532/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2021 do 31.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

532
ZÁKON
z 10. decembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IX
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 16 ods. 1 a 2, v § 17 ods. 1 až 4 a v § 19 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“.
Čl. XI
Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 2 a 3 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“.
Čl. XII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2021 okrem čl. I bodov 2, 11, 13 až 15, 19, 26 až 28, 42, 52, 53, 63 až 66, § 18 ods. 20 až 23 v 67. bode, bodov 74, 82, 83, 87, 103 až 115, 162 až 168, 171 až 188, § 121 odsekov 12 a 13 v 189. bode, bodov 190, 198 až 200, 206, 207, 209, 210, 224 až 234, 266, 267, bodu 272, čl. III bodu 1, čl. VII, VIII a X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čl. I bodov 1, 3 až 10, 12, 16 až 18, 20 až 25, 29 až 41, 43 až 51, 54 až 62, § 18 ods. 24 až 29 v 67. bode, bodov 68 až 73, 81, 116 až 132, 134 až 160, 191 až 197, 201 až 203, 211 až 223, 236 až 265, § 143u v 268. bode, bodov 270, 271, čl. II, čl. III bodu 2, čl. IV až VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 28. januára 2022, čl. I § 121 odsekov 14 až 17 v 189. bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022, čl. I bodov 75 až 80, 161, 169, 170, 204, 205, 208, 235, § 143v v 268. bode a bodu 269, ktoré nadobúdajú účinnosť 26. mája 2022, čl. I bodu 133, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2022, a čl. I bodov 84 až 86, 88 až 102, ktoré nadobúdajú účinnosť šesť mesiacov po dni zverejnenia oznámenia Európskej komisie podľa článku 82 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo dňa 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní humánnych liekov a o zrušení smernice 2001/20/ES.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.