542/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

542
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 22. decembra 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 129 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 sa slová „c) a d)“ nahrádzajú slovami „b) a c)“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 365 Civilného mimosporového poriadku.“.
3.
V § 4 ods. 6 sa za slovo „ochranným“ vkladá slovo „uzatvoreným“ a slovo „maloleté“ sa nahrádza slovom „neplnoleté“.
4.
V § 4 ods. 7 sa za slovo „ochranným“ vkladá slovo „uzatvoreným“ a za slová „oddelenia pre“ sa vkladá slovo „neplnoleté“.
5.
V § 6 celom texte a prílohe sa za slovo „ochranným“ vkladá slovo „uzatvoreným“.
6.
V § 9 ods. 1 a 2 sa vypúšťa slovo „krátkodobý“.
7.
V § 9 ods. 3 sa slová „Krátkodobým pobytom“ nahrádzajú slovami „Pobytom mimo špeciálneho výchovného zariadenia podľa odseku 1 alebo odseku 2“.
8.
V § 9 ods. 5 sa slová „v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa zabezpečí“ nahrádzajú slovami „zabezpečí sa“.
9.
V § 10 ods. 2 sa slová „nariadil ústavnú starostlivosť dieťaťa“ nahrádzajú slovami „rozhodol o umiestnení dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia neodkladným opatrením alebo výchovným opatrením alebo rozhodol o ústavnej starostlivosti“.
10.
V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú slová „orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a“.
11.
Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Špeciálne výchovné zariadenie na účely podpory svojich činností zapája formou individuálnych stretnutí alebo skupinových stretnutí rodičov dieťaťa, súrodenca dieťaťa, inú fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo centrum pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Branislav Gröhling v. r.