460/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

460
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. decembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 401/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2019 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 105/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 402/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona“.
2.
V § 4 ods. 4 prvej vete sa za slovo „žiakov“ vkladajú slová „a účastníkov výchovy a vzdelávania“.
3.
V § 4 ods. 6 písm. c) sa za slovo „žiaci“ vkladajú slová „a účastníci výchovy a vzdelávania“.
4.
V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slová „vnútra podľa § 3 ods. 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 2 písm. a) prvého bodu“.
5.
V § 7 ods. 12 druhej vete a ods. 15, § 10 úvodnej vete a § 11 sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „regionálny úrad školskej správy“ v príslušnom tvare.
6.
V § 7 ods. 13 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Žiak školy, ktorý je zároveň dieťaťom reedukačného centra, sa započítava s koeficientom 4,4.“.
7.
V § 8 ods. 4 písm. a) prvý bod a druhý bod znejú:
„1.
dvoch tretín kapacitných možností príslušného špeciálneho výchovného zariadenia v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku,
2.
jednej tretiny kapacitných možností príslušného špeciálneho výchovného zariadenia v novom školskom roku, ktorý začal v bežnom kalendárnom roku, a“.
8.
V § 8 ods. 4 písm. b) sa slová „priemerného denného počtu detí“ nahrádzajú slovami „kapacitných možností príslušného špeciálneho výchovného zariadenia“.
9.
V § 9 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „a z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra“.
10.
V § 9 ods. 8 prvej vete sa za slovom „zákona“ vypúšťa čiarka a slová „v rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra podľa § 3 ods. 3 písm. f) zákona“.
11.
V § 10 písm. b) sa za slovo „žiaka“ vkladá čiarka a slová „ktorý sa vzdeláva v dennej forme štúdia,“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2022, okrem čl. I bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. januára 2022.
Eduard Heger v. r.