514/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

514
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2021,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 156/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 411/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 13 až 16, ktoré znejú:
„(13)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona možno na účel podľa odseku 7 v čase krízovej situácie v rozpočtovom roku 2021 jednorazovo poskytnúť vo výške celkovej ceny práce 473,20 eura na zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky oprávnenej cieľovej skupiny podľa oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na mimoriadnu finančnú podporu v rámci národného projektu podľa osobitného predpisu,2c) zameraného na poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za obdobie druhej vlny pandémie, v súvislosti s ktorou bola vyhlásená krízová situácia (ďalej len „žiadosť o príspevok z národného projektu“) zverejnenom na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, a ktorý je zároveň zamestnancom
a)
poskytovateľa sociálnej služby2a),
b)
centra pre deti a rodiny, okrem centra pre deti a rodiny, ktorého zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
c)
subjektu zapojeného do národného projektu, ktorého obsahom je podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce alebo terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
(14)
Žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa odseku 13 doručuje jednu žiadosť za všetky
a)
druhy sociálnych služieb, ktoré poskytuje, ak je poskytovateľ sociálnych služieb,
b)
opatrenia vykonávané v centre pre deti a rodiny, ak je centrom pre deti a rodiny,
c)
aktivity vykonávané v rámci národného projektu, ak je subjektom zapojeným do národného projektu, ktorého obsahom je podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce alebo terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
(15)
Za žiadosť o dotáciu podľa odseku 13 sa považuje žiadosť o príspevok z národného projektu postúpená ministerstvu, ktorá bola doručená v termíne do 17. decembra 2021 príslušnému úradu.
(16)
Ak ministerstvo schváli dotáciu podľa odseku 13, vyplatí ju na účet žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky do piatich pracovných dní od zverejnenia schválenej žiadosti na webovom sídle ministerstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:
2c) § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.