63/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

63
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. februára 2021,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 98/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2008 Z. z. sa mení takto:
V prílohe Zoznam chorôb, syndrómov a stavov, ktoré sú zdravotnými dôvodmi pre umelé prerušenie tehotenstva bode XIII. GYNEKOLOGICKÉ A PÔRODNÍCKE sa vypúšťajú slová „Počatie po 40. roku veku.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2021.
Marek Krajčí v. r.