72/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

72
ZÁKON
z 5. februára 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
jadrovým zariadením jadrové zariadenie podľa osobitného predpisu2a) uvádzané do prevádzky držiteľom povolenia na uvádzanie do prevádzky alebo prevádzkované držiteľom povolenia na prevádzku jadrového zariadenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) § 2 písm. f) atómového zákona.“.
2.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Postup podľa odsekov 1 až 6 sa nevzťahuje na jadrové zariadenie, ktoré sa považuje za prvok kritickej infraštruktúry podľa tohto zákona. Orgány štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry a prevádzkovateľ sú povinní zosúladiť svoju činnosť a postupy zodpovedajúcim spôsobom.“.
3.
V § 9 ods. 2 písmená b) a c) znejú:
„b)
prevod alebo prechod prvku na iného, vrátane predaja podniku alebo časti podniku, ako aj zmien v osobách, ktoré majú priamu alebo nepriamu účasť na prevádzkovateľovi v rozsahu presahujúcom účasť 10 % na jeho základnom imaní alebo hlasovacích právach alebo majú možnosť uplatňovania vplyvu na riadenie prevádzkovateľa, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu (ďalej len „nadobúdateľ“),
c)
vstup do likvidácie, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo iného obdobného konania, exekúcie alebo iného obdobného vykonávacieho konania, ako aj začatie výkonu záložného práva alebo iného obdobného práva vo vzťahu k prevádzkovateľovi alebo jeho majetku, a to bez ohľadu na to, či ide o konanie, na ktoré je daná právomoc orgánov Slovenskej republiky.“.


4.
Za § 9 sa vkladajú § 9a až § 9e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Osobitná úprava pre prvky zo sektorov v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
§ 9a
Ustanovenia § 9b až § 9e sa vzťahujú na prvky zo sektorov 3. Energetika a 5. Priemysel podľa prílohy č. 3.
§ 9b
(1)
Ústredný orgán môže preskúmať, či priamy alebo nepriamy prevod alebo prechod prvku na iného, a to bez ohľadu na to, či sa použijú právne predpisy Slovenskej republiky, nenarušuje verejný poriadok alebo národnú bezpečnosť Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, alebo záujmy Európskej únie.
(2)
Nepriamym prevodom prvku sa rozumie zmena v osobách, ktoré majú priamu alebo nepriamu účasť na prevádzkovateľovi v rozsahu presahujúcom účasť 10 % na jeho základnom imaní alebo hlasovacích právach, alebo majú možnosť uplatňovania vplyvu na riadenie prevádzkovateľa, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu.
(3)
Prevádzkovateľ, záložný veriteľ, likvidátor, správca konkurznej podstaty, exekútor alebo iná osoba oprávnená prevádzať prvok, alebo ten, kto má prvok nadobudnúť (ďalej len „žiadateľ“), je v prípadoch podľa § 9 ods. 2 písm. c) povinný vopred požiadať o preskúmanie takéhoto prevodu. Žiadosť o preskúmanie (ďalej len „žiadosť“) sa podáva písomne ústrednému orgánu.
(4)
Výkon práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie podľa osobitného predpisuo ochrane hospodárskej súťaže, ak sa vzťahuje na prvok alebo jeho časť, sa počas preskúmavania podľa odsekov 1 a 3 zakazuje.
(5)
Ústredný orgán preskúma oznámenie nadobúdateľa alebo žiadosť a vykoná šetrenie z hľadiska narušenia verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti Slovenskej republiky, iného členského štátu alebo záujmov Európskej únie. Na tento účel preskúmania žiadosti a šetrení sú nadobúdateľ, žiadateľ a iné orgány verejnej moci povinní ústrednému orgánu poskytnúť súčinnosť.
(6)
V prípade postupu podľa odsekov 1, 3 a 5, ústredný orgán oznámi v lehote 60 dní od prijatia oznámenia nadobúdateľa alebo žiadosti výsledok preskúmania. Ak ústredný orgán vyhodnotí, že prevodom alebo prechodom prvku je ohrozený verejný poriadok alebo národná bezpečnosť Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, alebo záujmy Európskej únie, navrhne vláde odoprieť súhlas s daným prevodom alebo prechodom, alebo udeliť súhlas s podmienkou. Ustanovenia odseku 4 sa aplikujú primerane až do prijatia rozhodnutia vlády.
(7)
Návrh rozhodnutia vlády pripravený ústredným orgánom obsahuje najmä:
a)
návrh rozhodnutia vlády vo veci samej vrátane prípadného návrhu podmienky, ako aj povinností súvisiacich s podmienkou, najmä na kontrolu, zabezpečenie jej plnenia a na dosiahnutia jej účelu,
b)
analýzu rizík z hľadiska verejného poriadku a národnej bezpečnosti,
c)
vyhodnotenie priaznivých alebo nepriaznivých vplyvov z prevodu prvku pre Slovenskú republiku,
d)
poučenie o opravnom prostriedku.
(8)
K návrhu rozhodnutia vlády podľa odseku 7 predkladá vláde stanovisko Bezpečnostná rada Slovenskej republiky.
(9)
Vláda k prevodu prvku udelí súhlas alebo súhlas podmienkou, ak vo vzťahu k prevodu alebo prechodu prvku pre Slovenskú republiku prevažujú priaznivé vplyvy nad rizikami z hľadiska verejného poriadku a národnej bezpečnosti, alebo podmienka uložená v rozhodnutí zabezpečí, aby priaznivé vplyvy prevažovali.
(10)
Ak vláda odoprie súhlas s prevodom, výkon práv a povinností z takéhoto prevodu sa zakazuje. Ak vláda udelí súhlas s podmienkou, žiadateľ alebo nadobúdateľ nie je oprávnený vykonávať práva a povinnosti z posudzovaného prevodu až do splnenia takejto podmienky. Splnenie podmienky je povinný bezodkladne oznámiť ústrednému orgánu.
(11)
Ústredný orgán môže, bez ohľadu na výsledok preskúmania podľa odsekov 1 a 3, ak má odôvodnené podozrenie, že daný prevod alebo prechod môže narušiť verejný poriadok alebo národnú bezpečnosť Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, alebo záujmy Európskej únie, požiadať v lehote podľa odseku 6 vládu o súhlas s prevodom alebo prechodom prvku podľa odsekov 2 alebo 3.
§ 9c
Zrušenie súhlasu
Vláda rozhodne o zrušení súhlasu, ak
a)
súhlas udelila na základe nepravdivých alebo neúplných informácií poskytnutých žiadateľom alebo neuvedením podstatnej okolnosti pre jeho udelenie žiadateľom a táto okolnosť mala na udelenie súhlasu podstatný vplyv, alebo
b)
nadobúdateľ neplní alebo nesplní podmienku podľa rozhodnutia vlády.
§ 9d
(1)
O udelení súhlasu, odopretí súhlasu alebo zrušení súhlasu rozhoduje vláda uznesením.
(2)
Náležitosti žiadosti a oznámenia vrátane prikladaných príloh, ustanoví vláda nariadením.
§ 9e
Opravný prostriedok
Proti rozhodnutiu vlády, ktorým sa rozhodlo o zamietnutí žiadosti alebo o zrušení súhlasu, môže žiadateľ podať žalobu na preskúmanie rozhodnutia vlády na Najvyšší súd Slovenskej republiky, a to do 30 dní odo dňa prijatia rozhodnutia, ktorej podanie má odkladný účinok.“.
Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z. a zákona č. 134/2020 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1aa sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak.1aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:
1aaa) § 9e zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 72/2021 Z. z.“.
2.
V § 2 ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „1aaa)“ nahrádza odkazom „1ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:
1ab) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 343/2020 Z. z. a zákona č. 421/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 107b sa vkladá § 107c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠107c
Osobitné ustanovenia pre konkurz prevádzkovateľa prvku kritickej infraštruktúry
(1)
Ústredný orgán na úseku kritickej infraštruktúry podľa predpisu o kritickej infraštruktúre (ďalej len „ústredný orgán“) môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok prevádzkovateľa prvku kritickej infraštruktúry aj z dôvodu, že prevádzkovanie prvku kritickej infraštruktúry je ohrozené. Zároveň môže žiadať aj o nariadenie neodkladného opatrenia podľa tohto zákona na účel zachovania prevádzky prvku kritickej infraštruktúry.
(2)
Na účely tohto zákona je prevádzkovanie prvku kritickej infraštruktúry ohrozené, ak prevádzkovateľ prvku kritickej infraštruktúry alebo osoba, ktorá má na prevádzkovateľovi kvalifikovanú účasť,
a)
vstúpila do likvidácie alebo
b)
začalo sa voči nej konkurzné konanie alebo obdobné konanie, exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie alebo sa začal výkon zabezpečovacieho práva, a to bez ohľadu na to, či takéto konanie sa vedie na území Slovenskej republiky.
(3)
Prevádzkovanie prvku kritickej infraštruktúry je ohrozené aj vtedy, ak vláda Slovenskej republiky rozhodla o zrušení súhlasu podľa predpisu o kritickej infraštruktúre.
(4)
Ak prvok kritickej infraštruktúry podlieha konkurzu, súd ustanoví alebo odvolá správcu na základe návrhu ústredného orgánu.
(5)
Ak prvok kritickej infraštruktúry podlieha konkurzu, správca je povinný poskytovať ústrednému orgánu informácie v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu.
(6)
Správca môže ukončiť alebo obmedziť prevádzkovanie podniku, ktorého súčasťou je prvok kritickej infraštruktúry, len so súhlasom ústredného orgánu.“.
2.
Za § 206l sa vkladá § 206m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠206m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2021
Ustanovenia § 107c sa použijú aj na konanie začaté a právoplatne neskončené do 28. februára 2021.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.