Predpis bol zrušený predpisom 219/2022 Z. z.

100/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2022 do 30.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

100
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. marca 2022
o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti
so situáciou na Ukrajine
Vláda Slovenskej republiky podľa § 27k ods. 9 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 92/2022 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine (ďalej len „príspevok za ubytovanie“) sa poskytuje vo výške
a)
7,70 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
b)
3,85 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

§ 2
(1)
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
výšku a spôsob poskytnutia príspevku za ubytovanie,
d)
podmienky poskytnutia príspevku za ubytovanie,
e)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
f)
dôvody a spôsob ukončenia zmluvy.
(2)
Prílohou zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie je
a)
vzor záznamu o ubytovaní,
b)
vzor žiadosti o poskytnutí príspevku za ubytovanie,
c)
čestné vyhlásenie osoby poskytujúcej ubytovanie, že nepoberá príspevok za ubytovanie podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Vzor zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie je zverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky https://www.mindop.sk/.
§ 3
Príspevok za ubytovanie sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté najdlhšie do 30. júna 2022.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.
1)
Napríklad § 36a ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.