527/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

527
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2021
o edukačných publikáciách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 13a ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Edukačné publikácie v tlačenej podobe pre materské školy majú životnosť jeden školský rok.
(2)
Učebnice a učebné texty (ďalej len „učebnica“) v tlačenej podobe pre prvý ročník základnej školy vrátane učebníc s integrovaným pracovným zošitom v tlačenej podobe majú životnosť jeden školský rok.
(3)
Učebnice v tlačenej podobe pre druhý až deviaty ročník základnej školy majú životnosť päť školských rokov okrem učebníc s integrovaným pracovným zošitom v tlačenej podobe, ktoré majú životnosť jeden školský rok.
(4)
Učebnice v tlačenej podobe pre všetky ročníky strednej školy majú životnosť päť školských rokov.
(5)
Učebnice v prepise do Braillovho písma pre
a)
materské školy majú životnosť jeden školský rok,
b)
prvý ročník základnej školy majú životnosť jeden školský rok,
c)
druhý až deviaty ročník základnej školy majú životnosť tri školské roky,
d)
všetky ročníky strednej školy majú životnosť tri školské roky.
(6)
Učebnice v tlačenej podobe a učebnice v prepise do Braillovho písma sa môžu používať dlhšie, ako je ich životnosť podľa odsekov 1 až 5, ak nie sú opotrebované alebo poškodené tak, že nemôžu slúžiť svojmu účelu.
(7)
Pracovné zošity v tlačenej podobe pre všetky ročníky a druhy škôl majú životnosť jeden školský rok.
(8)
Edukačné publikácie v elektronickej podobe na pamäťovom médiu majú životnosť päť školských rokov.
§ 2
(1)
Ak ide o učebnicu v tlačenej podobe so životnosťou päť školských rokov alebo o edukačnú publikáciu v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, výška náhrady za stratu, zničenie alebo poškodenie, pre ktoré učebnica v tlačenej podobe alebo edukačná publikácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu nemôže slúžiť svojmu účelu, je
a)
100 % obstarávacej ceny v prvom roku používania,
b)
75 % obstarávacej ceny v druhom roku používania,
c)
50 % obstarávacej ceny v treťom roku používania,
d)
25 % obstarávacej ceny vo štvrtom roku používania,
e)
10 % obstarávacej ceny v piatom roku používania.
(2)
Ak ide o učebnicu v prepise do Braillovho písma, výška náhrady za jej stratu, zničenie alebo poškodenie, pre ktoré učebnica nemôže slúžiť svojmu účelu, je
a)
10 % obstarávacej ceny v prvom roku používania,
b)
5 % obstarávacej ceny v druhom roku používania,
c)
1 % obstarávacej ceny v treťom roku používania.
(3)
Ak ide o edukačnú publikáciu v tlačenej podobe so životnosťou jeden školský rok okrem učebnice v prepise do Braillovho písma pre prvý ročník základnej školy, výška náhrady za jej stratu, zničenie alebo poškodenie počas príslušného školského roka, pre ktoré edukačná publikácia nemôže slúžiť svojmu účelu, je 100 % jej obstarávacej ceny.
(4)
Stratu, zničenie alebo poškodenie edukačnej publikácie možno nahradiť aj
a)
obstaraním totožnej edukačnej publikácie, ak ide o stratu alebo zničenie, alebo
b)
uvedením edukačnej publikácie do stavu vhodného pre ďalšie použitie vo výchovno-vzdelávacom procese, ak ide o poškodenie.
(5)
Ak ide o učebnicu, ktorá sa používa dlhšie ako je jej životnosť podľa § 1 ods. 1 až 5, náhrada za jej stratu, zničenie alebo poškodenie sa neuhrádza.
§ 3
Edukačné publikácie poskytnuté dieťaťu alebo žiakovi do bezplatného užívania vráti dieťa alebo žiak škole do konca príslušného školského roka okrem tých, ktoré majú životnosť jeden školský rok alebo ktoré obsahujú učivo určené pre viac ročníkov. Ak dieťa alebo žiak edukačnú publikáciu v tejto lehote nevráti, považuje sa za stratenú.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Branislav Gröhling v. r.