98/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

98
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 26. februára 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z., vyhlášky č. 252/2016 Z. z. a vyhlášky č. 315/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 5 ods. 4 sa za slová „anorganické znečisťujúce látky“ vkladajú slová „a v 5. skupine – znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom“.
3.
V § 6 ods. 3 písm. b) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
4.
V § 8 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „okrem zariadení na nepriamy procesný ohrev“.
5.
V § 8 ods. 5 písm. k) sa za slová „technických noriem3)“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „STN 65 6481 Skvapalnené uhľovodíkové plyny. Propán. STN 65 6482 Skvapalnené uhľovodíkové plyny. Propán-bután. STN 65 6483 Skvapalnené uhľovodíkové plyny. Bután“ nahrádza citáciou „STN P 65 6481 Skvapalnené ropné plyny. Vykurovacie plyny. Propán, bután a ich zmesi. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6481)“.
7.
V § 32 ods. 1 sa za slovo „meraní“ vkladá čiarka a slová „ak v prílohe č. 7 nie je uvedené inak,“.
8.
V prílohe č. 4 tretej časti šiestom bode sa za slovo „normy“ dopĺňajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie“.
9.
V prílohe č. 4 tretej časti bode 6.1, piatej časti bodoch 2.1.1, 3.1, 4.2 a 5.1.1 a v šiestej časti bode 1.1 sa slová „a iných“ nahrádzajú slovami „alebo iných“.
10.
V prílohe č. 4 tretej časti bode 6.2 písm. A1 v poznámke pod tabuľkou 6 sa za slovo „ISO“ dopĺňajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie“.
11.
V prílohe č. 4 tretej časti bode 6.2 písm. A2 v poznámkach pod tabuľkou 4 a 5 sa za slovo „ISO“ dopĺňajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie“.
12.
V prílohe č. 4 tretej časti bode 6.2 písm. B v poznámke pod tabuľkou 1 sa za slovo „ISO“ dopĺňajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie“.
13.
V prílohe č. 4 piatej časti bode 4.3 v poznámke pod tabuľkou 4 sa za slovo „ISO“ dopĺňajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie“.
14.
V prílohe č. 4 šiestej časti bode 1.3 sa na konci pripájajú tieto slová: „s vlhkosťou neprevyšujúcou 25 %“.
15.
V prílohe č. 7 druhej časti písm. A bode 6.1.1.2 sa slová „bodu 9.2.3“ nahrádzajú slovami „bodu 9.1.3“.
16.
V prílohe č. 7 druhej časti písm. B bode 3.2 poznámky č. 1 a 2 pod tabuľkou B. Emisné limity pre nové zariadenia znejú:
1) Emisné limity pre TZL platia v konvertorovom plyne na výstupe z odprašovacieho zariadenia. Pre energetické využitie konvertorového plynu platia emisné limity ustanovené v prílohe č. 4 tretej časti 5. bode a štvrtej časti 2. bod podľa MTP zariadenia.
2) Platí do 31. decembra. 2021.“.
17.
V prílohe č. 7 druhej časti písm. D bode 9.1.2 písm. D znie:
„Plyny, ktoré odchádzajú pri nábehu a odstavení výroby, je potrebné zaviesť do zberného systému plynov. Ak to nie je možné, je potrebné ich odviesť na poľný horák. Poľný horák musí byť skonštruovaný a nastavený tak, že v prevádzke zabezpečí
a)
teplotu spaľovania v rozsahu 800 °C až 850 °C,
b)
bezdymové spaľovanie okrem časového úseku, ktorý nepresiahne 5 minút počas dvoch po sebe nasledujúcich hodín.
Prevádzkovateľ vedie mesačnú evidenciu o aktivite poľných horákov najmenej v rozsahu:
a)
namerané alebo odhadnuté zloženie spaľovaného odpadného plynu,
b)
namerané alebo odhadnuté množstvo spaľovaného odpadného plynu,
c)
vyčíslenie množstva emisií,
d)
dĺžka trvania ustaľovania spaľovacieho procesu.“.
18.
V prílohe č. 7 druhej časti písm. D desiatom bode tabuľke 10.2 Emisné limity v prvom riadku druhom stĺpci sa za slová „11 % objemu;“ vkladajú slová „(neplatí pre ClO2);“.
19.
V prílohe č. 7 druhej časti písm. E bode 1.4 v poznámke pod tabuľkou 3 sa za slovo „normy“ dopĺňajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie“.
20.
V prílohe č. 7 druhej časti písm. F bode 1.1 tabuľka B znie:
„B.
Emisné limity pre nové zariadenia
Podmienky platnosti EL Štandardné stavové podmienky,
suchý plyn,
Priamy ohrev: O2 ref: 18 % objemu
Časť zdroja Emisný limit [mg/m3]
TZL NOX CO TOC Σ ZL
1.podskupiny
4. skupiny
Spracovanie dreva, výroba plošných materiálov na báze dreva a výroba brikiet a peletiek
Činnosti s možnosťou vzniku TZL 20
Sušiarne triesok a pilín 101), 152) Podľa
prílohy č. 7
časti II.A. bodu 1.3
Podľa
prílohy č. 7
časti II.A. bodu 1.3
PB: 200, 5203)
OSB, DVD: 400
Ostatné technológie: 150
204), 5)
Lisy6) 155) 205)
Zariadenia na brúsenie a ostatné zariadenia vo výrobe dýh, preglejok, dosák, PB, DVD a nábytku 10
Limitný emisný faktor
Σ ZL 1. podskupiny 4. Skupiny
7)
Lisy6) 0,06 kg/m3 vyrobených dosák
Použité pojmy:
DVD – drevovláknitá doska je doskový materiál s nominálnou hrúbkou najmenej 1,5 mm, vyrobený z lignocelulózových vlákien s použitím tepla a/alebo tlaku. Medzi drevovláknité dosky patria dosky vyrábané mokrým procesom (tvrdá drevovláknitá doska, polotvrdá doska, mäkká drevovláknitá doska) a drevovláknité dosky vyrábané suchým procesom (MDF).
PB – drevotriesková doska je doskový materiál vyrobený pôsobením tlaku a tepla z drevných triesok (drevné vločky, stružliny, hobliny, piliny a pod.) a/alebo iných lignocelulózových materiálov vo forme triesok (ľanové pazderie, konopné pazderie, bagasa a pod.) s pridaním lepidla.
OSB – lisovaná doska z orientovaných mikrodýh je viacvrstvová doska vyrobená z drevných veľkoplošných triesok a spojiva. Veľkoplošné triesky vo vonkajšej vrstve sú vyrovnané a rovnobežné s bočnou alebo šírkovou stranou dosky. Veľkoplošné triesky vo vnútornej vrstve alebo vrstvách môžu mať náhodný smer alebo vyrovnanie, spravidla v pravom uhle s vonkajšou vrstvou.
Poznámky:
1) Platí pre odpadový plyn zo sušiarni triesok a pilín s nepriamym procesným ohrevom.
2) Platí pre sušiareň triesok a pilín s priamym procesným ohrevom.
3) Platí ak sa ako prevažujúca surovina technicky preukázateľne na úrovni 60 % podielu používa borovica; pri kontinuálnom meraní sa uvedená hodnota uplatňuje ako priemerná 96 hodinová hodnota.
4) Pre zariadenia povolené do 31. decembra 2020 sa emisný limit uplatňuje do 31. decembra 2021 ako mesačná priemerná hodnota; pre močovino-formaldehydové a melamín-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre formaldehyd; pre fenol-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre súčet hmotnostných koncentrácií fenolu a formaldehydu.
5) Pre zariadenia povolené do 31. decembra 2020 emisný limit platí od 1. januára 2023.
6) Platí pre zariadenia na výrobu aglomerovaných plošných materiálov (PB, DVD a preglejky) a iných plošných materiálov okrem zariadení s činnosťou podľa prílohy č. 6 IV. bodu 15. bod.
7) Platí ako mesačná priemerná hodnota; pre močovino-formaldehydové a melamín-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre formaldehyd; pre fenol-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre súčet hmotnostných koncentrácií fenolu a formaldehydu.“.
21.
V prílohe č. 7 druhej časti písm. F deviaty bod znie:
9. CHOVY HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT A NAKLADANIE S HOSPODÁRSKYM HNOJIVOM
9.1. Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania
Chov hospodárskych zvierat je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami uvedenými v Kódexe správnej poľnohospodárskej praxe na znižovanie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat a aplikovania hnojív do pôdy (ďalej len „kódex“) alebo v inej porovnateľnej alebo prísnejšej špecifikácii.29) Kódex je uverejnený vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2/2020. Celkové zníženie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat je možné dosiahnuť aplikáciou nízkoemisných techník a metód. Požiadavky na nízkoemisné techniky a metódy sa uplatňujú jednotlivo alebo v kombinácii s ohľadom na dosiahnutie percentuálneho zníženia a primeranosť nákladov. Požadované percentuálne zníženie emisií amoniaku uvedené v bodoch 9.1.1 až 9.1.4 platí pre veľké zdroje, pre stredné zdroje povolené po 1. januári 2021 a od 1. januára 2028 aj pre všetky ostatné stredné zdroje s výnimkou uplatňovania bodu 9.1.2.
Dosiahnuté zníženie emisií amoniaku treba pre konkrétny chov hodnotiť individuálne. Obmedzovanie emisií amoniaku je potrebné riešiť komplexne tak, že amoniak zachytený v jednom stupni nespôsobí zvýšenie emisií pri ďalšom nakladaní s hospodárskymi hnojivami.29a)
9.1.1 Stratégia kŕmenia
Používanie krmív s nízkym obsahom bielkovín v stratégii kŕmenia na dosiahnutie zníženia emisií amoniaku najmenej o 10 % v porovnaní s doterajšou praxou kŕmenia.
9.1.2 Ustajnenie zvierat
Obmedzenie emisií amoniaku z ustajnenia zvierat pomocou systémov, ktorými sa dosiahne zníženie emisií najmenej o 20 % v porovnaní s referenčnou metódou podľa kódexu.
9.1.3 Skladovanie hospodárskych hnojív29b)
Obmedzenie emisií amoniaku zo skladovania hospodárskych hnojív mimo priestorov ustajnenia používaním nízkoemisných systémov a techník:
a)
Pri skladovaní kvapalných hospodárskych hnojív29c) obmedzenie emisií amoniaku zo skladovania kvapalných hospodárskych hnojív, ktorými sa dosiahne zníženie emisií najmenej 40 %.
b)
Pri novobudovaných nádržiach kvapalných hospodárskych hnojív, povolených od 1. januára 2022, obmedzenie emisií amoniaku, ktorými sa dosiahne zníženie emisií najmenej 60 %.
c)
Pri skladovaní tuhých hospodárskych hnojív,29d) obmedzenie emisií amoniaku zastrešením skladovacích priestorov alebo iným vhodným opatrením, ktorým sa dosiahne zníženie emisií najmenej 40 %.
d)
Zabezpečením dostatočnej kapacity nádrží a skladovacích priestorov vzhľadom na režim hnojenia s ohľadom na potreby plodín pre optimálny rast v súlade s osobitným predpisom.29e)
9.1.4 Aplikácia a zapracovanie hospodárskych hnojív do pôdy
Pri hnojení ornej pôdy a trávnych porastov hospodárskym hnojivom je potrebné využiť metódy a techniky, pri ktorých sa dosiahne zníženie emisií najmenej o 30 % v porovnaní s referenčnou metódou podľa kódexu, za týchto podmienok:
a)
aplikovať hnojivo v súlade s predpokladanými potrebami danej plodiny alebo trávneho porastu na príjem živín s ohľadom na dusík a fosfor, pričom sa zohľadní aj existujúci obsah živín v pôde a živiny z iných hnojív,29e)
b)
neaplikovať hnojivo, keď je pôda premočená, zaplavená, zamrznutá alebo zasnežená,29e)
c)
v trávnom poraste aplikovať kvapalné hospodárske hnojivá29c) pomocou hadicového aplikátora, pätkového aplikátora, pomocou plytkej alebo hlbokej injektáže v zraniteľných oblastiach postupovať podľa osobitného predpisu,29f)
d)
pri aplikácii na ornú pôdu, zaprávať hnojivo do pôdy najneskôr do 24 hodín od aplikácie, v zraniteľných oblastiach postupovať podľa osobitného predpisu;29f) ak ide o aplikáciu hnojiva pri činnosti pridruženej k chovu, ktorý je súčasťou veľkého zdroja podľa osobitného predpisu,1) zaprávať hnojivo do pôdy do 4 hodín, najneskôr do 12 hodín, v prípade podmienok, ktoré neumožňujú rýchlejšie zapracovanie, napríklad ak nie sú ekonomicky dostupné ľudské a technické zdroje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 29f znejú:
29) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 516/2006 Z. z. o prijatí Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979.
29a) § 2 písm. b) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
29b) § 2 písm. o) a p) zákona č. 136/2000 Z. z.
29c) § 2 písm. n) zákona č. 136/2000 Z. z.
29d) § 2 písm. m) zákona č. 136/2000 Z. z.
29e) Zákon č. 136/2000 Z. z.
29f) § 10c zákona č. 136/2000 Z. z.“.
22.
V prílohe č. 7 druhej časti písm. F desiatom bode nadpis a úvodná veta znejú:
10. VÝROBA, SKLADOVANIE, MANIPULÁCIA A APLIKÁCIA HNOJÍV INÝCH AKO HOSPODÁRSKYCH HNOJÍV ALEBO PRIEMYSELNÝCH MINERÁLNYCH HNOJÍV A VÝROBA, SKLADOVANIE, MANIPULÁCIA A APLIKÁCIA INÝCH SUBSTRÁTOV DO PÔDY
Ide o hnojivá alebo substráty, vyrobené z vedľajších produktov alebo odpadov z biotechnologických výrob, potravinárskych výrob, farmaceutických výrob, z výroby bioplynu, zvyškov z rastlinnej výroby a vedľajších živočíšnych produktov, iných ako hospodárske hnojivá.“.
23.
V prílohe č. 7 druhej časti písm. F bod 10.4 znie:
„10.4
Aplikácia a zapracovanie iných hnojív a iných substrátov
Pri zapracovaní hnojív iných ako hospodárskych hnojív a iných substrátov do ornej pôdy a trávnych porastov je potrebné využiť metódy a techniky, pri ktorých sa dosiahne zníženie emisií a je potrebné:
a)
aplikovať hnojivo alebo substrát v súlade s predpokladanými potrebami danej plodiny alebo trávneho porastu na príjem živín s ohľadom na dusík a fosfor, pričom sa zohľadní aj existujúci obsah živín v pôde a živiny z iných hnojív v súlade s osobitným predpisom,29e)
b)
neaplikovať hnojivo, ak je pôda premočená, zaplavená, zamrznutá alebo zasnežená v súlade s osobitným predpisom,29e)
c)
v trávnom poraste aplikovať kvapalné hnojivo alebo substrát pomocou hadicového aplikátora, pätkového aplikátora, pomocou plytkej alebo hlbokej injektáže a v zraniteľných oblastiach postupovať podľa osobitného predpisu,29f)
d)
pri aplikácii na ornú pôdu, zaprávať hnojivo do pôdy najneskôr do 24 hodín od aplikácie a v zraniteľných oblastiach postupovať podľa osobitného predpisu.29f)“.
24.
V prílohe č. 7 druhej časti písm. F bod 10.5 sa vypúšťa.
25.
V prílohe č. 8 tretej časti sa dopĺňa nový riadok tabuľky, ktorý znie:
Ortuť Hg 40 %
“.
26.
V prílohe č. 9 v prvej časti štvrtom bode písm. a) sa za slovom „maringotky“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a vkladajú slová „dieselagregáty na núdzovú prevádzku s MTP ≤ 1 MW v priemyselných areáloch, malé zdroje na núdzovú prevádzku a malé“.

27.
V prílohe č. 9 v prvej časti bode 5.2.1 sa za slová „technickej normy32)“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie“.
28.
Príloha č. 10 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2021.
Ján Budaj v. r.