535/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

535
ZÁKON
zo 14. decembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 296/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. r) sa slová „modernizačným fondom“ nahrádzajú slovami „Modernizačným fondom“.
2.
V § 18 ods. 13 sa slová „modernizačného fondu“ nahrádzajú slovami „Modernizačného fondu“.
3.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 14 až 16, ktoré znejú:
„(14)
Prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu, ktoré sú poskytnuté Európskou investičnou bankou na samostatný účet ministerstva,17c) sa použijú na podporu investícií vrátane financovania malých investičných projektov, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti. Podporované investície musia byť v súlade s cieľmi rámca politík Európskej únie v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a dlhodobými cieľmi stanovenými v Parížskej dohode v súlade s osobitným predpisom.17d) Podpora z Modernizačného fondu sa neposkytuje zariadeniam na výrobu energie, ktoré využívajú tuhé fosílne palivá.
(15)
Na účel podpory investícií z prostriedkov Modernizačného fondu je rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky zriadená komisia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s fungovaním Modernizačného fondu v Slovenskej republike v súlade s osobitným predpisom17d) a zákonom (ďalej len „komisia pre Modernizačný fond“). Finančné riadenie prostriedkov pridelených Slovenskej republike z Modernizačného fondu schvaľuje komisia pre Modernizačný fond, ktorá zároveň nastavuje systém bankových účtov na príjem týchto prostriedkov.
(16)
Komisia pre Modernizačný fond určí výšku prostriedkov podľa odseku 14, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu a výšku prostriedkov, ktoré sú príjmom samostatného účtu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky17c) a ktoré možno použiť ako výdavok v príslušnom rozpočtovom roku ako aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17c a 17d znejú:
17c) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17d) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov (Ú. v. EÚ L 221, 10. 7. 2020).“.
4.
V § 26 ods. 1 písm. t) sa slovo „modernizačného“ nahrádza slovom „Modernizačného“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v súlade s rozhodnutím prijatým komisiou pre Modernizačný fond podľa § 18 ods. 16“.
5.
V § 26 ods. 4 sa slová „a zašle Komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci na financovanie projektov v rámci modernizačného fondu“ nahrádzajú slovami „schémy štátnej pomoci na financovanie projektov z prostriedkov Modernizačného fondu“.
Čl. II
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z., zákona č. 329/2018 Z. z., zákona č. 111/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 67/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za písmeno v) vkladá nové písmeno w), ktoré znie:
„w)
prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu podľa osobitného predpisu,9ad)“.
Doterajšie písmeno w) sa označuje ako písmeno x).
Poznámka pod čiarou k odkazu 9ad znie:
9ad) § 18 ods. 14 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 535/2021 Z. z.“.
2.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom al), ktoré znie:
„al)
podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu.“.
3.
Za § 4h sa vkladá § 4i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4i
Podpora investícií z prostriedkov Modernizačného fondu
(1)
Dotáciu na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu možno poskytnúť podľa osobitného predpisu.12r)
(2)
Fond poskytuje prostriedky na účely § 4 ods. 1 písm. al) na základe písomného rozhodnutia komisie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu,12s) a to spôsobom určeným v tomto písomnom rozhodnutí.
(3)
Fond poskytuje podporu na financovanie investícií prostredníctvom schém štátnej pomoci podľa osobitného predpisu12t) alebo formou individuálnych projektov. Podmienky na poskytovanie podpory prostredníctvom schém štátnej pomoci sú ustanovené vo výzve na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu. Výzvu na predloženie žiadosti zverejňuje fond na svojom webovom sídle, termín na predloženie žiadostí o podporu z prostriedkov Modernizačného fondu je uvedený vo výzve.
(4)
Na základe písomného rozhodnutia komisie podľa odseku 2 fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. al).
(5)
Na poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. al) nie je právny nárok.
(6)
Na poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. al) sa nevzťahujú § 6 a 9 okrem § 9 ods. 10, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12r, 12s a 12t znejú:
12r) § 18 ods. 14 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 535/2021 Z. z.
12s) § 18 ods. 15 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 535/2021 Z. z.
12t) § 26 ods. 4 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 535/2021 Z. z.“.
4.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Fond je pri poskytnutí prostriedkov podľa § 4 ods. 1 písm. al) oprávnený poveriť v časti alebo v celom rozsahu iný orgán verejnej správy výkonom finančnej kontroly poskytnutia prostriedkov z rozpočtu fondu.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.