516/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2021 do 31.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

516
ZÁKON
zo 14. decembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
26.
V § 80e odsek 2 znie:
„(2)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktorým boli vydané povolenia na odber podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom do 14. marca 2018, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 15. marca 2018, sú povinné do 31. decembra 2022 požiadať o ich prehodnotenie, inak tieto povolenia strácajú platnosť.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2021 okrem čl. I bodov 1 až 13, 15 až 19, 21 až 87, 89 až 112, 114 a 115, čl. II bodov 1 až 25 a 27 až 29 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022 a čl. I bodov 14, 20, 88 a 113, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.