454/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.2021 do 31.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

454
ZÁKON
z 2. novembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 431/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia podrobnosti o tom, čo sa rozumie nezávislosťou člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady banky.“.
2.
V § 27 ods. 3 prvej vete sa slová „štatutárneho orgánu alebo členov dozornej rady, ktorí v príslušnej banke nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu“ nahrádzajú slovami „dozornej rady“.
8.
V § 37 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
12.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Ak má banka zriadenú organizačnú zložku v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom, informácie podľa odseku 6 sa uvádzajú v členení podľa členského štátu alebo štátu, ktorý nie je členským štátom.“.
13.
V § 38 odsek 3 znie:
(3) Národná banka Slovenska môže aj bez súhlasu klienta využívať údaje z registra pri výkone svojich úloh, činností a pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitného predpisu8) a aj bez súhlasu klienta poskytuje údaje z registra banke, pobočke zahraničnej banky, Exportno-importnej banke Slovenskej republiky37aa) a Európskej centrálnej banke na účely podľa osobitného predpisu.35da) Národná banka Slovenska poskytuje údaje z registra aj klientovi, ak sa týkajú jeho osoby, a to na základe písomnej žiadosti klienta podanej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe do aktivovanej elektronickej schránky podľa osobitného predpisu;37aaa) ustanovenia osobitného predpisu o doručovaní37aab) sa nepoužijú. Ak Národná banka Slovenska poskytuje údaje z registra v elektronickej podobe klientovi, štatutárnemu orgánu klienta alebo inej osobe preukázateľne oprávnenej konať za klienta, komunikuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.37aac) Žiadosť klienta o poskytnutie údajov z registra v listinnej podobe musí obsahovať úradne osvedčený podpis klienta, štatutárneho orgánu klienta alebo inej osoby preukázateľne oprávnenej konať za klienta. Ak žiadosť v listinnej podobe podáva viacero osôb konajúcich za klienta, musí byť žiadosť podpísaná úradne osvedčeným podpisom každej osoby konajúcej za klienta. Žiadosť klienta o poskytnutie údajov z registra v elektronickej podobe sa podáva na príslušnom elektronickom formulári prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a musí obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis37aad) klienta, štatutárneho orgánu klienta alebo inej osoby preukázateľne oprávnenej konať za klienta; ustanovenia osobitného predpisu37aae) sa nepoužijú. Ak elektronickú žiadosť podáva viacero osôb konajúcich za klienta, musí byť žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom každej osoby konajúcej za klienta. Ak elektronická žiadosť neobsahuje správne vyplnené požadované náležitosti žiadosti alebo ak to vyplynie z posúdenia žiadosti Národnou bankou Slovenska, môže Národná banka Slovenska požiadať o zaslanie žiadosti alebo jej prílohy v listinnej podobe. Národná banka Slovenska poskytne klientovi informácie podľa druhej vety v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia úplnej žiadosti v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Ak klient zistí, že v registri sú o ňom uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, môže požiadať o opravu údajov o ňom len banku, pobočku zahraničnej banky alebo Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, ktorá tieto údaje poskytla do registra. Národná banka Slovenska môže ustanoviť poplatok za poskytnutie údajov z registra klientovi, ktorý je splatný pri doručení žiadosti v listinnej podobe alebo elektronickej podobe; na tieto poplatky sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o poplatkoch uhrádzaných Národnej banke Slovenska.37ab)
Poznámky pod čiarou k odkazom 37aaa až 37aae znejú:
37aaa) § 13 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37aab) § 31a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37aac) § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z..
37aad) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
37aae) § 23a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 50 ods. 1 písm. d) sa za slovo „celkového“ vkladá slovo „čistého“ a za slovo „rok“ sa vkladajú slová „vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, kladných výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom alebo pevným výnosom a výnosom z provízií alebo poplatkov podľa osobitného predpisu48aaaa)“.
29.
V § 94 odsek 6 znie:
„(6)
Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví, čo sa rozumie elektronickou podobou podľa odseku 5, spôsob, forma a postup predkladania žiadosti a jej príloh v elektronickej podobe, druhy konania, pri ktorých je možné žiadosť predložiť v elektronickej podobe, a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadosti v elektronickej podobe.“.
30.
V § 114b ods. 3 sa za číslo „425“ vkladá čiarka a slová „428p, 428q, 428aq, 428ar“, za číslo „481“ sa vkladá čiarka a číslo „486“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v platnom znení a čl. 12 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015) v platnom znení“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 421/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 233/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z. a zákona č. 281/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 10 sa slová „nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní11a)“ nahrádzajú slovami „nevzťahuje správny poriadok“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa vypúšťa.
2.
V § 8 ods. 4 sa slová „nevzťahujú všeobecný predpis o správnom konaní11a)“ nahrádzajú slovami „nevzťahuje správny poriadok“.
3.
V § 9 ods. 3 štvrtej vete sa za slovo „všetky“ vkladá slovo „splatné“.
4.
V § 10 ods. 2 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní11a)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.
5.
V § 10 odsek 13 znie:
„(13)
Fond komunikuje s vkladateľom v slovenskom jazyku alebo v úradnom jazyku členského štátu, ktorý v písomnom styku využíva na komunikáciu s vkladateľom banka, v ktorej je uložený nedostupný vklad chránený týmto zákonom. Ak ide o nedostupný vklad chránený týmto zákonom uložený v zahraničnej banke, ktorá požíva výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie bez založenia pobočky, komunikuje fond s vkladateľom v jazyku, ktorý si tento vkladateľ dohodol s touto zahraničnou bankou pri založení vkladu. Banka podľa prvej vety alebo zahraničná banka podľa druhej vety na vyžiadanie fondu bezodkladne poskytne zoznam jazykov, ktoré v písomnom styku využíva na komunikáciu s vkladateľmi, alebo ktoré si s vkladateľmi dohodla pri založení vkladu; o všetkých zmenách v tomto zozname je banka podľa prvej vety a zahraničná banka podľa druhej vety povinná bezodkladne informovať fond.“.
6.
V § 12 ods. 4 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „informácie sa poskytujú vkladateľovi zreteľne a zrozumiteľne v slovenskom jazyku alebo v jazyku, ktorý si vkladateľ dohodol s bankou pri založení vkladu,“.
7.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.
Čl. IV
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z. , zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z .z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 54 ods. 7 sa za slová „zákona,50aaa)“ vkladajú slová „vykonávania činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania podľa osobitného predpisu,49c)“.
3.
V § 107o ods. 16 sa za slová „sídlom v Slovenskej republike“ vkladajú slová „alebo v inom členskom štáte“.
4.
V § 120 odsek 2 znie:
„(2)
Povinnosť zverejniť prospekt102ab) sa nevzťahuje na verejné ponuky cenných papierov, ak celková hodnota každej takejto ponuky v Európskej únii vypočítaná za obdobie 12 mesiacov je nižšia ako 1 000 000 eur.“.
5.
Za § 132s sa vkladá § 132t, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠132t
Poskytovatelia služieb hromadného financovania
(1)
Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k poskytovateľom služieb hromadného financovania107ce) je Národná banka Slovenska.
(2)
Za údaje uvedené v dokumente kľúčových investičných informácií107cf) zodpovedá vlastník projektu107cg) v rozsahu podľa osobitného predpisu.107ch)
(3)
Za údaje uvedené v dokumente kľúčových investičných informácií na úrovni platformy107ci) zodpovedá poskytovateľ služieb hromadného financovania107cj) v rozsahu podľa osobitného predpisu.107ck)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 107ce až 107ck znejú:
107ce) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 10. 2020).
107cf) Čl. 23 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
107cg) Čl. 2 ods. 1 písm. h) a čl. 23 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
107ch) Čl. 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
107ci) Čl. 24 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
107cj) Čl. 2 ods. 1 písm. e) a čl. 24. ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
107ck) Čl. 24 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2020/1503.“.
6.
V § 135 ods. 1 sa za slovo „agentúry“ vkladá čiarka a slová „poskytovateľa služieb hromadného financovania“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 110ja sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nariadenie (EÚ) 2020/1503.“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 110m sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „čl. 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503.“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 110n sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „čl. 39 ods. 2 a čl. 40 nariadenia (EÚ) 2020/1503.“.
10.
Za § 173zf sa vkladá § 173zg, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠173zg
Prechodné ustanovenie k uplatňovaniu § 73o ods. 4
Požiadavka na sprístupnenie údajov verejnosti podľa § 73o ods. 4 sa neuplatňuje v období od 28. februára 2022 do 28. februára 2023.“.
11.
Príloha sa dopĺňa dvadsiatym ôsmym bodom, ktorý znie:
„28.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/338 zo 16. februára 2021, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií, a smernice 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/878, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na investičné spoločnosti, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (Ú. v. EÚ L 68, 26. 2. 2021).“.
Čl. V
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z. a zákona č. 431/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 170 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:
„(25)
Sociálna poisťovňa poskytuje bez súhlasu dotknutých osôb v elektronickej podobe banke93adj) alebo pobočke zahraničnej banky93adk) na základe nimi poskytnutých vstupných údajov údaje o zamestnávateľovi evidované v informačnom systéme Sociálnej poisťovne na účely kontroly plnenia kritérií týkajúcich sa štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci z úverov poskytnutých bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v rámci opatrení na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19,93adl) za podmienok uvedených v dohode, ktorú môže na tieto účely uzavrieť Sociálna poisťovňa so záujmovým združením bánk.93adm)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 93adj až 93adm znejú:
93adj) § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
93adk) § 2 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
93adl) § 3 písm. h) zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 25 ods. 5 písm. a) a § 25a ods. 6 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
93adm) § 90 ods. 3 zákona č. 483/2001 v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
Čl. VII
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 281/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo poskytovateľovi platobných iniciačných služieb“.
2.
V § 2 odsek 8 znie:
„(8)
Poukazovaním peňazí sa rozumie platobná služba, keď výhradne na účel prevodu finančných prostriedkov zložených platiteľom v hotovosti alebo bezhotovostne je suma týchto finančných prostriedkov prevedená príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb, ktorý koná v mene príjemcu, a táto suma je prijatá v mene príjemcu a vyplatená príjemcovi v hotovosti alebo bezhotovostne, pričom platiteľ alebo príjemca nemajú na tento účel zriadený platobný účet.“.
3.
V § 64 ods. 4 písmeno x) znie:
„x)
na účely uvedené v písmenách g), k), m) a q) opis plánovaných kontrolných a organizačných opatrení zameraných na bezpečné a spoľahlivé poskytovanie platobných služieb a na ochranu záujmov používateľov platobných služieb,“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58da znie:
58da) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1423 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií stanovovania ústredných kontaktných bodov v oblasti platobných služieb a funkcií týchto ústredných kontaktných bodov (Ú. v. EÚ L 328, 9. 10. 2020).“.
5.
V § 79a ods. 2 sa slová „§ 64 ods. 2 písm. a), písm. b) tretieho bodu a písm. c), d), i) až n), p), q) a r)“ nahrádzajú slovami „§ 64 ods. 2 písm. a) až d), i) až n), p), q) a r)“.
6.
V § 85 ods. 6 sa slová „písm. a), d) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) až f)“.
7.
V § 85 ods. 8 sa slová „písm. a), d) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) až e)“.
Čl. VIII
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 210/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 368/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 až 4, § 3 písm. a), c) a d), § 4 ods. 2 písm. b), ods. 6, § 26c ods. 2 a § 209 ods. 1 sa za slová „peňažné prostriedky“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „a peniazmi oceniteľné hodnoty“ v príslušnom tvare.
2.
V § 4 ods. 4 sa slová „sú povinné na túto výnimku pri ich ponuke upozorniť“ nahrádzajú slovami „je povinná na túto podmienku distribúcie pri ponuke a propagácii tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) upozorniť“.
3.
V § 13 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Správcovská spoločnosť je oprávnená v súlade s jej politikou riadenia rizík na účely dosiahnutia potrebnej likvidity pri zvýšenom počte žiadostí o vyplatenie podielového listu alebo počas mimoriadnej situácie na finančnom trhu a na účely zabezpečenia, aby investori, ktorí ostávajú v podielovom fonde neboli nespravodlivo znevýhodnení, účtovať si pri vyplatení podielových listov podielového fondu poplatok za likviditu. Štatút určuje podmienky účtovania poplatku za likviditu a zverejňovanie informácií o uplatňovaní poplatku za likviditu na webovom sídle správcovskej spoločnosti. Poplatok za likviditu je príjmom podielového fondu.“.
4.
V § 15a ods. 3 prvej vete sa za slová „samosprávny investičný fond s premenlivým základným imaním“ vkladajú slová „k zníženiu počiatočného kapitálu11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) Čl. 26 ods. 1 písm. a) až c) a e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.“.
5.
V § 26c ods. 5, nadpise § 47 a § 47 ods. 1 sa slová „Základné imanie“ nahrádzajú slovami „Počiatočný kapitál“.
6.
V § 28 ods. 2 písm. a) a § 28a ods. 2 písm. a) sa za slovo „imanie“ vkladajú slová „a ostatné zložky počiatočného kapitálu“.
7.
V § 28 ods. 2 písm. b) a § 28a ods. 2 písm. b) sa za slovo „pôvod“ vkladajú slová „počiatočného kapitálu vrátane“.
8.
V § 28 ods. 2 písm. c) sa slová „základnom imaní“ nahrádzajú slovami „zložení počiatočného kapitálu podľa § 47 ods. 1“.
9.
V § 28 ods. 4 písm. h) a § 28a ods. 4 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ostatných zložiek počiatočného kapitálu“.
10.
V § 28a ods. 3 písm. c) sa slová „základného imania“ nahrádzajú slovami „počiatočného kapitálu podľa § 47 ods. 1“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
34) § 74 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 125 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem cenných papierov špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov“.
14.
V § 129 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Realitná spoločnosť nesmie poskytnúť pôžičku, úver alebo dar, ani svojím majetkom zabezpečiť alebo uhradiť záväzok inej osoby, ak § 135 neustanovuje inak.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
15.
V § 136 ods. 1 sa slová „na takýto spôsob distribúcie pri ponuke cenných papierov a propagácii cenných papierov výrazne upozorniť“ nahrádzajú slovami „na túto podmienku distribúcie pri ponuke a propagácii cenných papierov špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov upozorniť“.
16.
V § 147 ods. 1 sa slová „investorov podľa § 136 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „kvalifikovaných investorov“.
17.
V § 147 ods. 5 a § 148 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 136 ods. 1“.
18.
V § 150a ods. 3 sa slová „investorom podľa § 136 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „kvalifikovaným investorom“.
19.
V § 152 ods. 4 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „2)“ nahrádza odkazom „59a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:
59a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L168, 30. 6. 2017) v platnom znení.“.
20.
V § 207 ods. 1 písm. a) sa slová „základné imanie“ nahrádzajú slovami „počiatočný kapitál“, slovo „kleslo“ sa nahrádza slovom „klesol“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo počiatočný kapitál samosprávneho investičného fondu klesol pod 300 000 eur,“.
21.
V § 207 ods. 3 písm. d) sa slová „základné imanie“ nahrádzajú slovami „počiatočný kapitál“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo počiatočný kapitál alebo vlastné zdroje samosprávneho investičného fondu klesli pod úroveň vyžadovanú podľa § 26c ods. 5,“.
Čl. IX
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 281/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 343/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 52 ods. 7 v prvej vete sa za slovom „aktív“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte podľa osobitného predpisu“ a v druhej vete sa slová „na účet podľa prvej vety“ nahrádzajú slovami „podľa pokynov ministerstva na ním určený účet štátnych finančných aktív“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 85a znie:
85a) § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 10. decembra 2021 okrem čl. IV bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022 a okrem čl. I bodov 3 až 7, 9 až 11, 15 až 28, 31 a 32, čl. II, čl. VI, čl. VIII bodov 12, 22 až 24, čl. IX bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 8. júla 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.