62/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

62
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. februára 2021,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 12 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu sa mení takto:
1.
V prílohe sa vypúšťajú riadky 48 a 51 až 53. Doterajšie riadky 49 až 147 sa označujú ako riadky 48 až 143.
2.
V prílohe riadku 48 Demencie, organické psychosyndrómy, mozgové dysfunkcie v stĺpci „Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu“ sa za slovom „neurológ“ vypúšťa čiarka a slová “neuropsychiater, psychiater, detský psychiater”.
3.
V prílohe riadku 49 Psychosomatické poruchy (mentálna anorexia a iné) v stĺpci „Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu“ sa za slovom „endokrinológ“ vypúšťa čiarka a slová „psychiater, detský psychiater“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2021.
Marek Krajčí v. r.