503/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

503
ZÁKON
z 25. novembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z. a zákona č. 309/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienky poskytovania finančnej pomoci podľa § 12a“.
2.
§ 3 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
účastníkom trhu osoba, ktorá vstupuje na trh s poľnohospodárskou komoditou, poľnohospodárskym výrobkom alebo potravinou vyrobenou z poľnohospodárskej komodity ako výrobca, spracovateľ alebo obchodník na ktorejkoľvek úrovni,
k)
monitorovaním trhu získavanie údajov, ktoré sa týkajú poľnohospodárskej komodity, poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vyrobenej z poľnohospodárskej komodity, od účastníka trhu, a to najmä údajov o cenách, výrobe a použití, množstvách, zásobách, predaji, vývoze a dovoze poľnohospodárskej komodity, poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vyrobenej z poľnohospodárskej komodity, a o zmluvných vzťahoch podľa osobitných predpisov,12a) ktorých predmetom je poľnohospodárska komodita, poľnohospodársky výrobok alebo potravina vyrobená z poľnohospodárskej komodity.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) Napríklad čl. 223 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, prílohy I až III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4. 7. 2017) v platnom znení.“.
3.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
je poskytovateľom finančnej pomoci podľa § 12a.“.
4.
V § 10 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
monitoruje trh,“.
5.
V § 10 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:
„h)
spracúva a uchováva údaje získané pri monitorovaní trhu; spracované údaje
1.
poskytuje ministerstvu pôdohospodárstva,
2.
poskytuje Komisii v rozsahu, spôsobom a v lehote podľa osobitných predpisov,33a)
3.
zverejňuje na svojom webovom sídle formou cenových prehľadov a správ,
i)
vykonáva kontrolu úplnosti a správnosti údajov získaných pri monitorovaní trhu (ďalej len „kontrola poskytnutých údajov“),“.
Doterajšie písmená h) až t) sa označujú ako písmená j) až v).
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
33a) Napríklad čl. 11 a 12 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1185 v platnom znení.“.
6.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Finančná pomoc
(1)
Finančnou pomocou je pomoc na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
(2)
Finančná pomoc sa realizuje opatreniami štátnej pomoci a opatreniami minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov;58a) finančnú pomoc môže ministerstvo pôdohospodárstva poskytnúť zo štátnych finančných aktív alebo zo svojej rozpočtovej kapitoly.
(3)
Schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci pre opatrenie podľa odseku 2 môže administrovať fond spravovaný akciovou spoločnosťou so 100 % priamou alebo nepriamou majetkovou účasťou štátu založenou na účely podpory verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch Slovenskej republiky (ďalej len „administrátor schémy“). Vykonávateľom schémy štátnej pomoci alebo schémy minimálnej pomoci pri poskytovaní finančnej pomoci (ďalej len „vykonávateľ schémy“) je banka alebo pobočka zahraničnej banky.58b)
(4)
Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi,58c) podmienkami ustanovenými v odsekoch 5 až 12, schémou štátnej pomoci alebo schémou minimálnej pomoci, zmluvou uzatvorenou medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom schémy a zmluvou uzatvorenou medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy.
(5)
Administrátor schémy a vykonávateľ schémy vykonávajú úlohy spojené s poskytovaním finančnej pomoci v mene poskytovateľa finančnej pomoci.
(6)
Finančná pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi o finančnú pomoc, ktorým je osoba, ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právne postavenie a spôsob financovania podľa osobitného predpisu.53)
(7)
Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme
a)
záruky za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc; táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu,58d)
b)
odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc,
c)
úhrady úroku alebo časti úroku z úveru poskytnutého vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc.
(8)
Záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, za ktorý sa má záruka poskytnúť, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere, za ktorý sa má záruka poskytnúť, vykonávateľ schémy spoľahlivo zistí, že
a)
voči žiadateľovi o finančnú pomoc neeviduje
1.
Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom, na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní, alebo
2.
zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
b)
voči žiadateľovi o finančnú pomoc nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
c)
žiadateľ o finančnú pomoc spĺňa ďalšie podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci alebo schéme minimálnej pomoci alebo určené vykonávateľom schémy.
(9)
Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 8 je žiadateľ o finančnú pomoc povinný predložiť vykonávateľovi schémy požadované doklady.
(10)
Na záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) sa vzťahujú § 303 až 312 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu.58e)
(11)
Finančnú pomoc poskytovanú vo forme podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) možno poskytnúť, ak žiadateľ o finančnú pomoc počas určenej doby splácania úveru podľa zmluvy o úvere, vo vzťahu ku ktorému sa má poskytnúť finančná pomoc, riadne a včas spláca dohodnuté splátky istiny úveru a úroku z úveru.
(12)
Ministerstvo pôdohospodárstva ručí za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 7 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom schémy a medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58e znejú:
58a) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 702/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 717/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 369, 24. 12. 2014) v platnom znení.
58b) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
58c) Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1. 7. 2014) v platnom znení.
Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry (2015/C 217/01) (Ú. v. EÚ C 217, 2. 7. 2015) v platnom znení.
Zákon č. 358/2015 Z. z.
58d) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
58e) Čl. 213 a 214 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.“.
7.
V § 13 ods. 4 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „a v prípade zistenia nezrovnalosti podľa osobitných predpisov,60a) je povinná ju predložiť aj orgánu, ktorý zabezpečuje ochranu finančných záujmov Európskej únie.60b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60a a 60b znejú:
60a) Čl. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).
Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1975 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).
60b) § 5 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z.“.
8.
V § 13 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v prípade zistenia nezrovnalosti podľa osobitných predpisov,60a) je povinné ju predložiť aj orgánu, ktorý zabezpečuje ochranu finančných záujmov Európskej únie.60b)“
9.
V citácii poznámky pod čiarou k odkazu 63 sa slová „Čl. 6“ nahrádzajú slovami „Čl. 5“.
10.
V § 13 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „maximálne do dvojnásobku sumy zistenej nezrovnalosti uvedenej v správe o zistenej nezrovnalosti podľa odseku 7 písm. g).“.
11.
V § 13 ods. 14 úvodnej vete sa vypúšťa odkaz „68)“ nad slovom „únie“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68 sa vypúšťa.
12.
V § 13 ods. 14 písm. a) sa slová „osobitného predpisu,69)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,60a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 sa vypúšťa.
13.
V § 18 ods. 1 sa za slovo „prijímateľa“ vkladajú slová „vrátane práva užívania k poľnohospodárskej ploche“.
14.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Monitorovanie trhu
(1)
Údaje, ktoré platobná agentúra získava pri monitorovaní trhu, je účastník trhu povinný poskytnúť platobnej agentúre bezodplatne.
(2)
Monitorovanie trhu sa uskutočňuje vždy najmenej v rozsahu potrebnom na riadne splnenie informačnej povinnosti členského štátu voči Komisii podľa osobitných predpisov.33a)
(3)
Platobná agentúra zabezpečuje ochranu a integritu údajov, ktoré jej pri monitorovaní trhu poskytuje účastník trhu.
(4)
Platobná agentúra spracúva a uchováva údaje, ktoré jej pri monitorovaní trhu poskytuje účastník trhu, prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu.88a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie:
88a) § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
15.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Kontrola poskytnutých údajov
(1)
Platobná agentúra vykonáva kontrolu poskytnutých údajov u účastníka trhu porovnaním údajov poskytnutých účastníkom trhu platobnej agentúre pri monitorovaní trhu s údajmi v účtovnej dokumentácii tohto účastníka trhu.
(2)
Na výkon kontroly poskytnutých údajov sa vzťahuje primerane osobitný predpis o kontrole v štátnej správe.88b)
(3)
Náklady, ktoré účastníkovi trhu vznikli v súvislosti s výkonom kontroly poskytnutých údajov, znáša účastník trhu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88b znie:
88b) § 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 26 ods. 11 sa slová „§ 34 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 8“.
17.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťajú slová „plnenie ustanovených podmienok111) a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 111 sa vypúšťa.
18.
V § 34 ods. 1 sa slová „odsek 7“ nahrádzajú slovami „odsek 8“.
19.
V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej, ktorým sa žiadateľovi nevyhovuje v plnom rozsahu, nemá odkladný účinok.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
20.
V § 34 ods. 9 písm. c) sa slová „odsek 4“ nahrádzajú slovami „odsek 5“.
21.
V § 34 ods. 9 písm. f) sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
22.
V § 34 ods. 9 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
23.
V § 37 ods. 1 písm. a) sa slová „informácie podľa § 20 ods. 2“ nahrádzajú slovami „platobnej agentúre údaje podľa § 20 ods. 1“.
24.
V § 37 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
poskytne platobnej agentúre nesprávne údaje alebo neúplné údaje podľa § 20 ods. 1,“.
25.
V § 37 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa § 20a“.
26.
V § 39 ods. 2 sa slová „od termínu určeného“ nahrádzajú slovom „určené“.
27.
V § 40 ods. 1 sa slová „odsek 2“ nahrádzajú slovami „odseky 2 a 3,“.
28.
V § 40 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 10 ods. 1 písm. t)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1 písm. v)“.
29.
V § 40 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
poskytovanie finančnej pomoci podľa § 12a.“.
30.
V § 40 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak osobitné predpisy127a) ustanovujú lehotu na poskytnutie podpory alebo jej preddavku v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, na rozhodnutie vo veci poskytnutia tejto podpory alebo preddavku sa nevzťahuje lehota ustanovená všeobecným prepisom o správnom konaní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 127a znie:
127a) Napríklad čl. 25 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150 v platnom znení, čl. 5 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 v platnom znení, čl. 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 138, 25. 5. 2017) v platnom znení.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
31.
V § 40 ods. 4 sa slová „§ 10 ods. 1 písm. s)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1 písm. u)“.
32.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Konanie o priamych podporách, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2021, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021.
(2)
Podľa § 13 ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2022 postupuje platobná agentúra aj v prípade, ak je vyplácanie podpory alebo príspevku poskytnutého podľa osobitného predpisu64) pozastavené podľa § 13 ods. 10 v znení účinnom do 31. decembra 2021.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 151/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:
„(25)
Pozemkový fond je povinný každé tri mesiace predkladať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) informáciu o uzavretých a ukončených nájomných zmluvách za predchádzajúce tri mesiace, ktorých predmetom je užívanie pozemkov podľa odseku 3. Informácia podľa prvej vety musí pri každej nájomnej zmluve obsahovať
a)
číslo nájomnej zmluvy,
b)
predmet nájmu, údaje o pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľností v rozsahu katastrálne územie, číslo listu vlastníctva, parcelné číslo, druh pozemku, výmeru pozemku a veľkosť podielu,
c)
identifikačné údaje nájomcu
1.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
d)
dátum vzniku a dátum ukončenia nájomného vzťahu.“.
2.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
㤠36a
Kontrolu činnosti pozemkového fondu podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov24a) môže z vlastného podnetu alebo z podnetu inej osoby vykonávať aj ministerstvo. Na výkon kontroly sa primerane vzťahuje osobitný predpis.24b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
24a) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 140/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 42w sa vkladá § 42x, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42x
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Pozemkový fond predloží prvú informáciu podľa § 34 ods. 25 platobnej agentúre do 31. marca 2022. Pozemkový fond v tejto informácii uvedie aj údaje o všetkých uzavretých nájomných zmluvách, ktorých predmetom je užívanie pozemkov podľa § 34 ods. 3, a ktoré neskončili do 31. marca 2022.“.
Čl. III
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č.146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 360/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 368/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 26 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Rozpočtová organizácia, ktorou je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, môže vstupovať do úverových a pôžičkových vzťahov, ak koná podľa osobitného predpisu.37aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37aa znie:
37aa) Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.