a Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo a zverejní ho na svojom webovom sídle; toto vyjadrenie nie je možné namietať.“.
72.
V § 26b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Prijímajúca organizácia si na tento účel vyžiada overenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii cudzinca.“.
73.
V § 26b ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).
74.
V § 26b ods. 6 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sa obnoví prechodný pobyt cudzinca35f) udelený na základe dohody o hosťovaní, zodpovednosť prijímajúcej organizácie podľa odseku 3 písm. d) zaniká dňom obnovenia prechodného pobytu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35f znie:
35f) § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 108/2018 Z. z.“.
75.
Za § 26b sa vkladajú § 26c až 26e, ktoré vrátane nadpisu nad § 26c znejú:
„Evidencia publikačnej činnosti a evidencia umeleckej činnosti
§ 26c
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti
(1)
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo školstva. V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa zaznamenávajú údaje o výstupoch publikačnej činnosti a ohlasoch na výstupy publikačnej činnosti zamestnancov vysokých škôl, zamestnancov verejných výskumných inštitúcií a študentov študijného programu tretieho stupňa verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl. Na základe výzvy ministerstva školstva sa do evidencie v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti môžu zapojiť aj držitelia osvedčenia o spôsobilosti a rezortné výskumné ústavy.
(2)
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti slúži na zabezpečenie štatistického zisťovania, rozpočtové účely, prezentáciu publikačnej činnosti a ako podklad na účely periodického hodnotenia.
(3)
V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa zaznamenávajú údaje, ktoré jednoznačne identifikujú autorov, výstupy publikačnej činnosti a ohlasy na výstupy publikačnej činnosti. Tieto údaje sa zverejňujú bez obmedzenia spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.35g) O autorovi, ktorý je zamestnancom príslušnej vysokej školy, príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie, príslušného rezortného výskumného ústavu, príslušného držiteľa osvedčenia o spôsobilosti alebo študentom príslušnej vysokej školy, sa na účel jednoznačnej identifikácie autora a na účel overenia správnosti evidencie výstupu publikačnej činnosti spracúvajú
a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
rok narodenia a rok úmrtia,
c)
pseudonym,
d)
pracovisko, ak ide o zamestnanca,
e)
súčasť vysokej školy, na ktorej je autor, ktorý je zamestnancom vysokej školy, zaradený; ak ide o autora, ktorý je zaradený na fakulte, aj súčasť príslušnej fakulty,
f)
ustanovený týždenný pracovný čas, ak ide o zamestnanca,
g)
dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu a dátum zániku pracovnoprávneho vzťahu, ak ide o zamestnanca,
h)
forma štúdia a štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch, ak ide o študenta,
i)
identifikačné číslo výstupu publikačnej činnosti v knižnično-informačnom systéme vysokej školy, verejnej výskumnej inštitúcie, držiteľa osvedčenia o spôsobilosti alebo rezortného výskumného ústavu,
j)
identifikačné číslo výstupu publikačnej činnosti v medzinárodných databázach,
k)
identifikačné číslo autora v registri zamestnancov vysokých škôl, ak ide o zamestnanca vysokej školy,
l)
identifikačné číslo autora v centrálnom registri študentov, ak ide o študenta.
(4)
Vysoká škola, verejná výskumná inštitúcia, rezortný výskumný ústav alebo držiteľ osvedčenia o spôsobilosti (ďalej len „zapisovateľ“) zodpovedá za zaznamenávanie údajov do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, za ich aktualizáciu a správnosť.
(5)
Zapisovateľ zaznamenáva údaje do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku. Zapisovateľ k zaznamenávaným údajom o druhoch výstupov publikačnej činnosti vymedzených v metodike podľa odseku 8 písm. b) pripája aj výstup publikačnej činnosti v elektronickej podobe; ak ho zapisovateľ nepripojí v lehote podľa prvej vety, príslušný výstup publikačnej činnosti nebude overený podľa § 26e ods. 1.
(6)
Údaje v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a správnosť zaradenia výstupu publikačnej činnosti, ktorého druh je vymedzený v metodike podľa odseku 8 písm. b), do kategórie evidencie overuje prevádzkovateľ tohto registra a odborný hodnotiteľský orgán prevádzkovateľa, ktorého členov vymenúva a odvoláva prevádzkovateľ tohto registra.
(7)
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti prevádzkuje a údaje, ktoré sú obsahom centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, spracúva a overuje právnická osoba poverená ministerstvom školstva na základe zmluvy o prevádzkovaní centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti.
(8)
Na účely evidencie a kategorizácie výstupov publikačnej činnosti ministerstvo školstva vedie a každoročne na návrh prevádzkovateľa centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti aktualizuje
a)
zoznam zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie, a
b)
metodiku evidencie publikačnej činnosti.
(9)
Ministerstvo školstva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o evidencii publikačnej činnosti.
§ 26d
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti
(1)
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo školstva. V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa zaznamenávajú údaje o výstupoch umeleckej činnosti a ohlasoch na výstupy umeleckej činnosti
a)
zamestnancov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl zabezpečujúcich vyučovanie predmetu, ktorý obsahuje umeleckú činnosť, a
b)
študentov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl zapísaných na študijný program tretieho stupňa, ktorý obsahuje umeleckú činnosť.
(2)
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti slúži na zabezpečenie štatistického zisťovania, rozpočtové účely, hodnotenie a prezentáciu umeleckej činnosti vysokej školy.
(3)
V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa zaznamenávajú údaje, ktoré jednoznačne identifikujú autorov, umelecké diela a umelecké výstupy a ohlasy na tieto umelecké diela a umelecké výstupy. Tieto údaje sa zverejňujú bez obmedzenia spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.35g) O autorovi, ktorý je zamestnancom príslušnej vysokej školy alebo študentom príslušnej vysokej školy, sa na účel jednoznačnej identifikácie autora a na účel overenia správnosti evidencie spracúvajú
a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
rok narodenia a rok úmrtia,
c)
pseudonym,
d)
pracovisko, ak ide o zamestnanca,
e)
súčasť vysokej školy, na ktorej je autor zaradený; ak ide o autora, ktorý je zaradený na fakulte, aj súčasť príslušnej fakulty,
f)
ustanovený týždenný pracovný čas, ak ide o zamestnanca,
g)
dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu a dátum zániku pracovnoprávneho vzťahu, ak ide o zamestnanca,
h)
forma štúdia a štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch, ak ide o študenta,
i)
identifikačné číslo výstupu umeleckej činnosti v knižnično-informačnom systéme vysokej školy,
j)
identifikačné číslo výstupu umeleckej činnosti v medzinárodných databázach,
k)
identifikačné číslo autora v registri zamestnancov vysokých škôl, ak ide o zamestnanca,
l)
identifikačné číslo autora v centrálnom registri študentov, ak ide o študenta.
(4)
Vysoká škola zodpovedá za zaznamenávanie údajov do centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti, za ich ročnú aktualizáciu a správnosť.
(5)
Vysoká škola zaznamenáva údaje do centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku. Vysoká škola k zaznamenávaným údajom o druhoch výstupov umeleckej činnosti vymedzených v metodike podľa odseku 8 písm. b) pripája aj dokumentáciu o príslušných umeleckých dielach a umeleckých výkonoch v elektronickej podobe; ak ju vysoká škola nepripojí v lehote podľa prvej vety, príslušný výstup umeleckej činnosti nebude overený podľa § 26e ods. 1.
(6)
Údaje v centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti a správnosť zaradenia výstupu umeleckej činnosti, ktorého druh je vymedzený v metodike podľa odseku 8 písm. b), do kategórie evidencie overuje prevádzkovateľ tohto registra a odborný hodnotiteľský orgán prevádzkovateľa, ktorého členov vymenúva a odvoláva prevádzkovateľ tohto registra.
(7)
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti prevádzkuje a údaje, ktoré obsahuje centrálny register evidencie umeleckej činnosti, spracúva a overuje právnická osoba poverená ministerstvom školstva na základe zmluvy o prevádzkovaní centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti.
(8)
Na účely evidencie a kategorizácie výstupov umeleckej činnosti ministerstvo školstva vedie a každoročne na návrh prevádzkovateľa centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti aktualizuje
a)
zoznam podujatí a inštitúcií za každý druh umeleckej činnosti, ktoré sa na tieto účely považujú za renomované, a
b)
metodiku evidencie umeleckej činnosti.
(9)
Ministerstvo školstva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o evidencii umeleckej činnosti.
§ 26e
(1)
Prevádzkovateľ príslušného registra overuje z formálneho hľadiska a obsahového hľadiska správnosť kategórie evidencie výstupu publikačnej činnosti, ktorého druh je vymedzený v metodike podľa § 26c ods. 8 písm. b), alebo kategórie evidencie výstupu umeleckej činnosti, ktorého druh je vymedzený v metodike podľa § 26d ods. 8 písm. b), zaznamenaného do príslušného registra zapisovateľom; správnosť kategórie evidencie z obsahového hľadiska overuje prostredníctvom odborného hodnotiteľského orgánu.
(2)
Ak výstup publikačnej činnosti alebo výstup umeleckej činnosti nie je zaradený v správnej kategórii evidencie z formálneho hľadiska, prevádzkovateľ príslušného registra vykoná zmenu kategórie evidencie; vykonanie takej zmeny nie je možné namietať. O zmene kategórie evidencie prevádzkovateľ príslušného registra informuje zapisovateľa a zmenu zdôvodní.
(3)
Ak výstup publikačnej činnosti alebo výstup umeleckej činnosti nie je na základe vyjadrenia odborného hodnotiteľského orgánu zaradený v správnej kategórii evidencie z obsahového hľadiska, prevádzkovateľ príslušného registra navrhne zapisovateľovi zmenu kategórie evidencie. V odôvodnení návrhu na zmenu kategórie evidencie prevádzkovateľ uvedie najmä, aké skutočnosti boli podkladom pre návrh na zmenu kategórie evidencie. Návrh na zmenu kategórie evidencie oznamuje prevádzkovateľ príslušného registra zapisovateľovi.
(4)
Zapisovateľ má právo prostredníctvom svojej akademickej knižnice, alebo ak nejde o vysokú školu, prostredníctvom organizačného útvaru určeného štatutárnym orgánom zapisovateľa, podať prevádzkovateľovi príslušného registra námietky k návrhu na zmenu kategórie evidencie podľa odseku 3 do 20 pracovných dní odo dňa jeho doručenia; tieto námietky prevádzkovateľ príslušného registra postúpi na vyjadrenie odbornému hodnotiteľskému orgánu. Odborný hodnotiteľský orgán sa k námietke podľa prvej vety vyjadrí do 60 pracovných dní od jej doručenia; ak sa odborný hodnotiteľský orgán v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti zostáva v kategórii evidencie navrhnutej a zaznamenanej zapisovateľom do príslušného registra. Ak odborný hodnotiteľský orgán vyhovie námietkam zapisovateľa, odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie najmä, aké skutočnosti boli podkladom na vyjadrenie a ako sa vysporiadal s námietkami.
(5)
Proti vyjadreniu odborného hodnotiteľského orgánu k námietkam podľa odseku 4 nie je možné podať opravný prostriedok.
(6)
Prevádzkovateľ príslušného registra vykoná zmenu kategórie evidencie výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti v príslušnom registri, ak
a)
zapisovateľ nedoručí prevádzkovateľovi príslušného registra námietky k návrhu na zmenu kategórie evidencie výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti v lehote podľa odseku 4 alebo
b)
odborný hodnotiteľský orgán nevyhovie námietkam zapisovateľa podľa odseku 4.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35g znie:
35g) § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.“.
76.
V § 27 ods. 1 celom texte sa slová „člen rady štátneho programu, člen pracovnej skupiny rady agentúry alebo člen pracovnej skupiny rady štátneho programu“ nahrádzajú slovami „člen pracovnej skupiny rady agentúry, člen medzinárodného expertného panelu a ten, kto vypracúva odborný posudok k žiadosti,“ a v druhej vete sa za slovo „posudzujú,“ vkladajú slová „alebo ak môže byť v konflikte záujmov,“.
77.
V § 27 ods. 2 sa slová „členov rady štátneho programu, členov pracovnej skupiny rady agentúry a členov pracovnej skupiny rady štátneho programu“ nahrádzajú slovami „členov pracovnej skupiny rady agentúry a členov medzinárodného expertného panelu“.
78.
V § 27 odsek 3 znie:
„(3)
Členstvo v predsedníctve agentúry, v rade agentúry a v pracovnej skupine rady agentúry je nezastupiteľné. Činnosť člena predsedníctva agentúry, člena rady agentúry a člena pracovnej skupiny rady agentúry je úkonom vo všeobecnom záujme.36) Členovi predsedníctva agentúry, členovi rady agentúry, členovi pracovnej skupiny rady agentúry a tomu, kto vypracúva odborný posudok k žiadosti, patrí náhrada preukázateľných výdavkov,27) ktoré mu vznikli pri výkone funkcie, a môže mu byť na základe rozhodnutia poskytovateľa poskytnutá odmena.28)“.
79.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na účely tohto zákona sa za bezúhonného považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu nebol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Člen predsedníctva agentúry a člen rady agentúry preukazujú bezúhonnosť čestným vyhlásením.“.
80.
V § 27a ods. 1 písm. a) sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.
81.
Za § 28d sa vkladá § 28e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. apríla 2022
(1)
Rady agentúry zriadené pre skupiny odborov vedy a techniky podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 vykonávajú svoju činnosť do zriadenia rád agentúry pre všetky skupiny odborov vedy a techniky podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(2)
Do zavedenia systému hodnotenia projektov medzinárodnými expertnými panelmi, najneskôr však do 31. decembra 2023, možno posudzovať žiadosti podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, aj ak nie sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 4 v znení účinnom od 25. apríla 2022; to neplatí, ak ide o hodnotenie projektov na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.16aa)
(3)
Žiadosti podané do 24. apríla 2022 sa posudzujú a poskytovateľ o nich rozhodne podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(4)
Funkčné obdobie členov predsedníctva agentúry vymenovaných podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 sa skončí uplynutím funkčného obdobia, na ktoré boli vymenovaní podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(5)
Členstvo v rade pre vedu, techniku a inovácie, ktoré vzniklo podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, zostáva zachované do odvolania príslušného člena.
(6)
Do schválenia národnej stratégie, najneskôr však do 31. decembra 2022, sa za hlavný dokument štátnej vednej a technickej politiky považuje dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky v znení k 24. aprílu 2022.
(7)
Do nadobudnutia účinnosti vykonávacieho právneho predpisu vydaného na základe § 26c ods. 9 a § 26d ods. 9 zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
(8)
Posúdenie výstupov publikačnej činnosti a výstupov umeleckej činnosti zaevidovaných do 31. januára 2022 sa vykoná podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(9)
Informačný systém obsahuje aj informácie o výsledkoch riešenia úloh výskumu a vývoja uskutočňovaných podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.“.
82.
V prílohe sa vypúšťa prvý bod.
Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
Čl. V
Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 410/2020 Z. z. a zákona č. 345/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „programu a udeľovanie akreditácie habilitačného konania a“ nahrádzajú slovami „programu, udeľovanie akreditácie habilitačného konania a udeľovanie akreditácie“.
2.
V § 2 písm. c) sa slová „akreditácie habilitačného konania a“ nahrádzajú slovami „akreditácie habilitačného konania alebo akreditácie“.
3.
V § 2 písm. f) sa za slovami „akreditáciou habilitačného konania“ vypúšťajú slová „a inauguračného konania“ a vypúšťajú sa slová „a inauguračné konanie“.
4.
V § 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
akreditáciou inauguračného konania oprávnenie uskutočňovať inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
5.
V § 2 písmeno h) znie:
„h)
úpravou študijného programu doplnenie alebo vypustenie povinných predmetov alebo povinne voliteľných predmetov, zmena podmienok na riadne skončenie štúdia alebo úprava informačného listu povinného predmetu alebo povinne voliteľného predmetu okrem
1.
aktualizácie vyučujúceho,
2.
odporúčanej literatúry a
3.
druhu, rozsahu a metódy vzdelávacích činností.“.
6.
V § 4 ods. 2 písm. a) tretí bod znie:
„3.
udelení akreditácie habilitačného konania a o jej neudelení alebo o jej odňatí,“.
7.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
udelení akreditácie inauguračného konania a o jej neudelení alebo o jej odňatí,“.
Doterajší štvrtý bod až šiesty bod sa označujú ako piaty bod až siedmy bod.
8.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa siedmy bod.
9.
V § 4 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
informácie o skutočnostiach nasvedčujúcich akademický podvod alebo účasť na akademickom podvode,1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 62b a § 108l zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 137/2022 Z. z.“.
Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
10.
V § 4 ods. 2 písm. g) druhom bode sa za slovo „vrátane“ vkladajú slová „prieskumov medzi študentmi, zamestnancami vysokých škôl, zamestnávateľmi a inými dotknutými subjektmi a“.
11.
V § 4 ods. 2 písm. h) šiestom bode sa vypúšťa slovo „úplné“.
12.
V § 8 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo preskúmania podnetu agentúry“ a druhá veta znie: „Výkonná rada môže vytvoriť pracovnú skupinu aj na preskúmanie podnetu agentúry alebo na overenie opatrení prijatých vysokou školou, ak na tieto úkony nepostačuje preskúmanie alebo overenie zamestnancom agentúry.“.
13.
V § 8 ods. 2 prvej vete sa za slová „konania a“ vkladajú slová „udelenie alebo odňatie akreditácie“.
14.
V § 8 ods. 3 celom texte sa slová „akreditácii habilitačného konania a“ nahrádzajú slovami „akreditácii habilitačného konania alebo o akreditácii“ a za slová „akreditáciu habilitačného konania a“ sa vkladá slovo „akreditáciu“.
15.
V § 8 ods. 4 druhá veta a tretia veta znejú: „Účastník konania môže do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu bolo zloženie pracovnej skupiny oznámené, podať písomnú odôvodnenú námietku zaujatosti voči členovi pracovnej skupiny spolu s dokladmi, ktoré preukazujú jej opodstatnenosť; to neplatí, ak ide o dodatočne vymenovaného člena pracovnej skupiny. Ak výkonná rada vyhodnotí námietku zaujatosti voči členovi pracovnej skupiny ako opodstatnenú, predseda výkonnej rady tohto člena pracovnej skupiny odvolá a na jeho miesto bezodkladne vymenuje nového člena pracovnej skupiny.“.
16.
V § 13 ods. 1 písm. d) sa slová „vedeckej rady fakulty, umeleckej rady fakulty alebo vedeckej a umeleckej rady fakulty (ďalej len „vedecká rada fakulty“)“ nahrádzajú slovami „kolektívneho orgánu fakulty, v ktorého pôsobnosti je habilitačné konanie“.
17.
V § 13 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a prodekana“.
18.
V § 13 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo tajomníka fakulty“.
19.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na účely podľa § 4 ods. 2 písm. g) druhého bodu sú osobitne poverení zamestnanci agentúry oprávnení spracúvať údaje z registrov podľa odseku 4 a agentúra je oprávnená ich zverejňovať ako štatistické údaje v anonymizovanej forme.“.
20.
V § 19 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b)“.
21.
V § 21 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
vlastný podnet agentúry, ak ide o mimoriadne posúdenie vnútorného systému, konanie o odňatí akreditácie habilitačného konania alebo o konanie o odňatí akreditácie inauguračného konania.“.
22.
V § 23 ods. 6 písm. b) sa vypúšťa slovo „bakalárske“.
23.
V § 23 ods. 6 písm. d) sa vypúšťa slovo „kombinačné“.
24.
V § 23 ods. 6 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
študijné programy zamerané na vychovávateľstvo a neformálne vzdelávanie detí a žiakov,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
25.
V § 23 ods. 8 prvej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „a“ sa vkladajú slová „pravidlá uskutočňovania“.
26.
V § 24 ods. 2 písm. b) sa slová „vedeckou radou fakulty a“ nahrádzajú slovami „orgánom fakulty určeným štatútom príslušnej vysokej školy,“.
27.
V § 24 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
analýz podľa § 4 ods. 2 písm. g) druhého bodu.“.
28.
V § 24 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak má vysoká škola udelenú akreditáciu habilitačného konania alebo akreditáciu inauguračného konania, agentúra prihliada aj na plnenie štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie“.
29.
V § 25 odsek 5 znie:
„(5)
Ak ide o prekladateľský kombinačný študijný program, opravné opatrenie možno uložiť aj samostatne vo vzťahu k aprobácii niektorého jazyka. Ak je opravné opatrenie uložené samostatne vo vzťahu k aprobácii niektorého jazyka, vzťahuje sa na všetky študijné programy, ktorých súčasťou je príslušná aprobácia.“.
30.
V § 30 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa na uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa podieľa externá vzdelávacia inštitúcia, vyžaduje sa, aby externá vzdelávacia inštitúcia spĺňala štandardy pre študijný program v rozsahu činností, na ktorých sa pri uskutočňovaní študijného programu podieľa.“.
31.
V § 30 ods. 4 prvá veta znie: „Ak ide o prekladateľský kombinačný študijný program, na účely žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu vysoká škola v žiadosti uvedie najmenej dve aprobácie spolu s náležitosťami pre predmety translatologického základu.“.
32.
V nadpise § 31 sa za slovo „a“ vkladá slovo „akreditácie“.
33.
V § 31 ods. 1 druhej vete sa za slovom „stupňa“ vypúšťa čiarka a slová „študijný program druhého stupňa alebo študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň“.
34.
V § 31 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „a“ vkladá slovo „akreditácie“.
35.
V § 31 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa žiadosť vzťahuje len na akreditáciu habilitačného konania alebo len na akreditáciu inauguračného konania, vyznačí sa táto skutočnosť,“.
36.
V § 31 ods. 5 písm. b) prvom bode sa za slová „akreditácie habilitačného konania a“ vkladá slovo „akreditácie“.
37.
V § 31 ods. 5 písm. b) druhom bode sa slová „akreditácie habilitačného konania a“ nahrádzajú slovami „akreditácie habilitačného konania alebo rozhodnutia o odňatí akreditácie“.
38.
V § 31 ods. 6 sa slová „konania a“ nahrádzajú slovami „konania alebo akreditácie“, za slovo „spĺňa“ sa vkladá slovo „príslušné“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak agentúra rozhodne o udelení akreditácie inauguračného konania, súčasne rozhodne aj o udelení akreditácie habilitačného konania.“.
39.
§ 32 a 32a vrátane nadpisov znejú:
㤠32
Odňatie akreditácie habilitačného konania a odňatie akreditácie inauguračného konania
(1)
Agentúra začne konanie o odňatí akreditácie habilitačného konania alebo o odňatí akreditácie inauguračného konania, ak zistí skutočnosti nasvedčujúce, že vysoká škola neplní príslušné štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.
(2)
Začatím konania o odňatí akreditácie habilitačného konania alebo o odňatí akreditácie inauguračného konania sa príslušná akreditácia vysokej školy pozastavuje a agentúra toto obmedzenie vyznačí v registri študijných odborov. Pozastavením príslušnej akreditácie sa prerušujú všetky neukončené habilitačné konania alebo inauguračné konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania.
(3)
Ak agentúra v priebehu konania o odňatí akreditácie habilitačného konania alebo o odňatí akreditácie inauguračného konania zistí, že vysoká škola plní príslušné štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie, vyznačí zrušenie pozastavenia príslušnej akreditácie v registri študijných odborov a prerušenie habilitačného konania a inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania sa ukončuje.
(4)
Agentúra rozhodne o odňatí akreditácie habilitačného konania alebo o odňatí akreditácie inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, ak sa preukážu skutočnosti podľa odseku 1. Spolu s odňatím akreditácie habilitačného konania agentúra rozhodne aj o odňatí akreditácie inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania.
(5)
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odňatí akreditácie habilitačného konania sa všetky neukončené habilitačné konania na príslušnej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania zastavujú.
(6)
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odňatí akreditácie inauguračného konania sa všetky neukončené inauguračné konania na príslušnej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania zastavujú.
§ 32a
Zrušenie akreditácie habilitačného konania a zrušenie akreditácie inauguračného konania
(1)
Agentúra rozhodne o zrušení akreditácie habilitačného konania na základe žiadosti vysokej školy o zrušenie akreditácie habilitačného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania uvedenom v príslušnej žiadosti vysokej školy. Spolu so zrušením akreditácie habilitačného konania agentúra rozhodne aj o zrušení akreditácie inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania.
(2)
Agentúra rozhodne o zrušení akreditácie inauguračného konania na základe žiadosti vysokej školy o zrušenie akreditácie inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania uvedenom v príslušnej žiadosti vysokej školy.
(3)
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia agentúry o zrušení akreditácie habilitačného konania sa všetky neukončené habilitačné konania na príslušnej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania zastavujú.
(4)
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia agentúry o zrušení akreditácie inauguračného konania sa všetky neukončené inauguračné konania na príslušnej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania zastavujú.“.
40.
V § 35 ods. 14 písmeno b) znie:
„b)
odníme akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania.“.
41.
Za § 39 sa vkladá § 40, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. apríla 2022
(1)
Vysoká škola je oprávnená upraviť študijný program prvého stupňa, študijný program druhého stupňa a študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň bez súhlasu agentúry, ak ide o študijný program v externej forme štúdia a úprava vyplýva zo zmeny štandardnej dĺžky štúdia podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022. Úpravu vysoká škola oznámi agentúre do jedného mesiaca od jej vykonania.
(2)
Akreditácia učiteľského kombinačného študijného programu podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 zostáva zachovaná. Opravné opatrenie možno pre učiteľský kombinačný študijný program uložiť samostatne vo vzťahu k aprobácii niektorého vyučovacieho predmetu aj po 25. apríli 2022.
(3)
Akreditácia habilitačného konania a inauguračného konania udelená podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 sa považuje za akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(4)
Žiadosť o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania podaná do 24. apríla 2022 sa považuje za žiadosť o akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(5)
Právo konať habilitačné konanie a inauguračné konanie pre vysoké školy, ktorým bola udelená akreditácia podľa odseku 3, zostáva zachované do 31. augusta 2024, ak agentúra nerozhodne o odňatí príslušnej akreditácie pred uplynutím tejto lehoty.“.
Čl. VI
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z. a zákona č. 104/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 písm. d) sa za slovo „prijímateľa“ vkladá čiarka a slovo „sprostredkovateľa“.
2.
V § 5 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.
3.
V § 25 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a iných osôb“.
4.
V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
ďalšie údaje v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.27)“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 26 ods. 3 sa za slovo „predpisov“ vkladá čiarka a slová „a § 94a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak nejde o poskytovanie finančných prostriedkov vysokej škole,“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 25. apríla 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.