469/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

469
ZÁKON
z 9. decembra 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z., zákona č. 156/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 353/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 47/2021 Z. z., zákona č. 57/2021 Z. z., zákona č. 115/2021 Z. z., zákona č. 279/2021 Z. z. a zákona č. 412/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 30s sa vkladá § 30t, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30t
Finančná pomoc pre seniorov
(1)
Na podporu protipandemických opatrení poskytuje ministerstvo financií finančnú pomoc pre seniorov vo výške podľa odseku 2 pre jednu fyzickú osobu, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a)
do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov,
b)
má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
absolvovala očkovanie na území Slovenskej republiky proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2
1.
posilňovacou dávkou očkovacej látky do 31. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022 alebo
2.
druhou dávkou očkovacej látky od 30. júna 2021 do 31. decembra 2021 alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022 alebo
3.
prvou dávkou očkovacej látky od 25. novembra 2021 do 31. decembra 2021 alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022 alebo
4.
jednodávkovou očkovacou látkou do 31. decembra 2021, ak do 1. marca 2022 absolvovala očkovanie posilňovacou dávkou očkovacej látky.
(2)
Ak ide o fyzickú osobu, ktorá absolvovala očkovanie
a)
podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 300 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. c) druhého bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. c) tretieho bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. c) štvrtého bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur.
(3)
Na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov možno používať údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií. Národné centrum zdravotníckych informácií je povinné poskytnúť ministerstvu financií údaje v rozsahu podľa odseku 4. Pre posúdenie splnenia podmienok podľa odseku 1 sú záväzné údaje uvedené v databáze Národného centra zdravotníckych informácií.
(4)
Na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov ministerstvo financií môže získavať a spracovávať údaje o fyzickej osobe podľa odseku 1 v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, dátum absolvovania príslušnej dávky očkovacej látky potrebnej na poskytnutie finančnej pomoci pre seniorov a dátum registrácie na očkovanie na účely posúdenia splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. c).
(5)
Finančnú pomoc pre seniorov môže poskytovať ministerstvo financií prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej služby;51af) na tento účel ministerstvo financií uzatvorí s poskytovateľom univerzálnej služby dohodu o spolupráci.
(6)
Poskytnutie finančnej pomoci pre seniorov sa považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu.51ae)
(7)
Vláda môže nariadením na účely splnenia podmienok podľa odseku 1 ustanoviť predĺženie lehôt na absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 alebo predĺženie lehôt na registráciu na takéto očkovanie, najviac však o osem týždňov, vrátane ustanovenia podmienok predĺženia lehôt na absolvovanie takéhoto očkovania alebo na takúto registráciu.
(8)
Ministerstvo financií je oprávnené činnosti súvisiace s poskytovaním finančnej pomoci pre seniorov zabezpečiť prostredníctvom poverenej osoby, ktorou môže byť len právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva financií; na tieto účely je poverená osoba oprávnená získavať a spracovávať údaje v rozsahu podľa odseku 4.
(9)
Finančnú pomoc pre seniorov podľa odseku 2 nemožno poskytovať v súbehu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51af znie:
51af) § 3 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Za § 33a sa vkladá § 33b, ktorý znie:
㤠33b
(1)
Počas obdobia pandémie možno bežné výdavky rozpočtované v rozpočtovom roku 2021 na podporu poskytovanú z výdavkov štátneho rozpočtu na riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu,54c) ktoré neboli z výdavkov štátneho rozpočtu poskytnuté do 31. decembra 2021, použiť až do 31. decembra 2022; tieto výdavky viaže ministerstvo financií na základe oznámenia príslušného správcu kapitoly. Ministerstvo financií povolí v roku 2022 prekročenie limitu výdavkov o sumu takto viazaných prostriedkov.
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu o úprave schodku štátneho rozpočtu54d) sa rovnako uplatnia aj na prostriedky podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 54c a 54d znejú:
54c) § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
54d) § 8 ods. 7 a 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 468/2010 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.