123/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

123
ZÁKON
zo 17. marca 2022
o centrálnom registri účtov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákon upravuje zriadenie centrálneho registra účtov a práva a povinnosti súvisiace so zriadením a prevádzkou centrálneho registra účtov.
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
finančnou inštitúciou banka,1) pobočka zahraničnej banky,2) platobná inštitúcia,3) pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie,4) inštitúcia elektronických peňazí,5) pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí,4) obchodník s cennými papiermi6) a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
b)
účtom platobný účet,7) vkladový účet,8) účet stavebného sporiteľa9) a účet majiteľa zaknihovaného cenného papiera,10)
c)
klientom
1.
majiteľ účtu alebo osoba oprávnená nakladať s finančnými prostriedkami alebo cennými papiermi na účte,
2.
nájomca bezpečnostnej schránky alebo osoba oprávnená nakladať s obsahom bezpečnostnej schránky,
3.
osoba, ktorá koná v mene osoby uvedenej v prvom bode alebo druhom bode.
§ 3
(1)
Zriaďuje sa centrálny register účtov. Centrálny register účtov je informačný systém verejnej správy, ktorý sa vedie na účel uľahčenia prístupu orgánov uvedených v § 5 ods. 1 (ďalej len „oprávnený orgán“) k údajom o účtoch a bezpečnostných schránkach vedených alebo prenajímaných na území Slovenskej republiky v rozsahu podľa § 4 ods. 1.
(2)
Správcom11) a prevádzkovateľom12) centrálneho registra účtov je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).
§ 4
(1)
Do centrálneho registra účtov sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:
a)
názov, adresa sídla a identifikačné číslo finančnej inštitúcie, ktorá vedie účet alebo prenajíma bezpečnostnú schránku,
b)
dátum založenia účtu,
c)
dátum začatia prenájmu bezpečnostnej schránky,
d)
číslo účtu a medzinárodné bankové číslo účtu IBAN, ak bolo pridelené,
e)
jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky,
f)
identifikačné údaje klienta v rozsahu
1.
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
údaje podľa prvého bodu, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
g)
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a adresa trvalého alebo iného pobytu konečného užívateľa výhod klienta,
h)
dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte,
i)
dátum zrušenia účtu,
j)
dátum ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky.
(2)
Finančná inštitúcia je povinná zasielať údaje o vzniku, zmene alebo zániku údajov uvedených v odseku 1 do centrálneho registra účtov elektronicky, a to do konca nasledujúceho dňa od vzniku, zmeny alebo zániku údajov uvedených v odseku 1.
(3)
Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov sú povinní zasielať údaje o účtoch, ktoré vedú, do centrálneho registra účtov podľa odseku 2; táto povinnosť sa nevzťahuje na účty, ktoré Národná banka Slovenska zriaďuje podľa osobitných predpisov13) alebo na základe zmluvného vzťahu s medzinárodnými inštitúciami.
(4)
Finančná inštitúcia, Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré poskytli do centrálneho registra účtov. Na účel prvej vety sa za správne a úplné údaje považujú tie údaje, ktoré finančná inštitúcia, Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov uchovávajú vo svojich informačných systémoch. Ministerstvo financií nekontroluje správnosť a úplnosť údajov pri ich poskytovaní finančnou inštitúciou, Národnou bankou Slovenska alebo centrálnym depozitárom cenných papierov do centrálneho registra účtov a nezodpovedá za správnosť a úplnosť takto prijatých údajov.
(5)
Údaje podľa odseku 1 sa v centrálnom registri účtov uchovávajú päť rokov od 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zrušeniu účtu alebo skončeniu prenájmu bezpečnostnej schránky; po uplynutí tejto lehoty sa údaje z centrálneho registra účtov vymažú.
§ 5
(1)
Údaje z centrálneho registra účtov sa poskytujú
a)
osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu,14)
b)
orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na účel trestného konania,15)
c)
Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, colnému úradu a daňovému úradu na účel výkonu správy daní a colného dohľadu,
d)
Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky na účel odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti,16)
e)
službe kriminálnej polície, službe finančnej polície a inšpekčnej službe Policajného zboru na účel odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov a pátrania po nich,17)
f)
službe finančnej polície Policajného zboru na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu o preukazovaní pôvodu majetku,18)
g)
Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru na účel vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu,19)
h)
Slovenskej informačnej službe na účel boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podľa osobitného predpisu,20)
i)
Vojenskému spravodajstvu na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu,21)
j)
Kriminálnemu úradu finančnej správy na účel
1.
odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov a pátrania po nich,22)
2.
ich poskytnutia Európskemu úradu pre boj proti podvodom,23)
k)
ministerstvu financií v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií podľa osobitného predpisu.24)
(2)
Údaje z centrálneho registra účtov sa poskytujú elektronicky priamym, nepretržitým a diaľkovým spôsobom. Každá fyzická osoba, ktorá v mene oprávneného orgánu žiada o poskytnutie údajov z centrálneho registra účtov (ďalej len „používateľ“), musí mať pridelený jedinečný identifikátor. Používateľ môže žiadať o poskytnutie údajov z centrálneho registra účtov až po uvedení účelu vyhľadávania a po označení konania, na účel ktorého sa majú poskytnúť údaje z centrálneho registra účtov.
(3)
Údaje z centrálneho registra účtov sa spôsobom podľa odseku 2 poskytujú na základe zadania
a)
medzinárodného bankového čísla účtu IBAN,
b)
čísla účtu alebo označenia bezpečnostnej schránky a identifikácie finančnej inštitúcie, ktorá účet vedie alebo prenajíma bezpečnostnú schránku,
c)
rodného čísla fyzickej osoby alebo mena, priezviska a dátumu narodenia fyzickej osoby,
d)
identifikačného čísla fyzickej osoby – podnikateľa alebo jeho obchodného mena a dátumu narodenia, alebo
e)
identifikačného čísla právnickej osoby alebo jej názvu a identifikačného čísla prideleného v zahraničí alebo adresy jej sídla.
(4)
Údaje z centrálneho registra účtov sa spôsobom podľa odseku 2 poskytujú aj na základe zadania neúplných údajov podľa odseku 3. Zadávať neúplné údaje možno len vtedy, ak nie sú k dispozícii úplné údaje, a to ani po preverení týchto údajov v iných dostupných registroch.
§ 6
(1)
Pri prevádzke centrálneho registra účtov uplatňuje ministerstvo financií také organizačné, personálne, kontrolné a technické opatrenia, aby bola zaistená primeraná bezpečnosť údajov uchovávaných v centrálnom registri účtov vrátane ich ochrany pred neoprávneným spracúvaním, zneužitím, stratou, zničením alebo poškodením.
(2)
Oprávnené orgány uplatňujú pri spracúvaní údajov z centrálneho registra účtov obdobné opatrenia, ako sú uvedené v odseku 1, najmä zabezpečujú kontrolu dodržiavania tohto zákona a osobitných predpisov25) pri poskytovaní údajov z centrálneho registra účtov a kontrolu opodstatnenosti žiadostí o poskytnutie údajov z centrálneho registra účtov. O zistených nedostatkoch a spôsobe ich odstránenia oprávnené orgány informujú ministerstvo financií.
(3)
Finančné inštitúcie, Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov uplatňujú pri zasielaní údajov do centrálneho registra účtov také organizačné, personálne, kontrolné a technické opatrenia, aby bola zaistená primeraná bezpečnosť údajov zasielaných do centrálneho registra účtov vrátane ich ochrany pred neoprávneným spracúvaním, zneužitím, stratou, zničením alebo poškodením.
(4)
Ministerstvo financií je oprávnené vyžadovať od oprávnených orgánov, finančných inštitúcií, Národnej banky Slovenska a centrálneho depozitára cenných papierov preukázanie splnenia opatrení podľa odsekov 2 a 3. Na tento účel sú oprávnené orgány, finančné inštitúcie, Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov povinné poskytnúť ministerstvu financií primeranú súčinnosť.
(5)
Na spracúvanie osobných údajov v centrálnom registri účtov sa vzťahujú osobitné predpisy.26)
(6)
Fyzická osoba má právo na informácie a prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej uchovávané v centrálnom registri účtov, podľa osobitného predpisu27) okrem informácie o tom, ktorému oprávnenému orgánu a kedy boli poskytnuté údaje uchovávané o nej v centrálnom registri účtov, a to päť rokov od ich poskytnutia oprávnenému orgánu. Právnická osoba má právo raz ročne sa bezplatne oboznámiť s informáciami, ktoré sú o nej uchovávané v centrálnom registri účtov, v rovnakom rozsahu ako fyzická osoba podľa prvej vety.
(7)
Žiadosť, ktorou fyzická osoba alebo právnická osoba žiada o informácie a osobné údaje podľa odseku 6, sa podáva v listinnej podobe alebo elektronickej podobe ministerstvu financií; na jej vybavenie sa primerane vzťahuje osobitný predpis.28) Ministerstvo financií uchováva záznamy o týchto žiadostiach päť rokov od vytvorenia záznamov.
(8)
Údaje poskytnuté do centrálneho registra účtov alebo z centrálneho registra účtov zostávajú predmetom bankového tajomstva alebo chránenými údajmi podľa osobitného predpisu.29)
§ 7
(1)
Ministerstvo financií pri prevádzke centrálneho registra účtov uchováva logy. Logy obsahujú
a)
označenie konania, na účel ktorého sa poskytli údaje z centrálneho registra účtov,
b)
dátum a čas vyhľadávania,
c)
jedinečný identifikátor výsledkov,
d)
označenie oprávneného orgánu,
e)
jedinečný identifikátor používateľa,
f)
typ zadaných údajov podľa § 5 ods. 3.
(2)
Ministerstvo financií môže logy použiť výlučne v súlade s osobitnými predpismi26) na účel monitorovania ochrany osobných údajov vrátane kontroly prípustnosti žiadosti a overovania zákonnosti spracúvania osobných údajov a na zabezpečenie integrity a bezpečnosti osobných údajov.
(3)
Logy sa uchovávajú desať rokov od ich vytvorenia. Logy možno uchovávať aj dlhšie, ak je to potrebné na účel uvedený v odseku 2.
(4)
Logy pravidelne kontrolujú osoby určené ministerstvom financií.
(5)
Na účel podľa odseku 2 ministerstvo financií na požiadanie sprístupní logy
a)
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
b)
Úradu inšpekčnej služby, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti Policajného zboru,
c)
Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti prokuratúry,
d)
finančnej správe, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti finančnej správy,
e)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti súdov,
f)
Slovenskej informačnej službe, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti Slovenskej informačnej služby,
g)
Vojenskému spravodajstvu, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti Vojenského spravodajstva,
h)
Národnému bezpečnostnému úradu, ak ide o logy vytvorené z činnosti používateľa, ktorý patrí do pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu.
§ 8
(1)
Dohľad nad plnením povinností finančných inštitúcií a centrálneho depozitára cenných papierov pri poskytovaní údajov do centrálneho registra účtov podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska.30)
(2)
Na účel výkonu dohľadu má Národná banka Slovenska prístup k údajom v centrálnom registri účtov. Na poskytovanie údajov z centrálneho registra účtov na účel výkonu dohľadu Národnou bankou Slovenska sa primerane použije § 5.
§ 9
(1)
Národná banka Slovenska môže uložiť pokutu do 500 000 eur finančnej inštitúcii alebo centrálnemu depozitáru cenných papierov, ktorý
a)
poskytne do centrálneho registra účtov nesprávne alebo neúplné údaje podľa § 4 ods. 1,
b)
neposkytne údaje podľa § 4 ods. 1 do centrálneho registra účtov spôsobom alebo v lehote podľa § 4 ods. 2, alebo
c)
neposkytne údaje do centrálneho registra účtov v súlade s § 11 ods. 2.
(2)
Národná banka Slovenska uloží pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur finančnej inštitúcii alebo centrálnemu depozitáru cenných papierov, ktorý sa dopustí konania podľa odseku 1 opakovane do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1.
(3)
Pri ukladaní pokuty Národná banka Slovenska prihliada na závažnosť, rozsah, dĺžku trvania, následky a povahu zisteného nedostatku.
(4)
Pokutu podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď Národná banka Slovenska zistila porušenie povinnosti, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
§ 10
(1)
Ministerstvo financií vypracúva súhrnnú správu o prevádzke centrálneho registra účtov za kalendárny rok, ktorej súčasťou je aj počet vyhľadávaní podľa oprávnených orgánov, popis prijatých opatrení podľa § 6 ods. 1 až 3 a informácie o finančných nákladoch spojených s prevádzkou centrálneho registra účtov.
(2)
Správu podľa odseku 1 predkladá ministerstvo financií každoročne do 31. marca výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
§ 11
(1)
Ministerstvo financií uvedie centrálny register účtov do prevádzky 1. januára 2023.
(2)
Finančné inštitúcie, Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov sú povinné zaslať do centrálneho registra účtov správne a úplné údaje podľa § 4 ods. 1 o účtoch a bezpečnostných schránkach existujúcich ku dňu zaslania údajov, ako aj údaje podľa § 4 ods. 1, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli od 1. januára 2018, ak ich evidujú vo svojich systémoch, do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti vykonávacieho predpisu podľa § 12.
§ 12
Ministerstvo financií vydá do 1. júla 2022 všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví
a)
podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov podľa § 4 ods. 1 až 3,
b)
podmienky na pridelenie a používanie jedinečného identifikátora používateľa podľa § 5 ods. 2,
c)
podrobnosti o opatreniach podľa § 6 ods. 1 až 4,
d)
podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov podľa § 11 ods. 2.
§ 13
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ae), ktoré znie:
„ae)
Kriminálnemu úradu finančnej správy na účel ich poskytnutia Európskemu úradu boja proti podvodom podľa osobitného predpisu86do) v rozsahu uvedenom v žiadosti Európskeho úradu boja proti podvodom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86do znie:
86do) Čl. 7 ods. 3a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18. 9. 2013) v platnom znení.“.
2.
V § 91 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 písm. b), c), g), o), p) alebo písm. s), ktoré je doručené banke alebo pobočke zahraničnej banky prostredníctvom osobitného informačného systému podľa § 90 ods. 3 automatizovaným spôsobom, pričom údaje potrebné na identifikáciu príslušnej záležitosti sú vyhotovené v elektronickej a štruktúrovanej podobe umožňujúcej ich automatizované spracovanie, je banka alebo pobočka zahraničnej banky povinná vybaviť najneskôr v nasledujúci pracovný deň po doručení takéhoto vyžiadania, ak ide o informácie, ktoré má banka alebo pobočka zahraničnej banky k dispozícii bez potreby ďalšieho spracovania. Pri vyžiadaní podľa šiestej vety banka alebo pobočka zahraničnej banky nie je povinná overovať dodržiavanie prípustného rozsahu, existenciu predchádzajúceho súhlasu alebo iných obmedzení podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,86dp) za ktoré zodpovedá osoba, ktorá podáva toto vyžiadanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86dp znie:
86dp) Napríklad Trestný poriadok, § 29a ods. 4 a § 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 672/2006 Z. z., § 4 ods. 5 písm. c) zákona č. 101/2010 Z. z., zákon č. 35/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 91 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie údajov bankou a pobočkou zahraničnej banky do centrálneho registra účtov podľa osobitného predpisu.86k)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86k znie:
86k) § 4 zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 454/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 110 ods. 1 písm. d) sa za slová „kriminálnej polície“ vkladá čiarka a slová „inšpekčnej službe“.
2.
§ 110 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytovanie údajov centrálnym depozitárom, členom alebo obchodníkom s cennými papiermi do centrálneho registra účtov podľa osobitného predpisu.97bc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 97bc znie:
97bc) § 4 zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 241/2019 Z. z., zákona č. 279/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „je výnosom z trestnej činnosti alebo súvisí s financovaním terorizmu,“.
2.
§ 9 sa dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:
„p)
finančnou informáciou každá informácia alebo údaj, ktorý má finančná spravodajská jednotka k dispozícii na účel predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu, napríklad údaje o finančných aktívach, pohyboch finančných prostriedkov alebo obchodných vzťahoch,
q)
finančnou analýzou operačná analýza a strategická analýza, ktorú vypracovala finančná spravodajská jednotka, pričom
1.
operačnou analýzou je analýza, ktorá je zameraná na jednotlivé prípady a konkrétne ciele legalizácie a financovania terorizmu alebo na vhodne vybrané informácie, a to v závislosti od druhu a objemu poskytnutých informácií a ich následného použitia,
2.
strategickou analýzou je analýza, ktorá rieši trendy a typy legalizácie a financovania terorizmu.“.
3.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa za slovo „existuje“ vkladá slovo „vyššie“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a je povinná overiť informácie týkajúce sa identifikácie konečného užívateľa výhod ešte z ďalšieho dôveryhodného zdroja“.
4.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa za slovo „získanie“ vkladajú slová „a vyhodnotenie“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a informácií o povahe podnikania klienta“.
5.
V § 10 ods. 1 písm. g) sa slovo „a“ za slovom „profile“ nahrádza čiarkou a za slovo „klientom“ sa vkladajú slová „a so zdrojom finančných prostriedkov a majetku použitých pri obchodnom vzťahu alebo obchode“.
6.
V § 10a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zániku tejto právnickej osoby“.
7.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Povinná osoba je povinná vykonávať monitorovanie obchodov alebo obchodných vzťahov tak, aby bolo možné zistiť neobvyklú obchodnú operáciu.“.
8.
V § 12 ods. 2 písm. a) úvodnej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „vykonanie identifikácie klienta prostredníctvom ďalších dokumentov, údajov alebo informácií a vykonanie ďalších opatrení na overenie alebo potvrdenie predložených dokumentov a“.
9.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa prvý bod.
Doterajší druhý až štvrtý bod sa označujú ako prvý až tretí bod.
10.
V § 15 písm. a) sa vypúšťajú slová „písm. a) až e)“.
11.
V § 18 ods. 8 písm. b) sa za slová „ako zamestnanci“ vkladajú slová „alebo na základe iného vzťahu“.
12.
V § 19 odsek 2 znie:
„(2)
Povinná osoba je povinná uchovávať počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo od vykonania príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu
a)
údaje a písomné doklady získané podľa § 10, § 11, § 12 a 14,
b)
všetky údaje a písomné doklady o vykonaných obchodoch,
c)
všetky údaje získané v rámci vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, záznamy o postupe pri posúdení a určení rizikového profilu klienta, obchodnú korešpondenciu, výsledky vykonaných analýz, záznamy o všetkých uskutočnených úkonoch vrátane prípadných prekážok s nimi súvisiacich, a to spôsobom a v rozsahu, ktorý zaistí preukázateľnosť jednotlivých obchodov a postupov s nimi spojených.“.
13.
V § 19 ods. 3 sa za slová „požiada finančná spravodajská jednotka“ vkladajú slová „po dôkladnom posúdení potreby a primeranosti takéhoto ďalšieho uchovávania“, bodkočiarka sa nahrádza bodkou a v poradí druhé slovo „finančná“ sa nahrádza slovom „Finančná“.
14.
V § 20 ods. 1 sa za slovo „štruktúru“ vkladá čiarka a slová „veľkosť povinnej osoby“ a na konci druhej vety sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj v súvislosti s novelizáciou všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho činnosť povinnej osoby v oblasti ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu.“.
15.
V § 20 ods. 2 písm. k) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je to opodstatnené veľkosťou a povahou povinnej osoby, je povinná zriadiť na účel vykonávania tejto kontroly nezávislý útvar, ktorý je priamo podriadený štatutárnemu orgánu povinnej osoby.“.
16.
V § 20a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Povinná osoba poskytne hodnotenie rizík finančnej spravodajskej jednotke, ak o to finančná spravodajská jednotka požiada.“.
17.
V § 20a ods. 3 sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „iného“, slovo „a“ za slovom „skupiny“ sa nahrádza čiarkou a za slovo „údajov“ sa vkladajú slová „a zachovávania dôvernosti vymenených informácií“.
18.
V § 21 ods. 2 sa za slovo „umožní“ vkladajú slová „prostredníctvom bezpečných komunikačných kanálov zaručujúcich dôvernosť komunikácie“.
19.
V § 21 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak dodatočné opatrenia nie sú dostatočné, finančná spravodajská jednotka alebo Národná banka Slovenska vykoná ďalšie opatrenia dohľadu; najmä vyžaduje, aby pobočka alebo dcérska spoločnosť nezakladala alebo ukončila obchodné vzťahy, nevykonávala obchody, prípadne aby ukončila pôsobenie v danom treťom štáte.“.
20.
V § 26 ods. 2 písm. a) sa slovo „ďalšie“ nahrádza slovom „finančné“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a vypracúva finančné analýzy“.
21.
V § 26 ods. 2 písm. o) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo ktoré podľa dôveryhodných zdrojov nemajú účinné systémy proti legalizácii alebo financovaniu terorizmu,“.
22.
V § 26 ods. 3 sa slová „poskytuje všetky“ nahrádzajú slovom „poskytne“ a za slovo „štátu“ sa vkladá čiarka a slová „ak je to potrebné“.
23.
V § 26 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Finančná spravodajská jednotka poskytne na žiadosť finančné informácie a finančné analýzy iným útvarom Policajného zboru, orgánom činným v trestnom konaní, súdu, Kriminálnemu úradu finančnej správy, Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky a orgánom uvedeným v odseku 3, ak je to potrebné na účel predchádzania, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania závažnej trestnej činnosti.53d) Bez súhlasu finančnej spravodajskej jednotky nemožno informácie podľa prvej vety použiť na iný účel, než na ktorý boli poskytnuté, ani ich nemožno poskytnúť inému orgánu verejnej moci alebo orgánu iného štátu. Odmietnutie poskytnutia informácií alebo súhlasu na využitie na iný účel musí finančná spravodajská jednotka odôvodniť.
(6)
Orgány uvedené v odseku 5 sú na účel predchádzania, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania závažnej trestnej činnosti oprávnené žiadať od zahraničných orgánov s porovnateľnou vecnou pôsobnosťou finančné informácie a finančné analýzy, ktoré môžu použiť len na účel, na ktorý boli žiadané alebo poskytnuté. Výmena informácií podľa odseku 5 a podľa prvej vety sa uskutočňuje prostredníctvom zabezpečenej elektronickej komunikácie, ktorá poskytuje vysokú úroveň bezpečnosti.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53d znie:
53d) Príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016) v platnom znení.“.
24.
§ 26 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Orgány uvedené v odsekoch 3 a 5 poskytujú finančnej spravodajskej jednotke na jej žiadosť informácie, ktoré majú k dispozícii a ktoré sú potrebné na predchádzanie a odhaľovanie legalizácie a financovania terorizmu a trestných činov, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou jeden rok; to neplatí, ak by poskytnutím informácií došlo k ohrozeniu plnenia konkrétnych úloh spravodajskej služby alebo k odhaleniu jej zdrojov, prostriedkov, totožnosti jej príslušníka alebo osoby konajúcej v jej prospech, alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
(9)
Finančná spravodajská jednotka uplatňuje pri svojej činnosti také organizačné, personálne, technické a iné opatrenia, ktoré zaručia, že s informáciami získanými pri jej činnosti podľa tohto zákona nepríde do styku nepovolaná osoba.“.
25.
V § 26a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Aktualizované národné hodnotenie rizík sa predkladá vláde Slovenskej republiky na schválenie najneskôr štyri roky od predchádzajúceho schválenia.“.
26.
V § 27 ods. 1 sa za slovo „zahŕňajú“ vkladajú slová „údaje o veľkosti a význame sektorov patriacich do pôsobnosti tohto zákona vrátane počtu subjektov v týchto sektoroch a hospodárskeho významu každého sektora,“.
27.
V § 28 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
28.
§ 28 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Finančná spravodajská jednotka poskytuje bez zbytočného odkladu Europolu na základe odôvodnenej žiadosti zaslanej prostredníctvom národnej jednotky Europolu údaje z centrálneho registra účtov,53e) ako aj finančné informácie a finančné analýzy; na poskytovanie informácií sa primerane vzťahujú § 26 ods. 5 až 7.
(6)
Finančná spravodajská jednotka používa na komunikáciu so zahraničnými orgánmi na to určené chránené komunikačné kanály.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53e znie:
53e) § 4 ods. 1 zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
29.
V § 33 odsek 1 znie:
„(1)
Ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi za nesplnenie alebo porušenie niektorej z povinností ustanovených týmto zákonom v § 10 ods. 1 až 4 a 6, § 12, § 14 až 17, § 19 ods. 2 až 4, § 21, § 24 ods. 1 a 2 pokutu do výšky dvojnásobku neoprávneného prospechu, ak je takýto neoprávnený prospech možné určiť, alebo do výšky 1 000 000 eur, podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia.“.
30.
V § 33 odsek 2 znie:
„(2)
Finančná spravodajská jednotka môže uložiť banke alebo finančnej inštitúcii za nesplnenie alebo porušenie niektorej z povinností ustanovených v odseku 1 pokutu do 5 000 000 eur alebo do 10 % z celkového ročného obratu podľa poslednej riadnej účtovnej závierky, podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia; ak je banka alebo finančná inštitúcia súčasťou konsolidovaného celku, pokutu do 10 % z celkového ročného obratu podľa poslednej konsolidovanej účtovnej závierky konsolidovaného celku, ktorého je banka alebo finančná inštitúcia súčasťou.“.
31.
V § 33 ods. 5 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „siedmich“.
32.
V § 33a ods. 1 sa slová „môže uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“, za slovo „delikt“ sa vkladá čiarka a slová „s prihliadnutím k povahe a závažnosti, ako aj k okolnostiam spáchaného správneho deliktu“ sa nahrádzajú slovami „ak v odseku 3 nie je ustanovené inak“.
33.
V § 33a ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „trhu“ vkladá čiarka a slová „prebiehajúce trestné konanie“.
34.
Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý znie:
㤠35b
Povinná osoba, jej zamestnanec a osoba, ktorá za povinnú osobu koná na základe iného zmluvného vzťahu, nesmú byť nijako postihovaní v súvislosti s plnením ohlasovacej povinnosti, ak konali v dobrej viere.“.
35.
Príloha č. 1 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1153 z 20. júna 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2000/642/SVV (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019).“.
36.
V prílohe č. 2 prvom bode písm. f) sa vypúšťajú slová „podnikateľskej“ a „alebo“.
37.
V prílohe č. 2 prvom bode písm. g) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa toto slovo: „alebo“.
38.
V prílohe č. 2 sa prvý bod dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
klient je osobou oprávnenou zo životného poistenia.“.
Čl. V
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z. a zákona č. 431/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 písm. t) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak § 9 ods. 2 písm. o) neustanovuje inak,“.
2.
V § 9 ods. 2 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
„o)
poskytuje Európskemu úradu pre boj proti podvodom informácie podliehajúce bankovému tajomstvu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom;71a) na tento účel je oprávnený vyžiadať si tieto informácie od bánk a pobočiek zahraničných bánk71b) a získavať údaje z centrálneho registra účtov podľa osobitného predpisu,71c)“.
Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).
Poznámky pod čiarou k odkazom 71a až 71c znejú:
71a) Čl. 7 ods. 3a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18. 9. 2013) v platnom znení.
71b) § 91 ods. 4 písm. ae) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
71c) § 5 ods. 1 zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Eduard Heger v. r.
Príloha
k zákonu č. 123/2022 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1153 z 20. júna 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2000/642/SVV (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019).
3.
Smernica Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 104, 25. 3. 2021).
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
2)
§ 2 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 ods. 22 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 81 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
6)
§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
9)
§ 10b ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
10)
§ 105 zákona o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
11)
§ 2 ods. 5 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
Čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.
§ 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 4 ods. 3 písm. y) zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z.
17)
18)
Zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
19)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
§ 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
21)
§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
22)
§ 11 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z.
§ 9 ods. 2 písm. h), i) a l) zákona č. 35/2019 Z. z. v znení zákona č. 431/2021 Z. z.
23)
Čl. 7 ods. 3a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18. 9. 2013) v platnom znení.
24)
Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
25)
Napríklad Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Nariadenie (EÚ) 2016/679.
Zákon č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
Čl. 13 až 15 nariadenia (EÚ) 2016/679.
§ 19 až 21 zákona č. 18/2018 Z. z.
28)
Čl. 12 a 23 nariadenia (EÚ) 2016/679 v platnom znení.
§ 29 a 30 zákona č. 18/2018 Z. z.
29)
§ 109 zákona o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
30)
§ 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.