11/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

11
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. januára 2022,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5b ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 540/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa ustanovuje osobitne pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre
a)
dospelých,
b)
deti a dorast.
(2)
Minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa ustanovuje každoročne pre územie okresu tak, aby sa zabezpečila potrebná kapacita poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v okrese (ďalej len „potrebná kapacita“) a miestna dostupnosť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v okrese (ďalej len „miestna dostupnosť“).
(3)
Miestna dostupnosť je vyjadrená ako najkratší čas dojazdu osobným motorovým vozidlom z každej obce do najbližšej obce, v ktorej má poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti miesto prevádzkovania. Miestna dostupnosť v okrese je zabezpečená, ak čas dojazdu nepresiahne 25 minút. Čas dojazdu sa určí podľa matice časov dojazdu zverejnenej na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v elektronicky spracovateľnej podobe.
(4)
Potrebná kapacita je vyjadrená ako podiel počtu prepočítaných poistencov1) v okrese určenom podľa miesta pobytu poistenca uvedenom v centrálnom registri poistencov pri zohľadnení hodnôt vnútroštátnej migrácie a normatívneho počtu kapitovaných poistencov na jedno lekárske miesto u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast (ďalej len „normatívny počet kapitovaných poistencov“). Postup výpočtu je uvedený v prílohe č. 1.
(5)
Na určenie počtu prepočítaných poistencov sa použije index náročnosti poistenca uvedený v prílohe č. 1 štvrtom bode, ktorý vyjadruje odchýlku náročnosti vekovej skupiny vo vzťahu k priemernému počtu návštev vo všeobecnej ambulancii a časovú náročnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Postup výpočtu je uvedený v prílohe č. 1 treťom bode.
(6)
Normatívny počet kapitovaných poistencov je
a)
1 600 kapitovaných poistencov u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých,
b)
1 100 kapitovaných poistencov u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast.
(7)
Vnútroštátna migrácia je vyjadrená ako pomer medzi súčtom kapitovaných poistencov a súčtom nekapitovaných poistencov v okrese k celkovému počtu poistencov v okrese. Nekapitovaný poistenec na účel spôsobu určenia hodnôt vnútroštátnej migrácie je poistenec, ktorý nemá uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti2) s poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých alebo poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast. Spôsob určenia hodnôt vnútroštátnej migrácie na účel určenia počtu lekárskych miest minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti je uvedený v prílohe č. 2.
(8)
Na účel ustanovenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa pod pojmom okres Bratislava rozumie územie okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V a pod pojmom okres Košice sa rozumie územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie.
§ 2
Parametre klasifikácie okresov sú:
a)
počet poistencov okresu, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, určený ako súčet poistencov v obciach okresu, ktoré nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť podľa § 3 ods. 6,
b)
percentuálne vyjadrená miera naplnenia potrebnej kapacity určená ako percentuálny podiel počtu lekárskych miest podľa § 3 ods. 5 a počtu lekárskych miest podľa § 3 ods. 4,
c)
demografická štruktúra lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) zákona u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti v okrese (ďalej len „všeobecný lekár“), určená ako percentuálny podiel súčtu úväzkov všeobecných lekárov v okrese, ktorí dovŕšia vek 63 rokov v kalendárnom roku, pre ktorý sa ustanovuje minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, a celkového súčtu úväzkov všeobecných lekárov v okrese.
§ 3
(1)
Vyhodnocovanie stavu siete podľa § 5c zákona sa uskutočňuje osobitne pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a osobitne pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast.
(2)
Rozsah údajov podľa § 5c ods. 1 zákona sprístupňovaných povinnými subjektmi v elektronicky spracovateľnej podobe je uvedený v prílohe č. 3.
(3)
Výsledky vyhodnocovania podľa § 5c ods. 4 zákona sa zverejňujú v štruktúre a spôsobom uvedeným v prílohe č. 4, a to osobitne pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a osobitne pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast.
(4)
Potrebná kapacita podľa § 5b ods. 2 a § 5c ods. 4 písm. a) zákona sa určí spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.
(5)
Počet lekárskych miest vo verejnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v okrese sa určí podľa spôsobu úpravy počtu lekárskych miest vo verejnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti uvedeného v prílohe č. 5.
(6)
Obce, ktoré nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, sa určia ako obce, ktoré podľa matice časov dojazdu majú čas dojazdu do najbližšej obce, kde má poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti miesto prevádzkovania všeobecnej ambulancie, viac ako 25 minút.
(7)
Počet neobsadených lekárskych miest v okrese sa určí rozdielom počtu lekárskych miest podľa odseku 4 a počtu lekárskych miest podľa odseku 5 po zaokrúhlení na celé číslo. Ak je počet lekárskych miest v okrese podľa odseku 4 vyšší ako počet lekárskych miest v okrese podľa odseku 5, počet neobsadených lekárskych miest sa zaokrúhli nadol, ak ide o 0,1 – 0,5 desatín miest a počet lekárskych miest sa zaokrúhli nahor, ak ide o 0,6 – 0,9 desatín miest.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2022.
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 11/2022 Z. z.
Spôsob výpočtu potrebnej kapacity
1.
Skupinu poistencov na výpočet potrebnej kapacity pre
a)
dospelých tvorí polovica poistencov vo veku 19 až 24 rokov vrátane s trvalým pobytom na území okresu spolu so všetkými poistencami vo veku 25 a viac rokov s trvalým pobytom v okrese,
b)
deti a dorast tvoria všetci poistenci vo veku do 18 rokov vrátane s trvalým pobytom v okrese, spolu s polovicou poistencov vo veku 19 až 24 rokov vrátane s trvalým pobytom v okrese.
2.
Potrebná kapacita sa určí podľa vzorca
#
P
P
O
I
×
(
1
+
M
I
G
)
N
P
K
# PPOI počet prepočítaných poistencov vypočítaný podľa tretieho bodu
MIG hodnota vnútroštátnej migrácie v okrese, ktorú každoročne zverejní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5c ods. 4 písm. g) zákona
NPK normatívny počet kapitovaných poistencov podľa § 1 ods. 6
3.
Počet prepočítaných poistencov sa určí podľa vzorca
#
P
P
O
I
=
P
P
O
I
v
e
k
1
-
18
#
P
P
O
I
v
e
k
1
-
18
=
#
P
O
I
v
e
k
1
-
18
×
I
N
D
E
X
v
e
k
1
-
18
∑ PPOIvek-18 súčet počtu prepočítaných poistencov podľa prvého bodu v príslušných vekových skupinách podľa prílohy č. 3 šiesteho bodu
# PPOIvek1-18 počet prepočítaných poistencov v príslušnej vekovej skupine podľa prílohy č. 3 šiesteho bodu
# POIvek1-18 počet poistencov v príslušnej vekovej skupine podľa prílohy č. 3 šiesteho bodu
INDEXvek1-18 hodnota indexu náročnosti poistenca príslušnej vekovej skupiny podľa štvrtého bodu
4.
Zoznam hodnôt indexu náročnosti poistenca podľa vekových skupín:
Veková skupina INDEX vek
0 – 4 roky
1,62
5 – 9 rokov
1,06
10 – 14 rokov
0,81
15 – 19 rokov
0,81
20 – 24 rokov
0,51
25 – 29 rokov
0,51
30 – 34 rokov
0,53
35 – 39 rokov
0,58
40 – 44 rokov
0,68
45 – 49 rokov
0,77
50 – 54 rokov
0,96
55 – 59 rokov
1,13
60 – 64 rokov
1,26
65 – 69 rokov
1,34
70 – 74 rokov
1,55
75 – 79 rokov
1,83
80 – 84 rokov
2,06
85 a viac rokov 2,15
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 11/2022 Z. z.
Spôsob určenia hodnôt vnútroštátnej migrácie


1.
Hodnoty vnútroštátnej migrácie sa určia osobitne pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a osobitne pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast podľa vzorca
# PKAP počet prepočítaných kapitovaných poistencov vypočítaný podľa bodu 1.1.
# PNKAP počet prepočítaných nekapitovaných poistencov vypočítaný podľa bodu 1.2.
# PPOI počet prepočítaných poistencov v okrese podľa prílohy č. 1 tretieho bodu
1.1.
Počet prepočítaných kapitovaných poistencov sa určí podľa vzorca
#
P
K
A
P
=
P
K
A
P
v
e
k
1
-
18
#
P
K
A
P
v
e
k
1
-
18
=
#
K
A
P
v
e
k
1
-
18
×
I
N
D
E
X
v
e
k
1
-
18
∑ PKAPvek1-18 súčet počtu prepočítaných kapitovaných poistencov podľa bodu 1.3. v príslušných vekových skupinách podľa prílohy č. 3 šiesteho bodu
# PKAPvek1-18 počet prepočítaných kapitovaných poistencov v príslušnej vekovej skupine podľa prílohy č. 3 šiesteho bodu
# KAPvek1-18 počet kapitovaných poistencov v príslušnej vekovej skupine podľa prílohy č. 3 šiesteho bodu
INDEXvek1-18 hodnota indexu náročnosti poistenca príslušnej vekovej skupiny podľa prílohy č. 1 štvrtého bodu
1.2.
Počet prepočítaných nekapitovaných poistencov sa určí podľa vzorca
#
P
N
K
A
P
=
P
N
K
A
P
v
e
k
1
-
18
#
P
N
K
A
P
v
e
k
1
-
18
=
#
N
K
A
P
v
e
k
1
-
18
×
I
N
D
E
X
v
e
k
1
-
18
∑ PNKAPvek1-18 súčet počtu prepočítaných nekapitovaných poistencov podľa bodu 1.4. v príslušných vekových skupinách podľa prílohy č. 3 šiesteho bodu
# PNKAPvek1-18 počet nekapitovaných poistencov v príslušnej vekovej skupine podľa prílohy č. 3 šiesteho bodu
# NKAPvek1-18 počet nekapitovaných poistencov v príslušnej vekovej skupine podľa prílohy č. 3 šiesteho bodu
INDEXvek1-18 hodnota indexu náročnosti poistenca príslušnej vekovej skupiny podľa prílohy č. 1 štvrtého bodu
1.3.
Skupinu kapitovaných poistencov na výpočet
a)
hodnôt vnútroštátnej migrácie v minimálnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých tvoria poistenci kapitovaní u poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých s miestom prevádzkovania ambulancie všeobecného lekárstva v okrese,
b)
hodnôt vnútroštátnej migrácie v minimálnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast tvoria poistenci kapitovaní u poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast s miestom prevádzkovania ambulancie všeobecného lekárstva pre deti a dorast v okrese.
1.4.
Skupinu nekapitovaných poistencov na výpočet
a)
hodnôt vnútroštátnej migrácie v minimálnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých tvorí polovica nekapitovaných poistencov vo veku 19 až 24 rokov s trvalým pobytom v okrese spolu so všetkými nekapitovanými poistencami vo veku 25 a viac rokov s trvalým pobytom v okrese,
b)
hodnôt vnútroštátnej migrácie v minimálnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast tvoria všetci nekapitovaní poistenci do veku 18 rokov s trvalým pobytom v okrese a spolu s polovicou nekapitovaných poistencov vo veku 19 až 24 rokov s trvalým pobytom v okrese.
2.
Vnútroštátna migrácia môže nadobúdať kladné aj záporné hodnoty.
3.
Hodnoty vnútroštátnej migrácie sa zohľadňujú, ak je priemer súčtu prepočítaných kapitovaných poistencov a prepočítaných nekapitovaných poistencov v okrese na jedno lekárske miesto po zaokrúhlení matematicky na stovky nižší ako normatívny počet kapitovaných poistencov.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 11/2022 Z. z.
Údaje poskytované podľa § 5c ods. 1 zákona


1.
Údaje o poskytovateľoch všeobecnej ambulantnej starostlivosti s povolením na výkon činnosti na území samosprávneho kraja sprístupňované samosprávnym krajom sú:
a)
identifikačné číslo organizácie,
b)
názov poskytovateľa,
c)
informácie o každej všeobecnej ambulancii v rozsahu
1.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia,
2.
číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
3.
číselný kód obce,
4.
názov obce,
5.
okres,
6.
kraj,
7.
údaje všeobecného lekára, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie vo všeobecnej ambulancii v rozsahu
a.
číselný kód odbornosti,
b.
číselný kód všeobecného lekára,
c.
výška úväzku vo všeobecnej ambulancii,
8.
údaje sestry, ktorá vykonáva zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) zákona vo všeobecnej ambulancii, a zdravotníckeho asistenta, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona vo všeobecnej ambulancii, v rozsahu
a.
číselný kód odbornosti,
b.
číslo registrácie zdravotníckeho pracovníka v príslušnej komore,
c.
výška úväzku vo všeobecnej ambulancii.
2.
Údaje o poistencoch sprístupňované Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sú:
a)
okres, názov obce a kód obce trvalého pobytu poistencov,
b)
počet poistencov podľa vekových skupín uvedených v šiestom bode.
3.
Údaje o všeobecných lekároch sprístupňované Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sú:
a)
rok narodenia,
b)
číselný kód všeobecného lekára.
4.
Údaje o kapitovaných poistencoch sprístupňované Národným centrom zdravotníckych informácií sú:
a)
identifikačné číslo organizácie poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
b)
číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
c)
číselný kód všeobecného lekára,
d)
počet kapitovaných poistencov podľa vekových skupín uvedených v šiestom bode.
5.
Údaje o nekapitovaných poistencoch sprístupňované zdravotnou poisťovňou sú:
a)
okres trvalého pobytu nekapitovaných poistencov,
b)
počet nekapitovaných poistencov podľa vekových skupín uvedených v šiestom bode.
6.
Zoznam vekových skupín poistencov
Poradové číslo Veková skupina
1. 0 – 4 roky
2. 5 – 9 rokov
3. 10 – 14 rokov
4. 15 – 19 rokov
5. 20 – 24 rokov
6. 25 – 29 rokov
7. 30 – 34 rokov
8. 35 – 39 rokov
9. 40 – 44 rokov
10. 45 – 49 rokov
11. 50 – 54 rokov
12. 55 – 59 rokov
13. 60 – 64 rokov
14. 65 – 69 rokov
15. 70 – 74 rokov
16. 75 – 79 rokov
17. 80 – 84 rokov
18. 85 a viac rokov
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 11/2022 Z. z.
Zverejňovanie výsledkov vyhodnocovania stavu siete podľa § 5c ods. 3 zákona
Výsledky vyhodnocovania stavu minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa zverejnia osobitne pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a osobitne pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast v tejto forme a v rozsahu:
1.
vyplnená tabuľka,
2.
mapa miestnej dostupnosti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti s farebným označením
a)
zelenou farbou pre obce so zabezpečenou miestnou dostupnosťou,
b)
červenou farbou pre obce, ktoré nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť,
3.
mapa potrebnej kapacity poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti s farebným označením
a)
zelenou farbou pre okresy, v ktorých miera naplnenia potrebnej kapacity dosahuje aspoň 100 percent,
b)
červenou farbou pre okresy, v ktorých je miera naplnenia potrebnej kapacity menšia ako 100 percent.
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 11/2022 Z. z.
Spôsob úpravy počtu lekárskych miest vo verejnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti


Počet lekárskych miest vo verejnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa určí pre územie okresu osobitne pre poskytovateľov všeobecnej starostlivosti pre dospelých a osobitne pre poskytovateľov všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast nasledovne:
1.
Uvedie sa súčet všetkých úväzkov všeobecného lekára vo všetkých všeobecných ambulanciách a u všetkých poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
2.
Z celkového súčtu všetkých úväzkov všeobecného lekára podľa bodu 1 sa vypočíta percentuálny podiel úväzkov všeobecného lekára v jednotlivých všeobecných ambulanciách.
3.
Súčet úväzkov všeobecného lekára sa upraví na hodnotu 1,00 lekárskeho miesta, ak je súčet všetkých úväzkov všeobecného lekára vyšší ako 1,00 lekárskeho miesta.
4.
Vypočíta sa výška úväzku všeobecného lekára v jednotlivých všeobecných ambulanciách ako percentuálny podiel súčtu všetkých úväzkov všeobecného lekára (ďalej len „výsledný úväzok“).
5.
Vypočíta sa súčet výsledných úväzkov všetkých všeobecných lekárov, ktorý vyjadruje počet lekárskych miest vo verejnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti
∑LM1…n
1)
§ 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 12 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2013 Z. z.