468/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

468
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. decembra 2021,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 8c sa vkladá § 8d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8d
Prechodné ustanovenie k poskytovaniu pomoci na vykonávanie školského programu v školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2021
Ovocie a zelenina, ktorými sú ovocné šťavy alebo zeleninové šťavy s číselným kódom položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou 2009, pod ktorú sa toto ovocie a zelenina zaraďuje, dodávané alebo distribuované v školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2021, spôsobom, akým sa dodáva alebo distribuuje školské ovocie a zelenina v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) alebo písm. c), vo veľkosti balenia výrobku s objemom presahujúcim
a)
0,2 l a nedosahujúcim 1 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 pätnástej položke,
b)
1 l a nedosahujúcim 3 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 šestnástej položke,
c)
3 l a nedosahujúcim 5 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 sedemnástej položke,
d)
5 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 osemnástej položke.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.