67/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

67
ZÁKON
z 26. januára 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch
za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 11, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka na základe žiadosti,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
2.
V § 7 ods. 9 písm. b) sa za slovo „porušenie“ vkladajú slová „tohto zákona alebo“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 117“ nahrádza citáciou „§ 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8“.
4.
V § 7 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Obec získa príspevok podľa odseku 1 písm. c), ak
a)
zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,
b)
zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,
c)
jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu,18)
d)
doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(12)
Príjmy podľa odseku 1 písm. c) môže obec použiť len na účely zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.
5.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Environmentálny fond písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) do 31. júla príslušného kalendárneho roka. Ak Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zamietne, oznámi obci dôvod zamietnutia tejto žiadosti v termíne podľa prvej vety.
(5)
Environmentálny fond písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. Ak Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zamietne, oznámi obci dôvod zamietnutia jej žiadosti v termíne podľa prvej vety.“.
6.
V § 9 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. c) v rozpore s § 7 ods. 12,“.
Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená h) až m).
7.
V § 10 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c),“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).
8.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2021
Environmentálny fond použije príjmy podľa § 6 ods. 3 v súlade s § 7 ods. 1 písm. c) prvýkrát v roku 2021.“.
9.
Príloha č. 6 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).“.
Čl. II
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z., zákona č. 329/2018 Z. z., zákona č. 111/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení takto:
V poznámke pod čiarou k odkazu 11h sa citácia „§ 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 329/2018 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 329/2018 Z. z. v znení zákona č. 67/2021 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.