109/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.06.2022 do 31.10.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

109
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. marca 2022
o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
Vláda Slovenskej republiky podľa § 78e a § 104a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „krízová situácia“) a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia, sa za prijímateľa sociálnej služby podľa § 3 ods. 2 zákona považuje aj fyzická osoba, ktorá v súvislosti s krízovou situáciou je žiadateľom o
a)
udelenie azylu podľa osobitného predpisu,1)
b)
poskytnutie doplnkovej ochrany podľa osobitného predpisu,1)
c)
poskytnutie dočasného útočiska podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Osoba s osobitnou ochranou na účely tohto nariadenia vlády je
a)
fyzická osoba, ktorej v súvislosti krízovou situáciou
1.
bol udelený azyl podľa osobitného predpisu,
2.
sa poskytla doplnková ochrana podľa osobitného predpisu,
3.
sa poskytlo dočasné útočisko podľa osobitného predpisu,
b)
fyzická osoba podľa odseku 1.
§ 2
(1)
Na účel poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“) uvedenom v § 25 až 27, § 29 a 32 zákona sa v čase krízovej situácie a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia, osoba s osobitnou ochranou, ktorá žiada o poskytovanie tejto sociálnej služby alebo o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby, považuje za fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení.
(2)
Prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je osobou s osobitnou ochranou, možno v čase krízovej situácie a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia, poskytovať
a)
týždennú pobytovú sociálnu službu v zariadení aj počas sobôt, nedieľ, štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja,
b)
ubytovanie v nocľahárni počas celého dňa.
(3)
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa možno v čase krízovej situácie a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia, poskytovať starostlivosť o 10 % vyššiemu počtu detí ako je ustanovený v § 32b ods. 5 zákona; podmienka ustanovená v § 32b ods. 5 zákona sa v tomto prípade považuje za splnenú.
§ 2a
Osobitná úprava podmienok poskytovania služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine
(1)
V čase krízovej situácie sa sociálna služba podľa § 32a ods. 5 zákona poskytuje s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 2 až 5.
(2)
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby podľa § 32a ods. 5 zákona môže byť aj fyzická osoba, ktorá je osobou s osobitnou ochranou podľa
b)
§ 1 ods. 2 písm. a) tretieho bodu alebo písm. b), ak poskytuje sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk.
(3)
Bezúhonnosť osoby, ktorá žiada o zápis sociálnej služby podľa § 32a ods. 5 zákona do registra sociálnych služieb (ďalej len „register“), možno preukázať čestným vyhlásením, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je osobou s osobitnou ochranou; § 64 ods. 2 písm. i) zákona sa neuplatňuje. Fyzická osoba podľa prvej vety sa považuje za bezúhonnú, ak sa nepreukáže opak.
(4)
K žiadosti o zápis sociálnej služby podľa § 32a ods. 5 zákona do registra sa neprikladajú
a)
údaje o personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a hygienických podmienkach podľa § 64 ods. 3 písm. c) zákona,
b)
údaje o finančných podmienkach podľa § 64 ods. 3 písm. f) zákona,
c)
opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti podľa § 64 ods. 3 písm. g) zákona.
(5)
Údaje o priestorových podmienkach podľa § 64 ods. 3 písm. c) zákona sa preukazujú
a)
kópiou dokladu o oprávnení fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis sociálnej služby podľa § 32a ods. 5 zákona do registra, užívať priestor v bytovej budove alebo v nebytovej budove alebo jej časti určenej prevažne na dlhodobý pobyt ľudí, ktorý spĺňa minimálne tieto požiadavky:
1.
má napojenie na prívod pitnej vody a inštalované zariadenia na varenie, prípravu teplej vody a zariadenia na osobnú hygienu,
2.
má zabezpečené odvedenie odpadových vôd a inštalovaný splachovací záchod,
3.
má inštalované vykurovacie telesá na lokálne vykurovanie obytných miestností a
b)
písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti podľa písmena a) s poskytovaním sociálnej služby podľa § 35a ods. 5 zákona v priestore v tejto nehnuteľnosti, ak fyzická osoba, ktorá žiada o zápis sociálnej služby podľa § 32a ods. 5 zákona do registra, nie je vlastníkom tejto nehnuteľnosti.
§ 3
(1)
V čase krízovej situácie môže ubytovanie podľa § 61 ods. 4 zákona poskytnúť aj poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení uvedenom v § 37 a 38 zákona, ak toto ubytovanie poskytne osobe s osobitnou ochranou.
(2)
Poskytovateľ sociálnej služby uvedený v § 61 ods. 4 zákona a poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení uvedenom v § 37 a 38 zákona, môže v čase krízovej situácie a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia, poskytnúť ubytovanie podľa § 61 ods. 4 zákona aj inej fyzickej osobe, ako je uvedená v § 61 ods. 4 zákona, ak je osobou s osobitnou ochranou.
(3)
Ubytovanie podľa odseku 2 sa poskytuje oddelene od priestorov, v ktorých sa poskytuje sociálna služba; poskytovanie ubytovania podľa § 61 ods. 4 zákona v súlade s podmienkami určenými poskytovateľom sociálnej služby v prevádzkovom poriadku alebo v domácom poriadku tým nie je dotknuté.
§ 4
(1)
Ak sa v čase krízovej situácie a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia, má osobe s osobitnou ochranou poskytovať sociálna služba v zariadení podľa § 34 až 40 zákona,
a)
sociálna posudková činnosť podľa § 50 zákona sa nevykonáva,
b)
posudok o odkázanosti na sociálnu službu neobsahuje údaje podľa § 51 písm. b) a c) zákona.
(2)
Ak pri výkone posudkovej zdravotnej činnosti na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby, ktorá je osobou s osobitnou ochranou, na pomoc inej fyzickej osoby nie je možné vykonať zhodnotenie a posúdenie jej zdravotného stavu a zmien jej zdravotného stavu podľa § 49 ods. 3, 5 a 6 zákona, zdravotnícky pracovník podľa § 49 ods. 1 zákona vykoná posúdenie zdravotného stavu tejto osoby v jej prítomnosti.
§ 5
Doklady o výške príjmu na účely platenia úhrady za sociálnu službu podľa § 72a a 73 zákona a potvrdenie o príjme podľa § 74 ods. 3 písm. e) zákona môže osoba s osobitnou ochranou v čase krízovej situácie a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia, nahradiť čestným vyhlásením.
§ 6
Ak nemožno zabezpečiť podklad na vydanie rozhodnutia v konaní podľa § 80 písm. c) štvrtého bodu a § 81 písm. b) štvrtého bodu zákona, ktorého účastníkom je zaopatrené plnoleté dieťa alebo rodič prijímateľa sociálnej služby a toto dieťa alebo rodič je osobou s osobitnou ochranou, lehoty v tomto konaní neplynú do odstránenia tejto prekážky, najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia.
§ 7
(1)
V čase krízovej situácie a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia, môže na účel posúdenia bezúhonnosti na výkon pracovných činností v oblasti sociálnych služieb podľa § 84 ods. 3 zákona, osoba s osobitnou ochranou preukázať bezúhonnosť čestným vyhlásením. Fyzická osoba podľa prvej vety sa považuje za bezúhonnú, ak sa nepreukáže opak, najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia.
(2)
Na výkon pracovnej činnosti opatrovateľa pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona je v čase krízovej situácie a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia, opatrovateľom podľa § 84 ods. 8 zákona aj fyzická osoba, ktorá
a)
absolvovala zaškolenie na vykonávanie tejto pracovnej činnosti, poskytnuté poskytovateľom tejto sociálnej služby prostredníctvom zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 84 ods. 8 zákona,
b)
je osobou s osobitnou ochranou, ak absolvovala zaškolenie podľa písmena a) a vykonáva túto pracovnú činnosť pod dohľadom zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 84 ods. 8 zákona, alebo
c)
je osobou s osobitnou ochranou a preukáže čestným vyhlásením vykonávanie porovnateľnej odbornej pracovnej činnosti so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti s plnením kvalifikačných predpokladov na území Ukrajiny alebo v členskom štáte Európskej únie, ak vykonáva túto pracovnú činnosť pod dohľadom zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 84 ods. 8 zákona.
(3)
Vecný a časový rozsah zaškolenia určí poskytovateľ sociálnej služby v závislosti od úkonov, ktoré bude opatrovateľ podľa odseku 2 písm. a) a b) poskytovať.
§ 8
Ak žiadateľom o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je osoba s osobitnou ochranou, miestna príslušnosť obce a vyššieho územného celku v konaní podľa § 80 písm. c) prvého bodu až tretieho bodu zákona a § 81 písm. b) prvého bodu až tretieho bodu zákona v rozsahu ich pôsobnosti, sa spravuje miestom, kde sa osoba s osobitnou ochranou zdržiava.
§ 9
Ak v čase krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády v konaní podľa § 80 písm. c) a § 81 písm. b) prvého bodu až štvrtého bodu zákona, ktorého účastníkom je osoba s osobitnou ochranou, márne uplynula lehota z dôvodu objektívnej prekážky spočívajúcej v dôsledkoch krízovej situácie, lehota sa považuje za zachovanú, ak bol zmeškaný úkon vykonaný do 30 dní od odstránenia tejto prekážky, najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia.
§ 9a
Prechodné ustanovenia
(1)
Poskytovateľ sociálnej služby podľa § 32a ods. 5 zákona, ktorý ju poskytuje v deň ukončenia krízovej situácie, je oprávnený poskytovať túto sociálnu službu s odchýlkami ustanovenými v § 2a, najdlhšie do konca piateho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia.
(2)
Na účely odseku 1 sa za osobu s osobitnou ochranou považuje aj fyzická osoba, ktorej postavenie osoby s osobitnou ochranou podľa § 1 ods. 2 zaniklo v dôsledku ukončenia krízovej situácie, a to najdlhšie do dňa zániku oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby podľa § 32a ods. 5 zákona.
§ 10
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.
1)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.