65/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

65
ZÁKON
z 28. januára 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z, zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z., zákona č. 91/2019 Z. z., zákona č. 387/2019 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 5 písm. g) znie:
„g)
ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom106) alebo z dôvodu podľa osobitného predpisu,106d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 106d znie:
106d) § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z.“.
2.
V § 22 ods. 13 sa slová „písm. a)“ nahrádzajú slovami „písm. ao)“.
3.
§ 37a vrátane nadpisu znie:
㤠37a
Získanie odbornej spôsobilosti
(1)
Na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (ďalej len „odborná spôsobilosť“) musí osoba vykonávajúca úlohy podľa osobitného predpisu125a) spĺňať minimálne požiadavky na vzdelanie podľa § 37b ods. 1, 2 alebo ods. 3 podľa typu vykonávaných úloh,125a) absolvovať akreditovaný vzdelávací program (ďalej len „vzdelávací program“) podľa osobitného predpisu125b) a praktickú prípravu.
(2)
Osoba prikladá k prihláške na vzdelávací program doklad o dosiahnutom vzdelaní. Vzor prihlášky na vzdelávací program je uvedený na webovom sídle vzdelávacieho zariadenia podľa § 6 ods. 2 písm. ar).
(3)
Vzdelávací program sa uskutočňuje vo vzdelávacom zariadení podľa § 6 ods. 2 písm. ar) a obsahuje tri moduly, každý v rozsahu 15 vyučovacích hodín
a)
modul A – Vykonávanie postupov v zariadení a usmrcovanie zvierat,
b)
modul B – Navrhovanie postupov a projektov,
c)
modul C – Starostlivosť o zvieratá a ich usmrcovanie.
(4)
Praktická príprava sa uskutočňuje v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa v rozsahu 300 hodín v priebehu 3 mesiacov, pod dohľadom osoby vykonávajúcej dohľad podľa odseku 7, v súlade s programom zverejneným na webovom sídle vzdelávacieho zariadenia podľa minimálnych prvkov uvedených v osobitnom predpise.125aa)
(5)
Potvrdenie o absolvovaní praktickej prípravy vydáva schválené zariadenie chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa, v ktorom sa uskutočnila praktická príprava, do desiatich dní od ukončenia praktickej prípravy. Vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 5a.
(6)
Po absolvovaní vzdelávacieho programu a praktickej prípravy musí osoba najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia praktickej prípravy vykonať záverečnú skúšku podľa osobitného predpisu.125b) Dokladom o úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu125c) (ďalej len „osvedčenie“), ktoré vydáva vzdelávacie zariadenie podľa § 6 ods. 2 písm. ar) do desiatich dní po vykonaní záverečnej skúšky.
(7)
Osoba vykonávajúca dohľad nad osobou, ktorá nie je držiteľom osvedčenia, uvedenou v osobitnom predpise,125d) musí mať najmenej vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, päťročnú prax v príslušnom odbore a musí byť držiteľom osvedčenia.
(8)
Osoba vykonávajúca úlohy podľa osobitného predpisu,125a) ktorá je držiteľom osvedčenia, je oprávnená vykonávať tieto úlohy samostatne.
(9)
Povinnosť absolvovať vzdelávací program a praktickú prípravu a vykonať záverečnú skúšku sa vzťahuje aj na osoby, ktoré nemanipulovali so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely viac ako päť rokov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 125aa a 125d znejú:
125aa) Príloha č. 5a k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.
125d) § 22 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 289/2020 Z. z.“.
4.
Nadpis § 37b znie:

„Minimálne požiadavky na vzdelanie a odborné vzdelávanie a požiadavky na získanie, udržiavanie a preukazovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely“.

5.
V § 37b ods. 1 sa za slová „II. stupňa v príslušnej vednej disciplíne“ vkladajú slová „pre navrhovanie regulovaných projektov“.
6.
V § 37b ods. 2 sa vkladá čiarka za slovo „Osoba“ a slová „podieľajúca sa na vykonávaní postupu“ sa nahrádzajú slovami „ktorá vykonáva postupy“.
7.
V § 37b ods. 3 sa vkladá čiarka za slovo „Osoba“ a slová „vykonávajúca usmrcovanie zvierat v zariadení schváleného chovateľa, zariadení schváleného dodávateľa alebo zariadení schváleného užívateľa“ sa nahrádzajú slovami „ktorá sa stará o zvieratá alebo vykonáva usmrcovanie zvierat v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa,“.
8.
V § 37b ods. 4 sa za slovo „úlohy“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Preškolenie pozostáva z ôsmich vyučovacích hodín teoretickej výučby. Doklad o absolvovaní preškolenia vydáva vzdelávacie zariadenie podľa § 6 ods. 2 písm. ar).“.
9.
V § 37b ods. 5 sa za slovo „úlohy“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu125a)“.
10.
V § 37b odsek 6 znie:
„(6)
Prevádzkovateľ schváleného zariadenia chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa zabezpečí požadovanú odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov vykonávajúcich úlohy podľa osobitného predpisu125a) a osvedčenie týchto zamestnancov na požiadanie predloží orgánu veterinárnej správy.“.
11.
V § 37b sa vypúšťa odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 125e sa vypúšťa.
12.
V § 41 ods. 21 sa vypúšťa slovo „len“.
13.
V § 48 ods. 8 sa slová „chovu hospodárskych zvierat alebo zákaz chovu hospodárskych zvierat“ nahrádzajú slovami „chovu zvieraťa alebo držania zvieraťa alebo zákaz chovu zvieraťa alebo držania zvieraťa,“.
14.
§ 48 odsek 10 znie:
„(10)
V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 2 pokutu do 150 eur, za priestupok podľa odseku 3 do 200 eur, za priestupok podľa odseku 4 do 400 eur, za priestupok podľa odseku 5 do 500 eur a za priestupok podľa odseku 6 do 600 eur. V rozkaznom konaní možno uložiť za priestupok podľa odsekov 2 a 3 pokutu do 250 eur a za priestupok podľa odsekov 4 až 6 pokutu do 650 eur.“.
15.
V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ax) a ay), ktoré znejú:
„ax)
chová, drží alebo rozmnožuje zvieratá na účel ich použitia v projektoch bez predchádzajúceho schválenia zariadenia na vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 písm. i) tretieho bodu,
ay)
nevypracuje príručku osvedčených postupov podľa osobitného predpisu.26e)“.
16.
V § 50 sa odsek 2 dopĺňa písmenami q) až w), ktoré znejú:
„q)
nezabezpečí ako prevádzkovateľ schváleného zariadenia chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov vykonávajúcich úlohy podľa osobitného predpisu125a) podľa § 37b ods. 6,
r)
použije v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa na usmrtenie zvierat používaných v projektoch, alebo chovaných na účel ich použitia v projektoch iné ako určené metódy podľa osobitného predpisu,152aa)
s)
nevedie ako schválený chovateľ, schválený dodávateľ alebo schválený užívateľ záznamy podľa osobitných predpisov,152ab)
t)
nedodrží ako schválený chovateľ, schválený dodávateľ alebo schválený užívateľ požiadavky ustanovené v osobitnom predpise,152ac)
u)
vykoná ako užívateľ v schválených projektoch úkony bez udelenia predchádzajúcej výnimky podľa osobitného predpisu,152ad)
v)
nezabezpečí odbornú spôsobilosť zamestnancov bitúnku na usmrcovanie zvierat a na úkony súvisiace s usmrcovaním zvierat na bitúnku podľa osobitného predpisu,152ae)
w)
neohlási zmeny v rozhodnutí o schválení zariadenia chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa alebo v rozhodnutí o schválení projektu podľa § 39 ods. 9.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 152aa až 152ae znejú:
152aa) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.
152ab) § 28 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.
§ 14 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.
152ac) Príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.
152ad) § 9 ods. 3, § 11 ods. 2, § 15 ods. 3 a § 31 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.
152ae) čl. 7 nariadenia rady (ES) 1099/2009 v platnom znení.“.
17.
V § 50 sa odsek 3 dopĺňa písmenami ah) až aj), ktoré znejú:
„ah)
vykoná projekty na zvieratách bez predchádzajúceho schválenia alebo v rozpore s rozhodnutím o schválení projektu podľa § 6 ods. 2 písm. i) druhého bodu,
ai)
používa, chová, drží alebo rozmnožuje v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa zvieratá iných druhov alebo kategórií, ako sú uvedené v rozhodnutí o schválení zariadenia podľa § 6 ods. 2 písm. i) druhého bodu,
aj)
nedodrží stanovenú kapacitu na umiestnenie zvierat určených na používanie v projektoch v zariadeniach chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa rozhodnutím o jeho schválení podľa § 6 ods. 2 písm. i) druhého bodu.“.
18.
V § 51 ods. 3 sa slová „chovu hospodárskych zvierat alebo zakázať chov hospodárskych zvierat“ nahrádzajú slovami „chovu zvieraťa alebo držania zvieraťa alebo zákaz chovu zvieraťa alebo držania zvieraťa,“.
19.
V § 52 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Táto lehota na rozhodnutie zahŕňa aj obdobie hodnotenia projektu.“.
20.
Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 6, ktorá znie:
21.
Doterajší text Prílohy č. 8 k zákonu č. 39/2007 Z. z. sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (Ú. v. EÚ L 276, 20. 10. 2010).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.