497/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

497
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 2. decembra 2021
o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa upravené podľa § 8 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:
a)
suma podľa § 8 ods. 1 prvej vety zákona je 25,88 eura,
b)
suma podľa § 8 ods. 1 druhej vety zákona je 106,33 eura,
c)
suma podľa § 8 ods. 2 zákona je 12,14 eura.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 383/2020 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Milan Krajniak v. r.