Predpis bol zrušený predpisom 444/2022 Z. z.

496/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

496
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 2. decembra 2021
o ustanovení súm rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy rodičovského príspevku upravené podľa § 4 ods. 6 zákona sa ustanovujú takto:
a)
suma podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona je 280 eur,
b)
suma podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona je 383,80 eura.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 382/2020 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Milan Krajniak v. r.