439/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

439
VYHLÁŠKA
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
z 3. novembra 2021,
ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, jej prílohy a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce
na podporu regionálneho rozvoja
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja (ďalej len „žiadosť“) pre subjekt územnej spolupráce podľa § 13 ods. 1 zákona (ďalej len „žiadateľ“) je uvedený v prílohe.
§ 2
Prílohy k žiadosti
(1)
Prílohami k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu1) sú:
a)
popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa § 3 ods. 2 a § 13 ods. 2 zákona,
b)
rozpočet projektu,
c)
pri žiadosti týkajúcej sa nehnuteľnosti
1.
doklad preukazujúci iný právny vzťah k nehnuteľnosti, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, a súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu,
2.
právoplatné stavebné povolenie alebo písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu predmetu ohlásenia stavby nemá námietky,
3.
fotografia súčasného stavu územia, na ktorom má byť projekt realizovaný,
4.
nákres výslednej podoby projektu,
d)
pri žiadosti týkajúcej sa hospodárskej činnosti vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc podľa osobitného predpisu,2)
e)
iné doklady preukazujúce splnenie podmienok poskytovania dotácie určených vo výzve podľa § 13 ods. 6 zákona.
(2)
Prílohy uvedené v odseku 1 písm. a) a d) nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii. Prílohy uvedené v odseku 1 písm. b), písm. c) prvom bode, druhom bode a štvrtom bode a písm. e) sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii, ktorá nie je staršia ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti. Príloha uvedená v odseku 1 písm. c) treťom bode sa predkladá v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.
§ 3
Náležitosti projektu
Náležitosti projektu sú:
a)
názov projektu,
b)
účel projektu,
c)
cieľ projektu,
d)
výstupové merateľné ukazovatele projektu,
e)
popis aktivít projektu,
f)
cieľové skupiny projektu,
g)
administratívne a technické zabezpečenie realizácie projektu,
h)
miesto realizácie projektu,
i)
predpokladaný začiatok a ukončenie realizácie projektu,
j)
udržateľnosť projektu,
k)
ďalšie údaje potrebné na posúdenie projektu.
§ 4
Prechodné ustanovenie
Na žiadosti doručené na základe výzvy zverejnenej pred 1. decembrom 2021 sa vzťahuje právny predpis účinný do 1. decembra 2021.
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 226/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.
Veronika Remišová v. r.
1)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013) alebo Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva v platnom znení (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).