476/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

476
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 772
zo 14. decembra 2021
k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: 29085/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva


Vláda


A. schvaľuje
A.1. návrh na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

B. obmedzuje
B.1. s účinnosťou od 17. decembra 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 17. decembra 2021 v čase od 20.00 hod. do 05.00 hod. nasledujúceho dňa do odvolania, najneskôr však do 9. januára 2022, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje:
1.
na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti, a cestu späť,
2.
na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta uvedených v prílohe tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť,
3.
na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
4.
na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
5.
na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cestu späť,
6.
na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu na účel poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
7.
na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia,
8.
na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť,
9.
na cestu na účel účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone, ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19, podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a cestu späť,
10.
na cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť,
B.2. s účinnosťou od 17. decembra 2021, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom pobytu iných osôb ako osôb v režime očkovaná alebo prekonaná ochorenie COVID-19 alebo testovaná, podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, v IC vlakoch, v rýchlikoch a diaľkových linkách autobusov;

C. zakazuje
C.1. s účinnosťou od 17. decembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

D. ukladá
ministrovi dopravy a výstavby
D.1. zabezpečiť možnosť testovania na ochorenie COVID-19 na medzinárodných civilných letiskách,

predsedovi vlády
D.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne

ministerke kultúry
D.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne

E. rozhodla
E.1. že úlohy podľa bodu B.1. a B.2. uznesenia vlády SR č. 665 z 18. novembra 2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.3) a opatrenia vzťahujúce sa na obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí prijaté na základe úlohy D.1. uznesenia vlády SR č. 665 z 18. novembra 2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.3) sa počas zákazu vychádzania podľa bodu B.1. tohto uznesenia neuplatňujú.


Vykonajú: členovia vlády

Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR
Príloha k uzneseniu vlády SR č. 772/2021
Maloobchodné predajne, maloobchodné prevádzky a iné zariadenia, na cestu do ktorých sa v rozsahu nevyhnutnom na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb udeľuje výnimka zo zákazu vychádzania podľa bodu B.1 bodu 2. uznesenia vlády, sú:
a)
prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne1) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktoré sú indikované zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,2)
b)
lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
c)
predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
d)
predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,
e)
práčovne a čistiarne odevov,
f)
čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
g)
pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
h)
služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta,
i)
taxislužby pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,
j)
advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
k)
zberné dvory,
l)
služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania,
m)
zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,
n)
obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,
o)
prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania na účel návštevy zdravotníckeho zariadenia za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime očkované, testované alebo prekonali ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,
p)
prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon hromadných podujatí podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,
q)
prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,
r)
prevádzky lanových dráh a vlekov za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR.
1)
§ 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.