60/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

60
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 12. februára 2021,
ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 403/2019 Z. z. o preukaze asistenta sčítania
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 403/2019 Z. z. o preukaze asistenta sčítania sa mení takto:
1.
V § 1 odsek 3 znie:
(3) Zadná strana preukazu obsahuje tento text:
„Tento preukaz oprávňuje asistenta sčítania uskutočniť asistované sčítanie obyvateľov počas dosčítavania vyhláseného v súlade s rozhodnutím predsedu Štatistického úradu SR podľa § 5a ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. v znení zákona č. 44/2021 Z. z. v období od .......... 2021 do .......... 2021. (doplní obec)
Asistent sčítania je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch poskytnutých obyvateľom a o podmienkach ich uchovávania, o ktorých sa dozvedel pri plnení úloh asistenta sčítania; táto povinnosť trvá aj po skončení plnenia úloh asistenta sčítania.
Zistené údaje slúžia výlučne na štatistické účely.“.
2.
Príloha vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2021.
Alexander Ballek v. r.