438/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

438
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 25. novembra 2021,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje::
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z., vyhlášky č. 108/2020 Z. z., vyhlášky č. 440/2020 Z. z. a vyhlášky č. 106/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
V čase mimoriadnej situácie10a) alebo núdzového stavu10b) a ak si to vyžaduje ochrana zdravia môže predseda súdu nariadiť, aby sa osoby vstupujúce do budovy súdu podľa odsekov 1 a 2 preukázali potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Na základe zistených informácií je zamestnanec súdu poverený predsedom súdu oprávnený organizovať pobyt, pohyb a kontakt osôb v budove súdu tak, aby zaistil ochranu zdravia osôb nachádzajúcich sa v budove súdu. Osobe, ktorá sa nepreukáže potvrdením podľa prvej vety, nemožno zamedziť vstup do budovy súdu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
10a) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
10b) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mária Kolíková v. r.