515/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

515
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 788
z 22. decembra 2021
k návrhu na doplnenie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Číslo: 30289/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva


Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na doplnenie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;


B. dopĺňa
B.1. s účinnosťou od 23. decembra 2021 v prílohe uznesenia vlády SR č. 772 zo 14. decembra 2021 písmeno s), ktoré znie:
s) predajne potravín vrátane ambulantného predaja potravín.“;


C. ukladá
predsedovi vlády
C.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
C.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.


Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR