131/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2022 do 30.04.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

131
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. apríla 2022
o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „krízová situácia“) niektoré opatrenia v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa osobou s osobitnou ochranou rozumie fyzická osoba,
a)
ktorej sa v súvislosti s krízovou situáciou poskytuje dočasné útočisko,
b)
ktorá v súvislosti s krízovou situáciou je žiadateľom o azyl alebo doplnkovú ochranu a poskytovanie dočasného útočiska podľa písmena a) jej zaniklo z dôvodu žiadosti o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany,
c)
ktorá získala prechodný pobyt a z tohto dôvodu jej zaniklo poskytovanie dočasného útočiska podľa písmena a).
Osobitné podmienky poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
§ 3
Ak žiadateľ o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa oznámi zmenu podľa § 4 ods. 10 písm. a) zákona, na základe ktorej má byť dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo c) zákona na dieťa, ktoré je osobou s osobitnou ochranou, alebo na dieťa, ktorého rodičom alebo zákonným zástupcom je osoba s osobitnou ochranou, poskytne sa mimoriadny doplatok dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ak bola zmena oznámená
a)
do 10. dňa kalendárneho mesiaca, a to do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zmena oznámená, na obdobie odo dňa, keď zmena nastala,
1.
do 31. augusta, ak bola zmena oznámená do 31. júla, alebo
2.
do 31. decembra, ak bola zmena oznámená po 31. júli,
b)
po 10. dni kalendárneho mesiaca, a to do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená, na obdobie odo dňa, keď zmena nastala,
1.
do 31. augusta, ak bola zmena oznámená do 31. júla, alebo
2.
do 31. decembra, ak bola zmena oznámená po 31. júli.
§ 3a
(1)
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je možné poskytnúť aj na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu,
a)
je osobou s osobitnou ochranou a žije v domácnosti, ktorej príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške životného minima,
b)
je osobou s osobitnou ochranou a súčet príjmu domácnosti osoby, ktorá bola tomuto dieťaťu ustanovená za opatrovníka a príjmu tohto dieťaťa za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške životného minima alebo
c)
ktorého zákonným zástupcom je osoba s osobitnou ochranou a žije v domácnosti, ktorej príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške životného minima.
(2)
Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa možno poskytnúť aj na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy alebo základnú školu,
a)
je osobou s osobitnou ochranou a žije v domácnosti, ktorej príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške životného minima,
b)
je osobou s osobitnou ochranou a súčet príjmu domácnosti osoby, ktorá bola tomuto dieťaťu ustanovená za opatrovníka a príjmu tohto dieťaťa za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške životného minima alebo
c)
ktorého zákonným zástupcom je osoba s osobitnou ochranou, a žije v domácnosti, ktorej príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške životného minima.
Jednorazové poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2022 na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie
§ 3b
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v rozpočtovom roku 2022 jednorazovo poskytnúť na
a)
čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie súvisiacich s
1.
poskytovaním sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“), ktorým je
1a.
nízkoprahové denné centrum,
1b.
integračné centrum,
1c.
komunitné centrum,
1d.
nocľaháreň,
1e.
útulok,
1f.
domov na polceste,
1g.
zariadenie núdzového bývania,
1h.
zariadenie dočasnej starostlivosti o deti,
1i.
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
1j.
zariadenie podporovaného bývania,
1k.
zariadenie pre seniorov,
1l.
zariadenie opatrovateľskej služby,
1m.
rehabilitačné stredisko,
1n.
domov sociálnych služieb,
1o.
špecializované zariadenie,
1p.
denný stacionár,
2.
poskytovaním nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu ambulantnou formou v zariadení,
b)
úhradu preukázaných zvýšených prevádzkových nákladov na energie súvisiacich s vykonávaním opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1.
ambulantnou formou,
2.
pobytovou formou v centre pre deti a rodiny.
§ 3c
(1)
Dotáciu podľa § 3b písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý písomným čestným vyhlásením preukáže, že
a)
sociálna služba, na ktorú je táto dotácia určená, sa začala poskytovať najneskôr od 1. januára 2022 a
b)
ku dňu podania žiadosti o poskytnutie tejto dotácie počet miest v zariadení, na ktorých sa neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, nepresiahne 50 % z celkového počtu miest v zariadení zapísaného v registri sociálnych služieb, ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení podľa § 3b písm. a) bodov 1e až 1p.
(2)
Dotácia
a)
podľa § 3b písm. a) prvého bodu je v sume
1.
145 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1j až 1o, v ktorom sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou,
2.
75 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1d až 1h, v ktorom sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou,
3.
130 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1j až 1p, v ktorom sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou,
4.
70 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1a až 1c, 1e a 1g a druhého bodu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou,
5.
90 eur na jedno miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodu 1i, v ktorom sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou,
b)
podľa § 3b písm. b) prvého bodu je v sume preukázaných zvýšených prevádzkových nákladov na energie, najviac 6 000 eur na osobu, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie1) (ďalej len „akreditovaný subjekt“),
c)
podľa § 3b písm. b) druhého bodu v sume preukázaných zvýšených prevádzkových nákladov na energie.
(3)
Na sumu dotácie podľa § 3b sa § 9 ods. 4 zákona nevzťahuje.
§ 3d
(1)
Dotáciu
a)
podľa § 3b písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 3 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona,
b)
podľa § 3b písm. b) prvého bodu možno poskytnúť akreditovanému subjektu,
c)
podľa § 3b písm. b) druhého bodu možno poskytnúť centru pre deti a rodiny, ktoré je
1.
akreditovaným subjektom,
2.
zriadené obcou alebo vyšším územným celkom.
(2)
O dotáciu podľa § 3b sa žiada podaním jednej písomnej žiadosti a zúčtovanie sa vykoná za všetky
a)
druhy sociálnych služieb podľa § 3b písm. a), ktoré žiadateľ poskytuje, vrátane sociálnych služieb, ktoré poskytuje právnická osoba, za ktorú je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok podľa § 3 ods. 3 zákona,
b)
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 3b písm. b) prvého bodu, ktoré žiadateľ vykonáva,
c)
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 3b písm. b) druhého bodu, ktoré žiadateľ vykonáva.
(3)
Žiadosť o dotáciu
a)
podľa § 3b písm. a) spolu s prílohami, ktorými sú čestné vyhlásenie podľa § 3c ods. 1 a doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,2) sa doručuje ministerstvu do 31. mája 2022; na žiadosť doručenú po tejto lehote sa neprihliada,
b)
podľa § 3b písm. b) spolu s prílohami, ktorými sú doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu2) a doklady preukazujúce zvýšené prevádzkové náklady na energie, sa doručuje ministerstvu do 30. novembra 2022; na žiadosť doručenú po tejto lehote sa neprihliada.
(4)
Odborné hodnotenie žiadosti o dotáciu podľa § 3b sa nevykonáva.
§ 3e
(1)
Dotácia podľa § 3b sa vyplatí do piatich pracovných dní od zverejnenia schválenej dotácie a jej sumy na webovom sídle ministerstva.
(2)
Poskytnutá dotácia podľa § 3b sa zúčtuje a jej nevyčerpaná časť sa vráti do 28. februára 2023, inak sa vráti v poskytnutej sume.
§ 3f
Na webovom sídle ministerstva sa zverejní do siedmich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády
a)
vzor žiadosti o dotáciu podľa § 3b,
b)
spôsob doručovania žiadosti o dotáciu podľa § 3b,
c)
vzor tlačiva na zúčtovanie dotácie podľa § 3b.
Jednorazové poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2022 na čiastočnú kompenzáciu znížených príjmov z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú osobám s osobitnou ochranou
§ 3g
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v rozpočtovom roku 2022 jednorazovo poskytnúť na čiastočnú kompenzáciu preukázaných znížených príjmov z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú osobám s osobitnou ochranou ambulantnou formou alebo pobytovou formou v zariadení uvedenom v § 3b písm. a) bodoch 1j až 1p.
§ 3h
(1)
Dotáciu podľa § 3g možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý písomným čestným vyhlásením preukáže, že
a)
sociálna služba sa osobám s osobitnou ochranou začala poskytovať najskôr od 1. marca 2022 a
b)
osoby s osobitnou ochranou nemajú príjem alebo ich príjem nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Dotácia podľa § 3g je v sume preukázaných znížených príjmov z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú osobám s osobitnou ochranou, ak nemajú príjem alebo ich príjem nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu podľa osobitného predpisu,3) najviac
a)
508 eur na mesiac na osobu s osobitnou ochranou, ak sa jej poskytuje sociálna služba pobytovou formou v zariadení uvedenom v § 3b písm. a) bodoch 1j až 1o,
b)
305 eur na mesiac na osobu s osobitnou ochranou, ak sa jej poskytuje sociálna služba ambulantnou formou v zariadení uvedenom v § 3b písm. a) bodoch 1j až 1p.
(3)
Na sumu dotácie podľa § 3g sa § 9 ods. 4 zákona nevzťahuje.
§ 3i
(1)
Dotáciu podľa § 3g možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 3 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona.
(2)
O dotáciu podľa § 3g sa žiada podaním jednej písomnej žiadosti a zúčtovanie sa vykoná za všetky druhy zariadení, v ktorých žiadateľ poskytuje sociálnu službu osobám s osobitnou ochranou, vrátane druhov zariadení, v ktorých poskytuje sociálnu službu osobám s osobitnou ochranou právnická osoba, za ktorú je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok podľa § 3 ods. 3 zákona.
(3)
Žiadosť o dotáciu podľa § 3g spolu s prílohami, ktorými sú čestné vyhlásenie podľa § 3h ods. 1 a doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,2) sa doručuje ministerstvu do 10. decembra 2022; na žiadosť doručenú po tejto lehote sa neprihliada.
(4)
Na dotáciu podľa § 3g sa § 3d ods. 4 a § 3e a 3f vzťahujú rovnako.
Jednorazové poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2022 na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov v dôsledku rastu miery inflácie
§ 3j
(1)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v rozpočtovom roku 2022 jednorazovo poskytnúť na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na poskytovanie sociálnej služby zvýšených v dôsledku rastu miery inflácie okrem úhrady nákladov na
a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
b)
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a),
c)
cestovné náhrady,
d)
rutinnú a štandardnú údržbu,
e)
nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci a
f)
služby, ktorými sú odmeny zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru.
(2)
Sociálna služba podľa odseku 1 je
a)
sociálna služba poskytovaná v zariadení uvedenom v § 3b písm. a),
b)
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaná ambulantnou formou mimo zariadenia alebo formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine,
c)
služba včasnej intervencie poskytovaná ambulantnou formou,
d)
sprievodcovská služba a predčitateľská služba poskytovaná ambulantnou formou,
e)
tlmočnícka služba poskytovaná ambulantnou formou,
f)
sprostredkovanie tlmočníckej služby poskytované ambulantnou formou,
g)
sprostredkovanie osobnej asistencie,
h)
požičiavanie pomôcok,
i)
monitorovanie a signalizácie potreby pomoci,
j)
krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,
k)
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností poskytovaná ambulantnou formou,
l)
sociálna služba v dennom centre,
m)
sociálna služba v jedálni poskytovaná ambulantnou formou,
n)
sociálna služba v práčovni,
o)
sociálna služba v stredisku osobnej hygieny,
p)
základné sociálne poradenstvo poskytované ambulantnou formou,
q)
špecializované sociálne poradenstvo vykonávané ako samostatná odborná činnosť ambulantnou formou,
r)
sociálna rehabilitácia vykonávaná ako samostatná odborná činnosť ambulantnou formou.
§ 3k
(1)
Dotáciu podľa § 3j možno poskytnúť žiadateľovi, ak
a)
sociálna služba sa začala poskytovať najneskôr od 1. januára 2022 a
b)
ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení podľa
1.
§ 3b písm. a) bodov 1e až 1i, tento žiadateľ písomným čestným vyhlásením preukáže, že ku dňu podania žiadosti o poskytnutie tejto dotácie počet miest v zariadení, na ktorých sa neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, nepresiahne 50 % z celkového počtu miest v zariadení zapísaného v registri sociálnych služieb,
2.
§ 3b písm. a) bodov 1j až 1p, na základe údajov z vedenia evidencie prijímateľov sociálnej služby v informačnom systéme sociálnych služieb4) ku dňu podania žiadosti o poskytnutie tejto dotácie počet miest v zariadení, na ktorých sa neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, nepresiahne 50 % z celkového počtu miest v zariadení zapísaného v registri sociálnych služieb.
(2)
Dotácia podľa § 3j je v sume
a)
360 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1j až 1o, v ktorom sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou,
b)
200 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1d až 1h, v ktorom sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou,
c)
230 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1j až 1p, v ktorom sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou,
d)
120 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1a až 1c, 1i a druhého bodu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou,
e)
120 eur na miesto zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o sociálnu službu podľa § 3j ods. 2 písm. c),
f)
5 eur na miesto zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o sociálnu službu podľa § 3j ods. 2 písm. b) poskytovanú ambulantnou formou mimo zariadenia alebo formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine a sociálnu službu podľa § 3j ods. 2 písm. l),
g)
1 000 eur na poskytovanú sociálnu službu zapísanú v registri sociálnych služieb, ak ide o sociálnu službu podľa § 3j ods. 2 písm. d) až k) a p) až r),
h)
10 eur na miesto zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o sociálnu službu podľa § 3j ods. 2 písm. m),
i)
2 000 eur na poskytovanú sociálnu službu zapísanú v registri sociálnych služieb, ak ide o sociálnu službu podľa § 3j ods. 2 písm. n) a o).
(3)
Na sumu dotácie podľa § 3j sa § 9 ods. 4 zákona nevzťahuje.
§ 3l
(1)
Dotáciu podľa § 3j možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 3 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona.
(2)
O dotáciu podľa § 3j sa žiada podaním jednej písomnej žiadosti a zúčtovanie sa vykoná za všetky druhy
a)
sociálnych služieb, ktoré žiadateľ poskytuje, vrátane druhov sociálnych služieb, ktoré poskytuje právnická osoba, za ktorú je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok podľa § 3 ods. 3 zákona a
b)
zariadení, v ktorých žiadateľ poskytuje sociálnu službu, vrátane druhov zariadení, v ktorých poskytuje sociálnu službu právnická osoba, za ktorú je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok podľa § 3 ods. 3 zákona.
(3)
Žiadosť o dotáciu podľa § 3j spolu s prílohou sa doručuje ministerstvu do 2. decembra 2022; na žiadosť doručenú po tejto lehote sa neprihliada.
(4)
Súčasťou žiadosti o dotáciu podľa § 3j je čestné vyhlásenie podľa § 3k ods. 1 písm. b) prvého bodu.
(5)
Prílohou žiadosti o dotáciu podľa § 3j je doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa osobitného predpisu,5) že v predchádzajúcich troch rokoch žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.
(6)
Podmienky ustanovené osobitným predpisom,2) že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti, má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom okrem finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu, neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, sa na účel vyplatenia dotácie podľa § 3j považujú za splnené, ak sa nepreukáže opak. Ak sa preukáže, že žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok podľa prvej vety, vyplatenú dotáciu vráti.
(7)
Na dotáciu podľa § 3j sa § 3d ods. 4, § 3e ods. 1 a § 3f vzťahujú rovnako.
§ 3m
Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa § 3j, zúčtuje poskytnutú dotáciu a vráti nevyčerpanú časť dotácie najneskôr do 31. mája 2023; inak dotáciu podľa § 3j vráti v sume poskytnutej ministerstvom.
§ 3n
Opakované poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci osobe so závažným zdravotným postihnutím
(1)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v čase krízovej situácie poskytovať žiadateľovi, ktorý je osobou s osobitnou ochranou, a to v sume
a)
300 eur mesačne, ak výsledkom posúdenia podľa prílohy je miera závažnosti zdravotného postihnutia žiadateľa od 40 do 59 %,
b)
508 eur mesačne, ak výsledkom posúdenia podľa prílohy je miera závažnosti zdravotného postihnutia žiadateľa 60 % a viac.
(2)
Na účel odseku 1 sa za osobu s mierou závažnosti zdravotného postihnutia
a)
od 40 do 59 % považuje osoba, ktorej v čase krízovej situácie medzinárodná organizácia poskytovala podporu pre osoby so závažným zdravotným postihnutím podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v sume 300 eur mesačne,
b)
60 % a viac považuje osoba, na ktorú inej osobe poskytovala medzinárodná organizácia podporu pre osoby so závažným zdravotným postihnutím podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v sume 508 eur mesačne.
(3)
Ak ide o žiadateľa, ktorý je osobou podľa odseku 2, posúdenie miery závažnosti zdravotného postihnutia podľa prílohy sa nevykonáva.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 nemožno poskytnúť žiadateľovi,
a)
ktorému sa poskytuje sociálna služba uvedená v § 3b písm. a) bode 1j až 1p alebo
b)
ktorý sa nezdržiava na území Slovenskej republiky.
(5)
Dotácia podľa odseku 1 sa poskytuje za celý kalendárny mesiac v sumách uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak sú splnené podmienky len za časť kalendárneho mesiaca.
(6)
Písomná žiadosť o dotáciu podľa odseku 1 sa predkladá úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt. Súčasťou žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 je písomné čestné vyhlásenie žiadateľa, že sa mu neposkytuje sociálna služba uvedená v § 3b písm. a) bode 1j až 1p.
(7)
Vzor žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 sa zverejní na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny do siedmich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády.
(8)
Podmienky,2) že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti ustanovené osobitným predpisom, sa na účel poskytnutia dotácie podľa odseku 1 považujú za splnené, ak sa nepreukáže opak. Ak sa preukáže, že žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok podľa prvej vety, vyplatenú dotáciu vráti.
(9)
Úrad
a)
posudzuje žiadosť o dotáciu podľa odseku 1,
b)
schvaľuje poskytnutie tejto dotácie podľa odseku 1 a jej sumu,
c)
posudzuje mieru závažnosti zdravotného postihnutia podľa prílohy,
d)
určuje mieru závažnosti zdravotného postihnutia podľa prílohy,
e)
môže prešetriť sociálne pomery žiadateľa a overiť pravdivosť tvrdení uvedených žiadateľom v žiadosti o dotáciu podľa odseku 1,
f)
písomne oznamuje žiadateľovi schválenie alebo neschválenie dotácie podľa odseku 1 a jej sumu.
(10)
Dotácia podľa odseku 1 sa nezapočítava do sumy dotácie na podporu humanitárnej pomoci, ktorú možno žiadateľovi poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku podľa § 9 ods. 2 zákona.
(11)
Dotácia podľa odseku 1 nepodlieha zúčtovaniu.
(12)
Dotáciu podľa odseku 1 možno vyplácať
a)
v hotovosti alebo
b)
bezhotovostným prevodom na účet žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky.
(13)
Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje dotácia podľa odseku 1, do ôsmich dní oznámi úradu zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre poskytovanie dotácie.
(14)
Fyzická osoba vráti dotáciu podľa odseku 1 poskytnutú neprávom. Nárok na vrátenie neprávom poskytnutej dotácie zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa dotácia podľa odseku 1 poskytla.
Jednorazové poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023 na úhradu stabilizačného príspevku
§ 3o
(1)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v rozpočtovom roku 2023 jednorazovo poskytnúť na úhradu stabilizačného príspevku, ktorým je peňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom v rámci pracovného pomeru, obsahom ktorej je
a)
záväzok zamestnanca
1.
zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere a vykonávať pracovnú činnosť dohodnutú ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody v rozsahu pracovného času dohodnutého ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody počas doby najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov, do ktorej sa nezapočítava doba podľa odseku 2, so začiatkom jej plynutia odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody a
2.
vrátiť zamestnávateľovi pomernú časť poskytnutého stabilizačného príspevku podľa písmena b) v rozsahu zodpovedajúcom časti nesplneného záväzku podľa prvého bodu, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak; ak nesplnenie záväzku spočíva v znížení rozsahu pracovného času, pri určení pomernej časti sa zohľadní znížený rozsah pracovného času,
b)
záväzok zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi stabilizačný príspevok vo výške podľa § 3p ods. 3 a vyplatiť ho do 60 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody a
c)
súhlas zamestnanca s poskytnutím a spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na účely poskytnutia, vyplatenia, zúčtovania a kontroly použitia tejto dotácie.
(2)
Do doby zotrvania zamestnanca v pracovnom pomere podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu sa nezapočítava čas
a)
ospravedlnenej neprítomnosti v práci z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnanca, z dôvodu
1.
dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie alebo na výkon odborovej funkcie,
2.
materskej dovolenky, otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,
3.
dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, karantény, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu6) alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,6) trvajúcej viac ako 45 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,
4.
čerpania pracovného voľna na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti alebo čerpania pracovného voľna na žiadosť zamestnanca, ktoré zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť, trvajúceho viac ako 10 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,
b)
neospravedlnenej neprítomnosti v práci,
c)
výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,
d)
neprítomnosti v práci z dôvodu výkonu väzby alebo nepodmienečného trestu odňatia slobody.
(3)
Záväzok zamestnanca podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu zaniká, ak
a)
sa pracovný pomer skončil výpoveďou danou zamestnávateľom z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) alebo písm. f) Zákonníka práce alebo dohodou o skončení pracovného pomeru z tých istých dôvodov,
b)
zamestnanec bol preradený na inú prácu z dôvodu, že vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať pracovnú činnosť, na ktorej výkon sa zaviazal podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu, alebo ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,
c)
zamestnanec okamžite skončil pracovný pomer z dôvodov podľa § 69 Zákonníka práce.
§ 3p
(1)
Dotáciu podľa § 3o ods. 1 možno poskytnúť na úhradu stabilizačného príspevku poskytnutého zamestnávateľom, ktorý je
a)
poskytovateľ sociálnej služby v zariadení podľa § 3b písm. a) bodov 1j až 1p, ak
1.
sociálna služba v zariadení sa začala poskytovať najneskôr v deň nadobudnutia platnosti dohody podľa § 3o ods. 1, a
2.
na základe údajov z vedenia evidencie prijímateľov sociálnej služby v informačnom systéme sociálnych služieb4) ku dňu podania žiadosti o poskytnutie tejto dotácie počet miest v zariadení, na ktorých sa neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, nepresiahne 50 % z celkového počtu miest v zariadení zapísaného v registri sociálnych služieb,
b)
zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou a ktoré je akreditovaným subjektom alebo je zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,
c)
poskytovateľ domácej opatrovateľskej služby.
(2)
Dotáciu podľa § 3o ods. 1 možno poskytnúť na úhradu stabilizačného príspevku poskytnutého zamestnávateľom podľa odseku 1 zamestnancovi,
a)
ktorý v pracovnom pomere vykonáva pracovnú činnosť
1.
zdravotníckeho pracovníka, ktorý je
1a.
sestra, ak ide o zamestnávateľa podľa odseku 1 písm. a), ktorý je poskytovateľ sociálnej služby v zariadení podľa § 3b písm. a) bodov 1k, 1l, 1n a 1o, a zamestnávateľa podľa odseku 1 písm. b),
1b.
praktická sestra-asistent, ak ide o zamestnávateľa podľa odseku 1 písm. a), ktorý je poskytovateľ sociálnej služby v zariadení podľa § 3b písm. a) bodov 1k, 1l, 1n a 1o,
1c.
sanitár, ak ide o zamestnávateľa podľa odseku 1 písm. a),
1d.
fyzioterapeut, ak ide o zamestnávateľa podľa odseku 1 písm. a) a b),
2.
opatrovateľa, ak ide o zamestnávateľa podľa odseku 1 písm. a) a c),
3.
sociálneho pracovníka, asistenta sociálnej práce, sociálneho poradcu, psychológa, inštruktora sociálnej rehabilitácie, špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, vychovávateľa, vychovávateľa pre osoby so špeciálnymi potrebami, asistenta výživy, logopéda a pracovníka pre rozvoj pracovných zručností, ak ide o zamestnávateľa podľa odseku 1 písm. a),
4.
ako člen odborného tímu alebo ktorý v pracovnom pomere poskytuje odbornú pomoc a starostlivosť v skupine alebo v samostatne usporiadanej skupine,7) ak ide o zamestnávateľa podľa odseku 1 písm. b),
b)
ktorý je vedený v evidencii zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v informačnom systéme sociálnych služieb,8) ak ide o zamestnanca zamestnávateľa podľa odseku 1 písm. a) a c),
c)
ktorému neplynie výpovedná doba a ktorý neuzatvoril dohodu o skončení pracovného pomeru a
d)
ktorý uzatvoril so zamestnávateľom písomnú dohodu podľa § 3o ods. 1 najneskôr do 20. januára 2023.
(3)
Dotácia podľa § 3o ods. 1 sa na zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere dohodnutom na
a)
ustanovený týždenný pracovný čas, poskytne vo výške
1.
4 000 eur, ak ide o zamestnanca podľa odseku 2 písm. a) bodov 1a a 1d,
2.
3 000 eur, ak ide o zamestnanca podľa
2a.
odseku 2 písm. a) bodov 1b a 1c,
2b.
odseku 2 písm. a) druhého bodu u zamestnávateľa podľa odseku 1 písm. a),
3.
2 000 eur, ak ide o zamestnanca podľa
3a.
odseku 2 písm. a) druhého bodu u zamestnávateľa podľa odseku 1 písm. c),
3b.
odseku 2 písm. a) tretieho bodu a štvrtého bodu,
b)
kratší pracovný čas ako ustanovený týždenný pracovný čas, poskytne v pomernej výške určenej z výšky podľa písmena a), ktorá zodpovedá tomuto kratšiemu pracovnému času.
(4)
Na sumu dotácie podľa § 3o ods. 1 sa § 9 ods. 4 zákona nevzťahuje.
§ 3q
(1)
Dotáciu podľa § 3o ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi
a)
podľa § 3 ods. 2 zákona, ak je zamestnávateľ podľa § 3p ods. 1,
b)
podľa § 3 ods. 3 zákona, ak právnická osoba, za ktorú je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok, je zamestnávateľ podľa § 3p ods. 1.
(2)
O dotáciu podľa § 3o ods. 1 sa žiada podaním jednej písomnej žiadosti a zúčtovanie tejto dotácie sa vykoná za
a)
všetkých zamestnancov, ktorým sa poskytuje stabilizačný príspevok, na ktorého úhradu sa žiada o poskytnutie tejto dotácie,
b)
všetky právnické osoby, za ktoré je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok.
(3)
Žiadosť o dotáciu podľa § 3o ods. 1 spolu s prílohou sa doručuje ministerstvu do 31. januára 2023; na žiadosť doručenú po tejto lehote sa neprihliada.
(4)
Prílohou žiadosti o dotáciu podľa § 3o ods. 1 je doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa osobitného predpisu,5) že v predchádzajúcich troch rokoch nebola žiadateľovi uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Súčasťou žiadosti o dotáciu podľa § 3o ods. 1 je aj zoznam zamestnancov podľa § 3p ods. 2 s uvedením ich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, a vykonávanej pracovnej činnosti podľa § 3p ods. 2 písm. a).
(5)
Podmienky ustanovené osobitným predpisom,2) že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti, má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom okrem finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, sa na účel vyplatenia dotácie podľa § 3o ods. 1 považujú za splnené, ak sa nepreukáže opak. Ak sa preukáže, že žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok podľa prvej vety, vyplatenú dotáciu vráti.
(6)
Na dotáciu podľa § 3o ods. 1 sa § 3d ods. 4, § 3e ods. 1 a § 3f vzťahujú rovnako.
§ 3r
(1)
Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa § 3o ods. 1,
a)
zúčtuje poskytnutú dotáciu a vráti nevyčerpanú časť dotácie najneskôr do 31. mája 2023, inak dotáciu podľa § 3o ods. 1 vráti v sume poskytnutej ministerstvom,
b)
vráti pomernú časť poskytnutej dotácie, ktorá zodpovedá splatnému záväzku zamestnanca podľa § 3o ods. 1 písm. a) druhého bodu,
1.
bezodkladne po splnení tohto záväzku,
2.
najneskôr do šiestich mesiacov od uplynutia doby podľa § 3o ods. 1 písm. a) prvého bodu, ak zamestnanec tento záväzok riadne nesplnil; to neplatí, ak žiadateľ preukáže, že pohľadávka vyplývajúca z tohto záväzku je nevymožiteľná.
(2)
Lehota podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu neplynie počas konania vo veci vymoženia splatného záväzku zamestnanca podľa § 3o ods. 1 písm. a) druhého bodu.
§ 4
Prechodné ustanovenie
Ak žiadateľ o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa doručí do 10. mája 2022 zoznam detí, ktoré sú osobou s osobitnou ochranou, alebo detí, ktorých rodičom alebo zákonným zástupcom je osoba s osobitnou ochranou, ktoré v období od 1. marca 2022 spĺňajú podmienku poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo c) zákona, mimoriadny doplatok dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytne do 25. mája 2022 na obdobie odo dňa, keď zmena nastala, do 31. augusta 2022.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.
Príloha k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z.
1)
§ 71 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 72, 72a a 73 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 105a ods. 2 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 280/2019 Z. z.
5)
§ 8a ods. 4 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
8)
§ 105a ods. 2 písm. f) zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 280/2019 Z. z.