533/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

533
ZÁKON
zo 14. decembra 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa dopĺňa takto:
§ 117 sa dopĺňa odsekmi 21 a 22, ktoré znejú:
„(21)
Počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhlásených v súvislosti s pandémiou nákazlivej ľudskej choroby podnik na základe odôvodnenej písomnej žiadosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky poskytne do 24 hodín údaje o účastníkovi, ktorému bola zaslaná informácia podľa § 83 ods. 8 písm. c), a to v rozsahu telefónneho čísla na účely ochrany osôb pred hroziacim nebezpečenstvom šírenia prenosného ochorenia alebo na účely prijímania opatrení pri ohrození života a zdravia. Ak uplynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, podnik poskytne údaje najbližší nasledujúci pracovný deň. Na účely poskytovania údajov podľa prvej vety môže podnik po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie však počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu podľa prvej vety, spracúvať prevádzkové údaje, a to aj bez súhlasu dotknutého účastníka, ak získanie súhlasu nie je možné alebo ak by tým mohol byť zmarený účel poskytovania údajov podľa prvej vety; bezodkladne po tom, čo pominie dôvod na ich spracúvanie, podnik písomne informuje dotknutého účastníka o zničení údajov a o tom, aké údaje o ňom spracúval.
(22)
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení136a) na ochranu súkromia a osobných údajov môže poskytnuté údaje podľa predchádzajúceho odseku spracúvať a uchovávať po nevyhnutný čas, najdlhšie po dobu 60 dní odo dňa ich poskytnutia podnikom; po uplynutí tejto doby Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky tieto údaje bezodkladne zničí. O zničení údajov Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bezodkladne písomne alebo elektronicky informuje dotknutého účastníka pričom uvedie údaje, ktoré o ňom spracúval. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je oprávnený tieto údaje získavať len na účely zabránenia šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, najmä kontroly dodržiavania povinnej izolácie alebo karantény osoby, ak je táto nariadená, alebo na účel epidemiologického dohľadávania kontaktov osôb prichádzajúcich z rizikových krajín. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podá najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, alebo bezodkladne vždy, keď o to tento výbor požiada, správu o zákonnosti spracúvania údajov podľa tohto odseku; pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky tým nie je dotknutá.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 136a znie:
136a) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 220/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 304/2021 Z. z. a zákona č. 412/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
izolácia je oddelenie osoby chorej na prenosné ochorenie počas jej infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia jej zotrvaním v domácom prostredí na nevyhnutný čas,“.
2.
V § 2 ods. 1 písmeno n) znie:
„n)
karanténa je obmedzenie kontaktu osoby podozrivej z nákazy na prenosné ochorenie s okolím jej zotrvaním v domácom prostredí v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas,“.
3.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami zg) a zh), ktoré znejú:
„zg)
zvýšený zdravotný dozor je vyšetrovanie a sledovanie zdravotného stavu osoby podozrivej z nákazy na prenosné ochorenie a dočasná úprava epidemiologicky rizikových činností u tejto osoby,
zh)
lekársky dohľad je pravidelná kontrola zdravotného stavu osoby podozrivej z nákazy na prenosné ochorenie.“.
4.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená g) až j).
5.
V § 4 ods. 1 písm. j) sa slová „počas krízovej situácie“ nahrádzajú slovami „počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“).
6.
V § 12 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
izolácia, karanténa, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad,“.
7.
V § 48 ods. 4 písmeno n) znie:
„n)
izolácia osoby alebo karanténa osoby, ak je to nevyhnutné na účely ochrany verejného zdravia a ak zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad podľa § 12 ods. 2 písm. f) nepostačujú,“.
8.
V § 48 ods. 4 písmeno u) znie:
„u)
izolácia alebo karanténa podľa tohto zákona u osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky,“.
9.
V § 48 ods. 4 sa vypúšťa písmeno aa).
Doterajšie písmená ab) a ac) sa označujú ako písmená aa) a ab).
10.
V § 51 ods. 1 písm. a) sa slová „až ac)“ nahrádzajú slovami „až ab)“.
11.
V § 51 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii, karanténe, zvýšenému zdravotnému dozoru a lekárskemu dohľadu,“.
12.
V § 56 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „§ 4 ods. 1 písm. g) alebo“ a slová „až ac)“ sa nahrádzajú slovami „až ab)“.
13.
V § 57 ods. 33 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo opatrenie pri ohrození verejného zdravia podľa § 4 ods. 1 písm. g)“.
14.
V § 59b ods. 1 sa vypúšťajú slová „ministerstvo zdravotníctva [§ 4 ods. 1 písm. g)],“.
15.
V § 59b odsek 2 znie:
„(2)
Na všeobecne záväzné právne predpisy vydávané podľa odseku 1 úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa nevzťahuje osobitný právny predpis o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov.68b)“.
16.
Doterajší text § 62 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďujú všeobecne záväznými právnymi predpismi opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 59b).“.
17.
V § 63m sa slová „§ 48 ods. 4 písm. ab)“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 4 písm. aa)“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.