96/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

96
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 5. marca 2021,
ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška č. 93/2021 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. marca 2021.
Marek Krajčí v. r.
Príloha k vyhláške č. 96/2021 Z. z.
A.
Kritériom pre zaočkovanie osoby proti ochoreniu COVID-19 v prvej fáze*) je, že
a)
osoba je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému uverejneného na webovom sídle www.korona.gov.sk (ďalej len „centrálny objednávací systém“) a je
1.
zdravotníckym pracovníkom,
2.
študentom zdravotníckeho lekárskeho alebo nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
3.
zamestnancom poskytovateľa sociálnych služieb,1)
4.
terénnym sociálnym pracovníkom,
5.
zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
6.
zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby alebo dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
7.
osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu2) poskytuje duchovnú službu pre pacientov v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
8.
zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou,
9.
zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova,
10.
zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby,
11.
príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčleneným na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
12.
príslušníkom Policajného zboru alebo príslušníkom Hasičského a záchranného zboru vyčleneným pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
b)
osobe má byť v termíne určenom centrálnym objednávacím systémom podaná
1.
druhá dávka očkovacej látky podľa charakteristických vlastností očkovacej látky,
2.
tretia dávka očkovacej látky ako súčasť základnej očkovacej schémy pre imunokompromitovanú osobu,
3.
tretia dávka, ak má osoba písomné odporúčanie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 z dôvodu oslabenej imunity od lekára v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo; určenie termínu centrálnym objednávacím systémom sa nevyžaduje,
c)
na očkovanie sa v daný deň nedostavia všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému alebo sa na očkovanie v daný deň objedná menej osôb, ako umožňuje centrálny objednávací systém; ak je splnené toto kritérium, môžu sa dávky očkovacej látky v počte, v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužijú podať iným osobám, pre ktoré je očkovacia dávka vhodná,
d)
očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu
1.
prijímateľov pobytovej alebo ambulantnej sociálnej služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu1) a zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb v tomto zariadení, ak sa očkovanie vykonáva priamo v tomto zariadení sociálnych služieb,
2.
osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia, ak toto očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
3.
osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú onkologickú liečbu, ak toto očkovanie indikuje a zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa onkologická liečba vykonáva,
4.
imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje, alebo inom prostredí,
5.
osôb, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v inom prostredí,
e)
osoba je očkovaná u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť a vykonáva očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na základe zmluvy s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
B.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v druhej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze alebo
b)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 85 rokov.
C.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v tretej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze alebo druhej fáze,
b)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 70 rokov alebo
c)
je osobou s vekom najmenej 18 rokov a sprevádza na očkovanie prvou dávkou osobu podľa písmená b); takto zaočkovať možno len osobu, ktorá je na očkovanie objednaná a ako sprievod osoby podľa písmena b) registrovaná prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému.
D.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v štvrtej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze alebo tretej fáze alebo
b)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je najmä pacient
1.
s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,
2.
s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
3.
po transplantácii solídnych orgánov,
4.
po transplantácii krvotvorných buniek (BMT),
5.
s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
6.
v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
7.
so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
8.
s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
9.
po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
10.
so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
11.
s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
12.
s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
13.
s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
14.
s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
15.
so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
16.
s cirhózou pečene,
17.
so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
18.
so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
19.
so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,
20.
s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
21.
so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,
22.
so závažnými poruchami hemokoagulácie,
23.
so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).
E.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v piatej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze alebo vo štvrtej fáze alebo
b)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou
1.
s vekom najmenej 60 rokov alebo
2.
so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je najmä pacient
2a.
s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
2b.
s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
2c.
s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
2d.
s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
2e.
s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
2f.
liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
2g.
s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
2h.
s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,
2i.
s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
2j.
HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
2k.
s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
2l.
s obezitou – BMI vyšší ako 30,
2m.
so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
2n.
s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
2o.
so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
2p.
so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
2q.
so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
2r.
so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.
F.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v šiestej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze alebo v piatej fáze alebo
b)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 55 rokov.
G.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v siedmej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze alebo šiestej fáze alebo
b)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 50 rokov.
H.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v ôsmej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze alebo siedmej fáze alebo
b)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 45 rokov.
I.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v deviatej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze alebo ôsmej fáze alebo
b)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 40 rokov.
J.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v desiatej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze alebo deviatej fáze alebo
b)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 35 rokov.
K.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v jedenástej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze alebo desiatej fáze alebo
b)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 30 rokov.
L.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v dvanástej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium zaočkovania v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze, desiatej fáze alebo jedenástej fáze alebo
b)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej päť rokov.

M.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v trinástej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium zaočkovania v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze, desiatej fáze, jedenástej fáze alebo dvanástej fáze alebo
b)
osobe, ktorá nie je imunokompromitovanou osobou podľa časti A písm. b) tretieho bodu, má byť v termíne určenom centrálnym objednávacím systémom podaná tretia posilňovacia dávka očkovacej látky.
Vysvetlivka:
*) Fáza je začatá otvorením prihlasovania pre príslušné skupiny osôb vo formulári na prihlasovanie v centrálnom objednávacom systéme.
1)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.