125/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2022 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

125
ZÁKON
z 24. marca 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 32 odsek 2 znie:
„(2)
Ochranná lehota
a)
poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako sedem dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,
b)
poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, je osem mesiacov,
c)
poistenkyne, ktorej prvý deň 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku posledného nemocenského poistenia, je osem mesiacov, ak jej nevzniklo nové nemocenské poistenie; ochranná lehota začína plynúť od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom.“.
2.
V § 33 ods. 1 sa slová „chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti alebo ak im bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia50)“ nahrádzajú slovami „chorobu, úraz alebo z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie50) uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti“.
3.
V § 34 ods. 5 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo izolácie“.
4.
V § 38 sa vypúšťajú slová „určeného lekárom“ a na konci sa pripája táto veta: „Za porušenie liečebného režimu na účely prvej vety sa považuje aj porušenie nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie.“.
5.
V § 49 ods. 1 úvodnej vete sa slová „pred podaním žiadosti o materské“ nahrádzajú slovami „v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského,“.
6.
Doterajší text § 49a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Do obdobia 270 dní sa nezapočítava obdobie nemocenského poistenia, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie; to neplatí pre obdobie podľa § 140 ods. 1 a 2.“.
8.
§ 50 sa vypúšťa.
9.
V § 57 ods. 4 sa za slová „§ 49a“ vkladajú slová „ods. 1“.
10.
V § 60 ods. 6 sa vypúšťajú slová „podľa § 4 ods. 2 prvej vety“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre obdobie podľa § 140 ods. 1 a 2 a § 255 ods. 1.“.
15.
V § 69a ods. 2 druhej vete sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
17.
§ 80 sa vypúšťa.
18.
V § 82 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako 4 až 8.
20.
V § 104 odsek 4 znie:
„(4)
Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie poistenia v nezamestnanosti,
a)
ktoré bolo získané ku dňu vzniku predchádzajúceho nároku na dávku v nezamestnanosti,
b)
počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti; to neplatí pre obdobie podľa § 104a a § 140 ods. 1 a 2.“.
22.
V § 117 odsek 1 znie:
„(1)
Dávky, okrem dôchodkových dávok, úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty, sa poukazujú na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky67) určený príjemcom dávky, inak v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky alebo na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky, ak príjemca dávky adresu neurčil. V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe (ďalej len „dočasná pracovná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva“) sa nemocenské a úrazový príplatok vypláca
a)
na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky67) oznámený podľa
1.
§ 227 ods. 2 písm. h) alebo
2.
§ 231 ods. 1 písm. o) bodu 1a., ak je poberateľ dávky zamestnancom a neuviedol číslo účtu podľa prvého bodu alebo adresu podľa písmena b); ak zamestnanec má najmenej dvoch zamestnávateľov, nemocenské a úrazový príplatok sa vypláca na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky,67) ktorý bol oznámený najskôr,
b)
v hotovosti na adresu oznámenú podľa § 227 ods. 2 písm. h), ak o to poberateľ dávky požiada, alebo
c)
v hotovosti na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky, ak Sociálna poisťovňa nemá informáciu o čísle účtu alebo adrese podľa písmena a) alebo písmena b).“.
24.
V § 117 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.67) Na písomnú žiadosť poberateľa týchto dávok sa dávka poukazuje na účet manžela (manželky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,67) ak má v čase poberania dávky právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dávky manžel (manželka) súhlasí; manžel (manželka) poberateľa dávky je povinný vrátiť splátky týchto dávok poukázané na tento účet po dni smrti poberateľa dávky. Na žiadosť príjemcu dávky sa dávka vypláca v hotovosti, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.
25.
V § 117 odsek 4 znie:
„(4)
Poberateľovi dôchodkovej dávky, úrazovej renty alebo pozostalostnej úrazovej renty, ktorý nepožiada o iný spôsob poukazovania dávky, sa dávka poukazuje
a)
prostredníctvom hromadného poukazu zariadeniu sociálnych služieb, v ktorom sa poberateľovi dôchodkovej dávky, úrazovej renty alebo pozostalostnej úrazovej renty celoročne poskytuje sociálna služba pobytovou formou,
b)
na účet rehole v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,67) ak poberateľ dôchodkovej dávky, úrazovej renty alebo pozostalostnej úrazovej renty je členom rehole.“.
26.
V § 117 ods. 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
30.
V § 140 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo má nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu50)“.
32.
V § 142 odsek 6 znie:
„(6)
Poistné sa platí
a)
bezhotovostným prevodom alebo
b)
poštovou poukážkou.“.
33.
V § 145 odsek 1 znie:
„(1)
Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo jej právnemu nástupcovi do
a)
60 dní od zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou,
b)
30 dní od doručenia písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné alebo jej právneho nástupcu.“.
36.
V § 154 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nebola dočasná pracovná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva,“.
37.
V § 154 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
38.
V § 155 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
39.
V § 156 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
vystavenie potvrdenia o potrebe osobného a celodenného ošetrovania alebo potrebe a poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti,“.
40.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88 znie:
88) § 4a ods. 2 písm. c) prvý bod a § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení neskorších predpisov.“.
41.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92aa znie:
92aa) Čl. 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
§ 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
42.
§ 170 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:
„(26)
Sociálna poisťovňa poskytuje Národnému centru zdravotníckych informácií zo svojho informačného systému bez súhlasu dotknutých osôb údaje vrátane osobných údajov92aa) o nemocenskom poistení a dôchodkovom poistení fyzických osôb v rozsahu údajov ustanovených podľa osobitného predpisu93adn) na účel vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93adn znie:
93adn) § 3 ods. 1 písm. g) a príloha č. 1b zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2022 Z. z.“.
44.
§ 180 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak je pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva na konanie o nemocenskom miestne príslušných viacero pobočiek, konanie uskutočňuje pobočka, v ktorej územnom obvode má poistenec trvalý pobyt. Ak poistenec nemá trvalý pobyt v územnom obvode ani jednej miestne príslušnej pobočky, konanie uskutočňuje miestne príslušná pobočka, ktorá vykonáva nemocenské poistenie poistenca najdlhšie.“.
45.
V § 184 ods. 5 sa slová „odsek 12 neustanovuje“ nahrádzajú slovami „odseky 12 až 14 neustanovujú“.
46.
§ 184 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Elektronické potvrdenie vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti sa považuje za žiadosť o nemocenské, ak
a)
poistenec je zamestnancom a dočasná pracovná neschopnosť trvá dlhšie ako desať dní alebo ak počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancovi zaniklo nemocenské poistenie,
b)
poistenec nie je zamestnancom.
(14)
Elektronické potvrdenie vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania sa považuje za žiadosť o úrazový príplatok, ak dočasná pracovná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva vznikla v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.“.
47.
V § 185 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dávkové konanie o priznaní nemocenského na základe žiadosti podľa 184 ods. 13 písm. a) sa začína
a)
11-tym dňom od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
dňom nasledujúcim po zániku nemocenského poistenia zamestnanca, ak zaniklo počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
48.
V § 186 ods. 1 tretej vete a § 227 ods. 6 sa za slovo „dohodou“ vkladajú slová „alebo spôsobom“.
49.
V § 186 ods. 2 sa slová „ak o takom postupe uzatvorí so Sociálnou poisťovňou písomnú dohodu“ nahrádzajú slovami „na základe písomnej dohody so Sociálnou poisťovňou alebo spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou, ktorý zaručí zabezpečené využívanie elektronických služieb Sociálnej poisťovne“.
50.
V § 194 ods. 1 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
51.
V § 194 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
v konaní o nároku na nemocenské a v konaní o nároku na úrazový príplatok pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva odpadol dôvod konania alebo
e)
v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav veci sa podstatne nezmenil.“.
52.
V § 195 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na žiadosť Sociálnej poisťovne sú štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby a právnické osoby povinné oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
53.
V § 203 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Sociálna poisťovňa môže účastníkovi konania, fyzickej osobe alebo právnickej osobe zúčastnenej na konaní, svedkovi alebo znalcovi uložiť, aby nahradili trovy konania, ktoré vznikli Sociálnej poisťovni alebo iným účastníkom konania ich zavinením.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
54.
V § 203 odsek 5 znie:
„(5)
Náklady spojené s predložením listiny, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastníkom konania, uhrádza Sociálna poisťovňa; to neplatí v prípade štátneho orgánu a orgánu územnej samosprávy.“.
57.
V § 226 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
písomne oznámiť samostatne zárobkovo činnej osobe
1.
vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, vymeriavací základ na platenie poistného, výšku poistného na nemocenské poistenie, výšku poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, výšku poistného na invalidné poistenie a výšku poistného do rezervného fondu solidarity, dátum splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, určených na základe údajov vedených v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, a to do 20 dní od vzniku povinného poistenia,
2.
zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, a to do 20 dní od zániku povinného poistenia,
3.
vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 4 písm. a) pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od vzniku prerušenia tohto poistenia,
4.
skončenie prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 4 písm. a) pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od skončenia prerušenia tohto poistenia,“.
58.
V § 226 ods. 1 sa za písmeno n) vkladajú nové písmená o) a p), ktoré znejú:
„o)
sprístupniť poistencovi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva elektronickými prostriedkami aktuálne informácie o priebehu konania o nároku na nemocenské a jeho výplatu, nároku na úrazový príplatok a jeho výplatu, vykonaní kontroly dodržiavania liečebného režimu a spôsobe poukázania nemocenského a úrazového príplatku,
p)
oznámiť zamestnávateľovi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva
1.
elektronickými prostriedkami bezodkladne vznik, trvanie a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dôvod vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, miesto pobytu zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti a informáciu o porušení liečebného režimu zamestnancom,
2.
písomne
2a.
vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 3 písm. a), a to do piatich dní od vzniku prerušenia tohto poistenia,
2b.
skončenie prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 3 písm. a), a to do piatich dní od skončenia prerušenia tohto poistenia,“.
Doterajšie písmená o) až q) sa označujú ako písmená q) až s).
60.
V § 226 odsek 5 znie:
„(5)
Sociálna poisťovňa určí spôsob sprístupnenia informácie podľa odseku 1 písm. a), n) a o).“.
61.
V § 226 ods. 7 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „ods. 1“ sa vkladajú slová „alebo z dôvodu priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vrátane dňa vydania rozhodnutia o priznaní tohto dôchodku“.
62.
§ 226 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Sociálna poisťovňa je povinná Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky oznámiť porušenie liečebného režimu, ak bolo zistené počas nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie.“.
63.
V § 227 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zaznamenanej pri vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti v systéme elektronického zdravotníctva a bezodkladne oznámiť Sociálnej poisťovni jej zmenu“.
64.
V § 227 ods. 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g)
preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebného režimu občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť,100ca)
h)
oznámiť do troch dní od vzniku prvej dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,67) na ktorý sa mu má poukazovať nemocenské a úrazový príplatok alebo adresu, na ktorú sa mu má poukazovať nemocenské a úrazový príplatok a každú zmenu tohto čísla účtu alebo adresy do troch dní odo dňa tejto zmeny; splnenie tejto povinnosti sa nevyžaduje, ak má zamestnávateľ povinnosť nahlásiť číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa § 231 ods. 1 písm. o) bodu 1a. a mzda príjemcu dávky je vyplácaná na tento účet,“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená i) a j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 100ca znie:
100ca) Napríklad zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
66.
V § 227 ods. 2 písm. i) sa za slovo „oznámiť“ vkladajú slová „pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá nie je zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva,“.
68.
V § 228 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva sa oznámenie prerušenia nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia z dôvodu podľa § 26 ods. 4 písm. a) nevyžaduje.“.
69.
V § 231 ods. 1 písm. c) sa za slovo „zamestnanca“ vkladajú čiarka a slová „okrem prerušenia tohto poistenia z dôvodu podľa § 26 ods. 3 písm. a) pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva,“.
70.
V § 231 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
odstúpiť pobočke tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ak dočasná pracovná neschopnosť nebola zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva a ak trvá dlhšie ako desať dní, a to do troch dní po desiatom dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,“.
71.
V § 231 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
oznámiť pobočke do troch dní
1.
odo dňa oznámenia podľa § 226 ods. 1 písm. p) prvého bodu
1a.
číslo účtu zamestnanca v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,67) na ktoré vypláca zamestnancovi mzdu, alebo informáciu, že mzda sa vypláca v hotovosti,
1b.
posledný deň výkonu práce zamestnanca pred ospravedlnením neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu dôležitej osobnej prekážky v práci z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ak na základe dátumu predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti možno predpokladať, že zamestnancovi vznikne nárok na nemocenské,
2.
odo dňa zániku nároku na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu51) dni, za ktoré zamestnancovi patrila táto náhrada, ak dočasná pracovná neschopnosť bola potvrdená z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania.“.
73.
V § 231 ods. 2 a 3 sa slová „až n)“ nahrádzajú slovami „až o)“.
76.
V § 233 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva“.
77.
V § 233 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „poistenca“ a na konci pripájajú tieto slová: „alebo v systéme elektronického zdravotníctva“.
79.
§ 233 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky poskytuje Sociálnej poisťovni na účely overenia splnenia podmienok nároku na výplatu nemocenského údaje o dátume porušenia nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie, mene, priezvisku a rodnom čísle osoby, ktorá porušila nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu, a to do desiatich dní od zistenia porušenia.“.
81.
V § 242 ods. 4 sa za slovo „troch“ vkladá slovo „pracovných“.
82.
V § 243 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a len s ich súhlasom“.
83.
V § 243 ods. 2 písm. a) sa slovo „totožnosti“ nahrádza slovom „kontrolóra“.
84.
V § 243 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
v potrebnom rozsahu oboznámiť kontrolovaný subjekt s protokolom o výsledku kontroly pred jeho prerokovaním a vyžiadať v určenej lehote písomné vyjadrenia ku všetkým skutočnostiam, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti,“.
85.
V § 243 ods. 2 písm. e) sa slová „vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov“ nahrádzajú slovami „kontrolovaný subjekt“.
86.
V § 243 ods. 2 písm. f) sa slová „zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu“ nahrádzajú slovami „kontrolovanému subjektu“.
87.
V § 243 ods. 2 písmená g) až i) znejú:
„g)
prerokovať protokol o výsledku kontroly s kontrolovaným subjektom,
h)
v zápisnici o prerokovaní protokolu uložiť kontrolovanému subjektu, aby v určenej lehote po skončení kontroly predložil orgánu kontroly opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
i)
odovzdať alebo zaslať protokol o výsledku kontroly, ako aj zápisnicu o prerokovaní protokolu kontrolovanému subjektu,“.
88.
V § 244 odsek 1 znie:
„(1)
Kontrolovaný subjekt je oprávnený počas výkonu kontroly najneskôr v čase oboznámenia sa s protokolom o výsledku kontroly písomne sa vyjadriť ku kontrolným zisteniam zamestnancov kontroly. K protokolu o výsledku kontroly kontrolovaný subjekt môže podať námietky do siedmich pracovných dní od oboznámenia sa s protokolom. Na vyjadrenia a námietky ku kontrolným zisteniam, ktoré boli predložené po lehote, sa neprihliada, ak bol o tom kontrolovaný subjekt poučený.“.
89.
V § 244 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanci kontrolovaného subjektu a fyzické osoby dotknuté kontrolou sú povinné na požiadanie zamestnanca kontroly pri výkone kontroly preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti.“.
90.
V § 244 odsek 3 znie:
„(3)
Kontrolovaný subjekt, ktorého sa kontrolné zistenia týkajú, je povinný na požiadanie zamestnancov kontroly dostaviť sa na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly, ak vedúci kontrolnej skupiny neurčí iný spôsob prerokovania protokolu.“.
91.
V § 245 odsek 1 znie:
„(1)
O výsledku vykonanej kontroly vypracujú zamestnanci kontroly protokol, ktorý musí obsahovať označenie kontrolovaného subjektu, miesto a dátum vykonania kontroly, predmet kontroly, kontrolované obdobie, kto kontrolu vykonal, preukázané kontrolné zistenia, dátum vypracovania protokolu, podpisy zamestnancov kontroly, podpis kontrolovaného subjektu, ktorý bol s protokolom oboznámený, a dátum oboznámenia sa s protokolom. Súčasťou protokolu je vyjadrenie kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam a ďalšie písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia vrátane priebežného protokolu a čiastkového protokolu.“.
92.
V § 245 ods. 3 sa vypúšťajú slová „za účasti zamestnancov, ktorí sú za príslušný úsek zodpovední, alebo ďalších zamestnancov, ak to vyžaduje osobitnosť alebo náročnosť preverovaného stavu“.
93.
V § 245 odsek 5 znie:
„(5)
O prerokovaní protokolu vypracujú zamestnanci kontroly zápisnicu, ktorá musí obsahovať dátum oboznámenia sa kontrolovaného subjektu s protokolom, dátum prerokovania protokolu, mená prítomných na prerokovaní a ich podpisy. V zápisnici sa uloží povinnosť kontrolovanému subjektu v určenej lehote prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich v určenej lehote vedúcemu zamestnancovi kontroly.“.
94.
V § 245 odsek 7 znie:
„(7)
Kontrola je skončená v deň prerokovania protokolu o kontrole alebo podpísania záznamu zamestnancami kontroly a jeho zaslaním alebo odovzdaním kontrolovanému subjektu. Protokol o kontrole sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa kontrolovaný subjekt odmietne oboznámiť s protokolom, písomne sa k nemu vyjadriť, zúčastniť sa na prerokovaní protokolu o kontrole, alebo podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Túto skutočnosť treba uviesť v zápisnici o prerokovaní protokolu.“.
95.
V § 293ew sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Lehota podľa odseku 5, po ktorej je príjemca dávky povinný vrátiť dávku, uplynie najskôr posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mal zaplatiť poistné podľa odsekov 1 a 2.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
96.
V § 293ew ods. 7 a 8 sa slová „do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila krízová situácia“ sa nahrádzajú slovami „v lehote podľa odsekov 5 a 6“.
97.
V § 293fec ods. 3 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
98.
V § 293fed ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľovi nevzniká povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. c), ak ide o prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti podľa prvej vety pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva.“.
99.
V § 293fed ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Samostatne zárobkovo činnej osobe nevzniká povinnosť podľa prvej vety, ak ide o prerušenie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva.“.
100.
Za § 293fr sa vkladajú § 293fs až 293fv, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2022
§ 293fs
Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ktoré sa k 31. máju 2022 nevyplácajú z dôvodu poskytovania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu51) alebo nemocenského, na ktoré vznikol nárok pred priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, sa zvýšia podľa § 82 za príslušný kalendárny rok, v ktorom sa z uvedeného dôvodu nevyplácali. Toto zvýšenie patrí od vzniku nároku na výplatu týchto dôchodkov.
§ 293ft
Sociálna poisťovňa je povinná písomne oznámiť
a)
zamestnávateľovi
1.
vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca podľa § 293fed ods. 1 pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od vzniku prerušenia tohto poistenia,
2.
skončenie prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca podľa § 293fed ods. 1 pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od skončenia prerušenia tohto poistenia,
b)
samostatne zárobkovo činnej osobe
1.
vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia podľa § 293fed ods. 1 pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od vzniku prerušenia tohto poistenia,
2.
skončenie prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia podľa § 293fed ods. 1 pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od skončenia prerušenia tohto poistenia.“.
101.
V prílohe č. 3a štvrtom stĺpci a dvadsiatom druhom riadku sa slová „63r m“ nahrádzajú slovom „63r“.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 95/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 307/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 375/2019 Z. z., zákona č. 380/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 294/2020 Z. z., zákona č. 326/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 407/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 539/2021 Z. z. a zákona č. 82/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 144 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob preukazovania a potvrdzovania prekážky v práci.“.
Čl. III
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 453/2021 Z. z. a zákona č. 478/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 48 ods. 3 písm. w) sa za slovo „úraz“ vkladá čiarka a slová „alebo na tieto účely zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe“.
Čl. IV
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 447/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 254/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 404/2006 Z. z., zákona č. 256/2007 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 614/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 591/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 602/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., a zákona č. 412/2021 Z. z. a zákona č. 127/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 69 ods. 3 písm. s) sa za slovo „lekárom“ vkladá čiarka a slová „ak nebola dočasná neschopnosť na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe“.
2.
V § 69 ods. 3 písm. t) sa za slová „dočasná neschopnosť na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz“ vkladajú slová „alebo na tieto účely zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe“.
Čl. V
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 221/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z. a zákona č. 431/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 80 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Policajt a profesionálny vojak dočasnú neschopnosť preukazujú vystaveným potvrdením dočasnej pracovnej neschopnosti na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou; to neplatí pri dočasnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.
2.
V § 80 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Pri kontrole dodržiavania liečebného režimu sa dočasne neschopný policajt alebo profesionálny vojak preukazuje osobám uvedeným v odsekoch 4 a 5 občianskym preukazom alebo iným identifikačným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
3.
V § 80 ods. 7 a 8 úvodnej vete sa slová „odsekoch 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 4 a 5“.
4.
V § 80 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na adrese na tieto účely zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe“.
5.
V § 80 ods. 10 sa za slová „dočasnej pracovnej neschopnosti policajta alebo profesionálneho vojaka“ vkladajú slová „alebo na adrese na tieto účely zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe“.
6.
V § 80 ods. 11 sa slová „odsekoch 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 4 a 5“ a slová „odsekov 5 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 8“.
7.
V § 83 ods. 3 sa za slová „dočasnej pracovnej neschopnosti,“ vkladajú slová „ak nebola dočasná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,“ a za slová „trvaní dočasnej“ vkladá slovo „pracovnej“.
8.
V § 85 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
9.
V § 86 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nebola dočasná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,“.
10.
V § 90 ods. 1 písm. a) a b) sa za slovo „dočasnej“ vkladá slovo „pracovnej“ a vypúšťajú sa slová „na výkon služby“.
11.
V § 90 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
potvrdenie vzniku a ukončenia dočasnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,“.
Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).
12.
V § 113 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej neschopnosti, zdržiavať sa na adrese uvedenej na potvrdení dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zaznamenanej pri vzniku dočasnej neschopnosti v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe a bezodkladne oznámiť služobnému úradu alebo služobnému orgánu zmenu adresy, na ktorej sa bude zdržiavať počas dočasnej neschopnosti,“.
13.
V § 113 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
oznámiť služobnému úradu, služobnému orgánu, útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia číslo účtu v banke, ak požaduje poukázať nemocenské na účet v banke,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
14.
V § 113 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri dočasnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe.“.
15.
V § 116 ods. 2 písm. f) sa slová „o dočasnej“ nahrádzajú slovami „dočasnej pracovnej“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo zaznamenávať dočasnú neschopnosť v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe“.
Čl. VI
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z. a zákona č. 412/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak bola dočasná pracovná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe, za uplatnenie nároku na náhradu príjmu sa považuje oznámenie Sociálnej poisťovne o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca zamestnávateľovi.“.
2.
V § 9 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladajú slova „pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá nebola zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,“.
Čl. VII
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 101/2022 Z. z. sa mení takto:
3.
V § 27 ods. 10 sa vypúšťa písmeno c).
Čl. VIII
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z. a zákona č. 102/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 12a odsek 3 znie:
„(3)
Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vytvorením elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme,20ab) v ktorom vyznačí poistný vzťah vo vzťahu ku ktorému osoba vzhľadom na chorobu môže vykonávať zárobkovú činnosť a určí tejto osobe liečebný režim. Na požiadanie osoby vystaví odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive.14a) Nesprávne vystavený elektronický záznam o dočasnej pracovnej neschopnosti je príslušný ošetrujúci lekár povinný bezodkladne stornovať.“.
5.
V § 12a odsek 6 znie:
„(6)
Príslušný ošetrujúci lekár v elektronickom zázname o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti určí podľa charakteru choroby dátum predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak na vyšetrení osoby vykonanom najneskôr v deň určený ako predpokladaný koniec dočasnej pracovnej neschopnosti príslušný ošetrujúci lekár na základe zhodnotenia zdravotného stavu pacienta
a)
zistí, že dočasná pracovná neschopnosť trvá, v elektronickom zázname určí nový dátum predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti; lekár pri zmene predpokladaného dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti môže zmeniť predtým určenú chorobu podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorá vyžaduje pokračovanie dočasnej pracovnej neschopnosti, alebo uviesť iný dôvod trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
rozhodne o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vytvorí elektronický záznam o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti ku dňu, v ktorom bolo vykonané vyšetrenie.“.
6.
V § 12a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak sa do dňa určeného ako deň predpokladaného skončenia pracovnej neschopnosti osoba nedostaví na ďalšie vyšetrenie bez dohodnutia náhradného neskoršieho termínu s príslušným ošetrujúcim lekárom, ktorý určil dočasnú pracovnú neschopnosť, tento deň sa považuje za deň ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, lekár vytvorí elektronický záznam o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak sa osoba dohodne s príslušným ošetrujúcim lekárom na neskoršom termíne vyšetrenia, ošetrujúci lekár v elektronickom zázname určí nový dátum predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 8 až 17.
7.
V § 12a odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Ak to povaha choroby umožňuje, príslušný ošetrujúci lekár podľa odseku 1 môže povoliť dočasne práceneschopnej osobe vychádzky, ktoré časovo vymedzí. Ošetrujúci lekár podľa odseku 1 môže zmeniť čas vychádzok, alebo zo závažných dôvodov zrušiť vychádzky osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti.
(9)
Čas vychádzok osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti príslušný ošetrujúci lekár podľa odseku 1 zaznamená, ak ich povolil, v elektronickom zázname, kde vyznačí aj miesto pobytu osoby počas dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
8.
V § 12a sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 17 sa označujú ako odseky 10 až 16.
9.
V § 12a odsek 10 znie:
„(10)
Ak sa po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotný stav osoby zhorší, príslušný ošetrujúci lekár vystaví nový elektronický záznam o dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak nová dočasná pracovná neschopnosť začína dňom nasledujúcim po dni, ktorý je uvedený ako deň ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti v predchádzajúcom elektronickom zázname o dočasnej pracovnej neschopnosti, ide o pokračovanie predchádzajúcej dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
10.
V § 12a ods. 15 sa vypúšťajú slová „spojená s hospitalizáciou“, slová „prepúšťaciu správu do troch dní odo dňa ukončenia hospitalizácie“ sa nahrádzajú slovami „lekársku správu po ukončení poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti“ a slovo „prepúšťacej“ sa nahrádza slovom „lekárskej“.
11.
V § 12a ods. 16 sa slovo „prepúšťacej“ sa nahrádza slovom „lekárskej“.
12.
§ 12a sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Ak z technických príčin nie je možné, aby príslušný ošetrujúci lekár vystavil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vytvorením elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti alebo iným spôsobom podľa ustanovení tohto paragrafu elektronický záznam o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti upravil a možno predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, vystaví odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive;14a) technickou príčinou je, ak je informačný systém poskytovateľa nefunkčný alebo je nefunkčný národný zdravotnícky informačný systém.“.
13.
V § 25 ods. 1 písm. h) sa slová „posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely výberového alebo prieskumného konania38b) v celom rozsahu,“ nahrádzajú slovami „posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej republiky a posudkovému lekárovi Ministerstva obrany Slovenskej republiky na účely výberového, prijímacieho alebo prieskumného konania38b) v celom rozsahu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38b znie:
38b) Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
14.
Za § 49n sa vkladá § 49o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49o
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2022
Príslušný ošetrujúci lekár, ktorý posudzuje a rozhoduje o práceneschopnosti osoby, môže do 31. mája 2023 vystavovať potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2022.“.
Čl. IX
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z. a zákona č. 67/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 15 ods. 1 písm. ah) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a variabilný symbol platiteľa poistného pridelený zdravotnou poisťovňou, ak ide o sociálne zabezpečenie profesionálnych vojakov podľa osobitného predpisu,35aakaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aakaa znie:
35aakaa) § 1 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. X
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 473/2009 Z. z., zákona č. 106/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 306/2019 Z. z., zákona č. 377/2019 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 409/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 14fa ods. 1 písm. a) sa slovo „lekára“ nahrádza slovami „dočasnej pracovnej neschopnosti vystavenom na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou, a ak je dočasná neschopnosť pre chorobu alebo úraz zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe vystaveným potvrdením o vytvorení elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti26ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26ba znie:
26ba) § 12a ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XI
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. i) a § 2 ods. 11 sa slová „písm. j) až z)“ nahrádzajú slovami „písm. j) až o) a písm. s) až y)“.
2.
V § 2 ods. 2 prvej vete sa slová „a údajov z registra záznamov o narodení“ nahrádzajú slovami „a údajov podľa § 3 ods. 1 písm. f) a g).“.
3.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
register poistných vzťahov fyzických osôb na účely potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
4.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa)
z registrov Sociálnej poisťovne.15be)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15be znie:
15be) § 170 ods. 24 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 125/2022 Z. z.“.
5.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje z registra poistných vzťahov fyzických osôb na účely potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti podľa odseku 1 písm. g), sú uvedené v prílohe č. 1b.“.
6.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmenom c), ktoré znie:
„c)
register dočasných pracovných neschopností v rozsahu ustanovenom v § 6a,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
7.
V § 5 ods. 6 písm. a), písm. b) druhom bode, písm. j) až o) a písm. u) a v) sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c)“.
8.
V § 5 ods. 6 písm. b) prvom bode sa slová „písm. a) a písm. b) šiesteho bodu alebo siedmeho bodu“ nahrádzajú slovami „písm. a), písm. b) šiesteho bodu alebo siedmeho bodu a písm. c)“.
9.
V § 5 ods. 6 písm. b) treťom bode sa slová „písm. a) a písm. b) piateho bodu, štrnásteho bodu“ nahrádzajú slovami „písm. a), písm. b) piateho bodu, štrnásteho bodu a písm. c)“.
10.
V § 5 ods. 6 písm. b) štvrtom bode sa slová „písm. a) a písm. b) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho, siedmeho, desiateho, jedenásteho a dvanásteho bodu“ nahrádzajú slovami „písm. a), písm. b) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho, siedmeho, desiateho, jedenásteho a dvanásteho bodu a písm. c)“.
11.
V § 5 ods. 6 písm. l) sa za slovami „Hasičského a záchranného zboru“ vypúšťa odkaz 26 a vkladajú sa slová „lekárovi určenému Národným bezpečnostným úradom, ak ide o príslušníka Národného bezpečnostného úradu a uchádzača o prijatie do služobného pomeru príslušníka Národného bezpečnostného úradu na účely prijímacieho konania26).“.
12.
V § 5 ods. 6 písm. m) sa za slová „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a posudkovému lekárovi Národného bezpečnostného úradu“.
13.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Register dočasných pracovných neschopností
(1)
Register dočasných pracovných neschopností obsahuje
a)
údaje o adrese vrátane čísla poschodia a čísla bytu, na ktorej sa osoba zdržiava počas dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
údaje o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a lekárovi, ktorý záznam o dočasnej pracovnej neschopnosti alebo jeho zmeny vytvoril podľa osobitného predpisu,29)
c)
dátum vystavenia dočasnej pracovnej neschopnosti,
d)
kód choroby a dôvod dočasnej pracovnej neschopnosti vrátane údajov o požití alkoholu alebo inej návykovej látky, ak je dôvodom dočasnej pracovnej neschopnosti úraz osoby,
e)
dátum vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti,
f)
dátum predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti,
g)
dátum ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti,
h)
údaje o poistnom vzťahu, z ktorého osoba môže vzhľadom na chorobu vykonávať zárobkovú činnosť,
i)
údaje o zamestnávateľovi,
j)
údaje o povolených vychádzkach počas dočasnej pracovnej neschopnosti,
k)
telefónne číslo osoby,
l)
údaj o stornovaní dočasnej pracovnej neschopnosti.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. c) až k) aktualizuje ošetrujúci lekár29) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
29) § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 10 ods. 8 sa za slová „vyšší územný celok“ vkladá čiarka a slová „a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny“ sa nahrádzajú slovami „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Národný bezpečnostný úrad“.
15.
V § 11 ods. 1 písm. d) a ods. 11 a 12 a § 11a ods. 1 a 2 sa slová „písm. j) až o)“ nahrádzajú slovami „písm. j) až o) a písm. s) až y)“.
16.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x)
poskytuje elektronicky
1.
platiteľovi poistného podľa osobitného predpisu,36e) ak ide o sociálne zabezpečenie policajtov podľa osobitného predpisu,36f) údaje z registra dočasných pracovných neschopností v rozsahu údajov podľa § 6a ods. 1 a prílohy č. 2 časť 1 písmena a) prvého bodu v rozsahu údajov meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, bezvýznamové identifikačné číslo,
2.
Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia, ak ide o sociálne zabezpečenie profesionálnych vojakov podľa osobitného predpisu,36f) údaje z registra dočasných pracovných neschopností v rozsahu údajov podľa § 6a ods. 1 a prílohy č. 2 časť 1 písmena a) prvého bodu v rozsahu údajov meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, bezvýznamové identifikačné číslo, variabilný symbol platiteľa poistného pridelený zdravotnou poisťovňou,
3.
Sociálnej poisťovni údaje z registra dočasných pracovných neschopností v rozsahu údajov podľa § 6a ods. 1 a prílohy č. 2 časť 1 písmena a) prvého bodu v rozsahu údajov meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, bezvýznamové identifikačné číslo okrem údajov poskytovaných platiteľovi poistného podľa osobitného predpisu36e) a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu.36f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36e a 36f znejú:
36e) § 2 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36f) § 1 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
Za prílohu č. 1a sa vkladá príloha č. 1b, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1b
k zákonu č. 153/2013 Z. z.
REGISTER POISTNÝCH VZŤAHOV FYZICKÝCH OSÔB NA ÚČELY POTVRDZOVANIA DOČASNEJ PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia pridelené Sociálnou poisťovňou, identifikátor fyzickej osoby, identifikačné číslo klienta v Sociálnej poisťovni, údaje o poistných vzťahoch fyzickej osoby v Sociálnej poisťovni v rozsahu variabilný symbol, IČO, DIČ, názov odvádzateľa poistného, identifikačné číslo právneho vzťahu, dátum vzniku poistného vzťahu, dátum zániku poistného vzťahu, typ poistného vzťahu, údaj o stornovaní poistných vzťahov a údaje o type platiteľa poistného podľa osobitného predpisu36e) v rozsahu kód typu platiteľa poistného, dátum vzniku platiteľa poistného a dátum zániku platiteľa poistného, variabilný symbol platiteľa poistného pridelený zdravotnou poisťovňou, ak ide o sociálne zabezpečenie profesionálnych vojakov.36f)
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie údajovej základne na posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti.
c)
Okruh dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktorým sa potvrdzuje dočasná pracovná neschopnosť na účely sociálneho poistenia alebo sociálneho zabezpečenia, Sociálna poisťovňa, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, ministerstvo financií, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Lekári poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.29)“.
18.
V prílohe č. 2 prvom bode sa písmeno a) dopĺňa sedemnástym bodom, ktorý znie:
„17.
Register dočasných pracovných neschopností podľa § 6a.“.
19.
V prílohe č. 2 prvom bode písm. d) sa na konci pripája táto veta: „Potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti na účely sociálneho poistenia alebo sociálneho zabezpečenia.“.
20.
V prílohe č. 2 prvom bode písm. e) sa na konci pripája táto veta: „Sociálna poisťovňa, platiteľ poistného36e) a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia na účely sociálneho poistenia alebo sociálneho zabezpečenia.“.
Čl. XII
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 377/2019 Z. z., zákona č. 477/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 309/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa slová „§ 80 ods. 4 až 9“ nahrádza slovami „§ 80 ods. 5 až 11“.
2.
V § 16 ods. 9 písm. b) prvý bod znie:
„1.
adresu uvedenú na potvrdení dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo na tieto účely zaznamenanú v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,29a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
29a) § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 134 ods. 1 písmeno t) znie:
„t)
zdržiavať sa na adrese uvedenej na potvrdení dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo na tieto účely zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,“.
4.
V § 191 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „profesionálneho vojaka vykonávať štátnu službu“.
Čl. XIII
Zákon č. 317/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 466/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V čl. I sa vypúšťajú body 6, 9 až 11, 15, 17, 18, 20 až 23, 27, 29, 30, 32 až 41, 43, 47 až 51, 54, 56, 58, 61 až 64, 66, 68, 73, 75, 78, 80, 82, 84, 88 až 96, 103, 104, 107 až 113.
2.
Články II a III sa vypúšťajú.
3.
V čl. IV sa vypúšťajú body 3, 4, 6 až 8 a 10 až 15.
4.
Článok V sa vypúšťa.
Čl. XIV
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z. a zákona č. 123/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 119 ods. 2 písmeno s) znie:
„s)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz a zdržiavať sa na adrese uvedenej na tlačive, ktorým sa potvrdzuje dočasná neschopnosť na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, alebo na adrese zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva133a) v elektronickej podobe a bezodkladne oznámiť služobnému úradu zmenu adresy, na ktorej sa bude zdržiavať počas dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz; príslušník finančnej správy je povinný dodržiavať nariadené karanténne opatrenie,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 133a znie:
133a) § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XV
Zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 215/2021 Z. z. sa mení takto:
V čl. III sa vypúšťa bod 6.
Čl. XVI
Zákon č. 467/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 426/2020 Z. z. sa mení takto:
V čl. I sa vypúšťajú body 9, 13 a 14.
Čl. XVII
Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa mení takto:
V čl. X sa vypúšťajú body 17, 20, 24, 26, 31 a 33.
Čl. XVIII
Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 480/2021 Z. z. a zákona č. 113/2022 Z. z. sa mení takto:
V čl. III sa vypúšťajú body 12, 18, 19, 27, 29, 34, 35, 42, 52 a 56.
Čl. XIX
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 6, 8 až 10, 15, 17, 18, 20, 22, 24 až 26, 30, 33, 36 až 41, 44 až 54, 57, 58, 60 až 64, 66, 68 až 71, 73, 76, 77, 79, 81 až 94, 97 až 99, § 293fs a § 293ft v bode 100, bodu 101 a čl. II až VI, čl. VIII bodov 4 až 14, čl. IX až XVIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2022, čl. I bodov 7, 11 až 14, 16, 19, 21, 23, 27 až 29, 31, 34, 35, 43, 55, 56, 59, 65, 67, 72, 74, 75, 78, 80, § 293fu a § 293fv v bode 100 a čl. VII bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, a čl. VIII bodov 1 až 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.