526/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

526
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a jej adresa elektronickej pošty,“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. k) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Branislav Gröhling v. r.