463/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

463
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 1. decembra 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. h) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z., vyhlášky č. 425/2019 Z. z. a vyhlášky č. 404/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 5 sa slová „a o)“ nahrádzajú slovami „až q)“.
2.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
platnosti certifikovaného systému protikorupčného manažérstva.“.
3.
V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenami g) až o), ktoré znejú:
„g)
zabezpečiť automatizované vyhodnotenie výsledku emisnej kontroly na základe zaznamenaných chýb,
h)
zabezpečiť odosielanie údajov potrebných na výkon emisnej kontroly z celoštátneho informačného systému do meracích zariadení, pri ktorých sa takýto prenos údajov požaduje,
i)
zabezpečiť zber snímok stavu odometra, identifikačného čísla vozidla VIN vrátane atribútov GPS súradnice, dátum a čas vytvorenia snímky z mobilného zariadenia,
j)
zabezpečiť prenos snímok z celoštátneho informačného systému do celoštátneho informačného systému technických kontrol,
k)
zabezpečiť zápis údajov z celoštátneho informačného systému do registra prevádzkových záznamov vozidiel,
l)
zabezpečiť vyhľadanie údajov o vozidle z jednotného informačného systému v cestnej doprave,
m)
zabezpečiť zápis údajov o emisnej kontrole do jednotného informačného systému v cestnej doprave,
n)
zabezpečiť evidenciu príjmu, pohybov a výdaja tlačív dokladov a neumožniť oprávnenej osobe emisnej kontroly príjem tlačív dokladov, ktoré jej nie sú pridelené technickou službou,
o)
zabezpečiť evidenciu príjmu, pohybov a výdaja emisných plakiet.“.
4.
V § 23 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak vonkajší priestor zriadi oprávnená osoba emisnej kontroly na existujúcom pracovisku, počiatočné overenie podľa § 2 ods. 1 písm. b) sa nevykoná; plnenie podmienok sa overí pri najbližšom priebežnom overení podľa § 3.“.
5.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno p).
Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno p).
6.
V § 30 ods. 5 sa za slovo „likvidáciu“ vkladá čiarka a slová „ktorá vydá potvrdenie o prijatí znehodnotených alebo zničených tlačív dokladov a pečiatok“.
7.
V § 47 ods. 12 písm. b) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „ak výrobca vozidla určí hodnotu menej ako 0,1 m-1, za emisný limit pre emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov (dymivosť) sa považuje hodnota 0,1 m-1“.
8.
V § 55 odsek 2 znie:
„(2)
Vozidlo sa považuje za „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak emisná kontrola
a)
je vykonaná v ustanovenom rozsahu a pri emisnej kontrole je zistená aspoň jedna vážna chyba a nie je zistená žiadna nebezpečná chyba alebo
b)
nie je vykonaná v ustanovenom rozsahu a nie je zistená žiadna nebezpečná chyba; to sa nevzťahuje na ukončenie emisnej kontroly podľa § 53 ods. 4.“.
9.
V § 55 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
10.
Doterajší text prílohy č. 14 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1717 z 9. júla 2021, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ, pokiaľ ide o aktualizáciu určitých označení kategórie vozidiel a doplnenie systému eCall do zoznamu kontrolovaných položiek, metód kontrol, príčin porúch a hodnotenie chýb v prílohe I a prílohe III k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 342, 27. 9. 2021).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2021 okrem bodu 10, ktorý nadobúda účinnosť 27. septembra 2022.
Andrej Doležal v. r.