525/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

525
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 52 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Usmerňovaním výchovy a vzdelávania v jednotlivých umeleckých odboroch vzdelávania možno poveriť zástupcu riaditeľa školy (ďalej len „zástupca riaditeľa“), ktorého úväzok sa určí podľa osobitného predpisu.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 6 ods. 5 písm. a) sedemnásty bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti.“.
2.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
3.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta a v poslednej vete sa slová „kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky1) (ďalej len „kvalifikačné predpoklady“)“ nahrádzajú slovami „kvalifikačné predpoklady1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.“.
4.
V § 2 ods. 3 písm. a) sa slová „hudobnom, tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom odbore alebo v inom“ nahrádzajú slovom „príslušnom“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 49 ods. 3 školského zákona.“.
5.
V § 2 odsek 7 znie:
„(7)
Prvý stupeň základného štúdia sa člení na prvú časť, ktorá má najviac štyri ročníky, a na druhú časť, ktorá má najviac päť ročníkov.“.
6.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Poradnými a iniciatívnymi orgánmi riaditeľa školy sú pedagogická rada a umelecká rada. Poradným a iniciatívnym orgánom riaditeľa školy môže byť aj predmetová komisia.“.
7.
V § 3 ods. 3 sa za slovo „komisií“ vkladá čiarka a slová „ak v škole pôsobia,“.
8.
V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „O činnosti predmetovej komisie sa vedie zápisnica.“.
9.
V § 3 sa vypúšťa odsek 5.
10.
V § 4 ods. 3 sa slová „Žiak alebo zákonný zástupca“ nahrádzajú slovami „Plnoletý žiak, alebo ak ide o neplnoletého žiaka, rodič, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zákonný zástupca“)“.
11.
V § 5 ods. 1 prvá veta znie: „Prihláška na štúdium sa podáva v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na formulári schválenom ministerstvom školstva.“.
12.
V § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „príslušného školského roka“.
13.
Nadpis nad § 8 znie: „Hodnotenie žiaka“.
14.
Nadpisy § 8 a 9 sa vypúšťajú.
15.
V § 8 ods. 1 sa slovo „klasifikuje“ nahrádza slovami „hodnotí formou klasifikácie klasifikačnými“.
16.
V § 8 odsek 5 znie:
„(5)
Žiak neprospel, ak je aj po opravnej skúške z niektorého povinného vyučovacieho predmetu hodnotený 4. stupňom – neuspokojivý.“.
17.
V § 8 ods. 6 sa slovo „tlačive“ nahrádza slovom „formulári“.
18.
V § 8 ods. 7 a § 9 ods. 8 sa slovo „neklasifikuje“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „nehodnotí“ v príslušnom tvare.
19.
V § 9 ods. 1, ods. 3 tretej vete a ods. 5 prvej vete sa slovo „klasifikácia“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „hodnotenie“ v príslušnom tvare.
20.
V § 9 ods. 1 a 2 sa slová „súhrnná klasifikácia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „súhrnné hodnotenie“ v príslušnom tvare.
21.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Ak nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne na konci prvého polroka, riaditeľ školy určí náhradný termín na jeho hodnotenie tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Za klasifikáciu žiaka do určeného termínu zodpovedá príslušný pedagogický zamestnanec vyučujúci daný predmet a triedny učiteľ. Ak nemožno žiaka hodnotiť za prvý polrok ani v náhradnom termíne, žiak sa za prvý polrok nehodnotí.“.
22.
V § 9 ods. 4 sa vypúšťajú slová „zo závažných dôvodov“ a slová „klasifikovať a následne“.
23.
V § 9 ods. 5 sa slová „siedmich dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie,“ nahrádzajú slovami „troch pracovných dní odo dňa prevzatia výpisu hodnotenia prospechu žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia“.
24.
V § 9 ods. 7 sa vypúšťajú slová „klasifikácie a“.
25.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Žiak, ktorý je na konci druhého polroka hodnotený z niektorého predmetu okrem hlavného predmetu klasifikačným stupňom neuspokojivý, môže vykonať opravnú skúšku.“.
26.
V § 10 ods. 2 prvá veta znie: „Opravné skúšky sa konajú v posledný týždeň mesiaca august príslušného školského roka.“.
27.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Vysvedčenie
(1)
V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka sa vydáva výpis hodnotenia vyučovacích predmetov žiaka za prvý polrok, ktorý nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na žiadosť plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu.
(2)
V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva vysvedčenie, ktoré obsahuje súhrnné hodnotenie vyučovacích predmetov žiaka za prvý polrok a druhý polrok príslušného školského roka. Na vysvedčení sa uvádza hodnotenie z predmetov uvedených vo vzdelávacom programe príslušného umeleckého odboru vzdelávania podľa príslušného ročníka, ktorý žiak navštevoval, a jeho celkové hodnotenie v príslušnom školskom roku.
(3)
Žiakovi, ktorému sa na základe vykonanej komisionálnej skúšky povolil postup do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, sa na vysvedčení uvedie „Žiakovi sa na základe komisionálnej skúšky povoľuje postup do ... ročníka ... časti ... stupňa základného štúdia.“.
(4)
Žiakovi, ktorého nebolo možné hodnotiť na konci školského roka ani v náhradnom termíne, sa na vysvedčení uvedie „Žiak nebol hodnotený a opakuje ročník.“.
(5)
Záverečné vysvedčenie sa vydáva po ukončení prvej časti prvého stupňa základného štúdia, druhej časti prvého stupňa základného štúdia, druhého stupňa základného štúdia a po ukončení štúdia pre dospelých. Na záverečnom vysvedčení žiaka, ktorý úspešne absolvoval prvú časť prvého stupňa základného štúdia, sa uvedie „Žiak získal primárne umelecké vzdelanie“. Na záverečnom vysvedčení žiaka, ktorý úspešne absolvoval druhú časť prvého stupňa základného štúdia, sa uvedie „Žiak získal nižšie sekundárne umelecké vzdelanie“.“.
28.
V § 12 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „klasifikuje“ nahrádza slovom „hodnotí“.
29.
V § 12 ods. 1 písm. f) sa slová „3 a 4“ nahrádzajú číslom „5“ a číslo „5“ sa nahrádza číslom „7“.
30.
V § 12 ods. 3 sa slová „podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v“ nahrádzajú slovami „klasifikačnými stupňami podľa“.
31.
V § 13 písm. a) sa slová „ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti organizovanej“ nahrádzajú slovami „ostatnom výchovno-vzdelávacom procese organizovanom“.
32.
V § 13 písm. b) sa slovo „poverení“ nahrádza slovom „určení“.
33.
Slovo „klasifikovaný“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky okrem § 11 ods. 4 nahrádza slovom „hodnotený“ v príslušnom tvare.
34.
Slovo „odbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky okrem § 2 ods. 1 a § 11 ods. 2 nahrádza slovami „odbor vzdelávania“ v príslušnom tvare.
35.
Slová „výchovno-vzdelávacia činnosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky okrem § 13 písm. a) nahrádzajú slovami „výchovno-vzdelávací proces“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Branislav Gröhling v. r.