46/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

46
ZÁKON
z 28. januára 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 148/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 193/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 218/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno l) znie:
„l)
podstatná zmena je akákoľvek zmena charakteru alebo činnosti alebo rozšírenie zariadenia, ak zmena alebo rozšírenie samotné presahujú kapacitné prahové hodnoty ustanovené v prílohe č. 1,“.
2.
V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
udelí poverenie podľa § 40g ods. 2.“.
3.
§ 35 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Inšpekcia môže rozhodnúť o obmedzení činnosti v prevádzke alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej časti aj vtedy, ak prevádzka nemá právoplatné povolenie a vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1.
(6)
Na konanie o vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Rozhodnutie podľa odseku 5 nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia.“.
4.
V § 39 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „§ 29“ sa vkladá čiarka a slová „§ 35 ods. 6 a § 40g ods. 3“.
5.
Doterajší text § 40g sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 poveriť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorému bolo udelené integrované povolenie podľa § 3 ods. 3 písm. a) a c) štvrtého bodu, na prijatie a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu v súvislosti s opatreniami počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
(3)
Na konanie o vydaní poverenia podľa odseku 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.
Čl. II
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 1 písm. e) sa za slová „§ 135h ods. 4“ vkladajú slová „a 5“.
2.
V § 105 sa odsek 2 dopĺňa písmenom am), ktoré znie:
„am)
udelí poverenie podľa § 135h ods. 5.“.
3.
V § 113 sa odsek 2 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
vydanie poverenia podľa § 135h ods. 4 a 5.“.
4.
§ 135h sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo môže počas krízovej situácie poveriť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorému bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c), na prijatie a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu v súvislosti s opatreniami počas krízovej situácie.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.