131/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.08.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

131
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. apríla 2022
o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „krízová situácia“) niektoré opatrenia v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa osobou s osobitnou ochranou rozumie fyzická osoba,
a)
ktorej sa v súvislosti s krízovou situáciou poskytuje dočasné útočisko,
b)
ktorá v súvislosti s krízovou situáciou je žiadateľom o azyl alebo doplnkovú ochranu a poskytovanie dočasného útočiska podľa písmena a) jej zaniklo z dôvodu žiadosti o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany,
c)
ktorá získala prechodný pobyt a z tohto dôvodu jej zaniklo poskytovanie dočasného útočiska podľa písmena a).
Osobitné podmienky poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
§ 3
Ak žiadateľ o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa oznámi zmenu podľa § 4 ods. 10 písm. a) zákona, na základe ktorej má byť dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo c) zákona na dieťa, ktoré je osobou s osobitnou ochranou, alebo na dieťa, ktorého rodičom alebo zákonným zástupcom je osoba s osobitnou ochranou, poskytne sa mimoriadny doplatok dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ak bola zmena oznámená
a)
do 10. dňa kalendárneho mesiaca, a to do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zmena oznámená, na obdobie odo dňa, keď zmena nastala,
1.
do 31. augusta, ak bola zmena oznámená do 31. júla, alebo
2.
do 31. decembra, ak bola zmena oznámená po 31. júli,
b)
po 10. dni kalendárneho mesiaca, a to do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená, na obdobie odo dňa, keď zmena nastala,
1.
do 31. augusta, ak bola zmena oznámená do 31. júla, alebo
2.
do 31. decembra, ak bola zmena oznámená po 31. júli.
§ 3a
(1)
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je možné poskytnúť aj na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu,
a)
je osobou s osobitnou ochranou a žije v domácnosti, ktorej príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške životného minima,
b)
je osobou s osobitnou ochranou a súčet príjmu domácnosti osoby, ktorá bola tomuto dieťaťu ustanovená za opatrovníka a príjmu tohto dieťaťa za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške životného minima alebo
c)
ktorého zákonným zástupcom je osoba s osobitnou ochranou a žije v domácnosti, ktorej príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške životného minima.
(2)
Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa možno poskytnúť aj na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy alebo základnú školu,
a)
je osobou s osobitnou ochranou a žije v domácnosti, ktorej príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške životného minima,
b)
je osobou s osobitnou ochranou a súčet príjmu domácnosti osoby, ktorá bola tomuto dieťaťu ustanovená za opatrovníka a príjmu tohto dieťaťa za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške životného minima alebo
c)
ktorého zákonným zástupcom je osoba s osobitnou ochranou, a žije v domácnosti, ktorej príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške životného minima.
Jednorazové poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2022
§ 3b
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v rozpočtovom roku 2022 jednorazovo poskytnúť na
a)
čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie súvisiacich s
1.
poskytovaním sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“), ktorým je
1a.
nízkoprahové denné centrum,
1b.
integračné centrum,
1c.
komunitné centrum,
1d.
nocľaháreň,
1e.
útulok,
1f.
domov na polceste,
1g.
zariadenie núdzového bývania,
1h.
zariadenie dočasnej starostlivosti o deti,
1i.
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
1j.
zariadenie podporovaného bývania,
1k.
zariadenie pre seniorov,
1l.
zariadenie opatrovateľskej služby,
1m.
rehabilitačné stredisko,
1n.
domov sociálnych služieb,
1o.
špecializované zariadenie,
1p.
denný stacionár,
2.
poskytovaním nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu ambulantnou formou v zariadení,
b)
úhradu preukázaných zvýšených prevádzkových nákladov na energie súvisiacich s vykonávaním opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1.
ambulantnou formou,
2.
pobytovou formou v centre pre deti a rodiny.
§ 3c
(1)
Dotáciu podľa § 3b písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý písomným čestným vyhlásením preukáže, že
a)
sociálna služba, na ktorú je táto dotácia určená, sa začala poskytovať najneskôr od 1. januára 2022 a
b)
ku dňu podania žiadosti o poskytnutie tejto dotácie počet miest v zariadení, na ktorých sa neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, nepresiahne 50 % z celkového počtu miest v zariadení zapísaného v registri sociálnych služieb, ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení podľa § 3b písm. a) bodov 1e až 1p.
(2)
Dotácia
a)
podľa § 3b písm. a) prvého bodu je v sume
1.
145 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1j až 1o, v ktorom sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou,
2.
75 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1d až 1h, v ktorom sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou,
3.
130 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1j až 1p, v ktorom sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou,
4.
70 eur na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodov 1a až 1c, 1e a 1g a druhého bodu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou,
5.
90 eur na jedno miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb, ak ide o zariadenie podľa § 3b písm. a) bodu 1i, v ktorom sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou,
b)
podľa § 3b písm. b) prvého bodu je v sume preukázaných zvýšených prevádzkových nákladov na energie, najviac 6 000 eur na osobu, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie1) (ďalej len „akreditovaný subjekt“),
c)
podľa § 3b písm. b) druhého bodu v sume preukázaných zvýšených prevádzkových nákladov na energie.
(3)
Na sumu dotácie podľa § 3b sa § 9 ods. 4 zákona nevzťahuje.
§ 3d
(1)
Dotáciu
a)
podľa § 3b písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 3 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona,
b)
podľa § 3b písm. b) prvého bodu možno poskytnúť akreditovanému subjektu,
c)
podľa § 3b písm. b) druhého bodu možno poskytnúť centru pre deti a rodiny, ktoré je
1.
akreditovaným subjektom,
2.
zriadené obcou alebo vyšším územným celkom.
(2)
O dotáciu podľa § 3b sa žiada podaním jednej písomnej žiadosti a zúčtovanie sa vykoná za všetky
a)
druhy sociálnych služieb podľa § 3b písm. a), ktoré žiadateľ poskytuje, vrátane sociálnych služieb, ktoré poskytuje právnická osoba, za ktorú je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok podľa § 3 ods. 3 zákona,
b)
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 3b písm. b) prvého bodu, ktoré žiadateľ vykonáva,
c)
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 3b písm. b) druhého bodu, ktoré žiadateľ vykonáva.
(3)
Žiadosť o dotáciu
a)
podľa § 3b písm. a) spolu s prílohami, ktorými sú čestné vyhlásenie podľa § 3c ods. 1 a doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,2) sa doručuje ministerstvu do 31. mája 2022; na žiadosť doručenú po tejto lehote sa neprihliada,
b)
podľa § 3b písm. b) spolu s prílohami, ktorými sú doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu2) a doklady preukazujúce zvýšené prevádzkové náklady na energie, sa doručuje ministerstvu do 30. novembra 2022; na žiadosť doručenú po tejto lehote sa neprihliada.
(4)
Odborné hodnotenie žiadosti o dotáciu podľa § 3b sa nevykonáva.
§ 3e
(1)
Dotácia podľa § 3b sa vyplatí do piatich pracovných dní od zverejnenia schválenej dotácie a jej sumy na webovom sídle ministerstva.
(2)
Poskytnutá dotácia podľa § 3b sa zúčtuje a jej nevyčerpaná časť sa vráti do 28. februára 2023, inak sa vráti v poskytnutej sume.
§ 3f
Na webovom sídle ministerstva sa zverejní do siedmich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády
a)
vzor žiadosti o dotáciu podľa § 3b,
b)
spôsob doručovania žiadosti o dotáciu podľa § 3b,
c)
vzor tlačiva na zúčtovanie dotácie podľa § 3b.
§ 4
Prechodné ustanovenie
Ak žiadateľ o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa doručí do 10. mája 2022 zoznam detí, ktoré sú osobou s osobitnou ochranou, alebo detí, ktorých rodičom alebo zákonným zástupcom je osoba s osobitnou ochranou, ktoré v období od 1. marca 2022 spĺňajú podmienku poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo c) zákona, mimoriadny doplatok dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytne do 25. mája 2022 na obdobie odo dňa, keď zmena nastala, do 31. augusta 2022.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.
1)
§ 71 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.