462/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

462
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 1. decembra 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. g) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z., vyhlášky č. 423/2019 Z. z. a vyhlášky č. 403/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 5 sa slová „a n)“ nahrádzajú slovami „až p)“.
2.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
platnosti certifikovaného systému protikorupčného manažérstva.“.
3.
V § 9 sa odsek 4 dopĺňa písmenami g) až o), ktoré znejú:
„g)
zabezpečiť import procesov meraných fyzikálnych veličín z výstupov z valcovej skúšobne bŕzd do celoštátneho informačného systému a export údajov potrebných na umožnenie merania konkrétneho vozidla zaevidovaného v celoštátnom informačnom systéme do valcovej skúšobne bŕzd,
h)
zabezpečiť snímanie a zber série statických obrazových záznamov grafického obsahu zobrazovacej jednotky valcovej skúšobne bŕzd počas uskutočnenia merania,
i)
zabezpečiť zber údajov o priebehu jazdnej skúšky, GPS súradnice jednotlivých nameraných hodnôt a výsledkov merania zbrzdenia z mobilného zariadenia na meranie zbrzdenia,
j)
zabezpečiť zber snímok stavu odometra, identifikačného čísla vozidla VIN vrátane atribútov GPS súradnice, dátum a čas vytvorenia snímky z mobilného zariadenia,
k)
zabezpečiť načítanie údajov z elektronických systémov vozidla získaných v predpísanom rozsahu cez OBD rozhranie vozidla z mobilného zariadenia,
l)
zabezpečiť zber snímok z kamier monitorovacieho záznamového zariadenia stanice technickej kontroly,
m)
zabezpečiť vyhľadanie údajov o vozidle z jednotného informačného systému v cestnej doprave,
n)
zabezpečiť zápis údajov o technickej kontrole do jednotného informačného systému v cestnej doprave,
o)
zabezpečiť zápis údajov z celoštátneho informačného systému do registra prevádzkových záznamov vozidiel.“.
4.
V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno p).
Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno p).
5.
V § 26 ods. 5 sa za slovo „likvidáciu“ vkladá čiarka a slová „ktorá vydá potvrdenie o prijatí znehodnotených alebo zničených tlačív dokladov a pečiatok“.
6.
V § 42 ods. 1 prvá veta znie: „Technická kontrola sa v stanici technickej kontroly vykonáva na kontrolnej linke okrem kontrolných položiek alebo ich časti, pre ktoré to ich predpísaný spôsob kontroly vyžaduje, ktoré sa môžu vykonať aj mimo nej.“.
7.
V § 46 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová „doklady podľa § 29 ods. 8“ nahrádzajú slovami „doklad podľa § 29 ods. 8 písm. b)“ a slová „emisnej kontroly“ sa nahrádzajú slovami „technickej kontroly pravidelnej“.
8.
V § 46 ods. 1 písm. a) štvrtom bode sa slová „certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy“ nahrádzajú slovami „písomný doklad o vykonaní opravy vozidla vydaný autorizovanou opravovňou alebo nezávislou opravovňou“.
9.
V § 46 ods. 1 písm. b) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a doklad o zhode s požiadavkami na konštrukciu vozidiel na prepravu nebezpečných vecí“.
10.
V § 46 ods. 6 sa slová „certifikovanom mieste opravy“ nahrádzajú slovami „autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni“ a slová „certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy po vykonaní opravy vozidla; certifikát“ sa nahrádzajú slovami „písomný doklad o vykonaní opravy vozidla vydaný autorizovanou opravovňou alebo nezávislou opravovňou, ktorá opravuje vozidlo spôsobom podľa § 47 ods. 7 zákona; doklad“.
11.
V § 52 ods. 2, 5, 8 a 11 sa za slová „na papieri“ vkladá slovo „najmenej“.
12.
Za § 56b sa vkladá § 56c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2021
Požiadavky podľa tejto vyhlášky musí spĺňať skúšobňa bŕzd do 30. júna 2022.“.
13.
V prílohe č. 1 časti B sa bod 9.1 dopĺňa bodom 9.1.49, ktorý znie:
„9.1.49
VSB musí umožniť prostredníctvom celoštátneho informačného systému snímanie a zber série statických obrazových záznamov grafického obsahu zobrazovacej jednotky riadiaceho pultu počas celého merania vo VSB.“.
14.
V prílohe č. 4 ods. 15 sa slová „3,8 m až 4,2 m“ nahrádzajú slovami „najmenej 2,5 m“.
15.
V prílohe č. 9 treťom bode sa za položku 7.12. vkladá položka 7.13., ktorá znie:
17.
Doterajší text prílohy č. 15 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1717 z 9. júla 2021, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ, pokiaľ ide o aktualizáciu určitých označení kategórie vozidiel a doplnenie systému eCall do zoznamu kontrolovaných položiek, metód kontrol, príčin porúch a hodnotenie chýb v prílohe I a prílohe III k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 342, 27. 9. 2021).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2021 okrem bodu 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022, bodu 17, ktorý nadobúda účinnosť 27. septembra 2022, a bodu 15, ktorý nadobúda účinnosť 20. mája 2023.
Andrej Doležal v. r.