530/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

530
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky


Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

opatrenie z 9. decembra 2021 č. MF/011078/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.


Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky (oznámenie č. 557/2011 Z. z.) v znení opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/14275/2013-74 (oznámenie č. 377/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/21025/2014-74 (oznámenie č. 359/2014 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2015 č. MF/14725/2015-74 (oznámenie č. 230/2015 Z. z.) a opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16648/2018-74 (oznámenie č. 357/2018 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2022.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 23/2021, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.