546/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

546
VYHLÁŠKA
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
z 10. decembra 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícii“) podľa § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
mobilnou aplikáciou aplikačné programové vybavenie, ktoré pre svoje potreby vytvára orgán riadenia, alebo je vytvorené na základe jeho požiadavky a ktoré orgán riadenia sprístupňuje na použitie verejnosti v mobilných zariadeniach okrem mobilného operačného systému, ktorým sa uvedené zariadenia ovládajú a technického vybavenia.“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. b), § 6 písm. b), § 7 písm. b), § 9 písm. d) a § 10 písm. c) sa za slovo „ (TLS)“ vkladajú slová „aspoň vo verzii podľa osobitnej špecifikácie SOG-IS Crypto Working Group“.
3.
V § 16 písm. d) úvodnej vete sa slová „verzie webových prehliadačov“ nahrádzajú slovami „webové prehliadače“ a slová „ (ďalej len „podporovaná verzia webového prehliadača“)” sa nahrádzajú slovami „vypočítaných aritmetickým priemerom za obdobie posledných šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (ďalej len „podporovaný webový prehliadač“)“; následne zmeniť legislatívnu skratku v celom texte vyhlášky.
4.
Nadpis pod § 17 znie: „Grafické používateľské rozhranie webového sídla“.
5.
Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Štandardom grafického používateľského rozhrania hlavného webového sídla je vytvorenie komponentov, funkcionalít, ich vzhľadu a zobrazenia v rozsahu a spôsobom uvedeným v prílohe č. 12.“.
6.
V § 18 písmeno f) znie:
„f)
používanie správnych prípon súborov v názvoch súborov a hodnôt mimetype,8) ktoré patria danému formátu súboru, a to aj pri elektronických dokumentoch v podpisových kontajneroch,“.
7.
V § 21 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
WebM,“.
8.
V § 21 písm. d) štvrtý bod znie:
„4.
Vorbis,“.
9.
V § 21 sa písmeno d) dopĺňa šiestym bodom až ôsmym bodom, ktoré znejú:
„6.
Opus podľa osobitnej špecifikácie RFC 6716,
7.
VP9,
8.
AV1,“.
10.
V § 22 písm. a) sa slová „Ogg Vorbis (.ogg, .oga)“ nahrádzajú slovami „Vorbis, Opus“.
11.
V § 22 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „(.ogv)“ sa vkladá čiarka a slová „AV1 alebo VP9“.
12.
V § 22 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „Ogg“ sa vkladajú slová „alebo WebM“.
13.
§ 32 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
poskytovanie dereferenciácie referencovateľných identifikátorov číselníkov používaných v elektronických formulároch podľa prílohy č. 1 bodov 2.3.13 a 2.6.16, ak číselník nie je poskytovaný ako súčasť elektronického formulára.“.
14.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Grafické používateľské rozhranie elektronickej služby verejnej správy
Štandardom grafického používateľského rozhrania elektronickej služby verejnej správy určeného koncovému používateľovi, ktorým nie je orgán riadenia, je vytvorenie komponentov, funkcionalít, ich vzhľadu a zobrazenia v rozsahu a spôsobom uvedeným v prílohe č. 12.“.
15.
V § 36 písm. b) sa vypúšťajú slová „vo verzii 7 a novších verziách“, slová „Mac OS X“ sa nahrádzajú slovami „macOS“ a za slová „5 %“ sa vkladajú slová „vypočítaných aritmetickým priemerom za obdobie posledných šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov“.
16.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36a
Vytváranie mobilných aplikácií
Štandardom vytvárania mobilných aplikácií k elektronickej službe verejnej správy, ktorá je určená koncovému používateľovi, sa rozumie postup vytvárania používateľského rozhrania vo forme mobilnej aplikácie až vtedy, ak
a)
pre danú agendu verejnej správy už existuje elektronická služba verejnej správy s responzívnym webovým používateľským rozhraním, ktorá má verejne dostupné aplikačné rozhranie a
b)
vytvorenie mobilnej aplikácie je predmetom používateľského prieskumu,23a) ktorý potvrdil opodstatnenosť takéhoto riešenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
23a) § 5 vyhlášky č. 547/2021 Z. z. o elektronizácii agendy verejnej správy.“.
17.
§ 41 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
podporou ako službou poskytovanie technickej a personálnej podpory pri správe a implementácii infraštruktúrnych komponentov, platformových komponentov alebo softvérových komponentov alebo iných systémov, softvérov a zariadení v oblasti cloud computingu,
j)
poskytovateľom podpory ako služby osoba, ktorá je na základe zmluvného vzťahu s odberateľom cloudových služieb zodpovedná za poskytovanie technickej a personálnej podpory pri správe a implementácii infraštruktúrnych komponentov, platformových komponentov alebo softvérových komponentov alebo iných systémov, softvérov a zariadení v oblasti cloud computingu.“.
18.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Súčasťou štandardu správy cloud computingu môže byť aj poskytovanie podpory ako služby.“.
19.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Štandardom používania cloudových služieb môže byť aj používanie podpory ako služby.“.
20.
V § 46 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
potvrdenia o vykonanej autorizácii podľa § 48 ods. 2.“.
21.
Doterajší text § 48 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 6, ktoré znejú:
„(2)
Pri použití autorizácie podľa osobitného predpisu34a) je štandardom potvrdenia o vykonanej autorizácii vytvorenie elektronického dokumentu vyplneného podľa elektronického formulára zverejneného po dohode s orgánom vedenia v module elektronických formulárov,34b) ktorý je autorizovaný spoločne s elektronickým podaním alebo iným elektronickým dokumentom kvalifikovanou elektronickou pečaťou prístupového miesta s pripojenou kvalifikovanou časovou pečiatkou v podpisovom kontajneri podľa § 47 písm. a).
(3)
Elektronický dokument podľa odseku 2 obsahuje údaje o osobe vykonávajúcej autorizáciu podľa osobitného predpisu,34a) a to v rozsahu kódu krajiny vydávajúcej identifikátor osoby podľa osobitného predpisu34c) a
a)
identifikátora osoby podľa osobitného predpisu,34d) alebo
b)
názov alebo obchodné meno, identifikátor osoby podľa osobitného predpisu34e) a identifikátor osoby fyzickej osoby, ktorá má k tejto osobe právny vzťah.
(4)
Elektronický dokument podľa odseku 2 môže obsahovať aj technické údaje o vykonanej autorizácii podľa osobitného predpisu.34a)
(5)
Postup podľa odseku 2 sa použije pri autorizácii podľa osobitného predpisu34a) vykonanej na ústrednom portáli verejnej správy alebo pracovníkom integrovaného obslužného miesta podľa osobitného predpisu;34f) tento postup sa môže uplatniť aj na špecializovaných portáloch, ak informačný systém umožňuje použiť funkciu autorizácie podľa osobitného predpisu34a) prostredníctvom prístupového miesta.
(6)
Postup podľa odseku 2 sa môže použiť aj pri autorizácii podľa osobitného predpisu34a) na prejav vôle podľa osobitných predpisov,34g) ak to technické možnosti ústredného portálu verejnej správy umožňujú, po dohode so správcom ústredného portálu verejnej správy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34a až 34g znejú:
34a) § 23 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
34b) § 10 ods. 3 písm. e) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34c) § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34d) § 3 písm. n) prvý bod zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
34e) § 3 písm. n) tretí a štvrtý bod zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34f) § 8 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
34g) Napríklad Občiansky zákonník.“.
22.
§ 49 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Pri spracovaní podpísaných elektronických dokumentov je formát dokumentu určený
a)
hodnotou Content-Type alebo MimeType v elektronickom podpise alebo
b)
príponou v názve súboru, ak v elektronickom podpise nie je uvedená žiadna hodnota v Content-Type a ani v MimeType alebo je uvedená hodnota application/octet-stream.
(5)
Ak pri ukladaní dokumentu názov súboru neobsahuje príponu, spravidla sa do názvu súboru dopĺňa prípona súboru na základe hodnoty Content-Type alebo MimeType podľa osobitnej špecifikácie.8)
(6)
Ak pri ukladaní dokumentu názov súboru obsahuje príponu nesúladnú s príponou používanou pre príslušný Content-Type alebo MimeType, spravidla sa do názvu súboru dopĺňa prípona podľa odseku 5.“.
23.
V § 51 odsek 4 znie:
„(4)
Pri prenose dátových prvkov alebo ich atribútov, ktorých hodnoty sú založené na základných číselníkoch, sa používa najmenej jednotný referencovateľný identifikátor položky základného číselníka.“.
24.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Na hlavné webové sídlo zverejnené do 31. decembra 2021 sa neuplatní štandard podľa § 17 ods. 2; to neplatí, ak ide o zmenu takéhoto hlavného webového sídla spočívajúcu v podstatnej zmene jeho vizuálnej podoby, najmä v zmene typografie, farieb a rozloženia prvkov hlavičky, farieb a rozloženia prvkov päty a zároveň ide o webové sídlo, ktorého počet zobrazení vrátane opakovaných zobrazení, prekročil za kalendárny rok predchádzajúci zmene 500 000 zobrazení.
(2)
Pri uplatňovaní štandardu audio a video súboru podľa § 21 písm. a) piateho bodu a § 21 písm. d) šiesteho až ôsmeho bodu sa postupuje najneskôr od 1. januára 2023.
(3)
Pri uplatňovaní štandardu súborov audio a video streamingu podľa § 22 písm. a) formát Opus pre audio streaming sa použije najneskôr od 1. januára 2023.
(4)
Pri uplatňovaní štandardu súborov audio a video streamingu podľa § 22 písm. b) formáty AV1 a VP9 pre video streaming sa použijú najneskôr od 1. januára 2023.
(5)
Pri uplatňovaní štandardu súborov audio a video streamingu podľa § 22 písm. c) formát WebM pre kontajnerové formáty stramingu sa použije najneskôr od 1. januára 2023.
(6)
Pri poskytovaní dereferenciácie referencovateľných identifikátorov číselníkov používaných v elektronických formulároch podľa § 32 písm. l) sa postupuje najneskôr od 1. januára 2023.
(7)
Na elektronickú službu verejnej správy zverejnenú do 31. decembra 2021 sa neuplatní štandard podľa § 35a; to neplatí, ak ide o zmenu grafického používateľského rozhrania takejto elektronickej služby.
(8)
Na mobilnú aplikáciu zverejnenú do 31. decembra 2021 sa neuplatní štandard podľa § 36a; to neplatí, ak ide o zmenu takejto mobilnej aplikácie.
(9)
Pri uplatňovaní štandardu prijímania a čítania podpísaných elektronických dokumentov podľa § 46 ods. 2 písm. i) sa postupuje najneskôr od 1. januára 2023.
(10)
Pri spracovaní podpísaných elektronických dokumentov podľa § 49 ods. 4 až 6 sa postupuje najneskôr od 1. januára 2023.
(11)
Pri prenose dátových prvkov alebo ich atribútov podľa § 51 ods. 4 sa postupuje najneskôr od 1. januára 2023.
(12)
Pri uplatňovaní štandardov pre elektronické formuláre sa podľa prílohy č. 1
a)
bodu 2.1.4 písm. d) postupuje pri používateľských rozhraniach vytvorených do 31. decembra 2021 najneskôr od 1. januára 2024,
b)
bodov 2.3.13 a 2.3.14 postupuje pri elektronických formulároch zverejnených v module elektronických formulárov do 31. decembra 2021 najneskôr odo dňa dostupnosti novej verzie tohto formulára v module elektronických formulárov,
c)
bodu 2.6.14 postupuje pri elektronických formulároch zverejnených v module elektronických formulárov do 31. decembra 2021 najneskôr od
1. januára 2023,
d)
bodov 2.6.15 a 4.1.7 postupuje pri elektronických formulároch zverejnených v module elektronických formulárov do 31. decembra 2021 najneskôr od 1. januára 2024,
e)
bodu 2.6.16 postupuje pri elektronických formulároch zverejnených v module elektronických formulárov do 31. decembra 2021 najneskôr od 1. januára 2023,
f)
bodu 3.1.1 tretej vety pri úprave pomocného súboru POSP.xml alebo prezentačnej schémy pre vypĺňanie elektronického formulára postupuje najneskôr od 1. januára 2023,
g)
bodu 4.9.3 postupuje najneskôr od 1. januára 2023.
(13)
Pri uplatňovaní štandardov pre štruktúru údajov kontajnera XML údajov sa podľa prílohy č. 7
a)
bodu D.4.3.1 časti „MediaDestinationTypeDescription“ a „TargetEnvironment“ pri uvádzaní hodnôt podľa hodnoty príslušných atribútov „media-destination-type-description“ a „target-environment“ pre príslušný súbor uvedený v manifest.xml v elektronickom formulári zverejnenom v module elektronických formulárov postupuje najneskôr od 1. januára 2023,
b)
bodu D.4.3.1 časti „Language“ pri uvádzaní hodnôt v súlade s hodnotou „media-language“ pre príslušný súbor uvedený v manifest.xml v elektronickom formulári zverejnenom v module elektronických formulárov postupuje najneskôr od 1. januára 2023.
(14)
Pre podpísané elektronické dokumenty podľa § 46 ods. 2 písm. c) vytvorené do 31. decembra 2022 sa môže na identifikovanie formátu podpísaného elektronického dokumentu podľa § 49 ods. 1 používať aj identifikátor vo forme prípony súboru „.xml“.
25.
V prílohe č. 1 sa bod 2.1.4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
uloženie podpísaných údajov vrátane podpisového kontajnera do určeného dátového úložiska podľa bodu 4.5.1 a načítanie podpísaných údajov vrátane podpisového kontajnera z určeného dátového úložiska do elektronického formulára; pre vyplnené údaje sa spravidla poskytuje uloženie údajov aj vo formáte kontajnera XML údajov.“.
26.
V prílohe č. 1 bode 2.2.1 písmená h) až k) znejú:
„h)
dátum začiatku dostupnosti, ktorý tvorí údaj obsahujúci dátum publikácie elektronického formulára,
i)
dátum skončenia dostupnosti, ktorý sa nevypĺňa vzhľadom na ustanovenie osobitného predpisu,37a)
j)
dátum začiatku platnosti, ktorý tvorí údaj obsahujúci predpokladaný alebo určený dátum použiteľnosti elektronického formulára podľa osobitných predpisov,
k)
dátum skončenia platnosti; inú ako prázdnu hodnotu má vtedy, ak ide o elektronické formuláre so skončenou platnosťou na použiteľnosť podľa osobitných predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
37a) § 28 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
27.
V prílohe č. 1 sa bod 2.3 dopĺňa bodmi 2.3.13 a 2.3.14, ktoré znejú:
„2.3.13
Na identifikáciu vyžadovaného číselníka sa v definícii dátovej štruktúry elektronického formulára uvádza referencovateľný identifikátor použitého číselníka.
2.3.14
V dátovej štruktúre elektronického formulára sa uvádza údaj o dátume a čase s uvedením časového pásma.“.
28.
V prílohe č. 1 bode 2.5.8 písm. a) sa slová „vedľa dátového poľa alebo nad dátovým poľom“ nahrádzajú slovami „podľa bodu 4.4.5“.
29.
V prílohe č. 1 sa bod 2.6 dopĺňa bodmi 2.6.14 až 2.6.16, ktoré znejú:
„2.6.14
Pri prezentácii údajov o dátume a čase sa postupuje podľa týchto pravidiel
a)
v prezentačných schémach a prezentáciách elektronického formulára sa uvádza informácia o časovom pásme uvedenom v údaji o dátume a čase,
b)
spravidla sa uvádza miestny čas, v mieste, kde dochádza k zobrazeniu údajov, ak z osobitných predpisov alebo špecifických potrieb nevyplýva povinnosť uvádzať iné časové pásmo,
c)
pri zobrazovaní informácie o časovom pásme sa spravidla uvádza sprievodný text „časové pásmo“ s doplnením číselnej informácie o časovom pásme, napríklad: „časové pásmo + 02:00“.
2.6.15
Prezentácia elektronického formulára na vypĺňanie podľa bodu 2.6.5 určená na vypĺňanie na ústrednom portáli verejnej správy
a)
vytvára XML údaje v súlade s definíciou dátovej štruktúry elektronického formulára,
b)
používa funkcie verejne zdokumentované na ústrednom portáli verejnej správy na interakciu s používateľským rozhraním na vyplnenie elektronického formulára.
2.6.16
Číselníky vyžadované na vyplnenie elektronického formulára sú zdokumentované v elektronickom formulári a dostupné na vyplnenie elektronického formulára.“.
30.
V prílohe č. 1 bode 3.1.1 tretej vete sa vypúšťa čiarka a za slová „sa nevyžaduje“ sa vkladajú slová „pri úprave pomocného súboru POSP.xml, prezentačnej schémy na vypĺňanie alebo“.
31.
V prílohe č. 1 sa bod 4.1 dopĺňa bodom 4.1.7, ktorý znie:
„4.1.7
Používateľské rozhranie podľa bodu 4.1.3 na off-line manuálny spôsob vypĺňania vytvára údaje súladné s definíciou dátovej štruktúry elektronického formulára.“.
32.
V prílohe č. 1 bode 4.3.6 sa na konci pripája táto veta: „Sumárny procesný krok sa používa podľa osobitnej špecifikácie uvedenej v § 14 ods. 1 World Wide Web Consortium (W3C) pre prístupnosť webového obsahu vo verzii 2.1.“.
33.
V prílohe č. 1 bode 4.4.2 sa na konci pripája táto veta: „V názvoch dátových polí sa neuvádza dvojbodka.“.
34.
V prílohe č. 1 bode 4.6.6 sa za slová „kroku s“ vkladajú slová „funkčným priamym“.
35.
V prílohe č. 1 bode 4.8.2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a je uvedená v centrálnom metainformačnom systéme“.
36.
V prílohe č. 1 sa bod 4.9 dopĺňa bodom 4.9.3, ktorý znie:
„4.9.3
Požiadavky na pripájanie príloh elektronického formulára v súlade so štandardmi a obmedzenia na pripájanie príloh elektronického formulára sprístupňuje gestor elektronickej služby v centrálnom metainformačnom systéme.“.
37.
V prílohe č. 1 bode 5.1.1 sa slovo „zaručeným“ nahrádza slovom „kvalifikovaným“.
38.
V prílohe č. 1 sa bod 6.1 dopĺňa bodom 6.1.6, ktorý znie:
„6.1.6
Najväčšia prípustná veľkosť elektronickej správy sa po dohode s orgánom vedenia zverejňuje na ústrednom portáli verejnej správy a v centrálnom metainformačnom systéme.“.
39.
V prílohe č. 1 bode 7.6.4 písm. h) a i) sa slovo „platnosti“ nahrádza slovom „dostupnosti“.
40.
V prílohe č. 1 bode 7.6.4 písm. j) a k) sa slovo „účinnosti“ nahrádza slovom „platnosti“.
41.
V prílohe č. 1 bode 7.6.6 sa slová „platnosti a účinnosti“ nahrádzajú slovami „dostupnosti a platnosti“.
42.
V prílohe č. 1 bod 7.9.7 znie:
„7.9.7.
Ak je jedna prezentačná schéma použitá na viac účelov, v kontajneri vo verzii 1.0 sa na každý účel vkladá vo forme samostatného súboru a v atribúte „media-destination“ sa uvádza jej účel. Ak je prezentačná schéma použitá na viac účelov, v kontajneri najmenej vo verzii 1.1 sa zoznam účelov v atribúte „media-destination“ oddeľuje čiarkou.“.
43.
Slovo „Úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte príloh č. 3 a 7 nahrádza slovami „ministerstvo investícií“ v príslušnom tvare.
44.
V prílohe č. 3 pre dátový prvok D.1.1.13.1 v stĺpci „Spresňujúce informácie a podmienky“ v časti „Hodnoty” sa slová „so základným“ nahrádzajú slovom „s“.
45.
V prílohe č. 3 pre dátový prvok Orientačné číslo D.1.3.8 stĺpec „Spresňujúce informácie a podmienky“ znie:
„Obsahuje orientačné číslo vchodu domu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Môže obsahovať aj nečíselné znaky, preto je definovaný ako reťazec. Orientačné číslo môže byť určené len budovám s už určeným súpisným číslom v obciach, ktoré majú zavedený uličný systém.
Príklady použitia: 10, 23A.]“.
46.
V prílohe č. 3 pre dátový prvok Súpisné číslo D.1.3.9 stĺpec „Spresňujúce informácie a podmienky“ znie:
„Obsahuje súpisné číslo budovy.
[Formát reprezentácie: Obsahuje číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Pre adresy na území SR je tento údaj povinný. Súpisné číslo sa určuje každej budove.]
[Poznámky: Súpisné číslo má určené každá budova, orientačné číslo môže byť určené len budovám s už určeným súpisným číslom v obciach, ktoré majú zavedený uličný systém. Adresa vzniká určením súpisného čísla a zaniká jeho zrušením. Orientačné číslo a súpisné číslo nie sú totožné údaje, budova môže mať obe naraz.]“.
47.
V prílohe č. 3 pre dátový prvok D.1.3.12 Adresný bod (AddressPoint) a pre dátový prvok D.1.3.15 Doplňujúce údaje o ulici (AdditionalStreetData) pre dátový prvok Geografická os ulice D.1.3.15.1 sa slová „Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“.
48.
V prílohe č. 3 pre dátový prvok D.3.4 Dátový prvok pre základný číselník (CodelistDataElement) a dátový prvok D.3.5 Dátový prvok pre základný číselník s históriou (CodelistDataElementWithHistory) sa vypúšťa slovo „základný“ v celom texte.
49.
V prílohe č. 3 pre dátový prvok D.3.5 Dátový prvok pre číselník s históriou (CodelistDataElementWithHistory) sa pre dátový prvok „Číselník (D.5)“ v stĺpci „Spresňujúce informácie a podmienky“ v časti „Pravidlá použitia“ sa vypúšťa slovo „povinné“.
50.
V prílohe č. 7 časti D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer) v bode D.4.1 v stĺpci „Anglicky XML“ v časti „Identifier“ v časti „Hodnoty“ sa na konci pripájajú tieto vety: „Používa sa identifikátor obsahujúci verziu elektronického formulára. Pri spracúvaní kontajnera XML údajov sa akceptuje aj hodnota bez uvedenej verzie. Hodnota identifikátora elektronického formulára môže obsahovať jednotný referencovateľný identifikátor aj do dátumu zverejneného podľa prílohy č. 1 bodu 7.3.6.“.
51.
V prílohe č. 7 časti D.4.5 Referencované použité schémy sa v bode D.4.2.1 v stĺpci „Anglicky XML“ v časti „DigestMethod“ v časti „Hodnoty“ vypúšťa čiarka a slová „na základe ktorej je vytvorený podpis kontajnera XML údajov“.
52.
V prílohe č. 7 časti D.4.5 Referencované použité schémy sa v bode D.4.3.1 v stĺpci „Anglicky XML“ v časti „DigestMethod“ v časti „Hodnoty“ vypúšťa čiarka a slová „na základe ktorého je vytvorený podpis kontajnera XML údajov“.
53.
V prílohe č. 7 časti D.4.5 Referencované použité schémy v bode D.4.3.1 v stĺpci „Anglicky XML“ v časti „MediaDestinationTypeDescription“ v časti „Hodnoty“ sa na konci pripája táto veta: „Hodnota sa uvádza v súlade s hodnotou media-destination-type-description pre príslušný súbor v manifest.xml v elektronickom formulári zverejnenom v module elektronických formulárov.“.
54.
V prílohe č. 7 časti D.4.5 Referencované použité schémy v bode D.4.3.1 v stĺpci „Anglicky XML“ v časti „Language“ v časti „Hodnoty“ sa na konci pripájajú tieto vety: „Hodnota sa uvádza v súlade s hodnotou media-language pre príslušný súbor v manifest.xml v elektronickom formulári zverejnenom v module elektronických formulárov. Ak elektronický formulár obsahuje podpisové prezentačné schémy len v jednom jazyku, hodnota atribútu Language nemusí byť vyplnená. Ak hodnota media-language nie je pri podpisových prezentačných schémach vyplnená, je možné uviesť hodnotu z language zo súboru meta.xml v elektronickom formulári.“.
55.
V prílohe č. 7 časti D.4.5 Referencované použité schémy v bode D.4.3.1 v stĺpci „Anglicky XML“ v časti „TargetEnvironment“ v časti „Hodnoty“ sa na konci pripája táto veta: „Hodnota sa uvádza v súlade s hodnotou target-environment pre príslušný súbor v manifest.xml v elektronickom formulári zverejnenom v module elektronických formulárov.“.
56.
V prílohe č. 8 tabuľke 1 sa slovo „.xml“ nahrádza slovom „.xdcf“.
57.
V prílohe č. 8 tabuľkách 1 a 2 sa nad slovo „podpise“ umiestňuje odkaz 8.
58.
V prílohe č. 8 sa pod tabuľku 2 dopĺňa táto veta: „V parametri charset podľa osobitnej špecifikácie RFC 2978 sa hodnoty spracúvajú bez ohľadu na veľkosť písma.8)“.
60.
Za prílohu č. 11 sa vkladá príloha č. 12, ktorá znie:
Poznámky pod čiarou k odkazom 60 a 61 znejú:
60) § 11 vyhlášky č. 547/2021 Z. z.
61) Napríklad § 5 ods. 8 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
v z. Dušan Velič v. r.