Predpis bol zrušený predpisom 281/2022 Z. z.

116/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2022 do 31.08.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

116
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 31. marca 2022
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sú
a)
6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b)
9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c)
13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2022.
Milan Krajniak v. r.