478/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

478
ZÁKON
z 30. novembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z. a zákona č. 453/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 sa slová „§ 33a až 33j“ nahrádzajú slovami „§ 33a, § 33b“.
2.
Nadpis nad § 33a sa vypúšťa.
3.
§ 33a a 33b vrátane nadpisov znejú:
㤠33a
Vymenovanie do funkcie a zánik výkonu funkcie prezidenta Policajného zboru
(1)
Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister.
(2)
Minister predloží kandidáta na funkciu prezidenta Policajného zboru výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“) na verejné vypočutie pred jeho vymenovaním do funkcie prezidenta Policajného zboru.
(3)
Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto
a)
je alebo bol príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov,
b)
nebol odsúdený za spáchanie trestného činu,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
získal špecializované policajné vzdelanie a
e)
bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným.
(4)
Ak je kandidátom na funkciu prezidenta Policajného zboru bývalý príslušník Policajného zboru, musí ku dňu vymenovania do funkcie prezidenta Policajného zboru spĺňať podmienky prijatia do služobného pomeru a podmienky zaradenia do stálej štátnej služby.
(5)
Ministerstvo požiada pre prezidenta Policajného zboru, ktorý nemá bezpečnostnú previerku stupňa utajenia Prísne tajné, o jej vykonanie do 30 dní od jeho vymenovania.
(6)
Výkon funkcie prezidenta Policajného zboru zaniká
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
skončením služobného pomeru.
(7)
Minister odvolá prezidenta Policajného zboru z funkcie, ak
a)
nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov,
b)
bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
d)
bol odsúdený za spáchanie trestného činu,
e)
sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia,
f)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta,
g)
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo
h)
do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.
(8)
Minister môže odvolať prezidenta Policajného zboru z funkcie aj bez uvedenia dôvodu.
§ 33b
Vymenovanie do funkcie a zánik výkonu funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby
(1)
Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na návrh ministra.
(2)
Minister predloží kandidáta na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby výboru pre obranu a bezpečnosť na verejné vypočutie pred predložením návrhu na jeho vymenovanie na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vláde.
(3)
Do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby možno vymenovať len toho, kto
a)
je alebo bol príslušníkom Policajného zboru,
b)
nebol odsúdený za spáchanie trestného činu,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
bol spolu najmenej desať rokov v služobnom pomere
1.
príslušníka Policajného zboru v inšpekčnej službe alebo v službe kriminálnej polície,
2.
príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže ako poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo
3.
prokurátora ako prokurátor, ktorý vykonáva dozor v trestnom konaní, a
e)
bol spolu najmenej päť rokov
1.
nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý bol nadriadeným, alebo
2.
vedúcim prokurátorom.
(4)
Kandidát na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ktorý nie je príslušníkom Policajného zboru, musí ku dňu vymenovania do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby spĺňať podmienky prijatia do služobného pomeru.
(5)
Ministerstvo požiada pre riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ktorý nemá bezpečnostnú previerku stupňa utajenia Prísne tajné, o jej vykonanie do 30 dní od jeho vymenovania.
(6)
Výkon funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby zaniká
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
skončením služobného pomeru.
(7)
Vláda odvolá riaditeľa Úradu inšpekčnej služby z funkcie, ak
a)
nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov,
b)
bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
d)
bol odsúdený za spáchanie trestného činu,
e)
sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia,
f)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta,
g)
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo
h)
do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.
(8)
Vláda môže odvolať riaditeľa Úradu inšpekčnej služby z funkcie na návrh ministra aj bez uvedenia dôvodu.“.
4.
§ 33c až 33j vrátane nadpisu nad § 33f sa vypúšťajú.
5.
V § 35 odsek 2 znie:
„(2)
Ak si to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže minister previesť nadriadeného na základe odôvodneného návrhu nadriadeného v priamej riadiacej pôsobnosti ministra na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby a ak to nie je možné, preložiť nadriadeného na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu; ak ide o nadriadeného v priamej riadiacej pôsobnosti ministra, môže tak minister urobiť aj bez návrhu. Previesť alebo preložiť podľa predchádzajúcej vety nemožno prezidenta Policajného zboru, riaditeľa Úradu inšpekčnej služby a nadriadeného Zboru väzenskej a justičnej stráže okrem nadriadeného v priamej riadiacej pôsobnosti ministra spravodlivosti Slovenskej republiky.“.
6.
V § 43 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „uplynutím funkčného obdobia alebo“ a slová „§ 33f ods. 1“ sa nahrádzajú slovami „§ 33b ods. 1“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.