87/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.02.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

87
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 22. februára 2021 č. MF/005578/2021-36, ktorým sa dopĺňa opatrenie z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Opatrenie ustanovuje nový termín uloženia účtovných výkazov podľa § 1 ods. 3 písm. a) zostavených k 31. decembru 2020, a to do 1. marca 2021.

Opatrenie nadobúda účinnosť 25. februára 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 04/2021, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.