52/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

52
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 1. februára 2021,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii
v znení vyhlášky č. 163/2013 Z. z.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 40 písm. c) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii v znení vyhlášky č. 163/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo dňa 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 3 ods. 3 písmená c) a d) znejú:
„c)
kópia osvedčenia zodpovednej osoby o odbornej spôsobilosti podľa § 32 zákona a kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti4) vedúceho zamestnanca, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie tejto práce, alebo zamestnanca, ktorý túto prácu vykonáva, na prácu s chemickými látkami a zmesami klasifikovanými2) ako toxické alebo veľmi toxické,
d)
plán overovacích pokusov v listinnej podobe a v elektronickej podobe; plán overovacích pokusov nepredkladá žiadateľ o recertifikáciu ani žiadateľ, ktorý zamestnáva osobu, ktorá je určená za zodpovednú osobu podľa odseku 1 pre požadovanú skupinu plodín a požadovanú skupinu prípravkov, ak táto osoba uvedenú činnosť vykonáva nepretržite od dátumu svojho určenia za zodpovednú osobu,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2021.
Ján Mičovský v. r.