464/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

464
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 1. decembra 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z. a vyhlášky č. 169/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 5 sa slová „a h)“ nahrádzajú slovami „až i)“.
2.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
platnosti certifikovaného systému protikorupčného manažérstva.“.
3.
V § 6 ods. 2 písm. h) tretí bod znie:
„3.
identifikácia webového sídla, ktoré poskytne odčítaný údaj z odometra,“.
4.
V § 6 ods. 2 písm. h) šiestom bode sa slová „oprava vozidla, údržba vozidla, prehliadka vozidla, ohliadka vozidla“ nahrádzajú slovami „ponuka na odkúpenie vozidla alebo predaj vozidla na webovom sídle“.
5.
V § 6 ods. 2 písm. h) sa vypúšťa ôsmy bod.
6.
V § 6 ods. 2 písm. j) šiestom bode sa za slovo „najmä“ vkladajú slová „ponuka na odkúpenie vozidla,“.
7.
V § 6 ods. 2 písmeno m) znie:
„m)
§ 48 ods. 3 písm. m) zákona v rozsahu
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá odčíta údaj z odometra,
4.
odčítaný údaj z odometra,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä úprava softvéru riadiacej jednotky vozidla,
7.
dátum úpravy riadiacej jednotky vozidla,
8.
fotografia odometra,
9.
fotografia výrobného štítku vozidla,“.
8.
V § 6 ods. 3 písmená f) a g) znejú:
„f)
osobám uvedeným v § 48 ods. 3 písm. g), i) až l) a n) až r) zákona vo forme výpisu,
g)
osobám uvedeným v § 48 ods. 3 písm. h) zákona vo forme výpisu, ak posledný záznam v registri prevádzkových záznamov vozidiel vykonaný fyzickým odčítaním nie je starší ako tri mesiace; prístupové práva do výpisu sa poskytnú len používateľovi webového sídla,“.
9.
V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h)
poskytnúť technikovi kontroly originality
1.
vzory vyhotovení, miesta umiestnení a ochranné prvky identifikátorov a výrobných štítkov kontrolovaných vozidiel a zaznamenať výkon kontroly originality na spätné overenie,
2.
vzory dokladov vozidla kontrolovaných vozidiel s umiestnením a vyhotovením ochranných prvkov a zaznamenať výkon kontroly originality na spätné overenie,
3.
výbavu vozidla viazanú na identifikačné číslo vozidla VIN kontrolovaného vozidla,
i)
zabezpečiť overenie údajov vozidla a dokladov vozidla v informačných systémoch podľa § 76 ods. 3 zákona,
j)
zabezpečiť poskytnutie údajov do informačného systému evidencie vozidiel, jednotného informačného systému v cestnej doprave a do registra prevádzkových záznamov.“.
10.
V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno p).
11.
V § 23 ods. 5 sa za slovo „likvidáciu“ vkladá čiarka a slová „ktorá vydá potvrdenie o prijatí znehodnotených alebo zničených tlačív dokladov a pečiatok“.
12.
V § 42 ods. 2 a 5 sa za slová „na papieri“ vkladá slovo „najmenej“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.
Andrej Doležal v. r.