454/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

454
ZÁKON
z 2. novembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 431/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia podrobnosti o tom, čo sa rozumie nezávislosťou člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady banky.“.
2.
V § 27 ods. 3 prvej vete sa slová „štatutárneho orgánu alebo členov dozornej rady, ktorí v príslušnej banke nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu“ nahrádzajú slovami „dozornej rady“.
3.
V § 28 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
na začatie vykonávania činností súvisiacich s prvým programom krytých dlhopisov podľa § 67 ods. 5 a pre každý ďalší program krytých dlhopisov samostatne,“.
4.
V § 28 ods. 2 štvrtej vete sa slová „§ 67 až 80“ nahrádzajú slovami „odseku 25 a § 67 až 82“.
5.
V § 28 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. f) získaný na základe nepravdivých údajov odoberie.“.
6.
V § 28 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podrobnosti o podmienkach podľa odseku 25 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok.“.
7.
§ 28 sa dopĺňa odsekmi 25 a 26, ktoré znejú:
„(25)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f) sa od banky vyžaduje
a)
obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej činnosti vydávať kryté dlhopisy,
b)
primeranosť politík, postupov a metodík zameraných na ochranu majiteľov krytých dlhopisov v oblasti schvaľovania, zmeny, obnovenia a refinancovania úverov, ktoré sú súčasťou krycieho súboru,
c)
primeranosť kvalifikácie a znalosti vedúcich zamestnancov a zamestnancov vyčlenených na program krytých dlhopisov, ak ide o emisiu krytých dlhopisov a správu programu krytých dlhopisov,
d)
administratívne usporiadanie krycieho súboru a jeho dozoru podľa § 67 až 82,
e)
splnenie ďalších podmienok súvisiacich s programom krytých dlhopisov.
(26)
Podmienky podľa odseku 25 a § 67 až 82 je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná dodržiavať počas celej doby platnosti predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f). Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná vopred písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok podľa odseku 25, ktoré boli podkladom na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f).“.
8.
V § 37 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
9.
V § 37 ods. 9 úvodná veta znie: „Ak § 67 ods. 3 neustanovuje inak, banka je povinná uverejňovať informácie o“.
10.
V § 37 ods. 9 písmená i) a j) znejú:
„i)
štruktúre krytých dlhopisov s uvedením ich ISIN,35aaa) ich splatnosti, počte a objeme emisií krytých dlhopisov, ich mene, na ktorú znejú, a o ich úrokových mierach,
j)
celkovej hodnote krycieho súboru, hodnote, type, pomere, štruktúre splatnosti a metóde oceňovania aktív v krycom súbore a o dôležitých zmenách v ňom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aaa znie:
35aaa) § 7 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
11.
V § 37 ods. 9 sa za písmeno l) vkladajú nové písmená m) až p), ktoré znejú:
„m)
trhovom riziku vrátane úrokového rizika, menového rizika, kreditného rizika a rizika likvidity,
n)
možnosti predĺženia splatnosti krytých dlhopisov podľa § 82 ods. 3 až 13,
o)
úrovni požadovaného a dostupného krytia a úrovni zákonného, zmluvného a dobrovoľného nadmerného zabezpečenia podľa § 69,
p)
percentuálnom podiele úverov, pri ktorých sa predpokladá, že došlo k zlyhaniu podľa osobitného predpisu35aab) a úverov viac ako 90 dní po splatnosti,“.
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno q).
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aab znie:
35aab) Čl. 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
12.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Ak má banka zriadenú organizačnú zložku v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom, informácie podľa odseku 6 sa uvádzajú v členení podľa členského štátu alebo štátu, ktorý nie je členským štátom.“.
13.
V § 38 odsek 3 znie:
(3) Národná banka Slovenska môže aj bez súhlasu klienta využívať údaje z registra pri výkone svojich úloh, činností a pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitného predpisu8) a aj bez súhlasu klienta poskytuje údaje z registra banke, pobočke zahraničnej banky, Exportno-importnej banke Slovenskej republiky37aa) a Európskej centrálnej banke na účely podľa osobitného predpisu.35da) Národná banka Slovenska poskytuje údaje z registra aj klientovi, ak sa týkajú jeho osoby, a to na základe písomnej žiadosti klienta podanej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe do aktivovanej elektronickej schránky podľa osobitného predpisu;37aaa) ustanovenia osobitného predpisu o doručovaní37aab) sa nepoužijú. Ak Národná banka Slovenska poskytuje údaje z registra v elektronickej podobe klientovi, štatutárnemu orgánu klienta alebo inej osobe preukázateľne oprávnenej konať za klienta, komunikuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.37aac) Žiadosť klienta o poskytnutie údajov z registra v listinnej podobe musí obsahovať úradne osvedčený podpis klienta, štatutárneho orgánu klienta alebo inej osoby preukázateľne oprávnenej konať za klienta. Ak žiadosť v listinnej podobe podáva viacero osôb konajúcich za klienta, musí byť žiadosť podpísaná úradne osvedčeným podpisom každej osoby konajúcej za klienta. Žiadosť klienta o poskytnutie údajov z registra v elektronickej podobe sa podáva na príslušnom elektronickom formulári prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a musí obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis37aad) klienta, štatutárneho orgánu klienta alebo inej osoby preukázateľne oprávnenej konať za klienta; ustanovenia osobitného predpisu37aae) sa nepoužijú. Ak elektronickú žiadosť podáva viacero osôb konajúcich za klienta, musí byť žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom každej osoby konajúcej za klienta. Ak elektronická žiadosť neobsahuje správne vyplnené požadované náležitosti žiadosti alebo ak to vyplynie z posúdenia žiadosti Národnou bankou Slovenska, môže Národná banka Slovenska požiadať o zaslanie žiadosti alebo jej prílohy v listinnej podobe. Národná banka Slovenska poskytne klientovi informácie podľa druhej vety v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia úplnej žiadosti v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Ak klient zistí, že v registri sú o ňom uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, môže požiadať o opravu údajov o ňom len banku, pobočku zahraničnej banky alebo Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, ktorá tieto údaje poskytla do registra. Národná banka Slovenska môže ustanoviť poplatok za poskytnutie údajov z registra klientovi, ktorý je splatný pri doručení žiadosti v listinnej podobe alebo elektronickej podobe; na tieto poplatky sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o poplatkoch uhrádzaných Národnej banke Slovenska.37ab)
Poznámky pod čiarou k odkazom 37aaa až 37aae znejú:
37aaa) § 13 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37aab) § 31a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37aac) § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z..
37aad) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
37aae) § 23a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 50 ods. 1 písm. d) sa za slovo „celkového“ vkladá slovo „čistého“ a za slovo „rok“ sa vkladajú slová „vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, kladných výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom alebo pevným výnosom a výnosom z provízií alebo poplatkov podľa osobitného predpisu48aaaa)“.
15.
V § 50 ods. 1 písm. t) sa slovo „banka“ nahrádza slovom „osoba“.
16.
V § 50 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Osobné údaje, ktoré sú súčasťou informácií podľa prvej vety, Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle na nevyhnutný čas a so zreteľom na premlčacie lehoty podľa odseku 10, najviac však desať rokov.“.
17.
§ 50 sa dopĺňa odsekmi 24 až 26, ktoré znejú:
„(24)
Národná banka Slovenska môže odobrať predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. f), ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov,
a)
neplní alebo nedodržuje podmienky na vydanie tohto predchádzajúceho súhlasu, alebo
b)
opakovane alebo závažne porušila alebo porušuje svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi súvisiacimi s programom krytých dlhopisov.
(25)
Od okamihu doručenia rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 24 alebo § 28 ods. 5 poslednej vety, táto banka je povinná bezodkladne začať proces prevodu programu krytých dlhopisov postupom podľa § 82 ods. 1 a 2. Táto banka postupuje ako banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, dovtedy, kým neprevedie celý svoj program krytých dlhopisov na tretiu osobu, ktorou môže byť len banka alebo viaceré banky.
(26)
Národná banka Slovenska pred prijatím rozhodnutia o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty podľa odseku 1 písm. c), d), t), u), odsekov 2, 7, 24 alebo pred prijatím rozhodnutia o odobratí predchádzajúceho súhlasu podľa § 28 ods. 5 poslednej vety v súvislosti s vydávaním a správou krytých dlhopisov poskytne dotknutej osobe možnosť vyjadriť sa; to neplatí, ak je potrebné naliehavo konať, aby sa zabránilo významným stratám spôsobeným tretím osobám alebo závažnému narušeniu finančného systému a Národná banka Slovenska umožní dotknutej osobe vyjadriť sa čo najskôr po uložení tohto opatrenia na nápravu alebo pokuty, a ak je to potrebné, musí Národná banka Slovenska toto opatrenie na nápravu alebo pokutu preskúmať.“.
18.
V § 55 ods. 8 poslednej vete sa slová „§ 67 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 82 ods. 2“.
19.
V § 55 ods. 10 sa za slovo „predpisu52a)“ vkladá čiarka a slová „protistrán zabezpečovacích derivátov,“.
20.
§ 67 až 74 vrátane nadpisov znejú:
㤠67
Krytý dlhopis a program krytých dlhopisov
(1)
Krytý dlhopis je zabezpečený dlhopis podľa osobitného predpisu,61) ktorého menovitá hodnota a alikvotné úrokové výnosy sú v plnom rozsahu kryté aktívami alebo inými majetkovými hodnotami v príslušnom krycom súbore podľa § 68 ods. 1 a zodpovedajú hodnote aktív, ktoré počas celého obdobia platnosti krytého dlhopisu sú prednostne určené na uspokojenie nárokov vyplývajúcich z tohto krytého dlhopisu.
(2)
Banka môže vydať krytý dlhopis len podľa tohto zákona a v názve musí mať označenie „krytý dlhopis“. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže označovať krytý dlhopis aj ako
a)
„európsky krytý dlhopis“ alebo preklad týchto slov do všetkých úradných jazykov Európskej únie, ak je zabezpečený základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. c) alebo písm. d),
b)
„európsky krytý dlhopis (prémiový)“ alebo preklad týchto slov do všetkých úradných jazykov Európskej únie, ak je zabezpečený základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu.61a)
(3)
Informácie podľa § 37 ods. 9 písm. i) až q) s cieľom umožniť majiteľom krytých dlhopisov posúdiť profil a riziká príslušného programu krytých dlhopisov a postupovať s náležitou starostlivosťou je povinná zverejňovať len banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
(4)
Dlhopis podľa osobitného predpisu,61) ktorý nespĺňa podmienky ustanovené pre kryté dlhopisy podľa tohto zákona, nemôže mať označenie podľa odseku 2.
(5)
Program krytých dlhopisov je súhrn všetkých práv a záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, súvisiacich s vydávaním týchto dlhopisov a s príslušným krycím súborom. Jednotlivé emisie krytých dlhopisov s rovnakým druhom základného aktíva sa považujú za jeden program krytých dlhopisov. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, vedie samostatný program krytých dlhopisov pre každý druh aktíva uvedeného v § 70 ods. 1.
(6)
Časť programu krytých dlhopisov musí zodpovedať jednej emisii alebo viacerým emisiám krytých dlhopisov spolu s príslušným krycím súborom tak, aby boli splnené podmienky krytia podľa § 68.
(7)
Majiteľom krytých dlhopisov a protistranám zabezpečovacích derivátov patrí prednostné zabezpečovacie právo k aktívam a iným majetkovým hodnotám tvoriacim príslušný krycí súbor. Zabezpečovacím právom podľa prvej vety sú pri postupe podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu58) zabezpečené pohľadávky majiteľov krytých dlhopisov a protistrán zabezpečovacích derivátov voči banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
(8)
Istina, alikvotné úroky a budúce úroky z aktív podľa § 68 ods. 1 sa pri riešení krízovej situácie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo pri neschopnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uhrádzať riadne a včas svoje záväzky, prednostne použijú na splatenie záväzkov podľa § 68 ods. 3 písm. a) a c) v rámci príslušného programu krytých dlhopisov.
(9)
Pri riešení krízovej situácie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo pri neschopnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uhrádzať riadne a včas svoje záväzky, nenastáva automaticky okamžitá splatnosť krytého dlhopisu a majitelia krytých dlhopisov nemajú vymáhateľný nárok na vyplatenie menovitej hodnoty týchto krytých dlhopisov a alikvotných úrokových výnosov z týchto krytých dlhopisov v čase pred pôvodným dátumom splatnosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak.61aa)
§ 68
Krycí súbor
(1)
Krycí súbor je súbor aktív a iných majetkových hodnôt, ktoré prednostne zabezpečujú platobné záväzky z krytých dlhopisov v príslušnom programe krytých dlhopisov a ktoré sú oddelené od ostatných aktív v držbe banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov. Krycí súbor tvoria tieto aktíva a iné majetkové hodnoty:
a)
základné aktíva podľa § 70,
b)
doplňujúce aktíva podľa § 72,
c)
zabezpečovacie deriváty podľa § 73,
d)
likvidné aktíva podľa § 74.
(2)
Aktíva a iné majetkové hodnoty sa stávajú súčasťou krycieho súboru ich zápisom do registra krytých dlhopisov podľa § 75 a sú súčasťou krycieho súboru až do ich výmazu z registra krytých dlhopisov.
(3)
Krycí súbor možno použiť len na krytie
a)
záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, na úhradu menovitej hodnoty krytých dlhopisov a alikvotných úrokových výnosov zo všetkých krytých dlhopisov vydaných touto bankou v príslušnom programe krytých dlhopisov až do doby ich úplného splatenia,
b)
odhadovaných záväzkov alebo odhadovaných nákladov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ktoré vyplývajú a bezprostredne súvisia so správou, ukončením príslušného programu krytých dlhopisov a vysporiadaním voči osobám, ktoré vykonávajú činnosti podľa tohto zákona, alebo vyplývajúcich z emisných podmienok, najmä voči správcovi programu krytých dlhopisov, agentom platobných služieb, administrátorom, zástupcom majiteľov krytých dlhopisov a ďalším osobám vykonávajúcim obdobné činnosti; odhadované záväzky alebo odhadované náklady môže banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, určiť aj paušálnym výpočtom,
c)
záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, vyplývajúcich zo zabezpečovacích derivátov podľa § 73 v príslušnom programe krytých dlhopisov.
(4)
Aktíva a iné majetkové hodnoty, ktoré tvoria súčasť krycieho súboru a z nich vyplývajúce nároky na platbu, slúžia banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, prednostne na krytie záväzkov banky podľa odseku 3 a táto banka ich nesmie scudziť ani použiť na zabezpečenie iných záväzkov až do ich výmazu z registra krytých dlhopisov. Výpočet aktív a iných majetkových hodnôt podľa odseku 1 a výpočet záväzkov podľa odseku 3 sa musia zakladať na rovnakej metodike.
(5)
Pri riešení krízovej situácie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo pri neschopnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uhrádzať riadne a včas záväzky z krytých dlhopisov, sa aktíva a iné majetkové hodnoty podľa odseku 1 vrátane ich zábezpek alebo výťažok z ich prevodu prednostne použijú na úhradu záväzkov podľa odseku 3, a to až do ich úplného splatenia.
(6)
Aktíva a iné majetkové hodnoty podľa odseku 1 zahŕňajú na účely odsekov 2 až 5 aj akékoľvek zabezpečenie prijaté v súvislosti s pozíciami v zabezpečovacích derivátoch podľa § 73.
(7)
Exekúcii61ab) nepodliehajú pohľadávky banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ktoré sú zapísané v registri krytých dlhopisov a spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona.
§ 69
Spôsob výpočtu ukazovateľa krytia
(1)
Ukazovateľ krytia je pomer súčtu hodnôt podľa § 70 ods. 4, § 72 ods. 3, § 74 ods. 4 vrátane nárokov na platbu zo zabezpečovacích derivátov a súčtu hodnôt záväzkov a nákladov podľa § 68 ods. 3 písm. a) a b) vrátane platobných záväzkov zo zabezpečovacích derivátov. Nadmerné zabezpečenie je časť pomeru podľa prvej vety prevyšujúca 100 % na zákonnom, zmluvnom alebo dobrovoľnom základe. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná vypočítavať ukazovateľ krytia k poslednému dňu príslušného mesiaca pre každý program krytých dlhopisov samostatne.
(2)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná zabezpečiť a priebežne udržiavať nadmerné zabezpečenie príslušného programu krytých dlhopisov aspoň na úrovni
a)
podľa osobitného predpisu,61ac) ak ide o program krytých dlhopisov so základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
b)
10 %, ak ide o program krytých dlhopisov so základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. c) alebo písm. d).
(3)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže ukazovateľ krytia udržiavať aj na vyššej úrovni ako podľa odseku 2; týmto nie sú dotknuté požiadavky na úroveň krytia podľa odseku 4.
(4)
V jednotlivých emisných podmienkach krytých dlhopisov môže banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, určiť vyšší ukazovateľ krytia, ako je uvedený v odseku 2, pričom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná udržiavať tento vyšší ukazovateľ krytia až do úplného splatenia príslušnej emisie krytých dlhopisov pre celý príslušný program krytých dlhopisov. Ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, určí viaceré vyššie ukazovatele krytia pre navzájom rozdielne emisie, je povinná udržiavať najvyšší ukazovateľ krytia pre celý príslušný program krytých dlhopisov až do úplného splatenia emisie krytých dlhopisov s najvyšším ukazovateľom krytia. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná na účely udržiavania ukazovateľa krytia podľa prvej vety alebo druhej vety bezodkladne doplniť a priebežne dopĺňať krycí súbor.
(5)
Do výpočtu hodnoty ukazovateľa krytia podľa odseku 1 sa nezapočítavajú pohľadávky, ani časti pohľadávok banky z aktív krycieho súboru podľa § 68 ods. 1, pri ktorých je dlžník považovaný za zlyhaného podľa osobitného predpisu.35aab) Pohľadávky alebo časti pohľadávok podľa prvej vety je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná vyradiť z krycieho súboru a vykonať výmaz z registra krytých dlhopisov bezodkladne po vzniku zlyhania dlžníka.
§ 70
Základné aktíva
(1)
Základné aktíva sú dominantné aktíva a iné majetkové hodnoty určujúce povahu krycieho súboru a sú tvorené
a)
aktívami oprávnenými podľa osobitného predpisu,61b) ktoré banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, má zapísané v registri krytých dlhopisov podľa svojho rozhodnutia, pričom táto banka musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu,61c)
b)
aktívami oprávnenými podľa osobitného predpisu,61d) ktoré tvoria pohľadávky banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, z hypotekárnych úverov, ktoré sú zabezpečené záložnými právami k nehnuteľnostiam podľa § 71 ods. 1 určeným na bývanie alebo na podnikanie a ktoré táto banka má zapísané v registri krytých dlhopisov podľa svojho rozhodnutia, pričom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu,61c)
c)
aktívami, ktoré tvoria pohľadávky banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, z hypotekárnych úverov, ktoré sú zabezpečené záložnými právami alebo inými zabezpečovacími právami k nehnuteľnostiam podľa § 71 ods. 1 a 2 a ktoré má táto banka zapísané v registri krytých dlhopisov podľa svojho rozhodnutia,
d)
aktívami vo forme úverov pre verejné podniky alebo úverov zaručených týmito verejnými podnikmi za splnenia podmienok podľa odsekov 7 a 8 a ktoré má táto banka zapísané v registri krytých dlhopisov podľa svojho rozhodnutia.
(2)
Súčasťou základných aktív podľa odseku 1 písm. a) a d) sú spolu s pohľadávkami banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, aj akékoľvek zabezpečenia slúžiace na zabezpečenie týchto pohľadávok. Súčasťou základných aktív podľa odseku 1 písm. b) a c) sú spolu s pohľadávkami banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, aj záložné práva alebo iné zabezpečovacie práva k nehnuteľnostiam podľa § 71 ods. 1 alebo ods. 2 slúžiace na zabezpečenie týchto pohľadávok. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná posúdiť vymožiteľnosť pohľadávok a schopnosť výkonu záložného práva alebo iného zabezpečovacieho práva pred ich zaradením do krycieho súboru.
(3)
Základné aktíva podľa odseku 1 písm. a) a b) musia tvoriť najmenej 90 % a základné aktíva podľa odseku 1 písm. c) a d) musia tvoriť najmenej 80 % súhrnnej menovitej hodnoty krytých dlhopisov, ktoré sú kryté týmito základnými aktívami v rámci príslušného krycieho súboru. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže v každom programe krytých dlhopisov viesť len jeden z druhov základných aktív uvedených v odseku 1.
(4)
Hodnota základných aktív sa na účely výpočtu ukazovateľa krytia podľa § 69 určuje na základe zostatkovej menovitej hodnoty jednotlivých pohľadávok a na iné účely sa určí na základe zostatkovej menovitej hodnoty jednotlivých pohľadávok spolu s alikvotným úrokovým výnosom.
(5)
Ak ide o výmaz základného aktíva z registra krytých dlhopisov z iného dôvodu, ako je splatenie úveru, prekročenie 30-ročnej lehoty zostatkovej splatnosti hypotekárneho úveru poskytnutého spotrebiteľovi podľa osobitného predpisu61e) alebo z dôvodu uvedeného v § 69 ods. 5 alebo v § 71 ods. 4 druhej vete, na vykonanie takého výmazu z registra krytých dlhopisov je potrebný súhlas správcu programu krytých dlhopisov vrátane uvedenia dôvodu vykonania takého výmazu bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov. Banka vykoná výmaz údajov z registra krytých dlhopisov podľa prvej vety najneskôr do 30 dní odo dňa udelenia súhlasu správcom programu krytých dlhopisov. Vykonanie výmazu údajov z registra krytých dlhopisov podľa prvej vety bez súhlasu správcu programu krytých dlhopisov je neplatné.
(6)
Z dôvodov na strane banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo jej právnych nástupcov sa nemôže vynucovať predčasné splácanie pohľadávok z úverov podľa odseku 1, a to ani pri zrušení a likvidácii banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo jej právnych nástupcov; to neplatí pri speňažovaní konkurznej podstaty banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, až po ukončení prevádzkovania podniku konkurzným správcom podľa osobitného predpisu,28a) ak speňaženie pohľadávok z úverov podľa odseku 1 nemožno dosiahnuť pred ukončením prevádzkovania podniku banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
(7)
Verejným podnikom na účely tejto časti zákona je právnická osoba zriadená zákonom alebo obchodná spoločnosť, v ktorej má štát alebo územná samospráva priamy podiel alebo nepriamy podiel alebo ich súčet predstavujúci aspoň 51 % majetkovej účasti na základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti alebo právnickej osoby, alebo hlasovacích právach v tejto obchodnej spoločnosti alebo právnickej osobe alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto obchodnej spoločnosti alebo právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na tieto účely rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu majetkovú účasť na základnom imaní aspoň 51 %.
(8)
Na účely zaradenia základného aktíva podľa odseku 1 písm. d) do krycieho súboru musia byť splnené tieto podmienky:
a)
verejný podnik poskytuje verejné služby na základe licencie, koncesnej zmluvy alebo inej formy poverenia od orgánu verejnej moci alebo orgánu územnej samosprávy,
b)
verejný podnik podlieha dohľadu,62aa)
c)
verejný podnik má dostatočnú právomoc na vytváranie príjmov, pretože
1.
má primeranú flexibilitu na výber a zvyšovanie poplatkov, platieb a pohľadávok za poskytovanú službu s cieľom zabezpečiť svoje finančné zdravie a platobnú schopnosť,
2.
prijíma dostatočné granty alebo dotácie podľa osobitných predpisov62ab) s cieľom zabezpečiť svoje finančné zdravie a platobnú schopnosť výmenou za poskytovanie základných verejných služieb alebo
3.
uzatvoril s orgánom verejnej moci alebo orgánom územnej samosprávy dohodu o prevode ziskov a strát.
(9)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže ako základné aktívum použiť aj aktívum alebo inú majetkovú hodnotu jej dcérskej spoločnosti alebo inej banky, spĺňajúce vymedzenie podľa odseku 1 a ktoré na ňu bolo prevedené alebo jej bolo poskytnuté na základe zmluvy o finančných zábezpekách, ak táto zmluva spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.53a)
(10)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je pri použití aktív a iných majetkových hodnôt vytvorených jej dcérskou spoločnosťou podľa odseku 9 povinná posúdiť úverové štandardy na poskytovanie úverov touto dcérskou spoločnosťou alebo je povinná sama vykonať dôkladné posúdenie schopnosti dlžníka splácať úver riadne a včas.
§ 71
Požiadavky na nehnuteľnosti zabezpečujúce základné aktíva
(1)
Nehnuteľnosť, ktorou sa zabezpečujú základné aktíva podľa § 70 ods. 1 písm. b) a c), musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
ide o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky,
b)
spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,62a) ak ide o nehnuteľnosť určenú na bývanie,
c)
na nehnuteľnosti nevzniklo a netrvá iné záložné právo alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti okrem záložných práv alebo obmedzení prevodu nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov.63)
(2)
V čase zápisu do registra krytých dlhopisov podľa § 68 ods. 2 nesplatená istina príslušného hypotekárneho úveru podľa § 70 ods. 1 písm. c) spolu s prípustnými záložnými právami podľa odseku 1 písm. c) nesmie presiahnuť 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, ak ide o nehnuteľnosť určenú na bývanie alebo ak ide o nehnuteľnosť určenú na podnikanie.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa neuplatňuje na hypotekárne úvery podľa § 70 ods. 1 písm. c), ak tieto hypotekárne úvery spĺňajú vymedzenie podľa § 70 ods. 1 písm. b), ale nespĺňajú príslušné percentuálne limity podľa osobitného predpisu,61d) pričom prípustné záložné práva podľa odseku 1 písm. c) ani nesplatená istina príslušného hypotekárneho úveru podľa § 70 ods. 1 písm. c) nesmú presiahnuť hodnotu založenej nehnuteľnosti.
(4)
Ak pri základných aktívach podľa § 70 ods. 1 písm. c) poklesne hodnota založenej nehnuteľnosti až do výšky aktuálne nesplatenej istiny hypotekárneho úveru podľa § 70 ods. 1 písm. c), pohľadávka z tohto hypotekárneho úveru sa započítava do základných aktív len do výšky, ktorá nepresahuje príslušné percentuálne limity hodnoty založenej nehnuteľnosti uvedené v odseku 2 alebo do výšky hodnoty záložného práva vrátane predchádzajúcich záložných práv podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je nižšia. Ak pri základných aktívach podľa § 70 ods. 1 písm. b) a c) poklesne hodnota založenej nehnuteľnosti pod výšku nesplatenej istiny hypotekárneho úveru podľa § 70 ods. 1 písm. b) a c), pohľadávka z takéhoto hypotekárneho úveru sa nezapočítava do základných aktív a banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, toto aktívum z registra krytých dlhopisov bezodkladne vymaže.
(5)
Hodnotu nehnuteľnosti podľa odseku 1 určí banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, v čase zahrnutia základného aktíva podľa § 70 ods. 1 písm. b) a c) do krycieho súboru na základe celkového posúdenia nehnuteľnosti, na základe aktuálnej úrovne trhovej hodnoty63a) alebo hodnoty poskytnutého hypotekárneho financovania63b) alebo na nižšej úrovni. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je viazaná len vlastným ohodnotením nehnuteľnosti. Oceňovateľ, ktorý je súčasťou ohodnotenia podľa druhej vety, musí spĺňať podmienky podľa odseku 6. Pri určení hodnoty nehnuteľnosti banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná prihliadať na obozretné posúdenie jej budúcej obchodovateľnosti, dlhodobej udržateľnosti hodnoty nehnuteľnosti, trhové podmienky a využitie nehnuteľnosti. Hodnota nehnuteľnosti podľa odseku 1 musí byť zdokumentovaná transparentným, preukázateľným a zrozumiteľným spôsobom. Oceňovateľ pri určovaní hodnoty nehnuteľnosti podľa prvej vety nezohľadňuje špekulatívne prvky.
(6)
Oceňovateľ podľa odseku 5 tretej vety je nezávislý od rozhodovania o poskytnutí hypotekárneho úveru a je znalcom na vykonanie ocenenia podľa osobitných predpisov63c) alebo je odborne kvalifikovaný na vykonanie interného ocenenia; za odborne kvalifikovanú osobu na vykonanie interného ocenenia sa považuje fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore stavebníctva a dvojročnou odbornou praxou v tomto odbore.
(7)
Hodnotu založenej nehnuteľnosti je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná priebežne sledovať a pravidelne prehodnocovať podľa osobitných predpisov.64)
(8)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná mať zavedené postupy na monitorovanie, či je nehnuteľnosť podľa odseku 1 primerane poistená proti riziku poškodenia a či je poistný nárok súčasťou základných aktív príslušného krycieho súboru až do splatenia pohľadávky tejto banky z tohto základného aktíva. Ustanovenia tejto časti zákona a osobitného predpisu61aa) sa na poistný nárok vzťahujú primerane.
§ 72
Doplňujúce aktíva
(1)
Doplňujúce aktíva prispievajú k splneniu požiadaviek na krytie podľa § 69, sú iné ako základné aktíva v príslušnom krycom súbore a sú tvorené
a)
vkladmi v Národnej banke Slovenska, Európskej centrálnej banke alebo centrálnej banke členského štátu a dlhovými certifikátmi Európskej centrálnej banky,64a)
b)
hotovosťou,
c)
štátnymi pokladničnými poukážkami vydanými Slovenskou republikou alebo dlhovými cennými papiermi vydanými členským štátom,
d)
dlhovými cennými papiermi, vkladmi v centrálnej banke alebo dlhovými certifikátmi centrálnej banky tretích krajín alebo expozíciami voči multilaterálnym rozvojovým bankám a medzinárodným organizáciám, ktoré sa kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality podľa osobitného predpisu,64b) alebo
e)
vkladmi v banke, zahraničnej banke alebo pobočke zahraničnej banky s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako 100 dní a dlhovými cennými papiermi vydanými bankou, zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ktoré sa kvalifikujú do 1. stupňa alebo 2. stupňa kreditnej kvality podľa osobitného predpisu64c) okrem vnútroskupinových vkladov a krytých dlhopisov.
(2)
Doplňujúce aktíva podľa odseku 1 môžu tvoriť najviac 10 % súhrnnej menovitej hodnoty krytých dlhopisov, ktoré sú kryté týmito doplňujúcimi aktívami pri krycom súbore tvorenom základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a najviac 20 % súhrnnej menovitej hodnoty krytých dlhopisov, ktoré sú kryté týmito doplňujúcimi aktívami pri krycom súbore tvorenom základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. c) alebo písm. d).
(3)
Hodnota doplňujúcich aktív sa na účely výpočtu ukazovateľa krytia podľa § 69 určuje na základe nižšej hodnoty spomedzi ich reálnej hodnoty a menovitej hodnoty a na iné účely sa hodnota cenných papierov určí na základe ich reálnej hodnoty vrátane alikvotného úrokového výnosu a hodnota ostatných doplňujúcich aktív sa určí na základe ich menovitej hodnoty vrátane alikvotného úrokového výnosu.
§ 73
Zabezpečovacie deriváty
(1)
Zabezpečovacie deriváty sú deriváty,65) ktorých účelom je riadenie a zmiernenie menového rizika alebo úrokového rizika, ktoré je spojené s vydanými krytými dlhopismi. Zabezpečovacie deriváty je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná vyradiť z krycieho súboru, ak riziká podľa prvej vety prestanú existovať.
(2)
Zabezpečovacie deriváty musia byť dostatočne zdokumentované a spĺňať kvalifikačné kritériá efektívneho zaisťovacieho vzťahu podľa osobitných predpisov.66)
(3)
Ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uzatvára obchody s cieľom zmiernenia menového rizika alebo úrokového rizika vyplývajúceho z čistej otvorenej menovej pozície alebo úrokovej pozície medzi vydávanými krytými dlhopismi a aktívami tvoriacimi krycí súbor, je povinná tieto zabezpečovacie deriváty a finančné toky z nich, ako aj ich zabezpečenie, zahrnúť do krycieho súboru.
(4)
Do výpočtu hodnoty krycieho súboru sa zabezpečovacie deriváty započítavajú takto:
a)
zabezpečovacie deriváty použité na zmiernenie menového rizika sa oceňujú v reálnej hodnote,
b)
zabezpečovacie deriváty použité na riadenie a zmiernenie úrokového rizika doplňujúcich aktív sa oceňujú v reálnej hodnote,
c)
zabezpečovacie deriváty použité na zmiernenie úrokového rizika základných aktív a krytých dlhopisov do výpočtu hodnoty krycieho súboru nevstupujú.
(5)
Vyhlásenie nútenej správy, rezolučného konania, likvidácie alebo konkurzu vo vzťahu k banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, nemožno bez ohľadu na ustanovenia zmluvy upravujúcej zabezpečovacie deriváty považovať za naplnenie dôvodu na ukončenie obchodu, realizáciu zábezpeky ani na vykonanie záverečného vyrovnania ziskov a strát, ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo príslušný správca pokračuje v správe krycieho súboru a ďalej plní hlavné zmluvné záväzky vrátane úhrad platieb, dodávok plnení a poskytovania zábezpeky.
§ 74
Vankúš likvidných aktív
(1)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je v každom okamihu povinná čistý záporný tok likvidity z programu krytých dlhopisov kryť vankúšom likvidných aktív minimálne v hodnote maximálneho kumulovaného čistého záporného toku likvidity z programu krytých dlhopisov počas obdobia nasledujúcich 180 dní, ak odsek 5 alebo § 82 ods. 6 až 13 neustanovujú inak; tieto likvidné aktíva tvoria súčasť krycieho súboru podľa § 68 ods. 1 písm. d). Čistým záporným tokom likvidity sú všetky záporné peňažné toky splatné v jeden deň, zahrňujúce platbu istiny a úrokov, ako aj platby v rámci zabezpečovacích derivátov programu krytých dlhopisov, po odpočítaní všetkých kladných peňažných tokov z aktív a iných majetkových hodnôt podľa § 68 ods. 1 splatných v ten istý deň.
(2)
Vankúš likvidných aktív tvoria tieto likvidné aktíva:
a)
aktíva úrovne 1, aktíva úrovne 2A alebo aktíva úrovne 2B podľa osobitného predpisu,66a) ktoré sú ocenené v súlade s týmto osobitným predpisom,66a) okrem vlastných aktív vydaných bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, jej materskou spoločnosťou inou ako subjekt verejnej správy, ktorá nie je bankou, jej dcérskou spoločnosťou, inou dcérskou spoločnosťou jej materskej spoločnosti, ani účelovou jednotkou zaoberajúcou sa sekuritizáciou, s ktorou je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, úzko prepojená,
b)
krátkodobé expozície voči bankám, ktoré sa kvalifikujú do 1. stupňa alebo 2. stupňa kreditnej kvality, alebo krátkodobé vklady bankám, ktoré sa kvalifikujú do 1. stupňa alebo 2. stupňa kreditnej kvality, v súlade s osobitným predpisom.66aa)
(3)
Hodnota cenných papierov vstupujúcich do vankúša likvidných aktív sa určuje na základe ich reálnej hodnoty vrátane alikvotného úrokového výnosu, ak odsek 4 neustanovuje inak a hodnota iných aktív vstupujúcich do vankúša likvidných aktív sa určuje na základe ich nominálnej hodnoty; to platí aj na účely výpočtu krytia maximálneho kumulovaného čistého záporného toku likvidity z programu krytých dlhopisov vankúšom likvidných aktív podľa odseku 1.
(4)
Hodnota vankúša likvidných aktív je súčasťou ukazovateľa krytia a na účely výpočtu ukazovateľa krytia podľa § 69 sa hodnota cenných papierov vstupujúcich do vankúša likvidných aktív určuje na základe nižšej hodnoty spomedzi ich nominálnej hodnoty a reálnej hodnoty vrátane alikvotného úrokového výnosu.
(5)
Ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, má zosúladené splatnosti kladných peňažných tokov a záporných peňažných tokov v rámci programu krytých dlhopisov v každom okamihu počas obdobia nasledujúcich 180 dní, nie je povinná viesť vankúš likvidných aktív podľa odseku 1. Na účely zosúladenia splatnosti podľa prvej vety je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná zabezpečiť
a)
splatnosť kladných peňažných tokov z programu krytých dlhopisov pred uskutočnením záporných peňažných tokov z programu krytých dlhopisov,
b)
prijatie kladných peňažných tokov z programu krytých dlhopisov minimálne v takej istej hodnote ako záporné peňažné toky z programu krytých dlhopisov, ktoré sa majú uskutočniť,
c)
zahrnutie súm z kladných peňažných tokov z programu krytých dlhopisov do krycieho súboru v súlade s odsekom 2 až do splatnosti záporných peňažných tokov z programu krytých dlhopisov.
(6)
Ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, vedie viacero programov krytých dlhopisov, vypočítava hodnotu vankúša likvidných aktív jednotlivo pre každý program krytých dlhopisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 61a, 61aa, 61ac, 61b, 61c, 61d, 61e, 62a, 62aa, 62ab, 63, 63a, 63b, 63c, 64, 64a, 64b, 64c, 66, 66a a 66aa znejú:
61a) Čl. 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61aa) § 195a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61ac) Čl. 129 ods. 3a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61b) Čl. 129 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61c) Čl. 129 ods. 1a až 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61d) Čl. 129 ods. 1 písm. d) a f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61e) § 1 ods. 3 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
62a) § 8 ods. 16 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 2 opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie (oznámenie č. 373/2016 Z. z.).
62aa) Napríklad zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
62ab) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
63) § 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 16 a § 9 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.
63a) Čl. 4 ods. 1 bod 76 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
63b) Čl. 4 ods. 1 bod 74 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
63c) Napríklad zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
64) § 8 ods. 16 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 opatrenia č. 10/2016 (oznámenie č. 373/2016 Z. z.) v znení opatrenia č. 7/2018 (oznámenie č. 169/2018 Z. z.).
Čl. 208 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
64a) Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 91, 2. 4. 2015) v platnom znení.
64b) Čl. 129 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
64c) Čl. 129 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
66) Čl. 30 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2251 zo 4. októbra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre postupy zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (Ú. v. EÚ L 340, 15. 12. 2016) v platnom znení.
Odsek 6.4.1 prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.
66a) Čl. 9 až 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015) v platnom znení.
66aa) Čl. 129 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
21.
V § 75 odsek 2 znie:
„(2)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná v registri krytých dlhopisov vykonávať zápisy hodnôt aktív a iných majetkových hodnôt tvoriacich krycí súbor spolu s priradenými hodnotami práv a záväzkov programu krytých dlhopisov v rozsahu krytia podľa § 69 za celý program krytých dlhopisov. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže v registri krytých dlhopisov vykonávať zápisy hodnôt aktív a iných majetkových hodnôt tvoriacich krycí súbor spolu s priradenými hodnotami práv a záväzkov programu krytých dlhopisov aj podľa jednotlivých emisií krytých dlhopisov v rozsahu krytia podľa § 69 a aj pre každú jednotlivú emisiu, okrem likvidných aktív, ktoré sa môžu do registra krytých dlhopisov zapisovať za celý program krytých dlhopisov. Zápisom záložného práva k nehnuteľnosti ako zábezpeky do registra krytých dlhopisov nie sú dotknuté požiadavky na zápis záložného práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu.66b)“.
22.
V § 76 ods. 6 sa slová „a 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.
23.
V § 77 ods. 2 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ukončením prevádzkovania podniku podľa osobitného predpisu61aa)“.
24.
V § 79 ods. 6 písm. d) sa za slová „ods. 2“ vkladajú slová „a 3“ a slová „ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „ods. 4“.
25.
§ 79 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Správca programu krytých dlhopisov pokračuje vo svojej činnosti podľa ustanovení tohto zákona aj ak je nad bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, zavedená nútená správa, je voči tejto banke vedené rezolučné konanie alebo je na majetok tejto banky vyhlásený konkurz. Správca programu krytých dlhopisov na účely prvej vety koordinuje svoj postup s Národnou bankou Slovenska, rezolučnou radou a príslušnými správcami a vymieňa si s nimi informácie.“.
26.
V § 80 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak správca programu krytých dlhopisov zistí nedostatky alebo porušenia v dodržiavaní § 79 ods. 4 písm. a) až c) a f), je povinný bezodkladne vyzvať banku, aby doplnila krycí súbor alebo vykonala nápravu.
(3)
Správca programu krytých dlhopisov poskytuje príslušnému správcovi súčinnosť pri postupe podľa § 55 ods. 8 a postupoch podľa osobitného predpisu.66ba)“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66ba znie:
66ba) § 70, 94, 95 a 195a ods. 2 a 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 80 odsek 8 znie:
„(8)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, zodpovedá za škodu spôsobenú majiteľom krytých dlhopisov nesprávnymi alebo nepravdivými údajmi zapísanými v registri krytých dlhopisov. Správca programu krytých dlhopisov a jeho zástupca zodpovedajú spoločne a nerozdielne za súlad údajov zapísaných v registri krytých dlhopisov s týmto zákonom.“.
28.
Za § 80 sa vkladajú § 81 a 82, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠81
Dohľad nad krytými dlhopismi
(1)
Vydávanie a správa krytého dlhopisu podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona a osobitného predpisu.89)
(2)
Ak je nad bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, začaté a vedené rezolučné konanie, Národná banka Slovenska sa s rezolučnou radou koordinuje, vymieňa si s ňou vzájomne informácie a spolupracuje s ňou s cieľom zabezpečiť, aby práva a záujmy majiteľov krytých dlhopisov zostali zachované, a to aspoň prostredníctvom overovania priebežného a správneho riadenia programu krytých dlhopisov počas riešenia krízovej situácie.
(3)
Na účely dohľadu nad bankami, ktoré sú emitentmi krytých dlhopisov, Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iného členského štátu, s príslušnými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad krytými dlhopismi iného členského štátu, s Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a s Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy). Národná banka Slovenska si s príslušným orgánom vykonávajúcim dohľad nad krytými dlhopismi v inom členskom štáte vymieňa na vyžiadanie všetky relevantné informácie alebo mu z vlastnej iniciatívy poskytne všetky informácie, ktoré by mohli podstatne ovplyvniť posúdenie emisie krytých dlhopisov v príslušnom členskom štáte.
(4)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná predkladať Národnej banke Slovenska raz ročne informácie o
a)
oprávnenosti aktív a požiadavkách na krycí súbor podľa § 68 až 73,
b)
oddelení krycích aktív podľa § 68 ods. 2 až 6 a osobitného predpisu,61aa)
c)
súlade s požiadavkami podľa § 68 ods. 1, 3 a 4, § 69 a § 73 ods. 4,
d)
vankúši likvidných aktív podľa § 74.
(5)
Informácie podľa odseku 4 je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná Národnej banke Slovenska predložiť aj na vyžiadanie, v rozsahu a lehote ňou určenými, a to aj pri riešení krízovej situácie tejto banky alebo pri jej neschopnosti uhrádzať riadne a včas svoje záväzky.
(6)
Národná banka Slovenska vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam
a)
bánk, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. f),
b)
krytých dlhopisov, ktoré môžu podľa § 67 ods. 2 písm. a) používať označenie „európsky krytý dlhopis“, a
c)
krytých dlhopisov, ktoré môžu podľa § 67 ods. 2 písm. b) používať označenie „európsky krytý dlhopis (prémiový)“.
(7)
Národná banka Slovenska na účely tejto časti zákona aktualizuje zoznamy podľa odseku 6 a informácie podľa § 6 ods. 20 písm. a).
(8)
Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) každoročne zoznamy podľa odseku 6.
§ 82
Prevod programu krytých dlhopisov a predĺženie lehoty splatnosti emisie krytých dlhopisov
(1)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže program krytých dlhopisov alebo jeho časti previesť na tretiu osobu, ktorou môže byť len banka alebo viaceré banky; týmto nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 3 až 6, § 28, § 50 ods. 1 písm. w) a § 55 ods. 8 až 10. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná v súčinnosti so správcom programu krytých dlhopisov bezodkladne písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zámer previesť program krytých dlhopisov alebo jeho časti. Na uzatvorenie zmluvy o prevode programu krytých dlhopisov alebo jeho časti alebo inej zmluvy napĺňajúcej tento účel sa okrem prevodu podľa osobitného predpisu62) vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 písm. g), inak je táto zmluva neplatná.
(2)
Na platnosť a účinnosť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa vyžaduje súhlas majiteľov krytých dlhopisov so zmenou emisných podmienok krytých dlhopisov podľa osobitného predpisu52a) spočívajúcich v zmene osoby emitenta krytých dlhopisov v dôsledku prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti; to sa nevzťahuje na postup podľa § 55 ods. 8 až 10 alebo osobitných predpisov.66d) Na platnosť a účinnosť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa nevyžaduje súhlas dlžníkov zo záväzkov zodpovedajúcim pohľadávkam tvoriacim základné aktíva podľa § 70. Na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o predaji podniku alebo jeho časti28) a na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa nevyžaduje prevod osobnej zložky ani časti osobnej zložky podnikania.28b) Po prevode programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa veriteľ nemôže domáhať určenia neúčinnosti prevodu alebo prechodu takého záväzku z predávajúceho na kupujúceho, ktorý ako záväzok voči veriteľovi tvorí súčasť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho príslušnej časti.28c) Prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa zapisuje do obchodného registra ako iná skutočnosť66e) o banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, má povinnosť podať príslušnému súdu návrh na zápis prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti bezodkladne po prevode programu krytých dlhopisov alebo jeho časti. Predávajúci programu krytých dlhopisov alebo jeho časti je povinný bezodkladne preukázateľne oznámiť majiteľom krytých dlhopisov prevzatie záväzkov kupujúcim programu krytých dlhopisov alebo jeho časti a dlžníkom zo záväzkov zodpovedajúcim pohľadávkam tvoriacim základné aktíva podľa § 70 prechod týchto pohľadávok na kupujúceho; platnosť a účinnosť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti tým však nie je podmienená.
(3)
Odo dňa doručenia písomného oznámenia príslušného správcu Národnej banke Slovenska o zámere previesť program krytých dlhopisov z banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, podľa odseku 6 na tretiu osobu za rovnakých podmienok, ako sú uvedené v § 55 ods. 8 až 10 alebo v osobitnom predpise,66f) sa záväzky podľa § 68 ods. 3 písm. a) plnia takto:
a)
počas prvého mesiaca je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná plniť záväzky podľa § 68 ods. 3 písm. a) v pôvodných lehotách splatnosti v plnej výške,
b)
počas druhého až dvanásteho mesiaca je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná plniť v pôvodných lehotách splatnosti v plnej výške len úrokové záväzky z krytých dlhopisov; ak je zostatková lehota splatnosti emisie krytých dlhopisov kratšia ako 11 mesiacov, pôvodná lehota splatnosti emisie krytých dlhopisov sa predlžuje o 12 mesiacov, pričom ostatné emisné podmienky vrátane spôsobu určenia výnosov sa rovnako vzťahujú aj na predĺženú lehotu splatnosti emisie krytých dlhopisov.
(4)
Odo dňa doručenia písomnej žiadosti príslušného správcu Národnej banke Slovenska o predĺženie lehoty na prevod programu krytých dlhopisov z banky podľa odseku 6 na tretiu osobu o ďalších 12 mesiacov za rovnakých podmienok, ako sú uvedené v § 55 ods. 8 až 10 alebo v osobitnom predpise,66f) sa záväzky podľa § 68 ods. 3 písm. a) plnia takto:
a)
počas týchto ďalších 12 mesiacov je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná plniť v pôvodných lehotách splatnosti v plnej výške len úrokové záväzky z krytých dlhopisov; ak je zostatková lehota splatnosti emisie krytých dlhopisov kratšia ako 12 mesiacov, pôvodná lehota splatnosti emisie krytých dlhopisov sa predlžuje o 12 mesiacov, pričom ostatné emisné podmienky vrátane spôsobu určenia výnosov sa rovnako vzťahujú aj na predĺženú lehotu splatnosti emisie krytých dlhopisov,
b)
na emisiu krytých dlhopisov, ktorá bola splatná v predchádzajúcich 11 mesiacoch podľa odseku 3 písm. b), sa rovnako vzťahuje predĺženie lehoty splatnosti emisie krytých dlhopisov o ďalších 12 mesiacov.
(5)
Ak Národná banka Slovenska nevydá predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. g), predĺženie lehoty splatnosti emisie krytých dlhopisov začaté doručením oznámenia podľa odseku 3 alebo žiadosti podľa odseku 4 sa skončí dňom doručenia rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o tento predchádzajúci súhlas; ak príslušným správcom nebola podaná žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 28 ods. 1 písm. g), predĺženie lehoty splatnosti emisie krytých dlhopisov sa skončí dňom uplynutia lehoty podľa odseku 3 písm. b) alebo odseku 4. Ak pred uplynutím tejto predĺženej lehoty splatnosti emisie krytých dlhopisov mala nastať pôvodná lehota splatnosti emisie krytých dlhopisov, lehota splatnosti tejto emisie krytých dlhopisov nastáva dňom uplynutia predĺženia lehoty splatnosti emisie krytých dlhopisov, pričom ostatné emisné podmienky vrátane spôsobu určenia výnosov sa rovnako vzťahujú aj na takto predĺženú lehotu splatnosti emisie krytých dlhopisov.
(6)
Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa uplatňujú na banku, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, len ak je nad ňou zavedená nútená správa alebo ak na jej majetok je vyhlásený konkurz.
(7)
Ak bol podľa osobitného predpisu66g) podaný návrh na začatie rezolučného konania voči banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo má voči nej začať rezolučné konanie bez návrhu alebo je voči banke vedené rezolučné konanie, správca programu krytých dlhopisov po rozhodnutí rezolučnej rady písomne oznámi Národnej banke Slovenska, že sa predlžuje pôvodná lehota splatnosti emisie krytých dlhopisov.
(8)
Lehota na predĺženie splatnosti emisie krytých dlhopisov, ktorej splatnosť je kratšia ako 12 mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia podľa odseku 7, je najviac 12 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia tohto oznámenia. Predĺženie lehoty splatnosti emisie krytých dlhopisov sa nevzťahuje na úrokové záväzky z krytých dlhopisov, ktoré je banka povinná plniť v pôvodných lehotách splatnosti a v plnej výške, pričom ostatné emisné podmienky vrátane spôsobu určenia výnosov sa rovnako vzťahujú aj na predĺženú lehotu splatnosti emisie krytých dlhopisov.
(9)
Ak rezolučná rada rozhodne o zamietnutí návrhu na začatie rezolučného konania alebo podá návrh podľa osobitného predpisu66h), lehota na predĺženie splatnosti emisie krytých dlhopisov uplynie dňom doručenia tohto rozhodnutia banke alebo podaním tohto návrhu. Ak pred uplynutím tejto predĺženej lehoty splatnosti emisie krytých dlhopisov mala nastať pôvodná lehota splatnosti emisie krytých dlhopisov, lehota splatnosti tejto emisie krytých dlhopisov nastáva dňom uplynutia predĺženia lehoty splatnosti emisie krytých dlhopisov, pričom ostatné emisné podmienky vrátane spôsobu určenia výnosov sa rovnako vzťahujú aj na takto predĺženú lehotu splatnosti emisie krytých dlhopisov.
(10)
Pri predĺžení lehôt splatnosti emisií krytých dlhopisov podľa odseku 3, 4, 8 alebo odseku 9 nesmie dôjsť k zmene poradia lehôt splatnosti emisií krytých dlhopisov oproti ich pôvodnému poradiu. Príslušný správca môže pri postupe podľa odseku 3, 4 alebo odseku 8 predĺžiť najviac o 12 mesiacov aj lehotu splatnosti emisie krytých dlhopisov, ktorej splatnosť je dlhšia ako 12 mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia podľa odseku 3 alebo odseku 7, alebo písomnej žiadosti podľa odseku 4 a ktorých pôvodné poradie splatnosti by bolo dotknuté postupom podľa odseku 3 písm. b), odseku 4 alebo odseku 8. Pri takto predĺženej lehote splatnosti emisie krytých dlhopisov je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná plniť v pôvodných lehotách splatnosti v plnej výške len úrokové záväzky z krytých dlhopisov a ostatné emisné podmienky vrátane spôsobu určenia výnosov sa rovnako vzťahujú aj na predĺženú lehotu splatnosti emisie krytých dlhopisov.
(11)
Príslušný správca v oznámení podľa odseku 3 alebo odseku 7, alebo v žiadosti podľa odseku 4 určí harmonogram všetkých predĺžených lehôt splatnosti emisií krytých dlhopisov.
(12)
Príslušný správca, ktorý Národnej banke Slovenska doručil písomné oznámenie podľa odseku 3 alebo odseku 7, alebo písomnú žiadosť podľa odseku 4, v ten istý deň zverejní na webovom sídle banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ISIN35aaa) emisie krytých dlhopisov, pri ktorej došlo k predĺženiu pôvodnej lehoty splatnosti uvedenej v oznámení Národnej banke Slovenska spolu s harmonogramom podľa odseku 11. Príslušný správca zároveň uverejní informácie podľa prvej vety v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy aspoň raz týždenne, najneskôr do siedmich kalendárnych dní od doručenia oznámenia Národnej banke Slovenska o zámere previesť program krytých dlhopisov.
(13)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle oznámi údaje podľa odseku 12 prvej vety najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa po doručení písomného oznámenia podľa odseku 3 alebo odseku 7, alebo písomnej žiadosti podľa odseku 4 Národnej banke Slovenska.
(14)
Bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, sa rozumie aj banka, na ktorú bol program krytých dlhopisov inej banky prevedený.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 66d až 66h znejú:
66d) § 32 až 83 a 195a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66e)§ 2 ods. 1 písm. u) zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66f) § 195a ods. 2 až 8 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66g) § 38 ods. 1 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 291/2016 Z. z.
66h) § 38 ods. 5 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 94 odsek 6 znie:
„(6)
Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví, čo sa rozumie elektronickou podobou podľa odseku 5, spôsob, forma a postup predkladania žiadosti a jej príloh v elektronickej podobe, druhy konania, pri ktorých je možné žiadosť predložiť v elektronickej podobe, a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadosti v elektronickej podobe.“.
30.
V § 114b ods. 3 sa za číslo „425“ vkladá čiarka a slová „428p, 428q, 428aq, 428ar“, za číslo „481“ sa vkladá čiarka a číslo „486“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v platnom znení a čl. 12 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015) v platnom znení“.
31.
Za § 122yd sa vkladá § 122ye, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠122ye
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 8. júla 2022
(1)
Kryté dlhopisy vydané pred 8. júlom 2022, ktoré spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona v znení účinnom do 7. júla 2022, sa považujú za kryté dlhopisy podľa tohto zákona v znení účinnom od 8. júla 2022 bez toho, aby banka, ktorá je emitentom týchto krytých dlhopisov, musela meniť ich emisné podmienky tak, aby zodpovedali požiadavkám tohto zákona; banka, ktorá je emitentom týchto krytých dlhopisov, musí vo vzťahu k týmto krytým dlhopisom plniť požiadavky podľa tohto zákona v znení účinnom do 7. júla 2022. To platí aj pre navyšované emisie takýchto krytých dlhopisov, pri ktorých bolo ISIN pridelené pred 8. júlom 2022, ak tieto emisie spĺňajú tieto požiadavky:
a)
dátum emisie týchto krytých dlhopisov je pred 8. júlom 2024,
b)
dátum splatnosti týchto krytých dlhopisov je pred 8. júlom 2027,
c)
celkový objem emisie navýšenej po 8. júli 2022 nepresiahne dvojnásobok celkového objemu krytých dlhopisov tej istej banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, nesplatených k 8. júlu 2022,
d)
celkový objem týchto emisií tej istej banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, nepresiahne sumu 6 000 000 000 eur a
e)
nehnuteľnosti zabezpečujúce základné aktíva týchto navyšovaných emisií sa nachádzajú na území Slovenskej republiky.
(2)
Kryté dlhopisy vydané pred 8. júlom 2022 bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, sa od splnenia podmienok podľa tohto zákona v znení účinnom od 8. júla 2022 považujú za kryté dlhopisy podľa predpisov v znení účinnom od 8. júla 2022, pričom sa nemení a nie je dotknutý ich názov a tiež sa nemenia a nie sú dotknuté práva a povinnosti spojené s týmto krytým dlhopisom; týmto však nie je dotknutá možnosť zmeny emisných podmienok podľa ustanovení odseku 3 alebo podľa osobitného predpisu.101) Táto banka je bezodkladne povinná na svojom webovom sídle uverejniť údaje o každej emisii krytých dlhopisov vrátane uvedenia dňa, od ktorého sa považujú za kryté dlhopisy podľa tohto zákona v znení účinnom od 8. júla 2022.
(3)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže vo vzťahu ku krytým dlhopisom iným ako podľa odseku 1, ktoré boli vydané pred 8. júlom 2022, začať plniť požiadavky podľa tohto zákona v znení účinnom od 8. júla 2022 odo dňa, kedy dôjde k zmene programu týchto krytých dlhopisov podľa odseku 4 a k zmene emisných podmienok týchto krytých dlhopisov v takom rozsahu, aby zodpovedali podmienkam pre kryté dlhopisy a program krytých dlhopisov podľa predpisov v znení účinnom od 8. júla 2022; pritom však aj po 7. júli 2022 musí byť zabezpečenie týchto krytých dlhopisov v súlade s § 70 a 71 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 7. júla 2022 a musia zostať zachované alebo musia byť výhodnejšie práva aj rozsah práv majiteľov krytých dlhopisov vydaných pred 8. júlom 2022, pričom tieto práva vznikli pred 8. júlom 2022, a ak druhá veta neustanovuje inak, musia zostať zachované alebo musia byť výhodnejšie práva aj rozsah práv majiteľov hypotekárnych záložných listov, ktoré boli podľa § 122ya ods. 3 v období po 1. januári 2018 a do 31. decembra 2018 zapísané do registra krytých dlhopisov, pričom tieto práva vznikli pred 1. januárom 2018 a na takéto hypotekárne záložné listy nemožno uplatniť požiadavku na percentuálny pomer hodnoty založenej nehnuteľnosti a zabezpečovanej pohľadávky z istiny hypotekárneho úveru podľa § 71 ods. 2 v znení účinnom od 8. júla 2022 alebo podľa osobitného predpisu,105) ak by tento percentuálny pomer bol nevýhodnejší pre zabezpečovanú pohľadávku ako percentuálny pomer uplatňovaný podľa predpisov v znení účinnom do 31. decembra 2017. Odo dňa, kedy dôjde k zmene programu krytých dlhopisov podľa odseku 4, sa na hypotekárne záložné listy, ktoré boli podľa § 122ya ods. 3 v období po 1. januári 2018 a do 31. decembra 2018 zapísané do registra krytých dlhopisov, uplatňujú a vzťahujú sa na ne ustanovenia § 82 ods. 3 až 13 v znení účinnom od 8. júla 2022. Zmenu emisných podmienok podľa prvej a druhej vety môže banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, jednorazovo vykonať aj bez súhlasu ich majiteľov podľa osobitného predpisu52a) najneskôr do 31. decembra 2023.
(4)
Predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. f) v znení účinnom do 7. júla 2022 udelený banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ktorý je platný k 8. júlu 2022 a ktorý sa vzťahuje na vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov podľa § 67 ods. 5 v znení účinnom do 7. júla 2022, sa po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom v znení účinnom od 8. júla 2022 bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, považuje za predchádzajúci súhlas na začatie vykonávania činností súvisiacich s prvým programom krytých dlhopisov podľa § 28 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 8. júla 2022, a to pre druh aktíva uvedeného v § 70 ods. 1 písm. b). Táto banka je na účely preukázania splnenia podmienok podľa prvej vety povinná vopred písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách tohto programu krytých dlhopisov a podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 28 ods. 1 písm. f) v znení účinnom do 7. júla 2022.
(5)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, po zmene emisných podmienok emisie krytých dlhopisov podľa odseku 3 je povinná bezodkladne rovnakým spôsobom ako pri pôvodných emisných podmienkach a tiež na svojom webovom sídle uverejniť znenie vykonanej zmeny emisných podmienok s uvedením dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmeny, úplné znenie emisných podmienok a aj informácie o právach a nárokoch majiteľov krytých dlhopisov vydaných pred 8. júlom 2022 a majiteľov hypotekárnych záložných listov, ktoré boli podľa § 122ya ods. 3 v období po 1. januári 2018 a pred 31. decembrom 2018 zapísané do registra krytých dlhopisov; ak ide o zmenu emisných podmienok emisie hypotekárnych záložných listov vydaných pred 1. septembrom 2014, ktoré boli podľa § 122ya ods. 3 v období po 1. januári 2018 a pred 31. decembrom 2018 zapísané do registra krytých dlhopisov, táto banka je po takej zmene emisných podmienok povinná každému majiteľovi hypotekárneho záložného listu z príslušnej emisie preukázateľne písomne zaslať znenie vykonanej zmeny emisných podmienok s uvedením dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmeny, úplné znenie emisných podmienok a aj informáciu o právach a nárokoch majiteľov hypotekárnych záložných listov podľa odseku 6, inak sa na sprístupňovanie, predkladanie a poskytovanie takej zmeny emisných podmienok hypotekárnych záložných listov vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.102)
(6)
Ak majiteľ krytého dlhopisu vydaného pred 8. júlom 2022 alebo majiteľ hypotekárneho záložného listu, ktorý bol podľa § 122ya ods. 3 v období po 1. januári 2018 a pred 31. decembrom 2018 zapísaný do registra krytých dlhopisov, na ktoré sa vzťahuje zmena emisných podmienok vykonaná bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, podľa odseku 3, nesúhlasí s touto zmenou emisných podmienok, má právo požiadať túto banku o predčasné splatenie tohto krytého dlhopisu alebo hypotekárneho záložného listu vrátane pomerného výnosu podľa pôvodných emisných podmienok, a to do troch mesiacov odo dňa uverejnenia tejto zmeny emisných podmienok rovnakým spôsobom ako pri pôvodných emisných podmienkach a aj na webovom sídle tejto banky a ak ide o majiteľa hypotekárneho záložného listu vydaného pred 1. septembrom 2014, ktorý bol podľa § 122ya ods. 3 v období po 1. januári 2018 a pred 31. decembrom 2018 zapísaný do registra krytých dlhopisov, do troch mesiacov odo dňa doručenia písomnej informácie tejto banky v súlade s odsekom 5. Do 30 dní od doručenia takejto žiadosti o predčasné splatenie je táto banka povinná tomuto majiteľovi krytého dlhopisu alebo majiteľovi hypotekárneho záložného listu predčasne splatiť jeho krytý dlhopis alebo hypotekárny záložný list vrátane pomerného výnosu podľa pôvodných emisných podmienok.
(7)
Právne vzťahy a nároky vzniknuté z krytých dlhopisov vydaných pred 8. júlom 2022 a hypotekárnych záložných listov, ktoré boli podľa § 122ya ods. 3 v období po 1. januári 2018 a pred 31. decembrom 2018 zapísané do registra krytých dlhopisov, pri ktorých banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, nepostupovala podľa odsekov 2 až 6, sa spravujú ustanoveniami predpisov v znení účinnom do 7. júla 2022 a to až do doby úplného splatenia týchto krytých dlhopisov a hypotekárnych záložných listov.
(8)
Banka, ktorá má právoplatný predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. f), môže od 8. júla 2022 do 31. decembra 2023 zo svojho registra hypoték do svojho registra krytých dlhopisov preregistrovať hypotekárne záložné listy vydané pred 1. januárom 2018, ako aj hypotekárne úvery poskytnuté na základe zmlúv o hypotekárnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018 vrátane hypotekárnych úverov podľa § 72 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2017, záložné práva a pohľadávky tejto banky z hypotekárnych úverov poskytnutých na základe zmlúv o hypotekárnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018 a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia na riadne alebo náhradné krytie hypotekárnych záložných listov vydaných pred 1. januárom 2018, ak táto banka zabezpečí, aby tieto aktíva alebo iné majetkové hodnoty spĺňali podmienky na ich zaradenie do krycieho súboru podľa predpisov v znení účinnom od 8. júla 2022. Pri preregistrovaní podľa prvej vety je táto banka povinná k tomu istému dňu vykonať výmaz z registra hypoték aj zápis do registra krytých dlhopisov.
(9)
Hypotekárne záložné listy, ktoré banka vydala pred 1. januárom 2018 a ktoré táto banka v súlade s týmto zákonom zapísala do svojho registra krytých dlhopisov, sa od zápisu do registra krytých dlhopisov považujú za kryté dlhopisy podľa predpisov v znení účinnom od 8. júla 2022, pričom sa nemení a nie je dotknutý ich názov „hypotekárny záložný list“ a tiež sa nemenia a nie sú dotknuté práva a povinnosti spojené s hypotekárnym záložným listom; týmto však nie je dotknutá možnosť zmeny emisných podmienok podľa odseku 11 alebo podľa osobitného predpisu.101) Táto banka je bezodkladne povinná na svojom webovom sídle uverejniť údaje o každej emisii hypotekárnych záložných listov, ktoré sa považujú za kryté dlhopisy, vrátane uvedenia dňa, od ktorého sa považujú za kryté dlhopisy.
(10)
Register hypoték zaniká tým, že banka, ktorá má právoplatný predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. f), preregistruje podľa odseku 8 zo svojho registra hypoték do svojho registra krytých dlhopisov všetky hypotekárne záložné listy vydané pred 1. januárom 2018, ako aj všetky hypotekárne úvery poskytnuté na základe zmlúv o hypotekárnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018, záložné práva a pohľadávky tejto banky z hypotekárnych úverov poskytnutých na základe zmlúv o hypotekárnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018 a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia na riadne alebo náhradné krytie hypotekárnych záložných listov vydaných pred 1. januárom 2018 a ktoré spĺňajú podmienky na ich zaradenie do krycieho súboru podľa predpisov v znení účinnom od 8. júla 2022, ak táto banka zároveň nemá v registri hypoték zapísané komunálne obligácie vydané pred 1. januárom 2018 ani komunálne úvery poskytnuté na základe zmlúv o komunálnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018; register hypoték zaniká aj, ak v ňom po preregistrácii podľa odseku 8 zostanú len majetkové hodnoty, ktoré slúžili na krytie hypotekárnych záložných listov vydaných pred 1. januárom 2018 a ktoré nespĺňajú podmienky na ich zaradenie do krycieho súboru podľa predpisov v znení účinnom od 8. júla 2022.
(11)
Banka, ktorá je emitentom hypotekárnych záložných listov vydaných pred 1. januárom 2018 a ktorá má právoplatný predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. f), môže aj bez súhlasu ich majiteľov podľa osobitného predpisu52a) jednorazovo zmeniť emisné podmienky týchto hypotekárnych záložných listov v takom rozsahu, aby zodpovedali podmienkam ustanoveným pre kryté dlhopisy a program krytých dlhopisov podľa predpisov v znení účinnom od 8. júla 2022; pritom však aj od 8. júla 2022 musia zostať zachované alebo musia byť výhodnejšie práva aj rozsah práv majiteľov hypotekárnych záložných listov vzniknutých pred 1. januárom 2018, ak druhá veta neustanovuje inak, a na také hypotekárne záložné listy nemožno uplatniť požiadavku na percentuálny pomer hodnoty založenej nehnuteľnosti a zabezpečovanej pohľadávky z istiny hypotekárneho úveru podľa § 71 ods. 2 v znení účinnom od 8. júla 2022 alebo podľa osobitného predpisu,105) ak by tento percentuálny pomer bol nevýhodnejší pre zabezpečovanú pohľadávku ako percentuálny pomer uplatňovaný podľa predpisov v znení účinnom do 31. decembra 2017. Banka, ktorá je emitentom hypotekárnych záložných listov vydaných pred 1. januárom 2018 a ktorá má právoplatný predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. f), môže aj bez súhlasu ich majiteľov podľa osobitného predpisu52a) jednorazovo zmeniť emisné podmienky týchto hypotekárnych záložných listov v takom rozsahu, aby sa na ne uplatňovali a vzťahovali ustanovenia § 82 ods. 3 až 13 v znení účinnom od 8. júla 2022.
(12)
Banka po zmene emisných podmienok emisie hypotekárnych záložných listov podľa odseku 11 je povinná bezodkladne rovnakým spôsobom ako pri pôvodných emisných podmienkach a tiež na svojom webovom sídle uverejniť znenie vykonanej zmeny emisných podmienok s uvedením dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmeny, úplné znenie emisných podmienok a aj informácie o právach a nárokoch majiteľov hypotekárnych záložných listov podľa odseku 13; ak však ide o zmenu emisných podmienok emisie hypotekárnych záložných listov vydaných pred 1. septembrom 2014, banka po takejto zmene emisných podmienok je tiež povinná každému majiteľovi hypotekárneho záložného listu z príslušnej emisie preukázateľne písomne zaslať znenie vykonanej zmeny emisných podmienok s uvedením dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmeny, úplné znenie emisných podmienok a informáciu o právach a nárokoch majiteľov hypotekárnych záložných listov podľa odseku 13, inak sa na sprístupňovanie, predkladanie a poskytovanie takejto zmeny emisných podmienok hypotekárnych záložných listov vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.102)
(13)
Ak majiteľ hypotekárneho záložného listu, na ktorý sa vzťahuje zmena emisných podmienok vykonaná bankou podľa odseku 11, nesúhlasí s touto zmenou emisných podmienok, má právo požiadať túto banku o predčasné splatenie hypotekárneho záložného listu vrátane pomerného výnosu podľa pôvodných emisných podmienok, a to do troch mesiacov odo dňa uverejnenia tejto zmeny emisných podmienok rovnakým spôsobom ako pri pôvodných emisných podmienkach a aj na webovom sídle tejto banky a ak ide o majiteľa hypotekárneho záložného listu vydaného pred 1. septembrom 2014, do troch mesiacov odo dňa doručenia písomnej informácie banky v súlade s odsekom 12. Do 30 dní od doručenia takejto žiadosti o predčasné splatenie je táto banka povinná majiteľovi hypotekárneho záložného listu predčasne splatiť jeho hypotekárny záložný list vrátane pomerného výnosu podľa pôvodných emisných podmienok.
(14)
Banka, ktorá mala k 31. decembru 2017 platné povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov a ktorá je oprávnená vykonávať činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov, je od 8. júla 2022 oprávnená na krytie hypotekárnych záložných listov použiť aj aktíva spĺňajúce podmienky na ich zaradenie do krycieho súboru pre program krytých dlhopisov podľa predpisov v znení účinnom od 8. júla 2022, ak táto banka zabezpečí, aby sa celkovo nezhoršil rozsah a úroveň krytia hypotekárnych záložných listov podľa podmienok vyžadovaných pre hypotekárne obchody podľa predpisov v znení účinnom do 31. decembra 2017.
(15)
Úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti, ktoré banka poskytla na základe zmlúv uzavretých pred 8. júlom 2022 a na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, sa môžu použiť ako základné aktíva pre krycí súbor, ak spĺňajú podmienky ustanovené pre príslušný program krytých dlhopisov podľa predpisov v znení účinnom od 8. júla 2022 a ak ide o banku oprávnenú vykonávať činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 105 znie:
105)Čl. 129 ods. 1 písm. d) a ods. 1c nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
32.
Príloha sa dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:
„13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 18. 12. 2019).“.
Čl. II
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 20b ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Emisné podmienky krytých dlhopisov musia obsahovať informácie o možnosti predĺženia splatnosti krytého dlhopisu podľa osobitného predpisu.3fe)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3fe znie:
3fe) § 82 ods. 3 až 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 454/2021 Z. z.“.
2.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
㤠25a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

3.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 530/1990 Zb.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 18. 12. 2019).“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 421/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 233/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z. a zákona č. 281/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 10 sa slová „nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní11a)“ nahrádzajú slovami „nevzťahuje správny poriadok“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa vypúšťa.
2.
V § 8 ods. 4 sa slová „nevzťahujú všeobecný predpis o správnom konaní11a)“ nahrádzajú slovami „nevzťahuje správny poriadok“.
3.
V § 9 ods. 3 štvrtej vete sa za slovo „všetky“ vkladá slovo „splatné“.
4.
V § 10 ods. 2 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní11a)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.
5.
V § 10 odsek 13 znie:
„(13)
Fond komunikuje s vkladateľom v slovenskom jazyku alebo v úradnom jazyku členského štátu, ktorý v písomnom styku využíva na komunikáciu s vkladateľom banka, v ktorej je uložený nedostupný vklad chránený týmto zákonom. Ak ide o nedostupný vklad chránený týmto zákonom uložený v zahraničnej banke, ktorá požíva výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie bez založenia pobočky, komunikuje fond s vkladateľom v jazyku, ktorý si tento vkladateľ dohodol s touto zahraničnou bankou pri založení vkladu. Banka podľa prvej vety alebo zahraničná banka podľa druhej vety na vyžiadanie fondu bezodkladne poskytne zoznam jazykov, ktoré v písomnom styku využíva na komunikáciu s vkladateľmi, alebo ktoré si s vkladateľmi dohodla pri založení vkladu; o všetkých zmenách v tomto zozname je banka podľa prvej vety a zahraničná banka podľa druhej vety povinná bezodkladne informovať fond.“.
6.
V § 12 ods. 4 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „informácie sa poskytujú vkladateľovi zreteľne a zrozumiteľne v slovenskom jazyku alebo v jazyku, ktorý si vkladateľ dohodol s bankou pri založení vkladu,“.
7.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.
Čl. IV
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z. , zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z .z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 54 ods. 7 sa za slová „zákona,50aaa)“ vkladajú slová „vykonávania činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania podľa osobitného predpisu,49c)“.
2.
V § 56 sa vypúšťa odsek 13.
Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 13 a 14.
3.
V § 107o ods. 16 sa za slová „sídlom v Slovenskej republike“ vkladajú slová „alebo v inom členskom štáte“.
4.
V § 120 odsek 2 znie:
„(2)
Povinnosť zverejniť prospekt102ab) sa nevzťahuje na verejné ponuky cenných papierov, ak celková hodnota každej takejto ponuky v Európskej únii vypočítaná za obdobie 12 mesiacov je nižšia ako 1 000 000 eur.“.
5.
Za § 132s sa vkladá § 132t, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠132t
Poskytovatelia služieb hromadného financovania
(1)
Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k poskytovateľom služieb hromadného financovania107ce) je Národná banka Slovenska.
(2)
Za údaje uvedené v dokumente kľúčových investičných informácií107cf) zodpovedá vlastník projektu107cg) v rozsahu podľa osobitného predpisu.107ch)
(3)
Za údaje uvedené v dokumente kľúčových investičných informácií na úrovni platformy107ci) zodpovedá poskytovateľ služieb hromadného financovania107cj) v rozsahu podľa osobitného predpisu.107ck)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 107ce až 107ck znejú:
107ce) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 10. 2020).
107cf) Čl. 23 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
107cg) Čl. 2 ods. 1 písm. h) a čl. 23 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
107ch) Čl. 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
107ci) Čl. 24 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
107cj) Čl. 2 ods. 1 písm. e) a čl. 24. ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
107ck) Čl. 24 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2020/1503.“.
6.
V § 135 ods. 1 sa za slovo „agentúry“ vkladá čiarka a slová „poskytovateľa služieb hromadného financovania“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 110ja sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nariadenie (EÚ) 2020/1503.“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 110m sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „čl. 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503.“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 110n sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „čl. 39 ods. 2 a čl. 40 nariadenia (EÚ) 2020/1503.“.
10.
Za § 173zf sa vkladá § 173zg, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠173zg
Prechodné ustanovenie k uplatňovaniu § 73o ods. 4
Požiadavka na sprístupnenie údajov verejnosti podľa § 73o ods. 4 sa neuplatňuje v období od 28. februára 2022 do 28. februára 2023.“.
11.
Príloha sa dopĺňa dvadsiatym ôsmym bodom, ktorý znie:
„28.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/338 zo 16. februára 2021, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií, a smernice 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/878, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na investičné spoločnosti, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (Ú. v. EÚ L 68, 26. 2. 2021).“.
Čl. V
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z. a zákona č. 431/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 170 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:
„(25)
Sociálna poisťovňa poskytuje bez súhlasu dotknutých osôb v elektronickej podobe banke93adj) alebo pobočke zahraničnej banky93adk) na základe nimi poskytnutých vstupných údajov údaje o zamestnávateľovi evidované v informačnom systéme Sociálnej poisťovne na účely kontroly plnenia kritérií týkajúcich sa štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci z úverov poskytnutých bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v rámci opatrení na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19,93adl) za podmienok uvedených v dohode, ktorú môže na tieto účely uzavrieť Sociálna poisťovňa so záujmovým združením bánk.93adm)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 93adj až 93adm znejú:
93adj) § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
93adk) § 2 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
93adl) § 3 písm. h) zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 25 ods. 5 písm. a) a § 25a ods. 6 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
93adm) § 90 ods. 3 zákona č. 483/2001 v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
Čl. VI
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 343/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z. a zákona č. 72/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
33) § 82 ods. 3 až 6 a ods. 10 až 14 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 454/2021 Z. z.“.
2.
V § 195a odsek 1 znie:
„(1)
Ak je úpadcom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, oddelenú podstatu zabezpečených veriteľov, ktorými sú majitelia krytých dlhopisov vydaných touto bankou a protistrany zabezpečovacích derivátov zaradených v krycom súbore, tvoria aktíva a iné majetkové hodnoty slúžiace na krytie vydaných krytých dlhopisov a zároveň slúžiace na zabezpečenie33b) pohľadávok majiteľov krytých dlhopisov a protistrán zabezpečovacích derivátov voči tejto banke, ktoré sú súčasťou krycieho súboru podľa osobitného predpisu;33c) súčasťou tejto oddelenej podstaty sú aj pohľadávky z úverov alebo hypotekárnych úverov vrátane záložných práv alebo iných zabezpečovacích práv slúžiacich na zabezpečenie pohľadávok z úverov alebo hypotekárnych úverov slúžiacich na krytie vydaných krytých dlhopisov. Oddelená podstata zabezpečených veriteľov sa tvorí samostatne za každý príslušný program krytých dlhopisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33b znie:
33b) § 67 až 82 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33d znie:
33d) § 55 a § 82 ods. 3 až 6 a ods. 10 až 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 195a ods. 7 druhá veta znie: „Na platnosť a účinnosť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa nevyžaduje súhlas protistrán zabezpečovacích derivátov, ani dlžníkov zo záväzkov zodpovedajúcich pohľadávkam tvoriacim základné aktíva krycieho súboru podľa osobitného predpisu.33g)“.
5.
V § 195a ods. 9 sa slová „pohľadávky z hypotekárnych úverov, ktoré tvoria súčasť aktív“ nahrádzajú slovami „zodpovedajúce pohľadávky zo základných aktív tvoriacich súčasť“ a v druhej vete sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „pri úveroch na bývanie aj“.
6.
V § 195a ods. 10 sa slová „z hypotekárnych úverov, ktoré tvoria súčasť aktív“ nahrádzajú slovami „zo základných aktív tvoriacich súčasť“.
7.
Príloha sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 18. 12. 2019).“.
Čl. VII
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 281/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo poskytovateľovi platobných iniciačných služieb“.
2.
V § 2 odsek 8 znie:
„(8)
Poukazovaním peňazí sa rozumie platobná služba, keď výhradne na účel prevodu finančných prostriedkov zložených platiteľom v hotovosti alebo bezhotovostne je suma týchto finančných prostriedkov prevedená príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb, ktorý koná v mene príjemcu, a táto suma je prijatá v mene príjemcu a vyplatená príjemcovi v hotovosti alebo bezhotovostne, pričom platiteľ alebo príjemca nemajú na tento účel zriadený platobný účet.“.
3.
V § 64 ods. 4 písmeno x) znie:
„x)
na účely uvedené v písmenách g), k), m) a q) opis plánovaných kontrolných a organizačných opatrení zameraných na bezpečné a spoľahlivé poskytovanie platobných služieb a na ochranu záujmov používateľov platobných služieb,“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58da znie:
58da) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1423 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií stanovovania ústredných kontaktných bodov v oblasti platobných služieb a funkcií týchto ústredných kontaktných bodov (Ú. v. EÚ L 328, 9. 10. 2020).“.
5.
V § 79a ods. 2 sa slová „§ 64 ods. 2 písm. a), písm. b) tretieho bodu a písm. c), d), i) až n), p), q) a r)“ nahrádzajú slovami „§ 64 ods. 2 písm. a) až d), i) až n), p), q) a r)“.
6.
V § 85 ods. 6 sa slová „písm. a), d) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) až f)“.
7.
V § 85 ods. 8 sa slová „písm. a), d) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) až e)“.
Čl. VIII
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 210/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 368/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 až 4, § 3 písm. a), c) a d), § 4 ods. 2 písm. b), ods. 6, § 26c ods. 2 a § 209 ods. 1 sa za slová „peňažné prostriedky“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „a peniazmi oceniteľné hodnoty“ v príslušnom tvare.
2.
V § 4 ods. 4 sa slová „sú povinné na túto výnimku pri ich ponuke upozorniť“ nahrádzajú slovami „je povinná na túto podmienku distribúcie pri ponuke a propagácii tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) upozorniť“.
3.
V § 13 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Správcovská spoločnosť je oprávnená v súlade s jej politikou riadenia rizík na účely dosiahnutia potrebnej likvidity pri zvýšenom počte žiadostí o vyplatenie podielového listu alebo počas mimoriadnej situácie na finančnom trhu a na účely zabezpečenia, aby investori, ktorí ostávajú v podielovom fonde neboli nespravodlivo znevýhodnení, účtovať si pri vyplatení podielových listov podielového fondu poplatok za likviditu. Štatút určuje podmienky účtovania poplatku za likviditu a zverejňovanie informácií o uplatňovaní poplatku za likviditu na webovom sídle správcovskej spoločnosti. Poplatok za likviditu je príjmom podielového fondu.“.
4.
V § 15a ods. 3 prvej vete sa za slová „samosprávny investičný fond s premenlivým základným imaním“ vkladajú slová „k zníženiu počiatočného kapitálu11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) Čl. 26 ods. 1 písm. a) až c) a e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.“.
5.
V § 26c ods. 5, nadpise § 47 a § 47 ods. 1 sa slová „Základné imanie“ nahrádzajú slovami „Počiatočný kapitál“.
6.
V § 28 ods. 2 písm. a) a § 28a ods. 2 písm. a) sa za slovo „imanie“ vkladajú slová „a ostatné zložky počiatočného kapitálu“.
7.
V § 28 ods. 2 písm. b) a § 28a ods. 2 písm. b) sa za slovo „pôvod“ vkladajú slová „počiatočného kapitálu vrátane“.
8.
V § 28 ods. 2 písm. c) sa slová „základnom imaní“ nahrádzajú slovami „zložení počiatočného kapitálu podľa § 47 ods. 1“.
9.
V § 28 ods. 4 písm. h) a § 28a ods. 4 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ostatných zložiek počiatočného kapitálu“.
10.
V § 28a ods. 3 písm. c) sa slová „základného imania“ nahrádzajú slovami „počiatočného kapitálu podľa § 47 ods. 1“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
34) § 74 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 89 odsek 7 znie:
„(7)
Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou v členskom štáte, ktoré boli vydané pred 8. júlom 2022 a spĺňajú podmienky, že ich emitent podlieha dohľadu chrániacemu záujmy majiteľov dlhopisov a peňažné prostriedky získané emisiou dlhopisov sú investované do takých aktív, ktoré do splatnosti dlhopisov kryjú záväzky emitenta spojené s emisiou týchto dlhopisov a ktoré môžu byť pri platobnej neschopnosti emitenta prednostne použité na vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisov a výnosu z dlhopisov, alebo ktoré sú vymedzené ako kryté dlhopisy osobitným predpisom,51a) nesmie tvoriť viac ako 25 % hodnoty majetku v štandardnom fonde. Súčet hodnoty dlhopisov nadobudnutých do majetku v štandardnom fonde podľa prvej vety nesmie prekročiť 80 % hodnoty majetku v štandardnom fonde.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:
51a) § 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 125 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem cenných papierov špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov“.
14.
V § 129 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Realitná spoločnosť nesmie poskytnúť pôžičku, úver alebo dar, ani svojím majetkom zabezpečiť alebo uhradiť záväzok inej osoby, ak § 135 neustanovuje inak.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
15.
V § 136 ods. 1 sa slová „na takýto spôsob distribúcie pri ponuke cenných papierov a propagácii cenných papierov výrazne upozorniť“ nahrádzajú slovami „na túto podmienku distribúcie pri ponuke a propagácii cenných papierov špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov upozorniť“.
16.
V § 147 ods. 1 sa slová „investorov podľa § 136 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „kvalifikovaných investorov“.
17.
V § 147 ods. 5 a § 148 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 136 ods. 1“.
18.
V § 150a ods. 3 sa slová „investorom podľa § 136 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „kvalifikovaným investorom“.
19.
V § 152 ods. 4 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „2)“ nahrádza odkazom „59a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:
59a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L168, 30. 6. 2017) v platnom znení.“.
20.
V § 207 ods. 1 písm. a) sa slová „základné imanie“ nahrádzajú slovami „počiatočný kapitál“, slovo „kleslo“ sa nahrádza slovom „klesol“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo počiatočný kapitál samosprávneho investičného fondu klesol pod 300 000 eur,“.
21.
V § 207 ods. 3 písm. d) sa slová „základné imanie“ nahrádzajú slovami „počiatočný kapitál“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo počiatočný kapitál alebo vlastné zdroje samosprávneho investičného fondu klesli pod úroveň vyžadovanú podľa § 26c ods. 5,“.
22.
V § 210 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.
23.
V § 220a ods. 8 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a slová „ods. 9“ sa nahrádzajú slovami „ods. 8“.
24.
Príloha č. 1 sa dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:
„13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 18. 12. 2019).“.
Čl. IX
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 281/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 343/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 52 ods. 7 v prvej vete sa za slovom „aktív“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte podľa osobitného predpisu“ a v druhej vete sa slová „na účet podľa prvej vety“ nahrádzajú slovami „podľa pokynov ministerstva na ním určený účet štátnych finančných aktív“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 85a znie:
85a) § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95 znie:
95) § 67 až 82 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
3.
Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 18. 12. 2019).“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 10. decembra 2021 okrem čl. IV bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022 a okrem čl. I bodov 3 až 7, 9 až 11, 15 až 28, 31 a 32, čl. II, čl. VI, čl. VIII bodov 12, 22 až 24, čl. IX bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 8. júla 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.